Equmeniakyrkan igen. Om “begreppet” nödlägen. Equmeniakyrkans utlysande av det delar “klimatnödläge.” Vågar vi tro att: “Jesus is the answer for the world today”.

Bakgrund

Equmeniakyrkan har utlyst något som kallas “klimatnödläge”. Ett ord som står för något påträngande, väldigt unikt och ytterst brådskande.

I tidningen Sändaren har kyrkans beslut och bakgrund belysts. Bland annat i denna ledare:

https://www.sandaren.se/forsamlingsliv/equmeniakyrkan-utlyser-klimatnodlage

I chefredaktörens text konstaterar han att en granskning av 18 länders beslut om nödlägen resulterat att i noll fall har detta lett till några mätbara effekter.

Man kan ana att de beslutande gillat sitt beslut men känt de misslyckade effekterna som mindre lyckosamma. Man kan också ana, utan att veta, att beslutsfattarna initialt känt sig nöjda med processen innan och själva beslutet. Vem vill inte göra något gott och rätt för klimatet. Totala effekten skulle kanske kunna beskrivas som resultat blev: nöjda aktiva beslutsfattare skapar beslut som ger noll effektivitet. Men individuell nöjdhet.

Här måste denne bloggskribent lägga in en grundpelare; det finns ingen som helst tvekan om att klimat och miljö allvarligt skadats av människors egoism och nonchalans i förhållande till de förutsättningar skaparen gett oss sen begynnelsen. Det är också min mening att vi har ett allvarligt läge.

I ljuset av den klimat och miljöpolitiska debatten i Sverige är klimatfrågan angelägen och ligger högt på den politiska agendan.

Equmeniakyrkans högsta ledning har också  lyft den högt in i kyrkans arbete och verksamhet. Man kan nästan ana att klimatfrågan nästan är basal i kyrkans evangeliska liv. Detta ger anledning till viss reflektion.

1. Om ordet “klimatnödläge”. Equmeniakyrkans beslutsunderlag och ställningstagande.

Kinesisk produktion

Ordet nödläge ger känsla av att något är akut och brådskande. Det ger läsaren känslan av att något inte är vare sig normalt eller önskat. Man kan se framför sig en nödlandning av ett flygplan med evakuering och risk för intensiv brand.

Det är nog rimligt att de som skapat och brukar begreppet klimatnödläge avser något som liknar.

Klimatnödläget var begreppet som kyrkans högsta ledning antog och brukade som beslutsunderlag för fortsatt hantering på lokal nivå. Underlaget och tankarna bakom skall ställas i ljuset av motionärernas tankar och kyrkostyrelsens beslut. Motion och beslutsprocess finns i dokument här!

https://equmeniakyrkan.se/1a-motion-om-klimatnodlage-2021/

 

B – Glimtar av vår vardagsverklighet

1. Anders Hansen psykiatriker välkänd expert i svensk TV framför och klargör:

2. Var 8:e svensk vuxen använder antidepressiva läkemedel – trots att vi människor lever i ett överflöd jämför med tidigare generationer.

Ensamhet är en aspekt av att många mår dåligt.

Ensamhet är lika skadligt för hälsan som att röka i sig 15 cigaretter/dag

 

3. Ökning av psykisk ohälsa med närmare 190 000 barn och unga vuxna

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Siffrorna bygger på uppgifter från Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister och omfattar perioden 2006-2016.

4. Äldre som inte längre orkar leva utan som konstaterat avslutar livet i förtid på egen hand.

Äldre har en högre risk för självmord än yngre, men hittills har det funnits för lite kunskap om äldre personers självmordsbeteende. Statistiken visar dock att att det inte är ett litet försumbart problem. Dessutom är det klarlagt att fler män än kvinnor inom denna grupp avslutar sina liv.

5. Självmord bland äldre

Självmord förekommer dubbelt så ofta hos män som är 80 år och äldre, jämfört med män i tjugoårsåldern. I antal per 100 000 invånare handlar det om 38 självmord jämfört med 19.

6. Statistik från BRÅ om brottsliga händelser mot enskilda som ägt rum under de senaste 7 åren

Socialt mänskligt nödläge i Sverige torde dokumenteras väldigt entydigt utifrån svensk officiell statistik.. Erfarenhet av specifik utsatthet under de senaste sju åren:

Kan vara en bild av text där det står ”774 mord 1 185 bombexplosioner 54 900 väldtäkter 2 202 skjutningar 60 165 Rản 77 331 villainbrott 1 522 836 bedrägerier 29 949 häleribrott 510 574 anmälda stölder 427 700 har misshandlats 42 780 brott mot vapenlagen”

7. 2020: Dödligt våld enligt Brå.

124 fall av dödligt våld. 2021 års statistik är ännu ej klart

Antalet skjutningar mot människor 2021

Januari till oktober 287 skjutningar mot människor

8. Antalet självmord per år – en slags indikation från väldfärdslandets innersta känslorum

Under 2019 avled totalt 1 264 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av suicid i Sverige.

 • Antalet suicid per 100 000 invånare, suicidtalet, var 15 detta år.
 • Av de avlidna var ca 70 procent män.
 • Av samtliga dödsfall i gruppen 15–29 år var 35 procent orsakade av suicid

9. Sammanfattning av Folkhälsomyndigheten om psykisk hälsa

Av befolkningen 16–84 år var det enligt 2018 års undersökning 17 procent som uppgav att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

 • Andelen var högre bland kvinnor än bland män, och högre bland yngre än bland äldre.
 • Det var även vanligare med nedsatt psykiskt välbefinnande bland personer födda utanför Europa, jämfört med personer födda i Sverige.
 • Andelen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat sedan 2006, både bland kvinnor och män, i de flesta åldersgrupper och i samtliga utbildningsgrupper.
 • Andelen personer som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande varierade mellan länen med som lägst 10 procent och som högst 17 procent år 2015/18 (fyraårsmedelvärde)

10.  H70 Studien

Äldre personer i Sverige påverkas i fråga om sin hälsa av olika livsstilar. Rökning, tungt alkoholintag påverkar tydligt livslängd och hälsa. H70 studien i Göteborg av professor Alvar Svanborg ger resultat som är adekvata än idag. De allvarligaste hälsoproblemen för äldre är

 • att bli änka/änkeman
 • att tappa meningsfullheten i tillvaron
 • att bli ensam

  Ensamhet ett av de största hälsoproblemen som är i ökande

11. Psykiska besvär och ohälsa hos unga (FHM underlag)

Besvären är vanligast bland 15-åriga flickor. I den gruppen uppgav 62 procent att de haft återkommande psykiska eller somatiska besvär.

 • Bland 11- och 13-åriga pojkar var andelen hälften så stor (30 procent).
 • Bland 13- och 15-åringar har andelen med återkommande psykiska eller somatiska besvär gradvis ökat sedan 1980-talet.
 • Vid mätningen 2017/18 sågs även en ökning bland 11-åringarna.

12. Religiösa upplevelser och samband ger effekter för upplevd meningsfullhet .

Tidningen Bohusläningen: “Polisen i Järva räknar dagar utan skjutningar Efter ett mörkt år med ett stort antal mord i nätverksmiljön i Järva i nordvästra Stockholm börjar polisen ana andrum.

Det märkliga tillstånd som upplevs i delar av landet är att det är en nyhet att skjutning, överfall och misshandel ICKE ägt rum.
Våldsspiralen tycks för tillfället ha stoppats och flera tongivande personer sitter frihetsberövade. Nu finns en “gyllene chans” för stora avhopp, menar polisen.”

13. Läser dagens dagstidning

I så gott som varje dagstidning kan vi dagligen läsa om det sociala nödläge i nationen och bland människorna i vårt land.  Glasgow mötet med världens mäktiga visar på lust att samtala och uttrycka engagemang. De allra största hoten mot klimatet faktiskt och geografiskt är väl definierade. Det är inte svårt att se var insatser måste ske för att få effekt av varaktig och mätbart art, Sveriges utsläpp är onödiga men i helhet för jorden sett rätt marginella. Utifrån statistiken. Det skal självfallet inte hindra att vi solidariskt gör vad vi kan.

Alla intresserade kan dock rätt enkelt konstatera att många krafter på alla nivåer är engagerade. Noterar också misstänkt mord där två barn efter att ha knivhuggits kastats ut genom fönstret från ett flervåningshus. Ett barn avled. Två misstänkta för mord. Detta är ett vanligt inslag i det dagliga nyhetsflödet. Vi befinner oss rätt uppenbart i ett socialt nödläge av värsta sort. Eller…https://sverigesradio.se/artikel/tva-anhallna-for-mordforsok-pa-tva-barn

 

B. Sammanfattande bedömning av det sociala/mänskliga läget i Sverige- nödläge?

Sammantaget tycks det statistiskt och verkligt klart underlag för att konstatera att det sociala och mellanmänskliga och det individuella läget i Sverige är att beteckna som ett   klimatnödläge mänskligt och socialt.

 

 

C. Klimatet och miljön är illa ansatt av människors levnadssätt

1. Om utsläpp av koldioxid

 • Genomsnittet i OECD är cirka 9,9 ton koldioxid per capita och år. Sveriges andel av de globala utsläppen är 0,2 procent.
 • Mer komprimerade siffror här:

Koldioxidutsläpp per år

Det är uppenbart och så tydligt dokumenterat att klimatfrågan såväl politiskt som medialt är väl dokumenterat som en högaktuell ödesfråga. Klimatmötet i Glasgow visade på att de allra flesta av våra nationers ledare delade detta om än med olika prioriteringsval. Nationer och enskilda måste tillsammans förändra agerandet på alla nivåer. Individ, grupper nationer ja hela världssamfundet. Extremt få har någon annan åsikt i sak.

D. Sammanfattande bedömning av klimat och miljöläge

Det finns klara entydiga och väl dokumenterade rapporter och slutsatser att vi har skapat skador på vår jord av omfattande art. Skador som påverkar människor djur och natur. Allt detta behöver tveklöst bekämpas och åtgärder vidtas för att minska och om möjligt eliminera ytterligare negativa effekter,

 

1. Övervägande i tro, samvete och kunskap

Det är tveklöst så att vi har stora och allvarliga bekymmer med vår miljö och därtill vårt klimat. Förbrukningen av jordens resurser är större än vetenskapligt rimligt. Vår teknik, vår förmåga att se helheten balanserar inte. Vi fiskar upp havets fisk och odlar energikrävande fisk i konstgjorda bassänger på land. Som bild räcker detta för att konstatera att detta är vardag i många områden av samspel människa och skapelse. Herren Skaparen gav oss jorden att bruka och vårda. Vi har svikit hans uppdrag. Vår egoism har stört Hans ordning.

2. Hur kan vi påverka? Kan vi påverka?

Om man ser på volymen utsläpp koldioxid som vi utsätts för i ett svenskt perspektiv kan vi också snabbt konstatera att volymerna är så extrema att en svensk nollproduktion i helheten är försumbar. Om alla svenskar går till jobb inte köper kläder, bara äter grödor osv och inte eldar alls skulle förmodligen vi inte es kunna mäta någon effekt på helheten.

Kinesisk produktion

Om däremot den ateistiska kommunistdiktaturen Kina minskar utsläppen med 50 % skulle effekten vara mätbar på sikt. Men i den avvägningspunkten befinner sig få i alla fall i praktiken.

Kina är stor leverantör av varor till hela världen. Där kommer man inte att direkt minska koldioxid utsläpp och kolkonsumtion, Nej tvärtom;man bygger ut.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/AlpQ9E/kina-byggde-ett-nytt-kolkraftverk-i-veckan-2020–trots-sitt-lofte

 

3. Ivar Arpi vågar ifrågasätta

Journalisten Ivar Arpi är inte rädd för att ta ställning i olika åsikteroch frågor som kanske avviker från gängse politiskt och medialt dominerande, Hör problematiserar han Kinas miljöförstöring. Kanske något som Equmeniakyrkans högsta ledning gjort för att därefter läsa igenom senaste veckans tidningsskörd över hur det sociala nödläget slår igenom mediabruset med död och smärta.

Ivar Arpi

Arpis artikel_

https://ivararpi.substack.com/p/kinas-utslapp-overskuggar-all-klimatpolitik?

 

Varför?

E. Alternativt synsätt på guds skapelse och människan som Guds avbild

1.  I samhället Kaxholmen fick en kvinna en kallelse till tjänst följde den och nu redovisas att 17 personer blev frälsta

I år fick en kvinna i samhället Kaxholmen ett tilltal från Gud om att starta tältmöten i sin hemort. En evangelisations modell från förr? En tidningsartikel i länk här nedan visar att under kampanjen blev det 17 personer tog emot Jesus och frälsningens gåva! 17 personer gick från död till liv, från skuld till befrielse, från dom till nåd och befrielse! Dessutom vägen till ett evigt liv,

https://www.varldenidag.se/forsamlingsliv/taltkampanj-i-kaxholmen-ledde-till-17-personers-fralsning/repuiv!4no@HlkXXT@Z7EJeAWtQ/

Tältmöte

Klimat demonstration

2.Ingen kommer till Fadern utom via Jesus (Johannes 14.1-14) En diskussion och reflektion.

Om Bibeln är sann, är Johannes påstående om Jesu helt unika roll, helt avgörande för en kristen människas liv. Det gäller såväl här och nu som i ett evighetsperspektiv.

När den troende kvinnan fick som hon upplevde ett starkt  tilltalet om tältmöten medförde det att 17 personer lämnade sina liv i Guds händer. De gick den enda  vägen till Fadern såsom Johannes skrivit.

En församling, eller enskilda kristna, såsom kvinnan i exemplet ovan kunde alternativt verka för demonstrationer för ökat hållbarhet i ett cirkulärt samhälle. Församlingen på orten kunde uttalat proklamationer om slutanvändning av fossila bränslen. Den kunde proklamera om samåkning till alla möten och Zoom-sändningar av bibelstudier. Man kunde startat ny second hand försäljning. Visat goda exempel på försiktighet vid konsumtion av animaliska produkter och därtill starta en klimatneutral odling utan gifter och konstgödsel. Självklart infört Krav märkt kyrkkaffe och RPG kurs om elbilar och laddningsstolpar utanför kyrkväggen.

Även om det är vanskligt att teoretiska beräkna effekter av alternativ till tältmöten eller miljö- kampanjer måste man våga ställa sig frågan om jag som kristen tror på

 • prioritering av omvändelse
 • tror på en andlig utveckling från död till liv
 • vikten att gå från världen till Jesus
 • behovet att gå från synd till befrielse

är huvudpunkt för kyrkan?  Om en församling eller enskilt kristen väljer “goda viktiga och humana” aktiviteter före evangelisation eller förkunnelse av omvändelse tro och dop kan ju människor går förlorade som kunde ha vunnits för Kristus och fått ett evigt liv i gemenskap med honom.

Om “Tältmötet” i den lilla orten inte ägt rum utan initiativtagarna demonstrerat utanför ICA för klimatanpassade inköp , klimatsmart konsumtion och undvikande av viss animalisk konsumtion hade kanske 17 människor inte blivit räddade och fått del av den enda vägen till livet i Jesus kristus. Har ett sådant val och tolkning av evangeliet någon mening?

Olika nödlägen finns men står de emot varandra?

ljuset av det sociala nödläget kan man ju se klimatnödläget som ett annat läge. Men man måste ju inte se dem som stående mot varandra,

Det man som kristen måste våga se är att kristna genom Guds ord har erhållit uppdraget att förkunna budskapet om räddning och den absolut enda vägen dit: Genom Kristus.

Klimatpolitik och omsorg om miljön har väldigt många enskilda människor och organisationer och där finns en stor mångfald, Samhället och politiken, EU eller FN  har ingen uppgift eller makt att förmedla  till frälsning och evigt liv. Denna uppgift har däremot vare kristen och varje församling.

Befrielse genom namnet Jesus

Sebastian Stakset är idag en välkänd evangelist som vänder sig till människor som inte funnit Jesus. En man som gått från utanförskap, socialt nödläge, kriminalitet och missbruk. Han har vänt sig till Jesus och tagit del av försoningen och blev frälst.

Stakset är evangelist. Hans uppdrag är klassiskt. Förkunna Guds ord om nåd kärlek tro omvändelse dop förlåtelse och försoning. Den enskilda människan har att ta ställning till sitt eget liv i perspektiv och i evighetsperspektiv. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning för alla.

En man vid namn Kenny Friberg hade liknande bakgrund som Stakset. I tidningslänken nedan finns berättelsen om befrielse från socialt nödläge till liv i gemenskap med skaparen genom frälsningens under. Se länken här:

https://www.varldenidag.se/nyheter/staksets-bok-blev-vandpunkt-for-kenny/repukc!vhbvF6RMvx7cFO7ibl0rUA/

Vågar vi väga för avvägning

En seriös fundering kring vad som är rätt eller bäst eller fel i fråga om tänkande och handlande kan ibland ge resultat om olika alternativ vägs.

Sebastian Stakset har valt att förkunna evangelium. Han förkunnar omvändelse tro och dop och den helige andes kraft. Genom hans sätt att leva tala och verka har många människor valt att följa Jesus. Människor har blivit räddade (frälsta) från såväl fysiskt som andligt liv.

Han skulle kunnat göra andra val. Leva klimatsmart. Demonstrera för klimatet. Sortera mera. Propagera  för alternativ till fossilanvändning och animalisk produktion. Han kunde vägra buss och bilresor och demonstrera för tåg i ett cirkulärt samhälle. Men om valet blir att förkunna frälsning och människor med det kommer till liv och tro, hur ses då detta?

Det finns olika synsätt på liv och död frälsning och försoning. OM man utgår från den apostoliska trosbekännelsen och en klassisk kristen tro så är omvändelse och frälsningen grunden för livet. Om 1 eller 17 personer blir frälsta i förhållande till att en eller tusen avstår från fossilfritt i Sverige….hur ger  då evangeliet mig vägledning?

I min bibelläsning får jag klar vägledning. Tror man på frälsning tror man också på en “icke frälsning“. Om någon håller på att drunkna och därvid avlida vill man ju rädda liv. Om jag genom mitt liv kan rädda en enda människa till liv omvändelse tro och frälsning i Jesus borde det prioriteras. Om man tror att det finns en väg in i Guds rike och en annan “bred väg” som inte leder dit.

 “Nöjd som det är?”. I vår gemenskap är vi redliga och rediga..

Det finns en slags politisk korrekt förhållningssätt där vissa värderingar anses extra viktiga och dessa ger mycket goodwill i världen. Dessa är väl kända och symboliseras ej sällan med enskilda ord eller termer. Alla fina och positiva termer och begrepp är förvisso inte dåliga alls. Tvärtom. Och kanske  inte alls oviktiga. Ord som; inkludering, “allas lika värde”, HBTQ, bejakande, modern, osv ger känsla av framtid och positivism.

I min bibelläsning läser jag om apostelns tilltal till församlingen som var respekterad för sitt goda arbete och fina sätt gentemot samhället. Men det fanns en annan sida han uppmärksammade dem på. Apostelns ord var där distinkt.

Tillståndsmål ….är det de vi strävar mot och längtar till

Mycket ofta hör vi såväl inom kyrkan, organisationer, grupper och i politiken begreppet inkludering.Det handlar om mål för en församlings verksamhet som handlar om ett slags inre förhållningssätt. Inkluderande gemenskap är ett sådant. Detta omsätts ofta i åtgärder såsom en äktenskapssyn som är obiblisk där kyrkan uttalar ord om välsignelse från Herren om sådant han inte välsignar. Då är de församlingsinterna tillståndsmålen viktigare är det Guds ord klargör. Då blir gudsordet underordnat  .Det handlar inte enbart om detta.

Equmeniakyrkan har redogjort för via sin ledning en stor oro över att man minskar antalet medlemmar och antalet församlingar.

När kyrkan väljer att prioritera och utropa “KLIMATNÖDLÄGE” istället för att se att det är ett kraftfullt och omskakande andligt nödläge är ju kyrkans till synes blinda val en direkt förklaring på en grundsyn. Om man inte ser som sin grundläggande kallelse att vinna människor för Guds rike (inte primärt församlingsgemenskap i en minskande grupp)medför det att man faktiskt vänder bort sitt ansikte från dem som håller på att andligt gå under.Man vänder bort sitt ansikte från den änkan som blir deprimerad, den mannen som i ensamhet tar sitt liv, den unga människan som inte orkar leva, de unga människor som nu finns där Stakset fanns innan han räddades. Kyrkan vänder bort sitt ansikte från dessa och vänder sitt ansikte mot något annat.

En kyrka som har faktiskt svar på frågan om livets mening! En kristen och en församling har som uppdrag att använda sin kunskap och “metoder” på de brister av meningslöshet människor upplever som leder till död och sjukdomar. Men man måste våga se det andliga nödläget. I förhållande till Kinas, Rysslands, Tysklands och USA: massiva förstörelse av skapelsen gör ju att det svenska kyrkoinitiativet avseende klimatnödläge inte mer än marginella effekter. De ser mer ser ut som en rätt bra hobbyverksamhet. Allt medan jordens förstörelse fortgår, men också samtidigt medan den andliga och psykiska hälsan ständigt försämras och människans behov av frälsning omvandlas till omsorg om natur klimat och sopsortering. I sig bra ting men det finns bara en väg till frälsning. Om man tror på Guds ord.

Kanske handlar det om just detta.

Vi tror att Jesus är svaret på människors längtan efter mening, ro, frälsning och livet själv, Det gjorde Andrae Crouch också:

Det här inlägget postades i Debatt, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.