Inlägg 4 Angående Concord och mindre kända samband och strukturer mellan kyrkor och samfund

 

Vem är det egentligen som styr, frågades i förra inlägget?. Kan det vara så att affärsmännen är jordens makthavare, att alla folk och nationer blir vilseförda genom deras läkemedel? Kan det vara så att en och samme affärsman finansierar – och arbetar för – att alla människor måste vaccineras innan man tillåts återgå till normalt vardagsliv, finansierar en ID-märkning som skall appliceras på/i huden i samband med en global vaccinationskampanj samt finansierar ett nytt satellitsystem som kommer att täcka hela jorden och övervaka den i realtid?
Med andra ord, finns det kopplingar mellan Agenda 2030, biometriskt ID (som samverkar med kroppens DNA och därmed inte kan stjälas) och vaccinering samt satellitövervakning?

Finns det substans i dessa frågor? Det kan man pröva! Till exempel genom att gå in på nedanstående länkar.

Agenda 2030, delmål 16.9:
”Säkerställ juridisk identitet för alla
Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering
.”

Detta delmål är grunden till ett arbete som startade 2016:
https://id2020.org/digital-identity

Kopplingen till Agenda 2030 framgår här, fritt översatt:
”I september 2015 antog alla FN:s medlemsstater Agenda 2030 (Globala målen), som inkluderar ett åtagande att ”tillhandahålla en juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering, senast 2030”.
https://id2020.org/digital-identity#awareness

Strax ovanför sägs, fritt översatt, att: ”En unik sammanstrålning av skeenden ger en oöverträffad möjlighet att genomföra en planerad, samordnad offensiv för att förse varje människa med digitalt ID”.

ID2020-märket allianspartners:
https://id2020.org/alliance#partners

En annan allians arbetar med att ta fram ett digitalt certifikat – ett “immunitetspass” – som skall göra att individen kan bevisa (och begära bevis från andra) att man är återställd från Corona (genom vaccinering, eller immunitet) och därmed godkänns att återgå till sin normala tillvaro.
https://www.covidcreds.com/#About

En av ID2020-märkets partners är GAVI, en allians för vaccinering:
https://www.gavi.org/vaccineswork/good-data-saves-lives

WIPO är en organisation för ”intellectual property” bestående av 193 stater:
https://www.wipo.int/about-wipo/en/

Kan detta patent – som handlar om kroppsaktivering i ett system för kryptovaluta – vara en fingervisning om vad som komma skall?
“WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA”
https://patentscope2.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

EarthNow representerar ett stort steg framåt i förmåga jämfört med nuvarande jordobservationssatellitsystem som levererar bilder och ibland videoklipp till användare många minuter, timmar och till och med dagar efter det att de begärts. Med befintliga system kan användare bara se vad som har hänt tidigare. Med EarthNow kan man i realtid se det som sker.
https://earthnow.com/

En möjlig slutsats är att vi inom en ganska snar framtid ”förmås” ta emot ett digitalt, biometriskt ID i samband med en obligatorisk vaccinering, som skall göra oss godkända att åter ta del av vardagslivet, arbeta, resa, handla m.m.!

Är detta galna teorier utan verklighetsanknytning? Eller börjar Uppenbarelsebokens scenario ta form inför våra ögon och öron? Om så är fallet, förstår vi då tidens tecken och inser – likt Isaskars söner – vad den enskilde/församlingen/nationen bör göra (1 Krön 12:32)?

I Upp 18:23 står det att:
… Dina köpmän var jordens herrar, ty alla folk förfördes av din trolldom.” (Bibel 2000)
”… Dina köpmän var jordens stormän, för alla folk blev förledda genom din häxkonst.” (Folkbibeln)

Betydelser enligt grundtexten:

Köpmän: Em-poros = resande, köpman, handlare
Herrar, Stormän: Megistan = storman, mäktig man, rikeman, makthavare
Folk: Ethnos = folk, nation, hednafolk, utlänningar, hedningar, människostammar
Förfördes, Förledda: Planao = bedra, vilseföra, förvilla, lura
Trolldom, Häxkonst: Pharmakeia = användandet av läkemedel, gift, trolldryck (i överförd betydelse: trolldom, trolldomskonst)

En fullt möjlig översättning är:
”… Dina affärsmän var jordens makthavare, för alla folk och nationer blev vilseförda genom ditt/dina gift/läkemedel”. Detta inläggs andra mening grundar sig alltså på Upp 18:23!

Vaccinering är förstås något gott, många liv har räddats tack vare vacciner. Men om någon börjar utnyttja detta goda för att tillskansa sig oinskränkt makt måste man ta ställning till om man vill underkasta sig denne ”någon”!

Agenda 2030

Agenda 2030 genomsyrar hela samhällslivet, inklusive kyrkor och kyrkliga missions- och biståndsorganisationer.

 • För att nå målen i Agenda 2030 och uppnå långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet måste även privata aktörer vara med.”
 • Det krävs en fördjupad analys av hur religion och utveckling hänger ihop, och ökad samverkan med religiösa aktörer, om vi ska uppnå Agenda 2030 och förverkliga de globala utvecklingsmålen.”

”I arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala utvecklingsmålen behövs många typer av insatser och olika inflöden av resurser vid sidan av biståndet, eftersom kostnaden för att uppnå målen kraftigt överstiger världens samlade bistånd.”

 • Sveriges kristna råd (SKR) har mycket aktivt arbetat med Agenda 2030 de senaste åren, …”
 • Enkäten innehåller flera andra intressanta resultat om hur organisationerna ser på Globala målen. Till exempel om de pratar om målen med sina samarbetsorganisationer i andra länder och vad de tycker om Svenska missionsrådets arbete med Agenda 2030.”

Finns det en färdplan till…..”vedermödan”?

Alla goda intentioner till trots, kan det vara så att Agenda 2030 är Antikrists färdplan till vedermödan? Innebär i så fall kyrkors och kyrkliga organisationers anpassning till Agenda 2030 att de verkar för införandet av Antikrists välde i stället för Guds rike? Eller är allt väl?

Det som började som ett utflöde av församlingars missionsengagemang har nu blivit till organisationer med svag eller ingen koppling till sina ursprungliga uppdragsgivare. Den som är med i en församling är med i en organisation som är med i en organisation som är med i en organisation osv. Konkret kan det se ut så här:

• Församlingen är med i
Equmeniakyrkan (EK) som är med i
SMR och SKR (SKR är med i Kyrkornas världsråd) både SMR och SKR är med i
CONCORD som är med i
CONCORD Europe (som stöds av EU).
Equmeniakyrkan är även medlem i
Kyrkornas världsråd

Dessutom är Equmeniakyrkan huvudman för
Diakonia som är med i
• SMR som är med i
• CONCORD som är med i
• CONCORD Europe
Dessutom är Diakonia med i
ACT
samt partner till
ECHO (vilket även SvK, Läkarmissionen och PMU är)

Utöver det finns Equmeniakyrkan med i:
• Baptist World Alliance (BWA)
• World Communion of Reformed Churches (WCRC)
• World Methodist Council (WMC)
• International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC)
• European Baptist Federation (EBF)
• European Methodist Council (EMC)
Community of Protestant Churches in Europe (CPCE)
Conference of European Churches (CEC), samt är genom särskilt avtal ansluten till
• The United Methodist Church (UMC).

Resultatet blir ungefär detsamma oavsett vilket samfund man tar som exempel.

Rundgång eller inkludering eller sluten struktur i rörig kontext

-Förutom kopplingarna till CONCORD – som fått 2 nya medlemmar sedan förrförra inlägget – finns ytterligare gemensamma nämnare mellan flera av kyrkorna och missions/biståndsorganisationerna.

I CONCORD:s lokaler finns Sociala missionen som ”har sina rötter inom det diakonala arbetet i Svenska Missionskyrkan – nytt namn 2013,  Equmeniakyrkan, sedan tre samfund gått samman till ett, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige”.

Ekumeniska centret Bromma

I Ekumeniska Centrets lokaler (EKUC) har dessa sitt säte:
Diakonia
Equmenia
Equmeniakyrkan
Katolska ekumeniska nämnden
Kristen och kvinna
Kristna fredsrörelsen
Myndigheten för stöd till trossamfund, SST
Pingst – fria församlingar i samverkan
Svenska missionsrådet
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Sveriges kristna råd
Sveriges interreligiösa råd

Forn Sed nytt religiöst samfund finns i religionsdialogen

Sveriges interreligiösa råd (SIR) nämns inte i Ekumeniska centrets förteckning men har sitt kontor i SKR:s korridor. SIR är en paraplyorganisation vars senaste medlem, Samfundet Forn Sed, hälsades välkommen av SIR:s ordförande (Wiborn) vid årsmötet 2019

 

Andra exempel på samverkan är:

-Nätverk för utbredande av Gudsrike i Sverige, eller?

Bidrar detta nätverk av organisationer till utbredandet av Guds rike? Kanske, men är det i så fall tack vare förutsättningarna, eller trots dem? Kan det vara så att Jesu befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar åtlyds av enskilda medarbetare med ett starkt kallelsemedvetande, samtidigt som de verkar inom en organisation vars syfte och inriktning inte längre understödjer dem?

En antydan finns i denna nyhet, Jämställdhet + SMR:s medlemmar = sant:
”Vi undrade också vilka frågor eller perspektiv som är viktigast i organisationernas arbete. För organisationer med Sidastöd kom jämställdhet på andra plats (mänskliga rättigheter kom på första plats) och för de som inte har något statligt stöd kom jämställdhet på tredjeplats (för dem kom religion på första plats och mänskliga rättigheter på andra plats).”

Det är gott att ge bistånd och arbeta för att människor i världen skall få det bättre. Vad hjälper det om någon saknar kläder och mat för dagen om man inte ger dem vad kroppen behöver (Jak 2:14-17)? Men är det en slump att enbart organisationerna utan SIDA-stöd sätter religion på första plats? Eller har de statliga bidragen styrt bidragsmottagarnas praktik och prioriteringar till att mer handla om det yttre?

Forskningsrapport om effektivitet i missionsinsatser ger spännande resultat

Leder de statliga bidragen till en likriktning som gör att kyrkliga missions/biståndsorganisationer inte längre skiljer sig från andra? Vore det då inte bättre om de kyrkliga biståndsorganisationerna slås samman med andra befintliga organisationer? Det skulle minska de administrativa kostnaderna och frigöra kapital till direkt bistånd. Förslagsvis skickar i stället församlingarna ut missionärer som inte är uppbundna av avtal och därmed friare i sin förkunnelse av evangelium. Det skulle motverka likriktningen och bidra till en ökad mångfald. Dessutom visar en forskningsrapport att:

”– Pingstförsamlingar är ofta mer effektiva förändringsaktörer än biståndsorganisationer, de är effektiva när det handlar om personlig förändring och egenmakt, de visar på moralens roll för beteendeförändringar som annars skulle komma i konflikt med lokala värderingar. De får familjer och samhällen att på ett helomvändande sätt anamma dessa nya värderingar och nya beteenden.

Matthew Parris, författare och uppvuxen i olika afrikanska länder håller med. 2008 skrev han i The Times:

”Som inbiten ateist har jag blivit övertygad om det enorma bidrag som kristen evangelisation har i Afrika – i skarp kontrast till sekulära NGO:s, statliga projekt och internationellt bistånd, vars arbete inte är tillräckligt. Enbart utbildning och träning räcker inte. I Afrika förändrar kristendomen människors hjärtan. Det ger en andlig förvandling.”

Den ekonomiska ruljansen som den är tänkt eller som den är?

Det är förstås inte gratis att vara med i organisationerna. Några exempel på total- och snittintäkter av medlemsavgifter, 2018:

SKR,  6 027 250 kr (231 81/medlem)
SMR, 2 502 000 kr (78 188/ medlem)
CONCORD, 711 500 kr, (10 021/ medlem)
Summa medlemsavgifter: 9 240 750 kr.

Lönerna ligger från drygt 30 000:- till närmare 40 000:-, med undantag för generalsekreterarna som har löner från drygt 50 000:- till drygt 60 000:-. År 2018 var t.ex. de totala personalkostnaderna (inklusive arbetsgivaravgifter samt pensions- och personalförsäkringar) för:

SKR, 12 664 893 kr
SMR, 15 156 000 kr
Diakonias personal i Sverige, 28 721 000 kr
Summa personalkostnader: 56 541 893 kr.

Detta är bara några få exempel. Med tanke på det stora antalet civilsamhällesorganisationer blir det enorma summor, i form av bidrag, löner, medlemsavgifter m.m., som årligen transfereras mellan organisationer i civilsamhället, samt mellan myndigheter och civilsamhället.

Samfund och församlingar har blivit ämbetsverk där Andens ledning, gåvor och tjänster blivit allt mer sällsynta. Befattningshavare har av naturliga skäl varit lojala mot gemenskapen, och karriärjakten efter de största och mest betydande platserna har pågått där på samma sätt som ute i världen…”

Gör man en insats skall man förstås få betalt, men innebär förändringen från person till organisation att missionsbefallningen uppfylls bättre nu än förr? Eller har förändringen lett till att kyrkor och missionsorganisationer ägnar sig åt politik i stället för mission? Tankarna diskuterades i Dagen redan 2007.

 • https://www.dagen.se/debatt/sidabidrag-ingen-risk-for-missionen-1.207007
  ”PMU InterLife är noga med att följa Sidas spelregler för utvecklingssamarbete. Det är vår självklara plikt, eftersom vi hanterar skattebetalarnas pengar. Riksdag och regering har bestämt hur det ska ske. Men det innebär inte att vi lunkar i Sidas ledband i en från kristen utgångspunkt icke önskvärd riktning.”
 • https://www.dagen.se/debatt/sidapengar-kan-bli-risk-for-mission-1.199172
  ”Vi måste nog erkänna att Sidapengar till viss mån också styr oss. Jag har mött flera missionärskandidater som uttryckt sin besvikelse över att deras församlingar inte har kunnat backa upp dem ekonomiskt därför att de inte har kunnat få något Sidabidrag till just det område och det folk som dessa medlemmar upplevt Guds kallelse att gå till.”

”Eftersom vi tappat tron på att människor kan gå evigt förlorade utan Jesus Kristus så prioriterar vi uppdragen för vilka vi kan få Sidabidrag.”

Om vi tappar denna centrala bit i missionsarbetet märker mottagarna knappast någon skillnad om det är en kristen mission eller om det är Bill Gates, Oprah Winfrey eller Röda Korset som står bakom.”

Om ett slags tanke- och värderingsskifte som skett öppet men svårupptäckt

”En av vår tids största missionsmän, K P Yohannan från Indien, visar i sin bok ”Revolution in World Missions” hur västvärldens kyrkor till stora delar missförstått sitt missionsuppdrag. Han riktar skarp kritik mot de mängder av sociala projekt som inte nämnvärt påverkat människors andliga situation, men däremot skapat missionscentra som slukat miljontals kronor och begränsat missionärerna i deras uppgift att nå människorna med frälsningens budskap.”

”… att människors grundläggande rättigheter tillgodoses är oändligt mycket viktigare än att de blir kristna”

 

Interreligiös bön. Ber man till olika Gudar eller till samma?

På sid 14 i SKR:s skrift ”Kan vi be tillsammans?” sägs att ”Interreligiös bön skall om möjligt befrämja ett ömsesidigt vittnesbörd, så att det genuina och unika i varje religiös tradition kan upptäckas. På så vis kan vi lära av varandra, förstå vad som är gott, rent och sant, samt därigenom lära känna Gud bättre och älska honom mer. Samtidigt vittnar vi för våra systrar och bröder i andra religioner om vår tro och vårt hopp. Sådan bön i ande och sanning kan alltså leda till andlig erfarenhet, möte med Gud och tjänst för honom, i samverkan mer våra bröder och systrar i andra religiösa traditioner”.

I citatet görs ingen skillnad på ”systrar och bröder i andra religioner” och ”bröder och systrar i andra religiösa traditioner”. Med denna grundsyn är det inte konstigt om mission handlar mer om dialog än om förkunnelse av Bibelns sanningar.

Synsättet stöds även av ”Tillsammans för livet” (citaten är utdrag från längre texter):

93
”Den heliga Anden verkar gåtfullt och vi förstår inte fullt ut Andens verk i andra trostraditioner. Vi erkänner att det finns inneboende värden och visdom i olika livgivande andligheter. Därför gör äkta mission ”den andre” till en partner i mission och inte till ett ’objekt’.”

94

”Dialog på den religiösa nivån är möjlig endast om vi startar i förväntningen om att möta Gud som har gått före oss och varit närvarande hos människor i deras egna sammanhang. Gud är där innan

vi kommer (Apg 17) och vår uppgift är inte att föra Gud dit, men att vittna om den Gud som redan finns där.”

Denna punkt definierar det nyskapade begreppet ”Guds mission” (Missio Dei)! Kyrkans uppgift har blivit att känna igen och bejaka det Gud gör i andra sammanhang, inklusive andra religioner.

SKR:s skrift ”Kan vi be tillsammans?”, är tydlig, sid 34:

”Säkerligen finns det ett omedelbart behov av interreligiös bön i vår tid.

Religionerna är gudomliga institutioner för skapelsens välbefinnande och fortbestånd. Om vi använder religionerna för de riktiga syftena kommer de att bära god frukt, men om vi använder dem fel, begår vi allvarlig synd. Kallelsen idag är att förändra det som är ”religiöst till kaos” till ”religiöst kosmos” (”ordning”, övers. anm.). Religionerna har ett ansvar att komma närmare varandra för att hjälpa till att lösa världens problem Detta är möjligt endast om man kommer samman för att be. ”

 

Om kyrkorna inte längre tror att människor kan gå evigt förlorade, så upphör nödvändigheten av att missionera och evangelisera. Som en logisk följd av detta upphör även kyrkors och församlingars existensberättigande. Varför skall man offra tid, kraft och pengar på att hålla lokaler och verksamheter igång för något som ändå inte har evighetsvärde?

 

 

Vad det gäller eventuell politisering av missionen kan man fundera över dessa punkter i ”Tillsammans för livet”:

 

7

”Marknadsideologin sprider budskapet att den globala marknaden kommer att rädda världen genom obegränsad tillväxt. Denna myt är ett hot inte bara mot det ekonomiska livet utan även mot människors andliga liv, och inte bara mot mänskligheten utan även mot hela skapelsen.

Hur kan vi förkunna de goda nyheterna och gudsrikets värderingar på den globala marknaden? Hur kan vi besegra marknadsandan?”

 

30

”Vår trohet till Gud och det liv vi fått som gåva av Gud tvingar oss att konfrontera avgudaliknande föreställningar, orättvisa system, politik som förtrycker och exploaterar i vår nuvarande ekonomiska världsordning. Ekonomi och ekonomisk rättvisa är alltid en fråga om tro eftersom de rör vid själva kärnan i Guds vilja med skapelsen.”

77

”Kyrkorna måste hjälpa till att belysa de vardagliga val som kan innebära att övergrepp upphör och att mänskliga rättigheter, jämställdhet, klimaträttvisa, ekonomisk rättvisa, enighet och fred främjas.”

 

108
”Vi hävdar att Guds ekonomi bygger på värderingar av kärlek och rättvisa för alla och att en förvandlande mission står emot avgudadyrkan av den fria marknadsekonomin. Den ekonomiska globaliseringen har effektivt ersatt livets Gud med mammon, den fria marknadskapitalismens gud som menar sig ha makten att rädda världen genom en ackumulering av otillbörlig rikedom och välstånd.”

En hel del kan man hålla med om. Mission och evangelisation berör hela livet! Men kan man ana en glidning från fokus på förkunnelse av evangelium till fokus på förespråkande av en viss politik? Angriper man syndens konsekvenser i stället för dess rötter? Arbetar man på att förändra ordningen i världen i stället för människors hjärtan? Vems ärenden går man i så fall? Vem kommer att tjäna på det i slutänden?

 

Redan på 70-talet skriver David Wilkerson i sin bok ”Synen”:

Skapandet av denna världsomspännande superkyrka kommer att börja väldigt oskyldigt. Det kommer att begynna med ett informellt samarbetsvilligt studie- och forskningsprogram. Andra samarbetsprogram kommer att sättas igång utan lagstadgade eller bindande förpliktelser från protestanter eller katoliker.

 

Denna mäktiga kyrkounion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk engagemang och vidgat inflytande i världsfinanserna.”

 

Korset nämns visserligen i ”Tillsammans för livet”, men känner man igen sig i dessa tankegångar?

32
I tider av förtryck, diskriminering och oförrätter är Kristi kors en Guds kraft till frälsning (1 Kor 1:18).”

Kommentar:
1 Kor 1:18 säger att ”Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.”

 

33
”Korset kallar till ånger mot bakgrund av maktmissbruk och ett felaktigt utövande av makt i missionen och i kyrkan. ´Oroade av den maktens asymmetri och obalans som splittrar och bekymrar oss i kyrkan och världen, kallas vi till omvändelse, till kritisk reflektion kring maktstrukturer och till ett ansvarsfullt sätt att använda makt´. Anden ger makt till de maktlösa och utmanar de mäktiga att avsäga sig sina privilegier till förmån för de maktlösa.”

 

 

Det är lätt gjort att luta sig tillbaka och räkna med att Guds ande leder en så att man inte behöver bry sig. Man tänker: ”Den Helige Ande uppenbarar det som behövs för mig så att jag inte blir lurad av Antikrist”. Det är en mycket bedräglig tanke! Gud har redan uppenbarat det som behövs. Han har till och med låtit sätta det på pränt så att alla kan ta del av samma uppenbarelse, och tack vare det kan tänka och agera rätt.

Jesus kallade folket för hycklare när de kunde läsa av vädret men inte tidens tecken (Luk 12:56). Jesus visar därmed att han räknar med att varje människa – oavsett teologisk bildning – har förmåga att förstå den tid vi lever i. Till vår hjälp har vi Den Helige Ande, men eftersom uppenbarelsen redan är nedskriven är den hjälp vi får att Guds Ande öppnar bibelorden, så att vi förstår hur de hänger ihop med det vi ser omkring oss. Om vi, däremot, inte bemödar oss om att se oss omkring, utan tror att Gud skall göra det åt oss, lurar vi oss själva. Vi skall nämligen älska Gud av hela vårt förstånd (Mark 12:30), och Gud förutsätter att vi använder det!

Grundbetydelserna av hjärta, själ och förstånd är:
• Hjärta: ”sinne, tankar, förstånd, det inre livet”
• Själ: ”själ, liv, person”
• Förstånd: ”tanke, sinnelag, intellekt, insikt”. Grundbetydelsen är ”tanke” eller ”reflektion!

Redan innan hela Bibeln var nedskriven och Den Helige Ande utgjuten ”förstod [Isaskars söner] tidens tecken och insåg vad Israel borde göra” (1 Krön 12:32).
Hur mycket större möjlighet har då inte vi att orientera oss, eftersom vi har både den nedtecknade uppenbarelsen och Den Helige Ande som hjälper oss, när vi jämför det vi läser i Bibeln med det som sker i vår tid?

Paulus fick Guds förtroende att skriva flest antal böcker i NT. Han åstadkom väldigt mycket och hade högt anseende i många kretsar. Vad gjorde då judarna i Berea när de lyssnade till denne ansedde apostel? De forskade dagligen i skrifterna för att se om det han sade stämde!

Med andra ord, de prövade allt, helt enligt 1 Tess 5:21. Trots att Paulus var en känd predikant nöjde de sig inte med att ”Paulus har sagt att …”. De ville vara säkra på att det han sade verkligen stämde. Större respekt än så skall vi inte ha för någon, hur känd personen än är.

1925 hävdade Lewi Pethrus att: Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!”

Senare i livet sägs han ha ändrat uppfattning.

Ulf Ekmans svärfar, Sten Nilsson, skriver om RKK:s ursprung i sin bok ”Guds sjufaldiga förbund”.

Den Ortodoxa kyrkan är den ursprungliga Kyrkan, som grundades av Kristus själv.”

Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast.”

Redan dessa få exempel visar att vi inte kan grunda vår verklighetsuppfattning enbart på vad någon auktoritet säger!

Att värdera efter genomgång av texterna i detta inlägg (4 av 4)

Uppmaningen att pröva – utforska, testa, eventuellt godkänna och finna värt – gäller förstås även mina texter! Var och en måste själv bedöma dem. Finner man att allt är väl är det bara att lägga dem till handlingarna. Men om det jag skriver visar att det andliga landskap man befinner sig i inte är som man trott, måste man ta ställning.

Kan man kan orientera efter både den gamla och den nya kartan utan att missa målet? Skiljer sig landmärkena eller enbart layouten? Om de innehåller olika landmärken, vilken karta är det då som beskriver verkligheten?

 • Jesus är centrum i Bibeln, som är Guds eviga och oföränderliga ord till oss människor.
  • Jesus föddes av en jungfru.
  • Jesus är Guds Son och själv evig Gud.
  • Jesus dog på ett kors för våra synders skull, och uppstod efter tre dagar.
  • Jesus har sagt: ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.
  • Jesus sitter på Gud Faders högra sida, och kommer tillbaka därifrån från för att döma levande och döda.
  • I ingen annan än Jesus finns frälsning; inte heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta.
  • Den som med sin mun bekänner att Jesus är Herren och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska bli frälst.

Ovanstående är några grundläggande landmärken att ta i beaktande! Om dessa inte är sanna blir kristendom den enda företeelse som påstår sig ha något viktigt att säga, men inte kan definiera vad det viktiga är!

Vem tilltalas av en sådan företeelse?

Bo Fjällström

 

 

Det här inlägget postades i Baptism, Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

1 svar på Inlägg 4 Angående Concord och mindre kända samband och strukturer mellan kyrkor och samfund

 1. Inge skriver:

  Intressant sammanställning, noterar att det är ofta samma personer som återkomma i olika befattningar, där SKR, Pingst och Equmeniakyrkan är överrepresenterade. Kan det bero på att alla tre har sitt kontor i Ekumeniska Centret, (religionsdialogens Mecka med 250 arbetsplatser) vid Alviks torg/Bromma i Stockholm?
  Jag tänker på bibelns liknelser om surdegens förmåga att genomsyra allt.
  I Första Kor 5. Talas om att lite surdeg syrar hela degen. “Vi uppmanas därför att rensa bort den gamla surdegen för att vi må vara en ny deg, eftersom vi är osyrade”
  Alla dessa interreligiösa organisationer kan liknas vid en surdeg som uppenbart genomsyrar samfundens arbete och gör dem moraliskt och ekonomiskt beroende av varandra, där SIDA medel och andra bidrag, ökar beroendet med risk att andligt förlama den kristna verksamheten och därmed förvränga den Kristna församlingens ursprungliga syfte och mening.
  Viktigt att detta interreligiösa och ekonomiska dubbel spel i grunden avslöjas och prövas i ljuset av Guds ord.
  Det skulle vara intressant om ledare för SKR, Pingst eller Equmeniakyrkan som ofta figurerar med sina namn i dessa Interreligiösa sammanhang kunde kommentera de fakta ni lyfter fram här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.