Baals inspel på ICA:s stormarknad

Informationsskylt på varje dörr till ICA:s kund WC, Antas underlätta för alla slags besökare att hitta rätt

I denna blogg har vi många gånger redovisat värderingsförändringar i kyrkor och samhälle. En hel del har handlat om vissa kyrkoledares vurm för just pridetågen. Annat såsom nytolkning av bibelord och nedvärdering av tex Paulus undervisning. Genusdebatter och intersektionalitet är begrepp som har lyfts fram.

Samhället och kyrkorna har i betydande utsträckning påverkats av en ny människosyn som inte grundats i bibeln utan  mer kan ses som liberalteologiska uttryck eller produkter av samtidens sekulära kontext.

Det är kanske dags att ta fram den begreppsvärld som de klassiska baptisterna använde för att beskriva sin samtid och därvid lämna de numera traditionella begreppen.

“Baal” verkar ha infiltrerat ICA

Ica har troligen gått genus kursen och blivit korrekta.  Månne RFSL kvalitetssäkrat deras verksamhet. Något nytt kan iakttagas inom ett specifikt verksamhetsområde. 

Toaletterna.

Ett välbesökt kund WC-har fått nödig information på en prydlig skylt på dörren. Herr och Dam WC liksom urinoar är försvunna. Numera finns bara skyltarna på bilden som markering av innehåll mål och syfte bakom dörren….

Det kan kanske ses som en lustfylld petitess. Javisst, Men det kan också bara ett uttryck för något annat och djupare fenomen.

Jag kan se att det nu finns det en ändring i själva skapelsens grundkoncept. Man och kvinna har kompletterats med en ny människoart. :

Människan mitt emellan den nya politiska varelsen.

Bibeln ger mig följande kunskap om människan redan i Första Mosebok 1,

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. 30Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. 31Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Bibeln framhåller att Gud tänkte så här:” Som man och kvinna skapade han dem.”

Skapelsetro eller evolution?

Den sekulära vetenskapen är tydlig i att framhålla att vi blivit till utifrån en stor skräll och efter det, en evolution som successivt lett oss från enskild celler till den komplicerade varsel som är människan. Hon är därvid inte skapad utan resultat av en biologisk utveckling.

“Evolutionen verkar i den “nya tiden” ha tagit ett skutt och fortplantningen i evolutionsperspektiv verkar ha ersatts av en slags mänsklig märklig skapelsetro av en ny politisk art. Den processen har gått vid sidan av evolutionen  plötsligt finns det något som liknar en människa som hamnat bland oss män och kvinnor.

Könsbyte utan målsmäns medverkan (och tillstånd) för barn från 15 år har föreslagits beslutande i vårt land. Det är intressant att jämföra med mopedtrimning och polismöte som skall leda till samtal där förälder och rättsväsenden samverkar för att komma till rätta med barnets agerande. Effekterna för den enskildes och dennes familj är synnerligen begränsade i jämförelse med bortoperation av könsorgan.

Barn som inte får operera bort sitt kön pga vårdköer vill ta livet av sig. Så beskrevs situationen med hänvisning till forskning. Verkligheten efter debatten har avslöjat att påstådda resultat saknade verklighetsförankring. 

Samtidigt kan man läsa andra redovisningar över hur unga människor ändrat sig. Könsbytet i 15 årsåldern blev inte rätt. Kan man operera tillbaka sina könsorgan? Eller få nya?

Låt oss vara människor såsom Gud skapat oss. Här är inte kvinna eller man. Här är vi alla ett i Kristus. Den tanken är klart mer trygg än omvandling av Gudagiven personlighet till modernt flexibelt kön utifrån läglig tid och plats.

Lite knepigt säger alltid Leif GW om sådant han inte riktigt gillar.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Antisemitism smyger sig in under förment liberalt barnperspektiv. Om Centerstämmans beslut.

Ett liberalt centerperspektiv

Centerstämman har beslutat att omskärelse av barn inte får ske utan att det skall ses som såväl olämpligt som olagligt. Utgångspunkten är barnperspektivet och att det ses som ett religiöst övergrepp på det enskilda barnet, då barnet inte är myndigt.

Kort resonemang

Att Jesus var jude och levde i en judisk kontext är för de flesta självklart. Hans släktled finns noga redovisat i Bibeln och Josef och Maria agerade såsom rättrogna judar gör enligt Herrens lag i Bibeln. Strax efter födseln insåg familjen faran för Jesu liv och man flydde till Egypten som då ansågs säkrare.

Lite grav förenkling kanske

Vid den tiden utfärdade kejsar Stefan en förordning om att hela landet skulle skattskrivas. 2Det var den vanliga skattskrivningen, och den hölls när Basahar Assad var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en i sin stad. 4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Malmö i Skåne tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en barnvagn eftersom det inte fanns plats för dem inne i någon enda bostad.

21När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken och ge han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande insåg Josef och Maria att kejsarens rådgivare och uppdragsgivare förbjudit omskärelse i landet. Eftersom de båda var judar och det var långt till Egypten då flydde de till landet Israel och Jesus fick bäras fram enligt Abrahams påbud

Möjlig slutsats

Centerns beslutade politik hade om den skett i Israel år 3 inneburit att Jesus själv inte fått den ingång i den judiska religionen som aposteln Lukas redogör för. Det vill säga att Centerns beslut innehåller ett slut för att det i landet får födas judiska barn. Nazityskland hade samma åsikt som också verkställdes. Jomshof i av Lööv förhatliga Sd har motionerat om det som nu Löövs partis högsta beslutade organ nu tagit ställning i. Så nu kanske Lööv kan fika med Jomshof.

Skämt åsido. Det är allvarligt

Antisemitismen smyger sig på i allt bredare fåror. Troligen anser sig de politiker som fattat sitt liberala beslut vara långt från de bruna och från antisemitism. ändå beslutar man om konkret antijudisk politik som tvingar judar att flytta från vårt land. Troligen tänkte man inte så. Ändå blev det så. Just så har antisemitismen fungerat väldigt länge.

Nu kommer nog partiets ledning att göra allt för att inte efterleva partiets beslut. Men det som fanns där finns där. Bakom.

LG

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

“CONCORD” och Svenska Missionsrådet? Vilka krafter driver fram kyrkors värderingar?

BAKGRUND

Frågan om hur kyrkor och dess närstående organisationer styr har belysts i ett antal inlägg i denna blogg. SMR och EKR är de senaste. Diakonia och det ekumeniska följeslagarprogrammet för Israel och Palestina är andra. När knepigheter belyst från olika håll verkar huvudägarna/organisationerna blunda och låtsas om att de inte är berörda eller har ansvar. Just samverkan som verktyg verkar bedömas högre än innehåll och resultat. En generell inställning som också flitigt används som försvar för support till Pridetåg innehållande allt från smisk sex till stöd för prostitution är: “Vi tycker ibland lite olika men vi bedömer just samverkan, demokrati och mänskliga rättigheter som så viktigt”.

Bibeln ger oss vägledning om förhållningssätt när det gäller specifika relationer till sådant som inte är i linje med Guds ord. Omvända kristna rev i biblisk berättelse offeraltare för Baal. Idag tar vi oss fram stående på Baals altare och tycks nästan säga; vi tycker lite olika men håller ihop för demokratin och fredens skull.

Concorde var ett överljudsplan för passagerare. Ett unikt och extremt dyrt projekt som bara sög åt sig allt mer resurser och enorma mängder bränsle. Av dessa skäl rann tiden snabbt ifrån Concorde. Projektet avvecklades. Namnet har nu delvis uppstått i en organisation med många medlemmar med land annat anknytning till kyrkan. Concords kansli har nio anställda i Sverige. I Concord fattas beslut som har som mening att de skall påverka samhället och de många medlemsorganisationerna. En avgörande fråga blir då hur kopplingen sker mellan Concords beslut, de lokala församlingarna i en kyrkoorganisation som bygger på den enskilde församlingens självbestämmande. I fråga om missionsrådet policy fanns texter om abort som man rätt enkelt kan se finns väldigt liknande i Concords åsikter förankrat i en slags demokratisk anda.

Bo Fjällström har läst igenom texter om detta och sett på likheter med SMR. Vem styr SMR? Kyrkorna eller andra organisationer?

Här nedan Bo Fjällströms text:

Concorde, mäktigt dyrbart och rätt misslyckat flygprojekt

I ett inlägg i Världen Idag – 10 juli, 2019 – efterlyser Olof Rugarn kritik från de kristna samfunden gällande Svenska Missionsrådets (SMR:s) abortsyn. Han frågar sig även om det fanns ett grupptryck i SMR. Med allra största sannolikhet är svaret: Ja!

SMR, Sveriges Kristna Råd samt i övrigt alla kristna missionsorganisationer och biståndsorganisationer är med i paraplyorganisationen CONCORD, som har 68 medlemmar.

CONCORD presenterar sig bl.a. på följande sätt:
Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.” Vidare skriver man att: ”Svenska organisationer sluter upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.”, samt ”Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.”.

“Globala målen” benämns även “Agenda 2030”. Vad har då detta med abortfrågan att göra?

Det kan man läsa om i delmål 3.7:
“Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.”

samt delmål 5.6:
“Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive översynskonferenser.”

Eftersom de flesta  biståndsorganisationer numera är beroende av stöd från staten i form av SIDA-bidrag kan det dessutom vara värt att fundera på vad SIDA:s policy leder till  när det gäller civila biståndsorganisationers självständighet:

“Sverige har en lång historia av stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom biståndet. Uppskattningsvis 55 procent av Sidas hälsobistånd går till SRHR. I Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 samt i Policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd betonas rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion samt att SRHR spelar en framträdande roll i svenskt utvecklingssamarbete.”

Med tanke på att CONCORD:s medlemsorganisationer har förbundit sig att se till att de citerade delmålen genomförs, samt SIDA:s uttalade policy i frågan, så är det inte konstigt att ingen kritik hörs – och inte heller kommer att höras – från vare sig samfund eller andra kristna organisationer!

Bo Fjällström

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkan lanserar en ny politisk diakoni. Reducerat inflytande från kristen tro i kyrkans diakonala arbete. Förslag inom Equmeniakyrkan

Anna Ardin , ordinerad diakon i Equmeniakyrkan har med flera personer arbetat fram ett förslag till förändring av Equmeniakyrkans sociala arbete/diakoni. En verksamhet som Ledarsidorna, en profan journalistisk nättidning funnit vara en ambitiös plan för reducering av teologin och tro från kyrkans sociala arbete. Urklipp ur texten:

“Utredningen – teologiska hål fylls med ny teologi utan kristen koppling

Anna Ardin Ordinerad diakon Equmeniakyrkan. Vill ha mer politik i diakonin

Ardins utredning föreslår en radikal omstöpning av diakonin och det sociala arbetet. Ardin och styrgruppen föreslår att den klassiska diakonin skall flyttas ut från den Sociala Missionen ut i församlingarna men att varumärke och i viss mån den verksamhet som blir över skall brytas loss och flyttas till en stiftelse samt att den skall separeras från Equmeniakyrkans lokaler till att flytta till lokaler i Stockholm som idag hyrs av föreningen Concord.

Journalisten Johan Westerholm som ligger bakom artikeln skriver seriösa analyser i DN, Dagens industri, Dagens samhälle( Sveriges kommuner och landstings tidning) m.f.l organ.

På nätsajten Ledarsidorna har man granskat Equmeniakyrkans planerade omstruktureringen av den diakonala och sociala missionen.

Ordinerade diakonen Anna Ardin mfl har lagt fram ett förslag till utveckling.

På sajten www.ledarsidorna.se finns kommentarer och underlag. Här nedan finns en länk till utredningen.

Equmeniakyrkan inför politisk diakoni – Framtida finansiering möjliggörs från Sida

Utredningens förslag har ännu inte tagits av kyrkan vilket måste uppmärksammas. Det värderingar som ligger i och bakom utredningen utgör dock tydliga indikationer på de värderingar kyrkans toppskikt har.

Nu reagerar helt profana analytiker. När skall kyrkans klassiskt kristna reagera?

Observera sambanden mellan Intersektionell teori som redovisas i tidigare inlägg och formen och ideologin som framkommer i Westerholms artikel.

Lg

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Mediala kristna rådsorganisationer, men vad står de för, egentligen?

Hur kan en ordinerad kristen pastor och förkunnare ange att polysex och “engångsknull” är acceptabelt eller ur ett bibliskt- kristet lärjungaperspektiv? Hur kan ett kristet kvinnoråd komma ut med påståenden om att det är en privatsak för en kyrkans ledare att i personliga råd till grupper och enskilda enskilda står anse att dylika relationer och är en OK livsföring för kristna? Det är några av de fakta som lyfts fram tidigare i denna blogg?

1.Bakgrund

Svenska missionsrådets verksamhet framgår tydligt på deras hemsida. Rådet verkar inte inom det område som en läsare kan anta ligger inom ramen för kristen mission utan mer inom den politiska kontexten av utrikespolitik och samhällsanalys. Det smyger rådet inte med utan varje läsare kan få del av tankar och verksamhet i en utmärkt pedagogisk  hemsida. Många kyrkor och samfund finns med i kretsar kring rådets verksamhet. När rådet kom ut med ett budskap om att ett viktigt uppdrag var att verka för abortkliniker uppstod en debatt där endast kardinal Aborelius RKK, satte ned foten och pekade på bibeln. Efter en debatt försökte rådet och deras supporter med diskreta lätt förvillande omskrivningar och ordlek trolla bort grundambitionen. Rådet omfattar många organisationer och man har inom sin ram flera värderingar som tycker olika om abort. Den traditionellt väckelseinriktade delen av svenska missionsvänner verkade gå förbi rådets tankar. Daniel Alm har dock markerat att han under hösten skall ta upp rådets verksamhet och dess arbete.

Det ekumeniska kvinnorådet fick svara på vad man anser om budskap från dess verkställande generalsekreterare tillika ordinerad pastor i Equmeniakyrkan. Budskapen har i citat lyfts fram i denna blogg och i två inlägg i Dagen och refererats i Världen idag. ”Privatsak” är ett huvudskäl till att rådets ordförande svarar att hon inte ser något problem med generalsekreterarens mission bland ca 20 000 följare på Instagram. Inom rådet har man många organisationer och alla tycker inte lika blev en annan del av svaret. Generalsekreteraren får många positiva tillrop från personer som uppenbart uppskattar hennes stångpunkter om polysex mm. Kvinnorådets företrädare och rådets upphovsorgan verkar tycka detta är en korrekt analys vilket är än mer märkligt än att en enskild predikant har ett specifikt budskap. Också i fråga om kvinnorådet har Daniel Alm aviserat en slags uppföljning/samtal om den organisationen.

2. Engångsknull utan känslor och frivillig polysex enligt överenskommelser. Kan en kyrkoledning låta en ordinerad pastor förkunna detta som en del av ett kristet liv i efterföljelse?

Det ser ut som en logisk ideologisk eller teologisk tankelinje när kyrkans ordinerade pastor bejakar “engångsknull”utan känslor och polysexuella relationer. Inte som mänskliga misslyckandet i fråga om trohet utan som ett medvetet system för kristna att välja att leva i för de som så vill. Om kyrkan inte hade instämt i pastor Kazens råd borde det föranleda rejäla samtal och överläggningar med den ordinerade. Om ej så sker måste det ses som ett budskap som kyrkoledningen också tillstyrker sexuella relationer mellan flera individer som i ömsesidighet väljer ett sådant liv. Vi ser i så fall en ny rent extrem kyrkopolitik/teologi som lanserats, och som tillåts att spridas bland många unga sökare.Måhända med kyrkans goda minne eller passiva acceptans.

3. Att förfasa sig, eller skaka på huvudet eller bara gå förbi.

Den stora majoriteten av klassiskt kristna och bibeltroende, oavsett formell kyrkotillhörighet, har med stor sannolikhet en helt annan uppfattning om bland annat ovanstående  aktörer har. Skillnaden mellan den stora massan av klassiskt troende och de nya mediala aktörerna är att de sistnämnda har skaffat sig såväl maktpositioner som medial uppmärksamhet. Det ger en utmärkt plattform. Inte få är de mediamänniskor som regelbundet förser landet med sina synpunkter: Vi har biskopar, författare  och bloggaren, Alla har synts flitigt och kan knappast i egentlig mening ses som maktlösa förtryckta eller undanskuffade.

Den bibel läsande änkan från Småland och den troende bonden från Vårgårda ser med sorg på att deras kyrka. Det är  något inte riktigt stämmer med tradition, bibelläsning och tidigare förkunnelse. Men vad är det som sker?

4. Men vad är det som sker?

Holger Nilsson redaktör för den profetiska tidningen Flammor är tydlig: Han ser ett tydligt avfall från den kristna tron. Kristna ledare har lämnat sin historiska roll och gått in i en ny ”modern” tolkning av bibeln och kyrkoledares uppdrag. Från den traditionella väckelserörelsen har kusen brutits och avfall är beteckning av ett frånfall från kurs.

Om det är så att Holger Nilsson har rätt här är det en otroligt allvarlig fråga.

5. Indikationer för personlig reflektion

Det finns olika sätt att tolka det som sker. En tes eller beskrivning är att vi lever i en förändring av bibelsyn. Vi kan se ett skeende från klassisk bibeltroende i en väckelsetradition som, kallas konservativ, till en utvecklingen mot en liberalteologisk bibeltro. Den betecknande som en motsats till konservativ dvs radikal och framåtsyftande modern.

Kyrkoledare Camnerin ansåg i Sändaren att Paulus hade fel om enkönade relationer och att hon hade rätt att det inte är synd

Exempel på detta synsätt finns i många varierade uttryck. Bibelordet ses ofta i liberal tradition som uttryck för bibel författarnas upplevelse av Gud som man i sitt tidskontext skrivit ned utifrån de referensramar man förfogar. Offerriter i det sekulära och religiösa samhället blev tex bilden av Jesu roll. Hans död, pina och uppståndelse var kanske inte Guds plan för att skapa försoning.  Gud skulle aldrig låtit någon dö eller bli offer. Jesus dog för han var en farlig upprorsman och den romerska ockupationsmakten som ville bli av med honom. Upprorsmannen Jesus.

 

Paulus har fel avseende homosexualitet och Guds välja. Kyrkoledare Camnerin anser sig veta bättre.

Exemplen på den liberala bibelsynen är många. En väl bekant fråga är synen på Pridetåg, HBTQ rörelsen och homoäktenskap i Guds namn. Detta är några uttryck. Kyrkoledare Camnerin uttalade i Sändaren att Paulus hade fel när han beskrev vad han såg som synd och en kyrkoledare i Equmeniakyrkan ansåg sig stå över Paulus bedömning av vad som är synd. Likartade slutsatser dras inte sällan om Jesu under som kan beskrivs som symboliska uttryck. Gick Jesus verkligen på vattnet eller är det uttryck för överraskningens och beundrans omvandling i symbolik? Uppstod Jesus i kroppen eller är det hans ord som uppstod igen efter döden och lever idag i oss? Osv.

6. Judisk bibelläsning, tänkvärt exempel om tillit till text

Universitet i Israel som forskar om arkeologi och historia är framstående och hittar fantastiska fynd. Det rör sig om Petrus mors bostad eller en känd fiskarby. Men man har också grävt fram Kung Davids residens. Trots att många ansåg att han inte ens funnits i kött och blod. Längst under rester av byggnader fann forskarna mynt präglade med Davids bild och professor Garfinkel m.fl.  israeliska forskarna är övertygade.

Förhållningssätten mellan svensk teologi och Israels arkeologi verkar annorlunda såväl metodiskt vetenskapligt som teologiskt. Israels forskare tror att bibeln är sann och gräver och utreder med Bibeln som underlag. I marken söker man platser och händelser med bibeltexten som faktiskt underlag. Bibeln blir som en karta. En verklighet att räkna med.

7. Det nya analytiska rastret

Från sextiotalet och framåt var marxismen ett viktigt redskap i den teologiska debatten. Paulo Freires “Pedagogik för förtryckta” var en självklar del i kristen vardag. USA imperialismen var hotet och stater som Albanien, Cuba mfl sågs som föredömen av väldigt många. Marx tankar ligger ännu som ett slags raster i kyrkors värderingar och visst finns det likheter mellan biblisk sanning om förtryck och förtryckta och Marx. Idag vet vi dock att det verkar ha varit extremt svårt att kombinera marxism med mänskliga rättigheter, demokrati och kristen tro.

Men nu finns det ett  nytt ideologiskt raster som har likheter med marxism och med ett släktskap med Queerteori och feminism. Tolkningsnyckel av livet och världen är för många “Intersektionaltet”.

För såväl missionsråd som det ekumeniska kvinnorådet är det tydligt och uppenbart att deras verksamhet bygger på just den teorin. Det är således inte primärt en biblisk värdegrund, evangelisk ambition och Jesusfokuserad verksamhet, utan något helt annat missions- och kvinnoråd har som nyckel. Detta har man väldigt tydligt angett i överskådliga texter på sina hemsidor. Visst och självklart har man kristendom som källa men den ses med ögon färgade av just intersektionalismen.

Det är lite märkligt att inte rådens upphovsorganisationer/Kyrkor reagerat på detta eftersom rådens handläggare varit så ärliga tydliga med sin ideologiska grundsyn.

8. Vad är då intersektionalitet?

Wikipedia anger följande

Intersektionalitet är en feministisk sociologiskt kritisk teori och ett analytiskt hjälpmedel för att studera hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle. Den kan fungera som hjälpmedel eller begrepp, som inte strävar efter att rangordna identitetskonstruktioner utan efter att synliggöra hur olika maktordningar är sammanflätade på olika nivåer, såsom det politiska, det representationella, eller det strukturella. Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i uppfattningen om identitetskategorier som kön/genus, sexualitet, ålder, klass, funktionalitet och etnicitet. Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar.”

Psykologprofessorn Jonathan Haidt beskriver situationen som att ”den akademiska vänstern” i själva verkat har ”blivit galen”:

Inte bara med politisk korrekthet, utan också med nya idéer som kommer från feministiska och marxistiska teorier om privilegier och offerskap. Det är en extremt intolerant rörelse som inte tillåter åsikter som avviker från deras egna. I dagsläget är den politiska korrektheten sådan att idéer om privilegier och att bedöma folk efter deras hudfärg och kön sprider sig. Och detta står i direkt motsättning till fri forskning och en öppen debatt.”

Teologen Olof Edsinger skriver följande i en artikel om intersektionalitet:

“Vad händer nu när dessa båda tankesystem (intersektionalitetsteorin och den marxistiska maktanalysen) gifts samman? Här och nu tänker jag framför allt på två saker:

1) Alla frågor som har med sanningsanspråk, men också med exempelvis diskriminering, att göra analyseras utifrån vem det är som drabbas snarare än utifrån vad som i övrigt kan betecknas som logiskt eller korrekt.

2) Som minoritet får man automatiskt företräde i den offentliga debatten. ”Kränktast vinner” – och vem kan vara mer kränkt än en (förment förtryckt) minoritet?

Den amerikanske psykologprofessorn Jonathan Haidt förklarar i Svenska Dagbladet:

”I egalitära samhällen tenderar det att uppstå hat mot de som uppfattas stå över andra, vilket kallas omvänd dominans-hierarki inom antropologin. Människor förenar sig och har ihjäl sådana personer. Du kan se det i bland annat den franska revolutionen och i Maos kulturrevolution. De med hög status är de onda, och de med låg status är de goda. Det är även vad som sker på amerikanska universitet nu. Det är samma psykologiska mekanism.”

Och vidare:

”Så det första du gör när du interagerar med människor är att du tar reda på vilken kategori de tillhör. Vit? Det är dåligt. Man? Det är dåligt. Heterosexuell? Det är dåligt. Det kallas intersektionalitet. Man adderar privilegiepoäng baserat på främst rastillhörighet, kön och sexuell läggning. I grunden är det en sorts rasism. Och en intellektuell cancer eftersom hela idén med universitet är att man ska lära sig bedöma varandras idéer och ord, inte vilka kategorier man tillhör.”

I praktiken innebär detta några mycket nedslående saker. I alla fall för oss som försöker hålla fast vid ett antal bibliskt förankrade värderingar:

1) Talet om sanning förlorar sin relevans. Inte ens i akademins värld – som från början växte fram utifrån en kristen världsbild, med en hög syn på såväl bildning som sanning – är det självklart att man försöker belysa de frågor som studeras på något objektivt sätt. Det viktiga är i stället att göra en (marxistiskt färgad) maktanalys av en viss fråga, och att utifrån denna välja vad man faktiskt vill komma fram till – utifrån vilken specifik grupp man har ett intresse av att gynna. Särskilt tydligt är detta inom discipliner som genusvetenskap och feminism, men i dag gäller det betydande delar av det som brukar kallas humaniora.

2) Majoriteter får automatiskt en stämpel av att vara suspekta. Det ses helt enkelt inte som något önskvärt att i ett samhälle skapa förutsättningar för majoritetslinjer. I stället är det minoriteterna som regerar – och som automatiskt ses som ”de goda”. Konsekvensen blir ett samhälle i sönderfall, eftersom ett land där minoriteterna dikterar villkoren för majoriteten kommer att bära på allt större interna spänningar. Vad händer till exempel när den lilla gruppen transsexuella ska sätta agendan för en hel kulturs tänkande kring kön och identitet? …

3) Kristna och andra som kan sägas företräda en mer konservativ syn i moralfrågor blir automatiskt utdefinierade

Annorlunda uttryckt: Åsiktskorridoren krymper. Och en av de grupper som drabbas hårdast råkar vara just kristna som har en konservativ syn på de frågor som debatteras i samhället i stort. Faktum är nämligen att man enligt intersektionalitetsteorin inte ens behöver lyssna på en sådan grupp. Särskilt inte om den börjar peka på sedan länge överspelade argument som ”sanning”, ”vetenskaplighet” och ”majoritetens bästa”.

9. Om att peta sönder Bibelordet och anpassa det i samtidens kontext….åsiktskorridor eller ideologisk form

George Orwell har nog skrivit det bästa och trovärdiga profetiska texterna om samhällets effekter på sanning för människor som lever under sådana förhållanden. Profetisk text som tydligt har gått i uppfyllelse. I det som är kommunikationen mellan olika tankesystem kan man se hur ords värde förändras. Bibelordet som för många är norm är ta fram kloka exempel på kärleksfulla gärningar för ett bra liv utan förtryck för så många som möjligt.

Men om Bibeln har av vissa politiska makter sett som en farlig bo. bedömts som farlig har I vissa länder har den förbjudits i andra tynar den bort. (Kina, Nordkorea mfl) I nazismens Tyskland försökte regimen driva fram en politisk korrekt kyrka.

En kyrka som vågar stå fast utan sneglande till höger eller vänster har i sig en kraft som kan irritera den som inte vill följa. Vi har redovisat flera exempel på hur en svag kyrka omvandlar sina värderingar utifrån samtiden. Jesus blir plötsligt Hen eller något annat- Äktenskap enligt skapelseordningen blir något annat och sanningen relativiseras.

De små stegen bort från Kristus är inte alltid så lätta att se. medmänsklighetens tankar kan ibland skymma föraktet för sanningen i en relativiserad kontext.

Anpassas sanningen efter den politiska dagordningen kan det gå illa. Ett av de mest slående exempel på detta haveri i religionsvärlden är när nazismen kapade kyrkan i Tyskland. 70 teologer lär ha jobbat för att omvandla Guds ord till ariska texter. Ord som passade i tidens politiska tänk. Små förskjutningar till synes rätt oskyldiga bildar en förskräckande helhet.

Ett exempel härpå är den brunsvarta naziversionen av tio Guds bud. Visst än sanning och trohet bra men kontexten förfärande.

Låt oss vara uppmärksamma på mörkret även om man tror sig ana något annat.

HITLERS 12 BUD:
1.Du ska ära din gud och tro på honom av hela ditt hjärta.
2.Sök guds fred.
3.Undvik allt hyckleri.
4.Helig är din hälsa och ditt liv.
5.Helig är din ära.
6.Helig är din sannhet och din trohet.
7.Du skall ära din far och din mor – dina barn är dina hjälpare och dina förebilder.
8.Håll blodet rent och din ära helig.
9.Håll fast vid och utöka dina förfäders arv.
10.Var redo att hjälpa och förlåta.
11.Du skall ära din Führer och mästare.
12.Finn glädje i ditt arbete och offer för fosterlandet.

Då på 1930 talets Tyskland önskade de som levde i den tidens värderingar ändra texterna som kristna levde i så att de passade den politiska kontexten. Nu finns det små ja kanske “pyttesmå” tendenser till liknande ändringar. “Fadern” i tex Herrens bön stör vissa utifrån ett nytt genus tänk. Han blir “hen” osv. Men de stora förändringar som sker är att läsningen av Bibeln läggs under olika filter såsom intersektionalitet, Queerteori, feminism, marxism, Hbrtq-paradigm, mm.Då blir inte t.ex Paulus rekommendationer och undervisning något som beskrivs som adekvat. Bibelordet underställs olika raster. På 30-talet manipulerades med grundtexterna. Nu ändras istället bibelläsning och budskapstolkning utifrån samtidens generella värderingar.

Evangeliet kan förändra och befria från värderingar och tankesätt som inte kommer från Gud. Men ondskans metoder lurar inte sällan runt oss i vardagen.Vi måste hållas oss borta från dem.

lb

Publicerat i Bibeltolkning, Evangelisation, Okategoriserade | Lämna en kommentar