Baptister i Ukraina utsätts av förföljelse av Putin anhängare

Gudstjänst i baptistkyrka Kiev

UKRAINA BAPTISTR BER FÖR FRED OCH FÖRBEREDER FÖR EN LÅNG OCKUPATION OCH FÖRFÖLJANDE

Ett av de största baptistsamhällena i Europa förbereder nu sina församlingar för åratal av ockupation och förföljelse samtidigt som de uppmanar till kamp. Under de senaste åtta åren av konflikten i Donbass-regionen, och som styrs av ryska separatister, har baptistkyrkorna klassats som terroristorganisationer, medan baptistförsamlingsars  byggnader har stängts ner genom en ett fejk av urinvånare.
Det är generalsekreteraren för Europeiska baptistfederationen, Alan Donaldson, som tar med sig denna information i ett inlägg på sin hemsida.
Det ukrainska baptistsamhället räknar mer än 150 000 döpta medlemmar, och omkring 300 000 församlingar i mer än 2 800 församling Det finns 3160 prästvigda pastorer.
Genom att samla kyrkoledare och politiska ledare har de ukrainska baptisterna ropat till Gud, dag efter dag, om fred i deras region och frihet att tillbedja.

Putins värld innehåller död, mord, förföljelse och begränsning av religionsfrihet. En värld där barnens nallar besudlas av blod.

Ukrainarna fruktar nu krigets inverkan på deras liv, frihet och religionsfrihet. Det ukrainska baptistsamhället har en stor och effektiv organisation. De har planterat 25 nya församlingar de senaste fem åren. Ukrainska baptister som hittills haft stor frihet i de områden i Ukraina som inte kontrolleras av ryska separatister, har etablerat ett nationellt nätverk av fosterhem för att ta hand om föräldralösa och mest utsatta barn i landet. De har genomfört humanitära projekt i östra Ukraina för att hjälpa krigsoffren.
De utbildar också pastorer och evangelister, och de uppmuntrar kristna att engagera sig i lokalt och nationellt politiskt ledarskap, och påverka förändring på alla nivåer i samhället. Förberedelser görs för att lagra mat, kläder, bränsle, vatten och kontanter för att ge hjälp till de mest utsatta om denna konflikt leder till en partiell eller omfattande invasion.
Baptistförsamlingarna har också gjort planer för hur de ska fungera som flyktingcenter. De har också gjort planer på hur de ska ta hand om över 1200 föräldralösa barn över hela nationen, och de har också gjort planer för hur de kan hjälpa till med evakuering och bostäder av fördrivna människor från eventuellt framtida ockuperade regioner.
Låt oss minnas dem i våra böner.
Bilden är från en baptistkyrka i Kiev.

 

 

Kan vara en bild av 5 personer och personer som står

Gudstjänst i baptistkyrka Kiev 2022

Du, Thomas Forslin och 85 andra
12 kommentarer
Gilla

 

Kommentera
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

RYSSLAND AGERAR AVSEENDE RELIGIONSFRIHET I UKRAINA

DE RYSK STÖDDA UTBRYTAR REPUBLIKERNA I UKRAINA FÖRBJUDER JOHANNES EVANGELIUM – OCH BAPTISTERNA

(Text från den norske baptistpastorn Björn Olov Hansen)
Det gjorde väldigt intryck på mig att läsa ett reportage i Klasskampen, dagarna innan Ryssland invaderade Ukraina. Journalisten som skrev kunde berätta en historia om präster från Moskvapatriarkatet som vägrade begrava döda människor som tillhör den ukrainska ortodoxa kyrkan.
Det är nästan otroligt. De bekänner sig till samma herre och delar samma ortodoxa tro, men både liv och död skiljer dem åt. Detta är naturligtvis inte unikt i kyrkohistoria, men illustrerar ändå den djupa religiösa konflikten mellan den Moskva-ortodoxa tron å ena sidan och den ukrainska-ortododoxa kyrkan
Och detta får de allvarligaste konsekvenserna för utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansks trolöshet.
Detta är en sida av Johannesevangeliet på ryska. Ursprungligen publicerad 1821, och förbjuden utdelad Luhansk. Berättelsen är följande:
Johannesevangeliet är tryckt av ett tryckeri som ägs av baptisterna. Det är exakt samma Johannes evangelium som den ortodoxa kyrkan använder, men eftersom det är tryckt av baptister är det förbjudet!
Evangelierna beslagtogs under en omfattande polisrazzia mot baptister i Luhansk nyligen och finns nu på listan över förbjuden litteratur i dessa områden som drivs av ryska separatister.
Baptister och andra fria församlingar i Ukraina är djupt oroade över vad som skulle hända om Vladimir Putin lyckas invadera Ukraina.
Utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk har förbjudit alla kyrkor som inte stöder Moskvapatriarkatet. Det är sedan länge känt att patriarken Kirill har problem med Putin. Det kan ha sammanhanget att Putin gett stora fördelar för de som är lojala mot Moskva – i detta fall Moskvapatriarkatet.
Den ryska annekteringen av Krimhalvön och stödet för utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk ledde till en allvarlig splittring i den ortodoxa kyrkan i Ukraina. Delar av denna kyrka skulle flytta bort från den Putinvänliga patriarken av Moskva. Det var en fullständig kris när patriarken Bartholomeus av Konstantinopel godkände den ortodoxa kyrkan i Ukraina som en självständig kyrka. Detta ägde rum i oktober 2018. I Luhansk finns inga ortodoxa kyrkor som inte stöder det ortodoxa Moskvapatriarkatet fått godkännande, efter att Luhansk fått en ny religiös lag.
Inte heller baptister och pingstvänner och andra fria församlingar. Detta säger något om vad som kan förvänta sig frikyrkor i ett eventuellt ryskockuperat Ukraina
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan igen. Om “begreppet” nödlägen. Equmeniakyrkans utlysande av det delar “klimatnödläge.” Vågar vi tro att: “Jesus is the answer for the world today”.

Bakgrund

Equmeniakyrkan har utlyst något som kallas “klimatnödläge”. Ett ord som står för något påträngande, väldigt unikt och ytterst brådskande.

I tidningen Sändaren har kyrkans beslut och bakgrund belysts. Bland annat i denna ledare:

https://www.sandaren.se/forsamlingsliv/equmeniakyrkan-utlyser-klimatnodlage

I chefredaktörens text konstaterar han att en granskning av 18 länders beslut om nödlägen resulterat att i noll fall har detta lett till några mätbara effekter.

Man kan ana att de beslutande gillat sitt beslut men känt de misslyckade effekterna som mindre lyckosamma. Man kan också ana, utan att veta, att beslutsfattarna initialt känt sig nöjda med processen innan och själva beslutet. Vem vill inte göra något gott och rätt för klimatet. Totala effekten skulle kanske kunna beskrivas som resultat blev: nöjda aktiva beslutsfattare skapar beslut som ger noll effektivitet. Men individuell nöjdhet.

Här måste denne bloggskribent lägga in en grundpelare; det finns ingen som helst tvekan om att klimat och miljö allvarligt skadats av människors egoism och nonchalans i förhållande till de förutsättningar skaparen gett oss sen begynnelsen. Det är också min mening att vi har ett allvarligt läge.

I ljuset av den klimat och miljöpolitiska debatten i Sverige är klimatfrågan angelägen och ligger högt på den politiska agendan.

Equmeniakyrkans högsta ledning har också  lyft den högt in i kyrkans arbete och verksamhet. Man kan nästan ana att klimatfrågan nästan är basal i kyrkans evangeliska liv. Detta ger anledning till viss reflektion.

1. Om ordet “klimatnödläge”. Equmeniakyrkans beslutsunderlag och ställningstagande.

Kinesisk produktion

Ordet nödläge ger känsla av att något är akut och brådskande. Det ger läsaren känslan av att något inte är vare sig normalt eller önskat. Man kan se framför sig en nödlandning av ett flygplan med evakuering och risk för intensiv brand.

Det är nog rimligt att de som skapat och brukar begreppet klimatnödläge avser något som liknar.

Klimatnödläget var begreppet som kyrkans högsta ledning antog och brukade som beslutsunderlag för fortsatt hantering på lokal nivå. Underlaget och tankarna bakom skall ställas i ljuset av motionärernas tankar och kyrkostyrelsens beslut. Motion och beslutsprocess finns i dokument här!

https://equmeniakyrkan.se/1a-motion-om-klimatnodlage-2021/

 

B – Glimtar av vår vardagsverklighet

1. Anders Hansen psykiatriker välkänd expert i svensk TV framför och klargör:

2. Var 8:e svensk vuxen använder antidepressiva läkemedel – trots att vi människor lever i ett överflöd jämför med tidigare generationer.

Ensamhet är en aspekt av att många mår dåligt.

Ensamhet är lika skadligt för hälsan som att röka i sig 15 cigaretter/dag

 

3. Ökning av psykisk ohälsa med närmare 190 000 barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Siffrorna bygger på uppgifter från Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister och omfattar perioden 2006-2016.

4. Äldre som inte längre orkar leva utan som konstaterat avslutar livet i förtid på egen hand.

Äldre har en högre risk för självmord än yngre, men hittills har det funnits för lite kunskap om äldre personers självmordsbeteende. Statistiken visar dock att att det inte är ett litet försumbart problem. Dessutom är det klarlagt att fler män än kvinnor inom denna grupp avslutar sina liv.

5. Självmord bland äldre

Självmord förekommer dubbelt så ofta hos män som är 80 år och äldre, jämfört med män i tjugoårsåldern. I antal per 100 000 invånare handlar det om 38 självmord jämfört med 19.

6. Statistik från BRÅ om brottsliga händelser mot enskilda som ägt rum under de senaste 7 åren

Socialt mänskligt nödläge i Sverige torde dokumenteras väldigt entydigt utifrån svensk officiell statistik.. Erfarenhet av specifik utsatthet under de senaste sju åren:

Kan vara en bild av text där det står ”774 mord 1 185 bombexplosioner 54 900 väldtäkter 2 202 skjutningar 60 165 Rản 77 331 villainbrott 1 522 836 bedrägerier 29 949 häleribrott 510 574 anmälda stölder 427 700 har misshandlats 42 780 brott mot vapenlagen”

7. 2020: Dödligt våld enligt Brå.

124 fall av dödligt våld. 2021 års statistik är ännu ej klart

Antalet skjutningar mot människor 2021

Januari till oktober 287 skjutningar mot människor

8. Antalet självmord per år – en slags indikation från väldfärdslandets innersta känslorum

Under 2019 avled totalt 1 264 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av suicid i Sverige.

 • Antalet suicid per 100 000 invånare, suicidtalet, var 15 detta år.
 • Av de avlidna var ca 70 procent män.
 • Av samtliga dödsfall i gruppen 15–29 år var 35 procent orsakade av suicid

9. Sammanfattning av Folkhälsomyndigheten om psykisk hälsa

Av befolkningen 16–84 år var det enligt 2018 års undersökning 17 procent som uppgav att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

 • Andelen var högre bland kvinnor än bland män, och högre bland yngre än bland äldre.
 • Det var även vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland personer födda utanför Europa, jämfört med personer födda i Sverige.
 • Andelen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat sedan 2006, både bland kvinnor och män, i de flesta åldersgrupper och i samtliga utbildningsgrupper.
 • Andelen personer som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande varierade mellan länen med som lägst 10 procent och som högst 17 procent år 2015/18 (fyraårsmedelvärde)

10.  H70 Studien

Äldre personer i Sverige påverkas i fråga om sin hälsa av olika livsstilar. Rökning, tungt alkoholintag påverkar tydligt livslängd och hälsa. H70 studien i Göteborg av professor Alvar Svanborg ger resultat som är adekvata än idag. De allvarligaste hälsoproblemen för äldre är

 • att bli änka/änkeman
 • att tappa meningsfullheten i tillvaron
 • att bli ensam

  Ensamhet ett av de största hälsoproblemen som är i ökande

11. Psykiska besvär och ohälsa hos unga (FHM underlag)

Besvären är vanligast bland 15-åriga flickor. I den gruppen uppgav 62 procent att de haft återkommande psykiska eller somatiska besvär.

 • Bland 11- och 13-åriga pojkar var andelen hälften så stor (30 procent).
 • Bland 13- och 15-åringar har andelen med återkommande psykiska eller somatiska besvär gradvis ökat sedan 1980-talet.
 • Vid mätningen 2017/18 sågs även en ökning bland 11-åringarna.

12. Religiösa upplevelser och samband ger effekter för upplevd meningsfullhet .

Tidningen Bohusläningen: “Polisen i Järva räknar dagar utan skjutningar Efter ett mörkt år med ett stort antal mord i nätverksmiljön i Järva i nordvästra Stockholm börjar polisen ana andrum.

Det märkliga tillstånd som upplevs i delar av landet är att det är en nyhet att skjutning, överfall och misshandel ICKE ägt rum.
Våldsspiralen tycks för tillfället ha stoppats och flera tongivande personer sitter frihetsberövade. Nu finns en “gyllene chans” för stora avhopp, menar polisen.”

13. Läser dagens dagstidning

I så gott som varje dagstidning kan vi dagligen läsa om det sociala nödläge i nationen och bland människorna i vårt land.  Glasgow mötet med världens mäktiga visar på lust att samtala och uttrycka engagemang. De allra största hoten mot klimatet faktiskt och geografiskt är väl definierade. Det är inte svårt att se var insatser måste ske för att få effekt av varaktig och mätbart art, Sveriges utsläpp är onödiga men i helhet för jorden sett rätt marginella. Utifrån statistiken. Det skal självfallet inte hindra att vi solidariskt gör vad vi kan.

Alla intresserade kan dock rätt enkelt konstatera att många krafter på alla nivåer är engagerade. Noterar också misstänkt mord där två barn efter att ha knivhuggits kastats ut genom fönstret från ett flervåningshus. Ett barn avled. Två misstänkta för mord. Detta är ett vanligt inslag i det dagliga nyhetsflödet. Vi befinner oss rätt uppenbart i ett socialt nödläge av värsta sort. Eller…https://sverigesradio.se/artikel/tva-anhallna-for-mordforsok-pa-tva-barn

 

B. Sammanfattande bedömning av det sociala/mänskliga läget i Sverige- nödläge?

Sammantaget tycks det statistiskt och verkligt klart underlag för att konstatera att det sociala och mellanmänskliga och det individuella läget i Sverige är att beteckna som ett   klimatnödläge mänskligt och socialt.

 

 

C. Klimatet och miljön är illa ansatt av människors levnadssätt

1. Om utsläpp av koldioxid

 • Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala utsläppen är 0,2 procent.
 • Mer komprimerade siffror här:

Koldioxidutsläpp per år

Det är uppenbart och så tydligt dokumenterat att klimatfrågan såväl politiskt som medialt är väl dokumenterat som en högaktuell ödesfråga. Klimatmötet i Glasgow visade på att de allra flesta av våra nationers ledare delade detta om än med olika prioriteringsval. Nationer och enskilda måste tillsammans förändra agerandet på alla nivåer. Individ, grupper nationer ja hela världssamfundet. Extremt få har någon annan åsikt i sak.

D. Sammanfattande bedömning av klimat och miljöläge

Det finns klara entydiga och väl dokumenterade rapporter och slutsatser att vi har skapat skador på vår jord av omfattande art. Skador som påverkar människor djur och natur. Allt detta behöver tveklöst bekämpas och åtgärder vidtas för att minska och om möjligt eliminera ytterligare negativa effekter,

 

1. Övervägande i tro, samvete och kunskap

Det är tveklöst så att vi har stora och allvarliga bekymmer med vår miljö och därtill vårt klimat. Förbrukningen av jordens resurser är större än vetenskapligt rimligt. Vår teknik, vår förmåga att se helheten balanserar inte. Vi fiskar upp havets fisk och odlar energikrävande fisk i konstgjorda bassänger på land. Som bild räcker detta för att konstatera att detta är vardag i många områden av samspel människa och skapelse. Herren Skaparen gav oss jorden att bruka och vårda. Vi har svikit hans uppdrag. Vår egoism har stört Hans ordning.

2. Hur kan vi påverka? Kan vi påverka?

Om man ser på volymen utsläpp koldioxid som vi utsätts för i ett svenskt perspektiv kan vi också snabbt konstatera att volymerna är så extrema att en svensk nollproduktion i helheten är försumbar. Om alla svenskar går till jobb inte köper kläder, bara äter grödor osv och inte eldar alls skulle förmodligen vi inte es kunna mäta någon effekt på helheten.

Kinesisk produktion

Om däremot den ateistiska kommunistdiktaturen Kina minskar utsläppen med 50 % skulle effekten vara mätbar på sikt. Men i den avvägningspunkten befinner sig få i alla fall i praktiken.

Kina är stor leverantör av varor till hela världen. Där kommer man inte att direkt minska koldioxid utsläpp och kolkonsumtion, Nej tvärtom;man bygger ut.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AlpQ9E/kina-byggde-ett-nytt-kolkraftverk-i-veckan-2020–trots-sitt-lofte

 

3. Ivar Arpi vågar ifrågasätta

Journalisten Ivar Arpi är inte rädd för att ta ställning i olika åsikteroch frågor som kanske avviker från gängse politiskt och medialt dominerande, Hör problematiserar han Kinas miljöförstöring. Kanske något som Equmeniakyrkans högsta ledning gjort för att därefter läsa igenom senaste veckans tidningsskörd över hur det sociala nödläget slår igenom mediabruset med död och smärta.

Ivar Arpi

Arpis artikel_

https://ivararpi.substack.com/p/kinas-utslapp-overskuggar-all-klimatpolitik?

 

Varför?

E. Alternativt synsätt på guds skapelse och människan som Guds avbild

1.  I samhället Kaxholmen fick en kvinna en kallelse till tjänst följde den och nu redovisas att 17 personer blev frälsta

I år fick en kvinna i samhället Kaxholmen ett tilltal från Gud om att starta tältmöten i sin hemort. En evangelisations modell från förr? En tidningsartikel i länk här nedan visar att under kampanjen blev det 17 personer tog emot Jesus och frälsningens gåva! 17 personer gick från död till liv, från skuld till befrielse, från dom till nåd och befrielse! Dessutom vägen till ett evigt liv,

https://www.varldenidag.se/forsamlingsliv/taltkampanj-i-kaxholmen-ledde-till-17-personers-fralsning/repuiv!4no@HlkXXT@Z7EJeAWtQ/

Tältmöte

Klimat demonstration

2.Ingen kommer till Fadern utom via Jesus (Johannes 14.1-14) En diskussion och reflektion.

Om Bibeln är sann, är Johannes påstående om Jesu helt unika roll, helt avgörande för en kristen människas liv. Det gäller såväl här och nu som i ett evighetsperspektiv.

När den troende kvinnan fick som hon upplevde ett starkt  tilltalet om tältmöten medförde det att 17 personer lämnade sina liv i Guds händer. De gick den enda  vägen till Fadern såsom Johannes skrivit.

En församling, eller enskilda kristna, såsom kvinnan i exemplet ovan kunde alternativt verka för demonstrationer för ökat hållbarhet i ett cirkulärt samhälle. Församlingen på orten kunde uttalat proklamationer om slutanvändning av fossila bränslen. Den kunde proklamera om samåkning till alla möten och Zoom-sändningar av bibelstudier. Man kunde startat ny second hand försäljning. Visat goda exempel på försiktighet vid konsumtion av animaliska produkter och därtill starta en klimatneutral odling utan gifter och konstgödsel. Självklart infört Krav märkt kyrkkaffe och RPG kurs om elbilar och laddningsstolpar utanför kyrkväggen.

Även om det är vanskligt att teoretiska beräkna effekter av alternativ till tältmöten eller miljö- kampanjer måste man våga ställa sig frågan om jag som kristen tror på

 • prioritering av omvändelse
 • tror på en andlig utveckling från död till liv
 • vikten att gå från världen till Jesus
 • behovet att gå från synd till befrielse

är huvudpunkt för kyrkan?  Om en församling eller enskilt kristen väljer “goda viktiga och humana” aktiviteter före evangelisation eller förkunnelse av omvändelse tro och dop kan ju människor går förlorade som kunde ha vunnits för Kristus och fått ett evigt liv i gemenskap med honom.

Om “Tältmötet” i den lilla orten inte ägt rum utan initiativtagarna demonstrerat utanför ICA för klimatanpassade inköp , klimatsmart konsumtion och undvikande av viss animalisk konsumtion hade kanske 17 människor inte blivit räddade och fått del av den enda vägen till livet i Jesus kristus. Har ett sådant val och tolkning av evangeliet någon mening?

Olika nödlägen finns men står de emot varandra?

ljuset av det sociala nödläget kan man ju se klimatnödläget som ett annat läge. Men man måste ju inte se dem som stående mot varandra,

Det man som kristen måste våga se är att kristna genom Guds ord har erhållit uppdraget att förkunna budskapet om räddning och den absolut enda vägen dit: Genom Kristus.

Klimatpolitik och omsorg om miljön har väldigt många enskilda människor och organisationer och där finns en stor mångfald, Samhället och politiken, EU eller FN  har ingen uppgift eller makt att förmedla  till frälsning och evigt liv. Denna uppgift har däremot vare kristen och varje församling.

Befrielse genom namnet Jesus

Sebastian Stakset är idag en välkänd evangelist som vänder sig till människor som inte funnit Jesus. En man som gått från utanförskap, socialt nödläge, kriminalitet och missbruk. Han har vänt sig till Jesus och tagit del av försoningen och blev frälst.

Stakset är evangelist. Hans uppdrag är klassiskt. Förkunna Guds ord om nåd kärlek tro omvändelse dop förlåtelse och försoning. Den enskilda människan har att ta ställning till sitt eget liv i perspektiv och i evighetsperspektiv. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för alla.

En man vid namn Kenny Friberg hade liknande bakgrund som Stakset. I tidningslänken nedan finns berättelsen om befrielse från socialt nödläge till liv i gemenskap med skaparen genom frälsningens under. Se länken här:

https://www.varldenidag.se/nyheter/staksets-bok-blev-vandpunkt-for-kenny/repukc!vhbvF6RMvx7cFO7ibl0rUA/

Vågar vi väga för avvägning

En seriös fundering kring vad som är rätt eller bäst eller fel i fråga om tänkande och handlande kan ibland ge resultat om olika alternativ vägs.

Sebastian Stakset har valt att förkunna evangelium. Han förkunnar omvändelse tro och dop och den helige andes kraft. Genom hans sätt att leva tala och verka har många människor valt att följa Jesus. Människor har blivit räddade (frälsta) från såväl fysiskt som andligt liv.

Han skulle kunnat göra andra val. Leva klimatsmart. Demonstrera för klimatet. Sortera mera. Propagera  för alternativ till fossilanvändning och animalisk produktion. Han kunde vägra buss och bilresor och demonstrera för tåg i ett cirkulärt samhälle. Men om valet blir att förkunna frälsning och människor med det kommer till liv och tro, hur ses då detta?

Det finns olika synsätt på liv och död frälsning och försoning. OM man utgår från den apostoliska trosbekännelsen och en klassisk kristen tro så är omvändelse och frälsningen grunden för livet. Om 1 eller 17 personer blir frälsta i förhållande till att en eller tusen avstår från fossilfritt i Sverige….hur ger  då evangeliet mig vägledning?

I min bibelläsning får jag klar vägledning. Tror man på frälsning tror man också på en “icke frälsning“. Om någon håller på att drunkna och därvid avlida vill man ju rädda liv. Om jag genom mitt liv kan rädda en enda människa till liv omvändelse tro och frälsning i Jesus borde det prioriteras. Om man tror att det finns en väg in i Guds rike och en annan “bred väg” som inte leder dit.

 “Nöjd som det är?”. I vår gemenskap är vi redliga och rediga..

Det finns en slags politisk korrekt förhållningssätt där vissa värderingar anses extra viktiga och dessa ger mycket goodwill i världen. Dessa är väl kända och symboliseras ej sällan med enskilda ord eller termer. Alla fina och positiva termer och begrepp är förvisso inte dåliga alls. Tvärtom. Och kanske  inte alls oviktiga. Ord som; inkludering, “allas lika värde”, HBTQ, bejakande, modern, osv ger känsla av framtid och positivism.

I min bibelläsning läser jag om apostelns tilltal till församlingen som var respekterad för sitt goda arbete och fina sätt gentemot samhället. Men det fanns en annan sida han uppmärksammade dem på. Apostelns ord var där distinkt.

Tillståndsmål ….är det de vi strävar mot och längtar till

Mycket ofta hör vi såväl inom kyrkan, organisationer, grupper och i politiken begreppet inkludering.Det handlar om mål för en församlings verksamhet som handlar om ett slags inre förhållningssätt. Inkluderande gemenskap är ett sådant. Detta omsätts ofta i åtgärder såsom en äktenskapssyn som är obiblisk där kyrkan uttalar ord om välsignelse från Herren om sådant han inte välsignar. Då är de församlingsinterna tillståndsmålen viktigare är det Guds ord klargör. Då blir gudsordet underordnat  .Det handlar inte enbart om detta.

Equmeniakyrkan har redogjort för via sin ledning en stor oro över att man minskar antalet medlemmar och antalet församlingar.

När kyrkan väljer att prioritera och utropa “KLIMATNÖDLÄGE” istället för att se att det är ett kraftfullt och omskakande andligt nödläge är ju kyrkans till synes blinda val en direkt förklaring på en grundsyn. Om man inte ser som sin grundläggande kallelse att vinna människor för Guds rike (inte primärt församlingsgemenskap i en minskande grupp)medför det att man faktiskt vänder bort sitt ansikte från dem som håller på att andligt gå under.Man vänder bort sitt ansikte från den änkan som blir deprimerad, den mannen som i ensamhet tar sitt liv, den unga människan som inte orkar leva, de unga människor som nu finns där Stakset fanns innan han räddades. Kyrkan vänder bort sitt ansikte från dessa och vänder sitt ansikte mot något annat.

En kyrka som har faktiskt svar på frågan om livets mening! En kristen och en församling har som uppdrag att använda sin kunskap och “metoder” på de brister av meningslöshet människor upplever som leder till död och sjukdomar. Men man måste våga se det andliga nödläget. I förhållande till Kinas, Rysslands, Tysklands och USA: massiva förstörelse av skapelsen gör ju att det svenska kyrkoinitiativet avseende klimatnödläge inte mer än marginella effekter. De ser mer ser ut som en rätt bra hobbyverksamhet. Allt medan jordens förstörelse fortgår, men också samtidigt medan den andliga och psykiska hälsan ständigt försämras och människans behov av frälsning omvandlas till omsorg om natur klimat och sopsortering. I sig bra ting men det finns bara en väg till frälsning. Om man tror på Guds ord.

Kanske handlar det om just detta.

Vi tror att Jesus är svaret på människors längtan efter mening, ro, frälsning och livet själv, Det gjorde Andrae Crouch också:

Publicerat i Debatt, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

OM EN KYRKOLEDARENS AMBITIONER. ATT HÅLLA IHOP ELLER SPLITTRA. ATT VARA TROGEN SIN KALLELSE. Reflektioner efter ett inlägg i Sändaren

 

Equmeniakyrkans anställda glada och demonstrerande i ett så kallat Pridetåg

En av Eumeniakyrkans tre kyrkoledare har i en text i Sändaren från september 2021 lyft fram det som kallas HBTQ-frågorna utifrån kyrkans perspektiv. Att skapa en “inkluderande” kyrka tycks vara en klar målsättning.

1. Joakim Hagerius text i Sändaren sept 2021:

Rubrik i tidningen Sändaren: “Därför måste HBTQ-diskussionen få ta tid

KYRKOLEDAREN SKRIVER:

Kyrkans långsamhet som organisation betyder inte att dess ledarskap sitter och rullar tummarna och väntar på att saker ska ske. Ett första steg är alltid att tystnaden bryts och att utforskande samtal uppmuntras. Därför pågår ett arbete som bärs av kyrkoledarkollegiet med målsättning att ge mod och redskap att samtala om frågor som relaterar till HBTQ i lokalförsamlingarna.”

Joakim Hagerius bitr kyrkoledare

https://www.sandaren.se/debatt/joakim-hagerius-darfor-maste-hbtq-diskussionen-fa-ta-tid-0

Rubriken om ett aktivt ledarskap som inte rullar tummarna i en process som får gå långsamt,  låter bra,

MEN HÅLLER RESONEMANGET IHOP MED VERKLIGHETEN?

Det verkar mer som att  Hagerius rätt diskret glider förbi det allra mest viktiga frågan. Han som andlig ledare, i en kristen kyrka har som självklar uppgift  att förkunna Guds ord. I denna text verkar han möta läsaren i en kommunikation byggd på den teknik som partipolitiska – och mediaprofiler brukar använda i svåra frågor. Otydlighet i en kombination med att söka tillgodose “alla sidor”.

Kyrkoledarens budskap som helhet är dock tydligt.  Kyrkan under hans ledning är på väg i en process som inte skall skyndas på. Processen handlar om det han kallar HBTQ- processen. En passning om processens grund och samtidig delaktighet med andra  ger uttrycket  bland annat  att den (processen) är samtidig med att många andra kyrkor är inne i liknande.

Löpning, joggning i en process åt ett håll framåt eller åt olika håll eller hemåt

Processer kan generellt sett gå åt olika håll. Noterbart är att Hagerius inte beskriver en riktning mer exakt.

En process kunde annars gå från något t.ex. A till något t.ex. B. I Hagerius text är det svårt att se denna riktningens målbild. Möjligen robusthet och att undvika splittring. Det som klargörs är ambitionen om dess förankring utan strid. Om det vore en öppen fråga  som tar tid skulle skulle ledningens hanteringen av verkligheten hittills sett helt annorlunda ut, Verklighetens evidens stämmer inte med antydd ambition.

2.0. Om en process och dess inre väsen

Hagerius anför; HBTQ -diskussionen måste få ta tid. En fråga som inte direkt får ett svar är då: varför! Implicit finns ett budskap inlagt som en förutsättning. Det ordlösa men dock tydliga språket handlar om en fortsatt integrering av HBTQ frågorna. Kan  olika värderingar under samma “kyrkotak” eller finns det gränser i öppenheten för åsikter och bibeltolkningar eller egentligen tillit till Bibeln som Guds ord?

En inte oviktig fråga är varför “processen” ses som just en proces och varför denna skall ta tid. Om man utgår från att Bibeln är Guds ord och dess undervisning är vårt uppdrag behövs kanske ingen process alls. Läser man Björn G Donobauers text i länken nedan ger det en indikation på att själva valet och beskrivningen av det som skall ta tid är ett iedeologiskt val eller rättare sagt ett val av förhållningsätt till Guds ord.

2.1 Kan man i kyrkoledningen se en öppning mot en annan målbild?

Hela texten från Hagerius har en underförstådd ambition; vi är på väg framåt.  Riktningen är outtalad men uppenbar för honom och flera på samma gång. Det nya är: Skynda, inte för fort så hittar vi rätt. Enighet, robusthet och harmoni skall eftersträvas. Turbulens och splittring undvikas. Gott så! Långsamhetens lov. Lovvärt? “Alla skall med” sa Mona Sahlin en gång…

3.0 Men vad är det kyrkoledaren egentligen säger?

Så här är hans ord i text:

 • “I en kyrka går det inte att göra snabba förändringar genom uppifrånbeslut och sedan lägga övertygelser på människor och förvänta efterlevnad. Stora teologiska kursändringar i en kyrka behöver växa underifrån och när det finns en bred bas så kan förändringen bekräftas och beslut om nya ordningar fattas i konsensus. Denna långsamhet är frustrerande och utmanande. Men det är också det som gör kyrkan robust och uthållig. En viktig egenskap i en snabbt föränderlig värld.”
 • Texten och dess utsagor bygger på att förändringar i värderingar tar tid. Förändringar inom organisationen (Equmeniakyrkan) behöver växa underifrån med bred bas och bekräftas (implicit ej underifrån) i organisationens egen konsensus. Hagerius text har en särskild “nyckel”: församlingar har kommit “olika långt”.Också här ligger en outtalad förväntad riktning.
 • Kyrkans ledning anger som sin uppgift att vist sammanställa och bekräfta den process som genomförts i konsensus.
 • Den som skaffar sig nya skor kan känna obehag, smärta och få skavsår. Att sakta trampa in dem och låta tiden och bruk bli anpassningens verktyg transformerar det nya till väl bekant vardag. Det är så kyrkoledaren beskriver sin önskade process,

3.1. Kyrkoledaren som organisationsteoretiker. Dikt eller verklighet.

Kyrkoledarens argumentation om tid och process underifrån och beskrivningen att stora teologiska förändringar kommer fram just så och inte genom “uppifrånbeslut” (Hagerius ord) är intressant och tankeväckande. Primärt låter formuleringen klok. Inte skall ett fåtal höga ledare eller förtroendemän fatta beslut som sedan pressas ut över församlingar i Hjo eller Hunnebostrand. Nej han beskriver i texten ovan en omvänd process.

Vardagligt underrede underifrån

Den intressanta frågan blir då hur styrs och hur utvecklas den processen i ett underifrån perspektiv? Här kan man se det på olika sätt. Antingen blir det som det blir eller så sår man för att få skörd. Man gödslar kanske också för att få större skörd.

Hagerius antyder anspråkslöst att när tiden är mogen bekräftas konsensus i beslut. Alltså “folkets vilja” manifesteras i det gemensamma. Ledarna roll blir att sammanfatta. Inte att leda. Någon annan har lett processen. Kanske Herren eller? Men är det så det går till hittills och just nu?

4.0. “Underifrånsteorin” i reell kontext

Kyrkans andliga ledare i Stockholm demonstrerar i Pridetåget för att hon “kan”

Kyrkans egna regionale ledare tillika organisationens  andliga ledare  i Stockholmsregionen, Jenny Dobers har stött verksamheten Pride, deltagit  i festivaltåget och supportat Pride med ord om upplevd kärlek. Hon deltar i paraden för att hon  “kan” och i solidaritet med människor som på grund av sin sexuella läggning förtrycks.(https://www.sandaren.se/nyhet/sjalvklart-att-kyrkan-finns-pa-plats-under-pride )

Här gick den faktiska kyrkoledningen rakt in i en process och ledde den inte alls i avvaktan på konsensus utan just i form av en utsedd andlig regional ledare som leder och visar på uppskattning av en aktivitet som manifesteras av de tågande och dess organisatör. En ledning inte bara i ord utan i konkret handling. Det är ju så en effektiv ledning leder.Men i denna form av ledning är det ju odiskutabelt så att kyrkan har valt att ta ställning och det väldigt tydligt. Man är inte neutral som regional andlig ledare när man de facto. agerar som bland andra ledaren i Stockholm gjort.

4.1. Underifrån teorin och en bitr. kyrkoledare Camnerins sågning av Paulus

Högsta kyrkoledningen gick fram såväl  i Sändaren och  som på kyrkans egen sida med följande budskap. https://equmeniakyrkan.se/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd/ 

Här hände det något mycket viktigt. Kyrkoledningen “kom ut” med sitt budskap. Paulus kom ut mitt sitt budskap som vi kan läsa i Romarbrevet 1 26-27 och han skrev så här:

“26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.

 

Bitr kyrkoledare Camnerin. Hon anser att Paulus hade fel och hon har rätt.

Camnerin tyckte inte som Paulus, I Hagerius uttalade i ett tilltänkt “nedifrånperspektiv” kom Sofia Camnerin ut med ett uppifrånperspektiv.

“Läsarnas kyrka” grundat på lokala fria församlingar mötte ledarord förankrade i en personlig övertygelse av en akademiker och vald företrädare. Uppifrån.

 

4.2 Pastorsupprop om Pridetågssupport. De andliga ledarna som gick före och visade vägen för sina medlemmar.

För några år sedan skickade ett antal pastorer i Equmeniakyrkan brev till sina kollegor och ledare och uppmanade dem att ta fram och ikläda sig sin ämbetsklädsel och gå ut på Göteborgs gator och demonstrera i och med pridetåget.

Ett åsyna vittne berättade att de kyrkliga deltagarna hade gjort om texten på en älskad väckelsesång. Man sjöng högt på Göteborgs gator: Han har öppnat garderoben så att jag kan komma ut,  genom blodet….

Se gärna tidigare inlägg på denna blogg i denna fråga: http://178.62.71.187/?p=4479

Perspektivet är tydligt: Vi ledare manifesterar vår uppfattning om våra värderingar. Vi torgför dessa iförda kyrkans ämbetsklädsel vi fick vid högtidlig ordination då alla ordinerade lovade att bära fram kyrkans lära.

De andliga ledarna visade som ledare konkret vägen genom handlingar och föredömen.

Hagerius perspektiv faller rätt platt. Inte minst på grund av den hierarkiska organisationen och betoning av formell ordination, trohet till kyrkan och de regionala ledarnas roll som andliga ledare. Ledningen styr i handling liv och ord men låtsas i just denna fråga utgå från något annat.

4.3 . Om symbolik och profil

En argumentationsteknik som tillämpats har varit är att “vi går med i Pridetågen” för att visa sympati för utsatta och att “Störst av allt är kärleken”. “Men…allt i tågen gillar vi inte. Så uttryckte sig en av kyrkoledarna i Sändaren.

Vi har i vårt land andra opinionsbildande åsiktståg/demonstrationer. Första maj är väl känt.Få tror att Jimmy Åkesson skulle vara välkommen att paradera bredvid de röda fanorna med en Sverigeflagga till stöd för Svenska arbetare. Man måste dela arbetarrörelsens grundsyn för att tåga med där.

https://www.sandaren.se/debatt/joakim-hagerius-darfor-maste-hbtq-diskussionen-fa-ta-tid-0

Frälsningsarmén står för frälsningserbjudande, Fanor och baner står för en helhetsyn.

Sex lek med kors i RFSL kontext

Strypsex och våldsutövning är en del av den profil sm RFSL marknadsför. Den grundideologi som Priderörelsen grundas i. Som kyrkoledare anser vara värd att stödja moraliskt och till och med ekonomiskt stödja. (Hyror mm Pride Stockholm)

https://www.varldenidag.se/nyheter/rad-om-valdtaktslek-strypning-och-droger-pa-rfsl-sajt/repuia!lJG3PYDS4EcVhsnfKBZZw/

Att gå i ett tåg som värderingsmässigt anser att strypsex, förnedring och våldtäktslek är ok medför ju att man manifesterar de grundläggande värderingar som arrangören bygger på. Här har Equmeniakyrkan tydligt i ett “uppifrånperspektiv” stött rätt extrema yttringar som mer liknar det Bibeln antyder som en verklighet i Sodom. Jerusalems musikstycke Sodom (länk längst ned) verkar ha hög relevans.

5. Om kyrkoledarens ord: “tystnaden om HBTQ perspektiv i församlingsmiljö….”

I länken ovan från Sändaren använder sig kyrkoledaren av begreppet HBTQ-perspektiv. Som läsare måste man då utgå från att kyrkoledaren skriver det han menar. Alltså perspektiv på homosexualitet, bisexualitet, transsexualitet queer-perspektiv.

Han använder sig också av begreppet “HBTQ-personer“.

Antingen avser kyrkoledaren att det finns människor som är homosexuella, bisexuella, transsexuella och “queer”, allt på en gång eller så skall man uppfatta det som det står för en slags social folkgrupp eller en samling av människor med en egen uppfattning att de tillhör ett eller flera av de begreppet “personer” som kan härledas till ordet.

I perspektiv som kristen ledare är det rätt tveksamt att kategoriserar människor som underordnade en benämning bakom ett prefix (HBTQ-…) Om vi utgår från att vi alla är skapade och älskade av Gud och skapade till hans avbild handlar det ju om unika människor. Likheterna mellan oss finns där självklart också. Men om Svenne Svensk är homosexuell behöver det ju inte förknippas med Bisexualitet eller Trans?! Om Eva Svea är “trans” och känner sig som man måste den personen inte ses som homosexuell?!   Vad Equmeniakyrkans högsta ledning gör att sammankoppla dessa olika sexuella preferenser till ett begrepp och samtidigt överföra det till en  identitetsgrupp.

6. RFSL är en  medial “tungviktare” och normativ inom “HBTQ klustret

I HBTQ gemenskapen, ofta manifesterat av och i Pride deltar RFSL aktivt,

När kyrkoledaren Hagerius anför det han gör om HBTQ och när hans pastorer och diakoner i bild och text marknadsför regnbågsflaggan och de perspektiv den innehåller följer en identitetsmarkör.

Strypsex, drogsex, avföringssex mm är trender som uppskattas i HBTQ perspektiv och som marknadsförs av RFSL Stockholm. Man kan ha svårt att tro att en ordinerad pastor vill försvara den yttringen av livsstil.

Men….. när man ställer sig upp i ledet som hyllar denna ram så tydligt så de facto hyllar man RFSL värderingar. Kan det vara en kyrkolednings åsikt. Nej jag tror absolut inte det men i verkligheten har kyrkan av olika skäl avstått att se vad det är som man gillar och därvid analyserat sina olika paradigm.

https://www.varldenidag.se/nyheter/rad-om-valdtaktslek-strypning-och-droger-pa-rfsl-sajt/repuia!lJG3PYDS4EcVhsnfKBZZw/

8. Trygghetsskapande symbolik?

Kyrkoledaren balanserar mellan olika värdesystem och åsiktsprioriteringar och spaltar snabbt upp olika trender och förhållningssätt till den så kallade HBTQ frågan. En tankelinje är följande:

“I någon församling behöver en kompakt tystnad brytas, i en annan församling finns slitningar på grund av olika övertygelser att hantera och i en tredje församlingar är det sedan länge självklart att regnbågen som symbol möter i kyrkans entré och signalerar trygghet.

Läsaren möter olika förhållningssätt:

 • En tystnadskultur som behöver brytas,
 • Slitningar på grund av olika övertygelser och
 • Ett tredje som signalerar trygghet sedan länge och därtill självklart att regnbågssymbolen i kyrkans entre ett signal instrument

  Regnbågsgatan som leder fram… Signalerar den trygghet välkomnande inkludering och månne evangelium?

   

  Tryggare kan ingen vara i en kyrka med denna flagga i entre

Kyrkoledaren antyder om än något sublimt att pride-symboler i kyrko- entre signalerar trygghet.

Men….

Det kan också förhålla sig som så att denna världsliga symbol för “inkludering” är en tydlig symbol för exkludering och markering av utanförskap för personer med en klassisk kristen tro.

Offrande gudstjänstbesökare. Exkluderad eller inkluderat eller bara frälst av nåd!

9. Lite alternativa synsätt att brottas med.

Så här skrev Olof Edsinger i Expressen:

“Aposteln Paulus kritiserar till exempel homosexuell praktik mellan kvinnor såväl som mellan män, samtidigt som han talar om män som ”upptändes av begär till varandra” (Romarbrevet 1:27). Inget av detta passar in på tesen att det handlar om pederastri eller exploaterande sexualitet.”

Romarbrevet 1 26-27

“Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.”

Den som tror på att Bibelns ord är Guds ord kan se den världsliga färgsprakande regnbågssymbolen som just det s om Paulus beskriver. Då känner sig en sådan person helt utanför. Då välkomnar kyrkan den enskilde sökaren med en tydlig inbjudan till utanförskap.

11. Olika sätt att grunda ett ställningstagande

Joakim Hagelius för ett resonemang där han diskret försöker gå runt ett ställningstagande, Men han  tar reell ställning i det han kallar HBTQ frågan. Här nedan redovisas kort några andra perspektiv.

Bibelläraren Björn G Donobauer går igenom elva skäl till varför den klassiska evangeliska tron inte är integrerad i den moderna pridevärlden.

Björn G Donobauer

https://donobauersvenska.blogspot.com/2018/07/blogtext-pride.html

En annan teolog är professor Anders Gerdmar som resonerar kring samma frågor som Equmeniakyrkan lyft fram.

“Kristenheten i Sverige står i en avgörande valsituation när det gäller hbtq-frågor. Det menar teologen Anders Gerdmar som på grund av denna övertygelse är aktuell med en bok om Bibelns syn på äktenskap och hbtq.

– Vi saknar gudsfruktan i kristenheten och förändringen i bibelsyn och synen på samkönade relationer är tecken på det, säger han”

Anders Gerdmar Teolog och professor

https://www.varldenidag.se/nyheter/han-bemoter-kristnas-splittring-i-hbtq-fragan-med-ny-bok/repuhx!stik6IxVJX8xZnRxYc79Q/?fbclid=IwAR3oC_YqpsqcZ-Cz7PAkZ1_sPbbB6LCUrhNCfbCsS8foCWnGy6atOUq8FUA

 

 

Svenska Evangeliska Alliansen SEA har  också behandlat liknande frågeställning. https://www.sea.nu/produkt/bekanna-farg-kyrka-och-hbtq-i-en-regnbagsfargad-varld/

Teologen och författaren Olof Edsinger har i tidningen Expressen lagt fram texter i en diskussion med Joel Halldorf. Här är Edsingers artikel i bifogad länk. https://www.expressen.se/kultur/vi-talar-fortfarande-forbi–varandra-i-hbtq-fragorna/

Olof Edsinger

Viktigt för kyrkan att gå på djupet i hbtq-frågorna (Världen idag)

 

12. Objektivitet, opartiskhet, tillit till processer underifrån och att samla det heterogena till en robust enad helhet

Ordet “Ledare” är ett epitet med ett underförstått innehåll. Ibland med en slags kvalitetsindikation avseende roller och förväntningar. En ledare leder med ord men i hög grad med handlingar och verkställighet. Tomma ord är ingen ledning.  Kyrkoledaren i Equmeniakyrkan skriver en balanserad välskriven text ut sina ord om något önskvärt. Men dessa ord är inte alls i harmoni med ledningens konkreta handling utifrån den roll man axlat.

Att hålla samman disparata åsikter i väldigt viktiga frågor i det som benämns som robusthet är inte enkelt. Men kyrkoledarna har dock tydligt satt ned foten genom att konkret alls inte vara neutrala i såväl teologin som praktik. Neutralitet eller opartiskhet är inte enkelt men ofta helt grundläggande för förtroende. När ord blir ord utan verklighet minskar förtroendet och tilliten.

 

Journalisten Carina Bergfelt blev med tiden alltmer hyllad för sina insatser. Men deltagande i en privat fest med viktiga politiker och en godhjärtat insamling för utsatta barn blev en förtroendeklyfta i opartiskheten i Public Service. Hon togs bort från strategiska arbetsmoment. Kyrkoledningen borde med helt andra ambitioner vara ytterst måna om att inte skapa utanförskap utan inkludering också av de medlemmar som säger sig stå för klassisk kristen tro och kanske till och med klassisk baptism. Det är svårt att se tydliga spår av sådana försök och exemplen från texten här är bara några få av flera. Det behövs en helt annan ambition för full tilltro.

 

Hur är det egentligen idag?

Rockbandet Jerusalem ställer en kontroversiell fråga framför varje lyssnare i påståendet om vad Sverige är idag utifrån en biblisk kontext. Låten  Sodom har flera år på nacken men de nästan profetiska påståendena driver varje lyssnare och läsare till att pröva den egna positionen. Stryp sex, korsfästa och piskande kroppar med blodröd hud blir medel för sexuell njutning. Det för osökt tankar till såväl Baal som Sodom. Är det sådan verksamhet som genom långsamt mognande  skall normaliseras. Eller polysexuella relationer som den ordinerade Equmeniapastorn ser som ok för kristna. Den logiska följden av detta blir ju kyrkligt månggifte “för trohetens skull” i den “flersamma” relationen. Kryddat av de välkända orden Störst av allt är kärleken.

En reflektion i biblisk kontext är välgörande på alla sätt.

“JERUSALEM OCH ULF CHRISTIANSSON ropar ut sin fråga om var Sverige är idag! Varje lyssnare har att självständigt ta ställning och agera i såväl bön som handling.

https://music.youtube.com/watch?v=P-iPtQ82yPA&list=RDAMVMP-iPtQ82yPA

Publicerat i Äktenskapet, Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar

EQ-kyrkan utlyser Klimatnödläge!

Delningslänk: http://178.62.71.187/?p=6955

Läget är allvarligt och frågan är om det i framtiden kommer att kunna finnas något mänskligt liv? Atmosfären är fylld av skadliga partiklar som hotar livet och den mänskliga utvecklingen. Kyrkoledningen inser att nu behövs krafttag för att kunna rädda en möjlig framtid.

– Vi har uppmätt kraftigt förhöjda värden av förgiftning i atmosfären, säger Svenne Larsson, Kyrkoledare. Gränsvärdet för en Gemensam Framtid är 300 VPM, men den är redan överskriden och vi närmar oss nu snabbt 450 VPM som är den absoluta gränsen där inget liv längre kan existera. Det mer koncentrerade kärnvärdet VPP visar egentligen en ännu allvarligare utveckling och har i senare mätningar visat på skyhöga värden på uppemot 800 VPP i vissa församlingar. VPM står för Villolära per medlem och mäts som andel obibliska tankar som florerar i gemenskapen. Kärnvärdet VPP mäter Villolära per Pastor vars funktion är att visa vilka nivåer av skadliga andliga partiklar som medlemmar kan utsättas för i koncentrat när församlingen samlas i grupp.

– Det är en enorm utmaning att kunna vända utvecklingen, och det är så många olika områden där en förändring måste ske, säger Kyrkoledare Svenne Larsson. – Vi har medlemmar som inte längre läser Bibeln alls. De säger ”Kärleken är störst, det står i Bibeln”, och sedan hittar de på resten själva, oavsett område. Vi har elever på våra pastorsskolor som trimmas i att ifrågasätta skrifternas trovärdighet och som uppmuntras att konstruera nya helt banbrytande teologier som ingen någonsin kunnat tänka sig förut. Vi är jättenoggranna och högtidliga vid ordination av nya medarbetare men sedan kan de nya andliga ledarna hitta på nästan vad som helst i sina tjänster utan åtgärd från vår sida.

– De kanske säger att islam är en lika bra väg till Gud, eller att polygami, otrohet eller våldssex är fullt kompatibelt med kristen tro. De kanske säger att en klassisk kristen tro är en rutten människosyn. Eller också gör de om hela det kristna konceptet till att bara handla om politik, där Guds folk Israel skall hatas, bara socialism eller kommunism anses som ett rättfärdigt liv och Guds rike skall komma genom politiska och materiella vinster. Eller evangelister som mest bara vill frälsa naturen. Det är ju egentligen helt Coco fortsätter Svenne Larsson, men det är egentligen bara när någon kommer ut som riktigt bibelförankrad konservativt evangelikal eller karismatiskt kristen som vi i kyrkoledningen brukar gå ut och ta avstånd med lite starkare ord. Det blir så, tyvärr, när så många medlemmar har kommit snett i tillvaron, vi måste helt enkelt hålla alla hyfsat nöjda.

– Men nu får vi nog ändå fundera lite när de skadliga ejMissionsgaserna har nått så oanade höjder, säger Svenne Larsson. Över 300 VPM är faktiskt en väldigt allvarlig signal från våra mätningar och det kan bli så att vi faktiskt tydligare får särskilja personen Jesus från vår kyrkas teologi framöver. Medlemsutvecklingen talar sitt tydliga och obarmhärtiga språk men kanske kan vi hitta en helt egen banbrytande profil, precis som t.ex. IS gjort som fristående kraft till islam. Om vi säger att den fulla sanningen har kommit till vår värld först nu, med EQ-kyrkans tillblivelse, då kanske vi kan hitta en helt egen profil som människor attraheras av.  Och då behöver vi inte mäta VPM längre, eftersom vi har vår egen lära då. Jag tror verkligen på EQ-kyrkans framtid, det är ändå först i vår moderna tid som Guds fulla uppenbarelse har manifesterat sig i våra hjärnor. Det är Evangelium Queer, avslutar Svenne Larsson.

Reporter

Publicerat i Bibeltolkning, Församlingsliv, Okategoriserade, Samhällsfrågor | Lämna en kommentar