En enkel annons om ledigt jobb. Följeslagarprogram som politiskt program med partiskhet som byggsten.

Sveriges kristna råd söker ny medarbetare. En tjänst som koordinator  för Följeslagarprogrammet Israel och Palestina. (https://foljeslagarprogrammet.se/)En annons har utlyst tjänsten via Sändaren.

I SKR annons anges bland annat följande bakgrund:

Sveriges kristna råd söker en koordinator till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Sveriges kristna råd bildades 1992 och har idag 26 medlemskyrkor och tre observatörer från fyra kyrkofamiljer i Sverige. Som ”kyrkorna tillsammans” är SKR en gemensam resurs för kyrkorna. SKR är huvudman för Ekumeniska följeslagarprogrammet, som skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper i Palestina och Israel.

SKR:s kansli består av ett femtontal medarbetare varav tre är koordinatorer för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Arbetet innebär nära kontakter med våra följeslagare men också med Sida, Kyrkornas Världsråd och det lokala kontoret i Jerusalem.

Annonsen ser initialt ut som en angelägenhet som kan intressera flera engagerade med akademisk bakgrund. Men den innehåller också en stark politisk sprängkraft.

Följeslagarprogram som en del av något outtalat….eller…?

Syftet med det som kallas “följeslagar” program verkar vara gott och humanitärt. Att genom närvaro i sig dokumentera och notera förtryckande åtgärder och hot om och verkställan av våld och förtryck.

Rubriken för tjänstens huvudman är: Ekumeniska följeslagarprogrammet för i Palestina och Israel. Initialt sett låter det som en angelägenhet då den sociala och politiska oron i regionen är stor och där enskilda människor utsätts för våld hot och förtryck död och utsatthet liksom fattigdom.

I sammanställningen av verksamhetens upplägg framkommer dock en annan verklighet:

 • Alla följeslagare är lokaliserade i orter/städer utanför landet Israel.
 • En alldeles övervägande del av följeslagarnas rapporter gäller händelser i det som sker inom Palestinska myndighetens geografiska ansvarsområden.
 • Kritiken mot Israel är genomgående stark.
 • Kritiken mot terrororganisationen Hamas, Palestinska myndigheten mfl är betydligt mer svårfunnen i allt material.
 • Utnyttjande av barn för rasistisk indoktrinering, en form av vidrigt förtryck belyses ej
 • Träning av barn i avsikt att med kniv kunna “slakta judar” förbises
 • I de nya definitionerna av antisemitism gränsar vissa rapporter till just detta eländiga gift. En ny definition som Sveriges statsminister sagt sig stödja fullt ut.
 • https://www.holocaustremembrance.com/sv/resources/working-definitions-charters/internationella-alliansens-hagkomst-av-forintelsen-icke

Ett genomsnittligt antal raketer per dag på 2,2 sett över 10 år. Vem drabbades?

Under de senaste 10 åren har kvinnor, män, barn, familjer, gamla, unga, muslimer, kristna, judar, ateister, sjuka, funktionsbegränsade och andra civila i betydande utsträckning beskjutits med raketer från Gaza, Raketbeskjutningens volym per dag och antalet riktade anfall mot civila människor i Israel har beräknats till i genomsnitt 2,2 per dag. År ut och år in under den senaste 10- årsperioden. Gaza är en del av Palestina som behärskas av Hamas, en terrororganisation med väl dokumenterad verksamhet och klassad som terrorverksamhet i många länder. Palestinska myndigheten och dess ledare Abbas har med betydande svensk ekonomiskt stöd också systematiskt avskaffat demokrati och håller ej längre val där palestinerna får rösta om sitt styre.

Iron Dome. “Järnkupolen” som oskadiggör många men inte alla rakter som riktats mot civila i Israel. Civila som inte uppmärktassas av Följeslagarna

Det som skett under 2021 med ömsesidigt våld och beskjutning grundades på grund av beskjutning av civila mål i Israel och därmed liknande aktiviteter. Israel bygger skyddsrum utanför  och i lekplatser, förskolor, skolor och liknande platser där barn och familjer vistas för lek och gemenskap. När larm om palestinska raketer kommer har man några få sekunder på sig att söka skyddsrum.

Följeslagarprogrammet har i betydande och skrämmande  utsträckning i vält bort att beakta den utsatthet som judiska barn, muslimska barn, och barn vars föräldrar och familjer får sina liv utsatta för dödsfara.

Att inte notera eller följa judars utsatthet är väl inte utan skäl att se som en form av rasistisk antisemitism. I genomsnitt 2,2 raketer per dag mot civila anses inte vara grund för kristen uppmärksamhet genom SKR och den ekumeniskt drivna så kallade opartiska verksamheten.

Den kristna messianska församlingen i Beit Hallel i Ashdod har genom sin pastor Israel Pochtar redogjort för att hans församling, medlemmar och regionens människor de betjänar har utsatts och angripits på olika sätt. https://beithallel-israel.org. Om det kan man inte läsa som intresse för Sveriges kristna råds arbete. Varför utlämna messianska församlingens situation? Inte heller människors behov av basalt socialt och psykologiskt stöd i städer och områden som utsätts för oprecis raketbeskjutning mot vanliga bostadsområden

Om verksamheten skulle anses vara så opartisk som dess rubrik vore det väl rätt självklart att utsatta i Ashdod eller Sdrot också fick uppmärksamhet och stöd??? Eller passar det inte in i det ideologiska konceptet? Är det intersektionalitetens teoribildning som blockerar?

Att Följeslagarprogrammet säger sig verka för Israel och Palestina styrks inte av den egna redovisningen.

Lekplats med skyddsrum i Sdrot. Här kan barn snabbt få skydd vid palestinsk terrorangrepp. INGA följeslagare följer barnens utsatthet här.

Kanske är det dags att låta verksamhetsrubriken omsättas i verkligheten och SKR att visa på en annan sida än den politisk så kallade korrekta verkligheten. Israeler lever några få kilometer från flera terrororganisationers baser där såväl Hamas som andra Iranstödda jihadistiska grupper icke utan glädje dödar enskilda judar i den guds namn de anser styra deras blodtörstiga värv. (https://www.sverigeisrael.se/2020/05/antisemitismen-sitter-i-den-iranska-regimens-ryggmarg-av-anosh-ghasri/ ) De anser sig ledda oh uppmanade av den gud som Equmenikyrkans förre kyrkoledare (Sofia Camnerin) nu ansvarig för följeslagarprogrammet, ansett vara densamme som Jesu fader. Samme gud som man tillber från lite olika håll bara. Se länk nedan. Kan det verkligen vara så? Eller?

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Hamas är en religiös organisation. Inte enbart politisk. Så här har deras tro inspirerat dem att ge barn och unga en uppväxt i fred eller rättare sagt terror:

https://www.varldenidag.se/nyheter/tiotusentals-gazabarn-deltar-i-hamas-lager/repufD!aYNeYHdrI4WU6j3zPFZjw/

Följeslagarorganisationen verkar inte i Israel trots namnet utan finns i följande orter :

Det vore klädsamt och egentligen självklart att ytterligare städer som Ashdod och Sdrot lades till. skulle begreppet opartiskhet initieras och verkligheten nära sig den egna uppfattningen som fått det goda med följeslagarverksamheten att falla i partiskhetens fallgrop. För en föleslagarverksamhet behövs men SKR låter partiskheten och populismen bli en hörnsten. Dags för re formation,

När antisemitismen kommer smygande

Om en svensk skola behandlar, förhåller sig till och agerar annorlunda i förhållande till barn födda i Sverige och barn födda utomlands anklagas skolan rätt snart för diskriminering. Om en skola behandlar judiska barn i Sverige annorlunda än skånska barn anklagas skolan rätt snart för antisemitism. Detta sker oaktat om skolan antaget en annan värdegrund eller med ord och uttalande redovisat annan åsikt.

Att behandla människor olika på grund av religion och etnicitet

SKR och projektet Följeslagarprogrammet behandlar judiska barn och familjer annorlunda än barn med arabisk identitet. Måhända med prydliga skäl såsom dyrare hyror i Israel än i Västbanken går organisationen runt sin egen argumentation. Judiska barn ses med andra ögon när de blir utsatta. De är inte värda likadan uppmärksamhet när de flyr från sina lekplatser. Barn som inte själva valt sin identitet.

Likabehandling av judiska barn, unga och familjer är bristfällig i Följeslagarprogrammets verklighet.

Om definitionen av antisemitism (se ovan) lägges bredvid den verklighet som Följeslagarverksamheten och SKR stöder uppstår ett tydligt mönster.

Det är alldeles uppenbart att judiska barn i Sdrot eller Ashkelon eller däromkring inte i någon betydande omfattning omfattas av följeslagarverksamhet.Det borde gå att ordna. Om Israel eller judiskt troende familjer inte vill medverka finns inga skäl till att bedriva verksamheten under det namn man valt och som kommuniceras. Judiska barns situation bedöms med andra ögon och verktyg än barn från annat håll. Där ser vi hur antisemitismen tränger igenom SKR och dess projekt för fred.

Det gäller att välja väg. Sveriges Kristna råd borde göra allt för att rensa ut antisemitiska tankefigurer i ord och handling, Judiska barns utsatthet borde självklart vara en lika viktig angelägenhet som för svenska eller judiska barn.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

När politisk korrekt dagsaktuell agenda blir kristendom läggs väckelsens folk på skampålen

 

Tidningen Världen idag rapporterar i juni om ett dokument som är minst sagt uppseendeväckande. Ett dokument som producerats av samarbetsorganisationer  i Act Alliance. Svenska kyrkan samt Diakonia är en del av Alliance och förser dem med pengar. Väckelsekristna som och deras historiska engagemang för Jesus framställs som en del av en destruktiv utveckling som är ett slags hot! Pingstvänner svartmålas i kyrklig rapporten. Motstånd mot abort, dödshjälp och samkönade äktenskap  beskrivs som uttryck för fundamentalism.

Rapportförfattande professor som känner sig hotad av väckelserörelser och patriarkala krafter

Det är den brasilianske professorn Magali do Nascimento Cunha, som bland annat haft toppositioner inom Kyrkornas världsråd, som ligger bakom den nyligen publicerade rapporten ”Fundamentalism, demokratikris och hotet mot mänskliga rättigheter i Sydamerika”.

Rapporten har tagits fram i den latinamerrikanska grenen av Act Alliance där en lång rad kyrkliga samfund och organisationer ingår, däribland Svenska kyrkan och Diakonia. Diakonia är en organisation i nära kontakt med moderorganisationerna däribland Equmeniakyrkan.

I rapporten framställs väckelsekristna och deras vilja att förändra samhället som en del av en destruktiv utveckling, medan mer vänsterliberala teologiska strömningar som historiskt verkat för ”social revolution” beskrivs som goda.

Den som står för en biblisk syn på äktenskap och familj får tillmälen som att vara en del av en viss ”ekonomisk-politisk” agenda för att bevara patriarkala strukturer och status quo i politiken. Märkligt!

Den som

– ogillar transideologi eller

– argumenterar mot samkönade äktenskap

anses vara motståndare till ”social rättvisa”.

Hur transideologi kan ses som utslag av social rättvisa är ju för en utomstående en rätt obegriplig frågeställning.

Väckelsekristna anklagas dessutom för att sprida desinformation och moralpanik, och ibland beskrivs detta som ”kulturell krigföring”.

Svenska kyrkan har bedömt det lämpligt att publicera texterna på sin hemsida. Uppenbarligen med de kvalitetskrav kyrkan står för.

Den väldigt byråkratberikade organisationen SMR Svenska missionsrådet har i samma anda lyft fram den märkliga rapporten. Missionsrådet har dessutom inbjudet dess författare som talare i ett av rådets arrangemang.

Att sådant här arbetas fram under ett paraply av kristen verksamhet gör att det är dags att ta fram Luther som förebild. Bibeln istället för intersektionalitets teori. Reaktion och aktion bland och ifrån svenska kyrkoledare Diakonias och SMR ledamöter och byråkrati täta utredarstaber vore önskvärt. Om så ej sker måste de väl anses gilla mer än ogilla ???

 

Här nedan en länk från missionsrådets facebooksida

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157657133297245&id=287390822244 Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är vår himmelske Fader, Herren, Sonen Jesus, den Helige Anden olämpliga kanske farliga ord i en gudstjänst?

I dessa Coronatider blir gudstjänstlivet väldigt annorlunda och begränsat. SVT TV-gudstjänst härom dagen blev min gudstjänst. Den sändes från en församling tillhörande Equmeniakyrkan.

När gudstjänsten led mot sitt slut trädde pastorn fram (troligen också föreståndaren) och bad en bön. I slutet av en sådan pastorsledd bön brukar den utifrån den bibliska kontexten: “I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn.”

Equmeniapastorn valde en annan form för hur han avslutade/riktade bönen;

“Skaparen, Befriaren och Livgivaren”

 • Gud Fadern byttes ut och ersattes med ordet Skaparen.
 • Jesus, Sonen ersattes med ordet Befriare.
 • Den helige Anden ersattes med ordet Livgivaren.

Varför nu denna förändring av viktiga begrepp för troende kristna?

Det är givetvis en öppen fråga där enbart Equmeniapastorn själv kan svara. Det verkar dock som om förkunnaren gått på någonslags genuskurs och utifrån det inte vill använda begrepp som Far och Son utifrån den nu så populära tanken att allt skall vara inkluderande. De som inte har haft en Far skall inte få del av en Far i sin religiösa upplevelse.

Hur tokigt kan det bli? Eller är det OK och framtidens verklighet vi ser?

Det syns ju vara uppenbart  att pastorn tycker att ordet befriaren är mer korrekt. Jesusnamnet.  Många kristna ser som det allra mest heliga är för en del människor måhända ses provocerande (https://www.youtube.com/watch?v=yNsx2xIjTBE) Jesu namn och bön i Jesu namn handlar om kontakt med en djup andlighet.

Equmeniakyrkan tog bort ordet teologi ur det som en gång var Betelseminariet och utbildnings verksamhet för baptistpastorer och missionärer. När Equmeniakyrkan startade ändrades namnet till Teologiska högskolan. För något år antogs det mer diskreta intetsägande begreppet Enskilda högskolan“. Ingen som inte gillar teologi, läran om Gud, skall känna sig exkluderad. Kanske fanns via diskretion om läran om Guds ord  dessutom bättre möjligheter av få pengar från statsmakten när provocerande ord exkluderades för inkludering.

Vem vet och jag hoppas att det inte riktigt är så.

 

Den helige Anden kan ses som en maskulin beteckning på Anden men kan i vissa kretsar måhända uppfattas som exkluderande. Men samtidigt transformeras det som är Anden till något annat och det är begreppet Livgivaren. Ett vackert ord men inte en vettig beteckning på det som kristna annars kallar “Den helige Anden”.

Skaparen, Befriaren och Livgivaren

Orden är inte fel i sig, Gud är skaparen. Jesus befriar förlåter och räddar. Den helige Anden ger liv. Ett utmärkt upplägg för en bibelutläggning. Men i den kontext och den bön som Equmeniapastorn bad i TV gudstjänsten stod för något annat. Exakt vad vet “hen” själv. Men allt tyder på att det hos vissa andliga ledare finns en beröringsskräck för allt som kan uppfattas som kopplat till klassisk kristen evangelisk tro. Samtidigt vet vi idag från statistiken att rädslan för sådan tro leder till minskat antal medlemmar i en politisk korrekt kyrka.

Sorgligt. Men kanske mest bekymmersamt.

 

 

 

Publicerat i Debatt, Församlingsliv, Okategoriserade, Tro och Vetande, utkast | Lämna en kommentar

STÄNDIGT DETTA CONCORD. OM DEN URGRÖPTA SYNEN PÅ SVENSK GODHET OCH RÄTTVISA

“Ständigt denna ville Vessla….” Ja så uttryckte den intressanta privatdetektiven Ture Sventon sin jakt på den illvilliga motparten Ville Vessla. I den lekfulla barn- och ungdomsboken förstås…

Likheterna i övrigt med barnboken och innehållet i denna text är väldigt liten.Tyvärr. Men CONCORDE dyker upp i olika sammanhand för den som vill se,  hitta och förstå. Man kan kanske önska sig att verkligheten vore mer en litterär fiktion. Att CONCORD återkommer i denna blogg kan bero på att den organisationen ligger mycket lågt “under radarn” för medier och kyrkans lekmän/kvinnor.  Detta trots att den verkar på högsta nivå med höga ambitioner och med betydande resurser i personal och nätverk.

I fem djuplodande och informativa inlägg på denna blogg har Bo Fjällström tidigare granskat CONCORD och med stor noggrannhet, dokumentation, källhänvisningar dokumenterat vad han hittat.

Kortfattat vad är då Concord egentligen? Här nedan den egna bilden.

Detta blogginlägg fokuserar på CONCORD utifrån en kompletterande frågeställning. CONCORD redovisat öppet att Islamic Relief finns i styrelsen. De under våren i olika sammanhang  dokumenterade sambanden mellan Islamic Relief (IR) och muslimska brödraskapet har väckt såväl opinon som politiker. Det har till och med visats på vissa kopplingar till terrororganisationen Hamas. Hur förhåller det sig då?

Så här skriver de själva om sig själva:

“Plattformen CONCORD Sverige samlar 81 organisationer i civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Att CONCORD Sverige samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle, som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar, ger oss en stor kunskap, ett starkt engagemang och en kraftfull röst. Med en kontinuerlig dialog vill vi påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. Vi granskar också politikers löften och att de lever upp till internationella åtaganden. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. VÅRA PRIORITERADE FRÅGOR: – Agenda 2030 och samstämmighet – EU:s och Sveriges bistånd – Civilsamhällets demokratiska utrymme – Jämställdhet – Företagande och mänskliga rättigheter.”

“Plattformen” finns med i ett Europeisk nätverk med samma namn.

 • Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

  CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

  På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade work streams), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet.

Johan Westerholm och Ledarsidorna

Johan Westerholm som ansvarar för den nätbaserade nyhets- och debattorganet “Ledarsidorna” har gjort granskningar av olika företeelser avseende organisationer och deras nätverk. Westerholms huvudspår är  Jihadismen i Sverige och hans erfarenheter finns dokumenterade i en bok i detta ämne.

Kort kan detta beskrivas som att Westerholm grävt fram alla olika kopplingar som finns i olika nätverk där människor och organisationer kopplats samman i ytligt sett hyfsat vanliga strukturer.

Experter på terrorism såsom forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Norell har gått till botten med Muslimska Brödraskapet, studieförbundet Ibn Rush och Islamic Aid. Två hittills hyllade organisationer som erhållet rätt mycket bidrag från den svenska staten.

Bakom dem finns en verklighet då organisationerna är förbjuda att verka i flera andra länder såväl i Europa som USA. Men i Sverige finns i flera sammanhang ingen redig analys om vad dessa organisationer står för utan de anses representera muslimer generellt. Men är det då så? Kan det verkligen vara så att betydande summor av svenska skattemedel använts för att bygga upp och främja antisemitism, terrorism, tveksamhet till demokrati och mänskliga rättigheter och kvinnofientlighet. Om det finns mycket att berätta men Ledarsidorna ger envar bäst möjlighet att begripa och förstå. Pröva och värdera sidornas innehåll!

Ledarsidorna har i ett många artiklar visat på samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet. En organisation som också av svenska domstolar bedöms vara antidemokratiska. I många länder i Europa är organisationen förbjuden. I nättidningen Ledarsidorna redovisas följande:

 • Organisationen Islamic Relief terrorklassades 2014 av staten Israel och är nu terroristförklarad även av UAE. Islamic Relief är medgrundande organisation av insamlingsstiftelsen ”Union of Good” som är att betrakta som Hamas insamlingsorganisation. Vid sidan av Islamic Relief som grundande organisation återfinns Brödraskapets organisation för dawa, eller frälsning, International Islamic for Council for Dawah and Relief samt Muslim Aid. Såväl Muslim Aid som Islamic Relief finns representerade i Sverige.

Styrning och funktion av Concord

CONCORD skriver att man 2021 fått några nya styrelsemedlemmar. En av dem representerar Islamic Relief. En organisation som bedöms arbeta väl i linje med organisationens värderingar och har fått förtroende att leda den genom plats i dess styrelse.

Likartat beskrivs Islamic Relief i Svenska Missionsrådets verksamhet och på SMR hemsida finns ett gemensamt projekt man presenterat. Kristen mission och den i många länder förbjudna organisationen med kopplingar till en ändå tydligare islamistisk organisation Muslimsk Brödraskapet. Hur kan det bli så?

Hur verkar då en organisation som CONCORD som påstår sig företräda så otroligt många svenskar. En organisation som vill skapa opinion och påverka förtroendevalda i Sverige men också i EU.

Hur går styrningen till? Är det så att kanske den lokala verksamheten i till exempel Diakonias namn är den som utformar sin organisations uppdrag till “sin” representant i CONCORDSLEDNING? Är den lokala organisationen medveten och därtill godkännande av innehåll och verksamhet liksom uppföljning av vad som görs? Kanske är det då så att det ligger ett ansvar och  beroende av den lokala församlingen som är huvudman för just Diakonia att försöka först, godkänna och vägleda organisationen i den kontext där den verkar? Är man medveten om vad som skall ske och vad som önskas? Är det så att organisationen formas av de  80 talet medlemmar eller formas medlemmarnas åsikter av andra krafter? Utvecklas verkligen demokratin dvs väljarmakten av resursstarka skattebetalda anställda påverkare i “folkets” tjänst? Antalet anställda “handläggare” är inte litet för att vara en intresseorganisation i en folkrörelse.

OCH VEM FINNS DÄR UNDER YTAN?

Islamic Relief finns med i ledningen av Concord. Till styrelsen för Concord Sverige valdes en ny ledamot 2021. Nästan samtidigt redovisades i media bilden av organisationen som visade på mindre lämpliga avtryck:

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Det ledde till olika politiska ställningstaganden. Här nedan ett exempel:

https://www.kdu.se/aktuellt/stoppa-bistandet-till-islamic-relief-world-wide/?print=print

Ledarsidorna redovisar följande om Islamic Relief:

“Två nya avslöjanden om antisemitism och hyllningar av terrorister dränerar nu Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Norway på personal efter att de tvingas avgå. Avslöjanden som faller under den förre ordföranden för den internationella biståndsorganisationen, den svenska ordföranden för Islamic Relief Sverige ansvar. Trots de återkommande avslöjanden väljer Sida att istället öka biståndsorganisationens anslag

En av de ledande befattningshavarna för för IRW, Tayeb Abdoun, tvingades nyligen avgå efter att den schweiziska tidningen Tages-Anzeiger dokumenterat att han hade förhärligat mordet på tre israeler i Jerusalem den 13 oktober 2015. Attacken utfördes av två palestinier med en kniv och skjutvapen på en buss i östra Jerusalem. Förutom de tre tre mördade skadades ytterligare 15 personer i attacken. Den höge företrädaren för Islamic Relief gillade detta:

”Lägg judarnas döda kroppar på bergstopparna så att inga hundar i Palestina behöver gå hungriga”.

Islamic Relief har tveklöst starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dessa samt verksamhetens närhet till Jihadism gjorde att också Nederländerna i början av året drog in sitt stöd till Islamic Relief.

I tidningen Kvartal sammanfattar Magnus Ranstorp mfl. experter erfarenheterna avseende kopplingar mellan Ibn Rush, Muslimska brödraskapet och Islamic Relief:

En parodi på verkligheten

I Expressen (september 2020) redogör Magnus Ranstorp plus två andra forskare för Islamic Relief och samverkan och stöd till antisemitism:

Sheikh Tawfeeq As Sayegh som huvudgäst och föreläsare nästan varje år till sitt sommarläger Mukeyem på Sjövik folkhögskola. Saudiska imamen As Sayegh är ökänd för sina antisemitiska uttalanden då han (vid flertal tillfällen) uppmanat att judar ska dödas, slaktas och utrotas. 2016 uppträdde As Sayegh på Eritreanska sommarlägret som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief.

Nyligen beslutade Göteborg stad att frysa sitt stöd till Ibn Rushd då det uppdagades att salafistiska Bellevuemoskén var en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar och samarbetspartners. Även Kulturföreningen Amaneti är en sådan lokal medlemsförening som bjudit in antisemitiska hatpredikanter från Balkan.  En av dessa är Dhulkarnein Ramadani som bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”Sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Om lärdomar från Islamistavslöjanden som drabbat Göteborgs kommun

När forskare och journalister efter viss utredning kom fram till att muslimsk friskoleverksamhet I Göteborg var kopplat till jihadistiska nätverk blev det starkt ifrågasatt dels från vissa politiker men inte minst från media och islamistiskt närstående.

En slags personförföljelse påbörjades av dem som funnit samband och oegentligheter. Magnus Ranstorp var en av dem som angreps häftigt för ohederlighet i forskning och  osanning.

Sent omsider beslöt Göteborgs kommun att göra en egen professionell analys och man fann då i princip samma sak som forskarna. Detta trots att alla inblandade förnekar alla sådana kopplingar ideologiskt liksom överföring förekommit av medel till verksamma antisemitiska processer.

Här finns nu en dokumenterad kunskap om att det svenska samhället varit djupt aktivt   i stöd för islamism/jihadism. Detts har man hela tiden förnekat. Inte minst Svenska kyrkan och Socialdemokrater för tro och solidaritet har funnits med bland dem som ifrågasatt fakta och forskarnas resultat.

Här finns Göteborgs kommuns rapport:

https://www.dropbox.com/s/81r45n5esnk618k/Yttrande%20Ibn%20Rushd%20SLK%20Kunskapscentrum%20mot%20organiserad%20brottslighet%20%281%29.pdf?dl=0&fbclid=IwAR33P-1x969Y3JodjLpOVU36-oNlKICM8Rs_z9719-Vi0bZsdU

Sameh Eygptson om Muslimska brödraskapet och Isamic Relief

Sameh Egypson

Sameh Egyptson är forskare och doktorand med interreligiösa relationer som forskningsområde. Han kom till Sverige 2009och är knuten till Lunds universitet. Egyptson har i Kyrkas tidning redogjort för vad han i forskningen funnit för nätverk kring Islamic Relief;

Här ett urklipp:

Islamic Relief förnekar att de tillhör Muslimska Brödraskapet i Sverige.
Ledningen i Islamic Relief är dock också ledande medlemmar i IFiS som är
medlemsorganisationen i den europiska paraplyorganisationen FIOE. Enligt den officiella hemsidan för Muslimska Brödraskapet, Ikhwan Wiki, är FOIE
Muslimska Brödraskapets falang i Europa. Detta bekräftas också i min granskning som består av telefonsamtal, intervjuer och artiklar skrivna av
ledande personer i rörelsen bl.a. från den svenska filialen IFiS.

Den egyptiska forskaren Khalil Al-Anani konstaterar i sin studie att Muslimska Brödraskapet i Egypten har utvecklats till en ekonomisk sekt pga den hierarkiska och hemliga strukturen. En likande utveckling spårar jag genom min granskning här i Sverige. I Sverige har grundarna uppfunnit den offentliga sektorn som sitt ekonomiska fält. En sammanställning av ledande personer i IFiS har visat att de även innehar nyckelpositioner i dotterorganisationer, bl a. Islamic Relief. En lysande expampel är den nuvarande ordföranden för Islamiska Förbundet, Temmam Asbai, som är gift med ordföranden för Islamic Relief, Lamia Alamri. Hon i sin tur är grundare för Islamiska Kvinnoföreningen, en dotterorganisation till IFiS. Islamic Relief har finansierat Islamiska Förbundets verksamhet, framföra allt de årliga konferenserna i många år.

 

Equmeniakyrkan, Karin Wiborn och SKR

Martin Luther Kingpriset för något år sedan delades ut till projektet Goda grannar. I projektet ingår Islamic Relief. Det utgjorde uppenbart inget hinder för en prisbelöning i pastor Kings anda.

I Världen idag lyftes fram att kyrkorna prisar Islamic Relief trots en praktfull skandal med grova antisemitiska inslag.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/

Senaste årets pristagare för insatser i pastor Kings anda gick till en miljöorganisation som med drastiska metoder och skadegörelser ansetts vara ett föredöme i ickevåld, (mer om detta senare).

Svenska missionsrådet uppskattar också samarbete med Islamic Relief och det tar sig olika uttryck. Här är ett: https://www.smc.global/aktuellt/religios-laskunnighet-med-islamic-relief-pa-mr-dagarna/

Slutord

Texterna om CONCORD var egentligen klara med Bo Fjällströms fem blogginlägg. Informationen om sambanden mellan våldsbejakande jihadism och aktiviteter kring, med och av muslimska brödraskapet gav skäl att fundera kring CONCORD, dess ställning och ambitioner och kopplingen mellan dem och muslimska brödraskapet och Islamic relief.

IR förnekar blint att samband förekommer. Det måste beaktas. I debatten om andra avslöjanden med liknande nätverksstruktur som i Göteborg med studieförbundet Ibn Rush mfl var förnekandet identiskt- I kombination dessutom med otrevligt personligt smutskastande av de terrorexperter som granskat och funnit. Nu har Göteborgs kommun genomfört en egen utredning och funnit samma sak med redovisad dokumentation. Utsagorna om oberoende var inte sanna. Pengar för skolverksamhet överfördes i slutändan till muslimska brödraskapet och måhända (påstått men jag har ej sett dokumentationen) Hamas.

Godtrogenheten är i vissa stycken något gott. Man måste kunna lita på människor. Men när vi möter nya former av organisationsstrukturer som flödar av öppen antisemitism och förkunnar en annan Gud än Jesu fader och frälsningsväg finns skäl att fundera en gång till. Den som inte gör så har lämnat godtrogenheten och gått över via dumhetens bro till medlöparens skamvrå.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Får man bedja för muslimer eller har de samma Gud som Jesus benämnde som Fadern?

Kristna enas i bön för världens muslimer

En kväll i maj månad förenas kristna runt om i Sverige till ett digitalt bönemöte för världens muslimer. Bland annat kommer olika strategiskt viktiga storstäder omslutas av bön.
Att be är avgörande för att få se skörd, påpekar OM:s Sverigeledare.
Evenemanget är en del av den världsvida ekumeniska bönesatsningen för muslimvärlden, den så kallade 30-dagarsbönen, som sedan 1993 hållits under den muslimska böne- och fastemånaden ramadan.
Under innevarande 30-dagarsperiod har det hållits svenska bönesamlingar varje torsdag, genom videokonferens via internet.
Med början klockan sju kommer under 45 fartfyllda minuter olika storstäder att presenteras av representanter från det dussintal samfund, församlingar och organisationer som är med och arrangerar kvällen, varpå det blir bön för dessa platser. Det handlar exempelvis om turkiska Istanbul, Mosul i norra Irak, Somalias huvudstad Mogadishu och Libanons huvudstad Beirut.
– Det är ett unikt tillfälle att få ta del av information om strategiska städer och av organisationer som vet vad de talar om. De fick välja fritt vad de hade hjärta för, förklarar OM Sveriges ledare Daniel Stråle som ska medverka under bönemötet.
Mellan klockan åtta och elva på kvällen leder därefter sex organisationer bön i en halvtimme var.
OM:s ledare jämför bönens kraft med att så in Jesu budskap om Guds rike.
– Man kan inte veta exakt vilket frö som ger skörden, säger han och menar att sådden ändå är avgörande.
Daniel Stråle påpekar att fler muslimer har kommit till tro under de senaste decennierna än genom hela den tidigare världshistorien.
– Det är ju direkt relaterat till att vi har börjat be för muslimvärlden som aldrig förr, säger han.
Bönekvällen arrangeras av
OM Sverige i samarbete med
EFK,
EFS,
Folk och språk,
Gå ut mission,
Ibra,
Livets Ord,
Ljus i Öster,
Open Doors,
Pingst Jönköping,
Svenska evangeliska alliansen,
Svenska alliansmissionen,
Team Med Uppdrag och
YWAM

Satsningen på förbön är utan tvekan viktig

Muslimska medmänniskor behöver lämna sin tokiga tro och ta emot Jesus och frälsningens gåva. Islam leder inte till Gud och evigt liv i gemenskap med Herren,
Det är värt att notera att några kyrkor och organisationer inte är med. Det kan möjligen bero på att man har den övertygelsen att muslimer och kristna ber till samma Gud men från olika håll.Utifrån det blir det ju väldigt knepigt att be till Herren.   Så i länken nedan så beskriver bitr. kyrkoledare Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan sin tro i denna sak.  Och då kan kanske det uteblivna engagemanget förstås. Så sorgligt !

 

Jesu Far och muslimers Gud är det samma Gud? Kyrkoledare Camnerin Equmeniakyrkan, tycker till

( https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning)

Bibeln talar till mig som läsare om ett ord från Jesus själv:

Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.”

Finns det en annan väg till Fadern än genom Jesus? Att inte bry sig om detta tycks innebära att man lämnar människor med annan tro åt att få missa målet helt.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar