Vad sa Gud om sin skapelse? Hade han möjligen fel? Eller hur blev det egentligen?

I Guds ord kan envar läsa:

“Till man och kvinna skapade han dem; och han välsignade dem och
gav dem namnet människa, när de blevo skapade.”

1 Mosebok 5.

Ganska fundamentalt helt enkelt!

I den kristna tidningen Dagen kunde man nyligen läsa

https://www.dagen.se/nyheter/2022/04/21/saronkyrkans-ledning-vill-gora-samkonade-aktenskap-likvardiga-men-bara-viga-man-och-kvinna/

Om Dagens skribent har uppfatta saken rätt har Saron i Göteborg kommit fram till följande

 • Man ämnar inte viga samkönade par i Jesu namn med utgångspunkt från Guds ord
 • Man ämnar viga heterosexuella par framgent även om homosexuella inte får vigas av särskild hänsyn till heterosexuella
 • Man ämnar behandla homo- och hetero-par likvärdigt.
 • Personer eller par med sådan läggning skall också kunna bli andliga ledare ( Jämför Bibeltexten i SFB 1 Tim 3 vers 2 och 12 tex.Texten förutsätter en relation mellan personer av olika kön. Frågan om Saron struntar i och eller utelämnar1 1 Tim 3 2,12?)
 • Om hur Saron (EFK) förhåller sig till Polysexuella relationer såsom avskilda pastorn Esther Kazen (Equmeniakyrkan) anser vara ok för kristna är i skrivandes stund inte känt.

 

Om Saronförsamlingens vilja och planer

Tidningen Världen idag har följt upp Saronförsamlingen (EFK) i Göteborg och dess inställning till den traditionellt kristna synen på äktenskap, man och kvinna. Världen idag skrev så här om Saron;

https://www.varldenidag.se/nyheter/sarons-ledning-vill-bejaka-samkonade-aktenskap/repvdy!p@JjUsMu7H4eMSHhvmqlzw/

Så här ser en reaktion ut på det Saron tänkt sig;

Därför anser jag, att Sarons utveckling är en stor tragedi och förlust för kristenheten i Sverige. Det är andligt sett en mycket farlig väg de har valt. Även om de idag i försiktiga och förtäckta ordalag fortfarande predikar att homsexuallt leverne är synd, så predikar de genom sitt handlande något annat. Jesus sade, ”Ve den genom vilken förförelser kommer…” Här tänker jag på kvarnstenen! Detta är ett uttryck för feghet, det är ett svek! Det är ett svek mot det goda i väckelsearvet. Jag anser att Saronförsamlingen ger uttryck för feghet, de vågar trotsa en liten kristen minoritet här i landet, men de vågar inte trotsa majoritetsåsikten i riksdagen eller massmedia. De har låtit sin feghet förleda dem bort från ett sunt kristet tänkande. De har slutat tänka kritiskt.

Vad är det man i EFK Saron i Göteborg egentligen förkunnar inom ramen för det man anser vara en kompromiss.

Församlingen anför

-man vill ej viga homosexuella par för att inte stöta sig med de medlemmar som uppfattar att Bibeln säger att äktenskapet är för tvåpersoner:  en man och en kvinna.

.- man accepterar homosexuella par som vigts i annan religiös ordning (av förrättare med kyrklig ordination att viga), fullt ut som medlemmar, ledare osv ,om vigseln ägt rum utanför Saron verksamhetsområde och församlingsledare.

Homosexuella par som av etiska skäl vigts utanför Sarons hägn är dock välkomna att fullt ut verka som andliga ledare i Saronförsamlingen Göteborg.

Budskapet är  de facto ytterst tydligt även om man lagt på ett tjockt lager väldoftande kosmetika:

 • Man vill inte “såra“medlemmar som har en traditionell äktenskapssyn, samtidigt som man accepterar en annan om denna inte fullföljs av en homosexuell vigselakt inom Sarons ram. Således ser församlingen homosexuella äktenskap som förenligt med klassisk kristen tro, om den sker via annan pastor med vigselrätt. Samtidigt som man inte vill stöta sig med dem som har en annan åsikt.

Vem minns inte Hans Alfredssons “Pastor Jansson” han som inte hade några bestämda åsikter om någon ting

I djupet är detta en synnerligen allvarlig fråga. Men det allvarliga belyses kanske enklast utifrån Hasse Alfredssons monolog om Pastor Jansson. Han som år “en sån där modern präst” som “inte har bestämda åsikter om någonting”. Alla kan man tycka vad man vill och bibeln är ett gott exempel kanske av flera….

Vilket budskap är det då församlingen ger? Jo att man anser  och agerar så att äktenskap enligt den teologiska bibelsynen man numera anskaffat  måste äktenskap ej enbart ske mellan man och kvinna. Man accepterar olika, men det betyder att man de facto erkänner enkönade äktenskap inom ramen för sitt uppdrag som församlingsledare utifrån den roll sådan ledare och församlingsföreståndare har enligt Guds ord.  ( Jämför med bibelns text: Paulus första brev till Tim. kap 3)

Om att såra eller ej. Om att visa respekt och ömsesidighet

Saron och EFK ledning har upenbart kännedom om att enskilda eller grupper i deras församling skulle bli kanske ledsna, sårade eller upprivna om man vigde homosexuella par. Därför flyttar man vigselakten i sig från församlingens hägn.

Detta är faktiskt extremt märkligt. Något som man bejakar, gillar och bekräftar bedöms påverka medlemmar menligt.

Här lägger någon eller några in rent mänskliga begrepp och konsekvenser. Det faktiskt andliga kristuscentrerade ligger på annan nivå. Den som sårar sårar ju sig själv inför Guds ord. Om ledningen bejakar det som är mot bibeln, Jesu undervisning och Paulus undervisning ligger ansvaret inför Herren på de andliga ledarna för vilka Bibeln har angett klart och tydligt vilka referensramar som gäller.

Här går man ifrån källan och tittar på mänskliga känslor istället för grundkällan. Märkligt.

Kyrka som gillar Prides värderingar och förgyller RFSL med sin närvaro

En inlaga i Sändaren uttrycker och visar värderingarna som en  blivande pastor i Equmeniakyrkan redogör för

https://www.sandaren.se/debatt/sodoms-synd-var-brist-pa-gastfrihet-inte-samkonat-sex

I allt större utsträckning omvärderar kyrkor bibel. Bibeln ses som ett klokt tidsdokument från förr men vetenskapen har fört fram nya kunskapen så att det som stod står kvar men omvärderas.Denna citerade text innehåller en intressant koppling där författaren omvandlar bibeltextens text som underordnat ett tänkbart kulturellt eller socialt präglat kontext som styr Paulus. Dvs författaren drar slutsatsen att Paulus inte för fram Guds ord utan är påverkad eller representant för samtidens värderingar. Läggs samma ideologiska raster på andra stycken i Bibeln får man en indikation på effekterna av liberalteologin. Jesu död och uppståndelsen, Jesu dop, helandeunder etc har alla bortförklarats med liknande semantisk teknik.

Alternativ kunskap om kristen tro, bibeln och äktenskap

Den så kallat högkyrkliga  (eller om man så vill  Luthersk bibeltrogna) Missionsprovinsen har bearbetat äktenskapsfrågan och kommit fram till annorlunda slutsatser än de “liberalteologiska” kyrkosamfunden.

Här nedan i länken redovisas en alternativ mer klassisk syn:

https://missionsprovinsen.se/aektenskapet-i-bibliskt-perspektiv/

Äktenskapet i bibliskt perspektiv

Jesus undervisar om äktenskapet och ger tydligt dokumenterat följande besked

I Matteus 19 kan vi läsa om Jesu undervisning om äktenskapet. I 19:5 kan vi läsa sålunda-

Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna[a] och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött?[b] Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt”

Hur kan vi se och förhålla oss kring omvärdering av värderingar och bibeltro

En förändrad inställning eller omvärdering omvärdering sker stegvis. Ibland diskret nästan omärkligt, ibland uppenbart. Denna process kallas ibland “Liberalteologi”-

Källorna bakom återfinns tydligt i “nyreligiösa” värderingskluster med en slags socialvetenskaplig bas. Det kan vara “intersektionaliet” med teorin om över och underordning. Ej sällan frågan om “könsmaktsordning“. Men det finns fler.

Starka organisationer inom profan och politisk verksamhet, har avgörande betydelse för förskjutningar i syn på kristen tro och guds ord.

I modern tid fanns eller finns ännu spänningen mellan ateism och kristen tro. Här finns frågan om skapelsetro i förhållande till kreationism. Ännu minns många namnet Ingemar Hedenius som blev ett 60-talets apostel för ateism.

De värderingsförskjutningar som märks tydligast i nutid är i stor utsträckning de extremt starka politiska värdringarna kring kön, sexualitet osv. Det är detta såväl profana som kristna medier i rätt stor omfattning lyfter fram. Det som tidigare var intresseorganisationen RFSL evangelium har helt integrerats i politik och samhälle och kyrkoledning, präster, pastorer och diakoner.. Må så vara men för varje månad plöjs dessa värderingar in och ned i kyrkor, kyrkoledning och församlingar.

Ingen av slump styrd social- och värderingsmässig process

Här finns signifikanta markörer som följer och kanske styr processen som inte alls är slumpstyrd utan planerad och styrd. Här finns begrepp som enskilda ord som byts ut i en slags “antikränk” teologi. Pojk eller flicka blir inte det de är,  utan de skall beskrivas könsneutralt eller i ett grammatiskt sammanhang som “HEN”. Också kyrkor har beskrivit av Herren skapade unga människor med ordet “hen” i avsikt att integrera, inte kränka eller liknande.

I frågan om äktenskap och homosexualitet mm är svaret samhälleligt givet innan ens en fråga får ställas. Att kvinnan och mannen var utgångspunkten i skapelsen och utifrån det fick sina roller givna också i Guds ord är hett uppenbart. När församlingar som Saron och kyrkor som Equmenia hänger sig att bortförklara Guds ord på allehanda sätt går tankarna till Ludwig Muller. Se bild nedan.

Ludwig Muller använde sig av delar av bibeln och ersatte politiskt olämpliga med germansk textS

Social- och värderingsmässig process styrs av specifik teknik/pedagogik

Processtekniken som går mot och in i ideologin  anpassats utifrån rådande makt inom politik och kultur. Den känns igen och har under många episoder i historien utvecklats raffinerat. Ludwig Muller riksbiskop i Tyskland fram till sitt självmord 1945 tog bort judiska delar ut guds ord och omvandlade innehållet i arisk anda. Han var också delaktig i att ta fram ändringar av bibelöversättning genomförd i politisk korrekt tidsanda. 1945 avslutade han sitt jordeliv när hans teologiska politik omsattes i död och blod. Teknikens mål var att integrera samhällsvärdering in i kyrkan och därvid i kyrkans grundläggande dokument. Begreppet “Positiv kristendom” kombinerades med en slags tekniksk bibelsyn med vissa likheter finns med liberalteologin. Man ansåg inte Bibeln direkt som Guds ord utan en sammanställning av olika författares perspektiv, Dessa kunde därvid öppnas för en prövning utifrån den politiska kontexten just då.

Mao Zedongs väg till makten i Kina (del 1) - lyssna på podden Historia Nu

Mao var en osannolik massmördare som inte brydde sig om människovärde. Biblar förbjöds.

Kinas president kan sitta kvar livet ut

Kinas diktator har tillsett att biblar i den mån de finns är censurerade så att innehållet är godkänt av kommunistpartiet. Mönstret är detsamma som Ludwig Mullers.

Putin anser inte krig vara krig. Demokrater är nazister och andras passiva försvar är angrepp mot hans rike. Upp och ned. Som Orwell förutspådde.

Auktoritära politiska diktaturer ser Guds ord som hot mot den politiska korrektheten som diktaturen skapat. Det är ett välkänt fenomen. Nazismen, kommunismen och diktaturen har alla på sitt sätt försökt utforma Bibeln genom tolkning av skriften så att resultatet harmoniserar  med maktens värderingsmönster. Intressant är att det är möjligt att faktiskt styra den lokala grupper så att att de hamnar i ett politiskt önskat värderingsmönster. Detta visas empiriskt i dagens Ryssland där många ryssar inte ser det folkmord som sker i Ukraina utan tror Putin rensar kvarvarande nazister och befriar människor.

Ovanstående rader är enbart beskrivning av hur tekniker kan förändra människors uppfattning och bilder av verkligheten. Det hör inte samman med innehållet i denna text. Det tekniska som nazisterna gjorde eller det som kommunisterna gjorde, som Putin gör ja det handlar om att dels ändra texter men också ords innehåll/betydelse. Dels kombinera detta med begränsningar i yttranden och kommunikation.

Den teknik som brukas inom viss modern teologi handlar inte om tokiga politiskt korrekta bibelöversättningar. Nej det handlar om att omtolka, förändra och bruka ordens innehåll och på så sätt förändra läsare och lyssnarnas förståelse. Begränsningarna handlar inte om fysisk fängelse utan om social, kulturell och verbal distansering eller utplacering av sjukvårdsdiagnoser klistrade på en enskild individ. “Homofobi” är en bruklig diagnos för att förringa och förbruka en individ med icke politisk eller religiös uppfattning. “Islamofobi” är en antydan till sjukdoms tillstånd som binds till personer som anser att Jesus är den enda vägen till Gud, försoning och nåd och som utifrån det anser att Islam är motsatsen. Exemplen är många….

Ögonöppnaren för den som vill och vågar se

George Orwell har skrivit flera unika världsberömda och klart profetiska böcker. I en av dessa (1984) förutsåg Orwell kommunismens och diktaturens bruk av språk för att förändra människors uppfattning om sin verklighet. “Krig är fred” “Frihet är slaveri” är några av dessa. När språkers innehåll ändras kan förståelsen av tillvaron ändras. Då kan slaveri betecknas som frihet och krig som fred. Putin vägrar kalla sin aktion i Ukraina för krig utan för e fredsoperation för att befria människorna från nazism. Detta budskap publiceras ideligen i alla kanaler.

I dagens lokaltidning intervjuades en företagare som är kristen om sin verksamhet. Han tillfrågades om sin syn på äktenskap. Han härledde sin övertygelse till bibeln. I rubriken med stora bokstäver för mannen en psykiatrisk diagnos för psykisk sjukdom eller funktionsbegränsning  “Homofoben”

Biblisk syn på äktenskap omvandlas till sjukdomsdiagnos. Till fobi. Vårdguiden 1177 ger följande innehåll till diagnosen “fobi”;

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/fobier/

Orwell knackar på! Men också andra mörka ideologiska krafter i historiens skräphög.

George Orwell som i roman profetisk beskrev i romanen 1984 hur ordens innehåll förändras av auktoritära makter

George Orwell, författaren av boken 1984 som profetiskt beskrev hur man ändrar ordens innehåll och värde för att i auktoritära system kan styra folket


Kyrka efter kyrka drabbas av något som skapar splittring

I Sändaren rapporteras att metodismen just nu utsätts för splittringsvågen av samma grund som den som just nu sköljer över Saron Göteborg. En våg som nu också EFK träffas av och som integrerats som beständiga inslag i tex delar av Svenska Kyrkan och ledningsstrukturen i Equmeniakyrkan samt i alltför många församlingar hos dem.

https://www.sandaren.se/nu-splittras-metodisterna

Kyrka efter kyrka skapar värderingskollisioner som inte handlar om ytliga ting såsom musik eller relationer. Grundfrågan som ligger bakom är synen på Bibeln som Guds ord.

I Örebro händer detta:

http://www.stefansward.se/2021/03/20/om-immanuelskyrkan-i-orebro-och-samkonade-vigslar/

 

I Stockholm och Sveriges största Equmeniaförsamling:

https://www.dagen.se/ledare/2022/03/16/for-vad-ar-immanuelskyrkan-oppen/

https://www.sandaren.se/nyhet/ordforande-tonar-ner-schism-i-immanuelskyrkan

Här tänker Stefan Swärd om Norrmalmskyrkan:

http://www.stefansward.se/2009/10/20/ar-norrmalmskyrkan-ett-tecken-pa-att-traditionella-frikyrkan-haller-pa-att-kollapsa/

Och så har vi den psykiatriska diagnosen utfärdad av en fd baptistpastor

https://www.expressen.se/kultur/homofoberna-har-inte–ensamratt-till-frikyrkan/

I denna blogg har samma fråga lyfts många gånger.

Konsten att spräcka ett samfund – del 2

 

Vad är det som egentligen sker?

Medialt men också funktionellt finns en process som rinner igenom kyrkor, samfund och organisationer. Till det yttre ser det ut som mötet med en konservativ eller reaktionär kyrka där olika samtida värderingar möts och de äldre med de åldrande eroderar. Anpassningen av kyrkans lära utifrån historien sker stegvis och är i symbios med samhällsutvecklingen, politiken.den mediala styrningen men också etableringen av mänskliga social och politik värderingsnycklar och basala ideologiska övertyganden. Intersektionalitets teori, genusvetenskap, “feministintervention (Camnerin) m. fl. präglar allt fler kanske utan reflektion eller kunskap ens om intersektionalitetens värdegrund.

Exemplen är  väldigt många:

En flagga som sögs symbolisera “Alla människors lika värde”

En flagga få uttrycker står för “Alla människors lika värde” men tyvärr några få för unken nationalism eller kristen imperialism

Inför korset är vi alla lika oaktat bakgrund

När Bibelordet kommer i fokus hos människor möts samhällets värderingar och ordet tolkas i medvetanden utifrån individens kontext. Inget konstigt alls. Men här finns en skillnad mellan kulturella och politiska värderingar som över tid förändras. Men Guds ord innehåller i sig i Jesu ord, skapelsen i sig liksom inkarnationen och försoning/uppståndelse den tydliga bilden av alla människors lika värde inför Herren.

 

 

“Alla människors lika värde”

Massmördare med nazistiska värderingar. Inlåst. Lika människovärde som biskopen…eller..?

ärkebiskop och andlig ledare. Samma “värde” som mördaren Breivik ? Eller,,,?

Frågeställningen om alla människors lika värde är inte enkelt. Vem försvarar massmördaren? Kan vi anse att en sådan djävulskt inspirerad person har samma människovärde som en ärkebiskop?

Den frågan lyfts sällan upp i offentliga sammanhang men kopplas blixtsnabbt in i frågan om synen på äktenskap eller demonstrationer om”stolthet”

Den ideologiska kosmetikan

När Sarons  teologi närmat sig EFK gör kyrkan och samfundet exakt det som organisationer brukar göra och som krisrådgivare alltid rekommenderar.

Man inbjuder till dialog. EN dialog där alla parter möts i respekt och lyssnar på varandra. EFK ledare är inget undantag. Kyrkans ledning anlägger dock ett förväntat teologisk prefix; Vi möts gemensamt över en öppen bibel.

Detta låter “kristeligt”, klokt och öppnande. Tillsammans skall olika värderingar mötas och bibeln den heliga skrift leda samtalet. Vem kan säga emot gemensamt fördjupat bibelstudium?

Frågan är om EFK och Sarons ledning kan hantera om studiet över den öppna bibeln ger som resultat att man tar avstånd från enkönade äktenskap och yttrar att homosexualitet i relationer strider mot texten så uppenbart i Guds ord?

Sannolikheten att ledningen nu eller senare har en sådan förförståelse eller beredskap för hantering om resultatet blir en klassisk kristen acceptens?

Metodiken och förväntan i samtal är troligen en annan; en ömsesidig förståelse och acceptens a la dopet.

Men kan det vara så att självklara bibliska budskap kan integreras i en teologisk diskurs som bygger på ömsesidighet i värderingen. Kan vi se  Marias bebådelse eller uppståndelsen eller Jesu under som modifieringar utifrån samstämmighet att vi i vår kyrka tycker olika. Kan man lösa dylika frågor genom samma teknik som konflikter på arbetsmarknad eller politiska uppgörelse om pensioner eller försvaret?

Den religiösa kosmetiken med världsliga tekniska lösningar för att överbrygga måste ibland ställas i ljuset av vad Jesus egentligen undervisar om äktenskapet eller vad Paulus konkret anför.

 

Här finns brytpunkten men kanske också förklaringen till detta:

Att hitta den rätta vägen, ja det är frågan.

Lite avslutningsord

Uppstod verkligen Jesus i sin kropp vilket vetenskapligt är omöjligt? För han till himlen? Inte kan människan flyga? Visst måste Josef vara Pappa till Jesus? Inte kan en oskuld bli gravid av sig själv eller genom andlig upplevelse? Inte kan fem tusen personer bli mättade? Inte kunde någon gå på vattnet?

Inte kunde Mose får med sig människomassor genom ett hav i promenad? Och en ark för alla…? Knappast. Och sjuka eller döda som blev friska eller levande… tja?

Här finns brytpunkterna.

Är Bibeln Guds ord. Är bibeln sann eller är den som Ludwig Muller nazisternas teolog ett uttryck för samtidens värderingar precis som pastorsstudenten skrev i Sändaren (se ovan) Då har ju Paulus undervisning ingen relevans. Då är Jesu ord om församlingsledaren en spegel av dåtidens kultur och sociala diskurs. Då formar vi nutidens kyrka. Vad kan vi/Du göra för att komma tillbaka till det Heliga?

 

 

 

 

Det här inlägget postades i Äktenskapet, Bibeltolkning, Debatt, Okategoriserade, Samhällsfrågor. Bokmärk permalänken.

1 svar på Vad sa Gud om sin skapelse? Hade han möjligen fel? Eller hur blev det egentligen?

 1. admin skriver:

  Ja vad skall man säga om denna utveckling?
  Det börjar bli så mycket tokigheter nu så att man knappt orkar reagera längre. Går detta att stoppa? Eller är detta något som måste få komma?
  Det mesta idag handlar om pengar och makt, de kyrkor, samfund och skolor som inte bejakar utvecklingen kommer att missa alla sina stadsbidrag, frågan är hur många som är villiga till det? Troligen ganska få, detta blir en vattendelare mellan andlig död och liv.
  Den döda fisken flyter med strömmen, den levande fisken kämpar sig upp i forsen mot den friska källan.
  Jag blev påmind om ett inlägg jag gjorde för ett år sedan under en av era länkar, tycker det jag skrev då passar in även här.

  “Detta är en mycket större fråga än bara frågan om samkönade vigslar, vi ser att dammluckurna nu öppnas mer och mer efter varje församlingsbeslut som tas i riktning mot att försöka blidka och tillmötesgå denna världens tänkande.
  Det kan liknas vid det rena friska vattnet från livets källa där de skadade och sargade fiskarna lyckats finna ro, en lugn plats där helade och upprättelse är närvarande, men där nivån mellan den rena källans klara vatten och världens nedsmutsade ocean ständigt minskar och allt mer och mer sköljer in och förstör de rena källor som har gett liv och hopp sedan urminnes tider.
  När samfund och församling abdikerar från sitt ansvar att stå upp mot synden så förlorar den sitt existensberättigande det vittnar historien tydligt om. Församlingen i Laodisea omnämns i Upp 3: 14-22 och tolkas ofta som en förebild av den sista församlingen innan Jesus kommer tillbaka. En församling som är varken varm eller kall. De är rika i denna världen, men ses som blind och naken. En församling som inte har mycket att berömma sig av.
  Guds Ord ligger dock fast, varje församling eller samfund som försöker förvanska Ordet är dömd att gå evigt förlorad.
  Det finns dock fortfarande hopp för de som håller fast vid Ordet.
  Med samma Ord som Jesus gav till församlingen i Filadelfia, talar Han till oss idag: “Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona!”
  Inge Nilsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.