INLÄGG 3 AV FLERA: CONCORD I KONTEXT OCH FUNKTION

1.Hur kom man med i CONCORD? Genomtänkt, känt och transparent?

I första inlägget (http://178.62.71.187/?p=5913 )skrev jag:
”Att få reda hur länge nedanstående organisationer varit medlemmar i CONCORD låter sig inte göras, men av allt att döma har de flesta varit med minst 5 år.”.

15 augusti 2019 skickade jag nämligen dessa frågor till SKR och SMR:

1 Hur länge har SKR/SMR varit med i CONCORD?

2 Hur förankrades beslutet bland SKR:s/SMR:s medlemsorganisationer?

16 augusti fick jag följande svar:

”Tack för din fråga om Concord som jag fick vidarebefordrar till mig eftersom jag sitter i en av deras arbetsgrupper. Jag har inte arbetat så länge på SKR men vad jag förstår har detta samarbete påbörjats relativt nyligen, för ca 5 år sedan. Just nu har jag inte något svar på hur beslutet förankrades men den frågan ska jag ta med mig. …”

SKR har alltså varit med ca. 5 år. Fråga 2 har varken SKR eller SMR besvarat.

SMR har skickat ett mejl och bl.a. informerat om att CONCORD Sverige också koordinerar debattartiklar i svensk media om utvecklingspolitik. Dessa artiklar förankras och skrivs i samråd med de medlemsorganisationer som vill vara med i den aktuella frågan. De deltagande organisationerna skriver under med eget organisationsnamn och företrädare.
Ett exempel är detta debattinlägg https://www.skr.org/skr-pa-aftonbladet-debatt-sverige-bidrar-till-tortyr-och-slavhandel-i-libyen/ som avslutas med: ”Under samordning av CONCORD Sverige”. Ytterligare ett exempel är ”Barometern 2018”, en rapport som 28 av organisationerna tagit fram under samordning av CONCORD (som fått 2 nya medlemmar  (https://concord.se/71-blir-73-organisationer)sedan förra inlägget).(https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/barometer-2018.pdf )

-Det är förstås inte enbart statens värderingar som styr de bidragstagande organisationernas verksamhet. De styrs även av ”inomkyrkliga” dokument, som t.ex. Charta Oecumenica,  https://www.svenskakyrkan.se/filer/Charta%20Oecumenica.pdf 2001, och Tillsammans för livet, https://www.skr.org/wp-content/uploads/2013/11/tillsammans_for_livet.pdf 2013. Bakom dessa dokument står Kyrkornas Världsråd.

Undertecknandet av dokumentet i Strassburg 2001

 

I inledningen av Charta Oecumenica kan man bl.a. läsa att:

Det är en glädje för oss att kunna presentera den svenska översättningen av Charta Oecumenica som nr 1 i Sveriges Kristna Råds nya skriftserie. ”

”Översättningen har godkänts av SKRs styrelse, som också beslutat anta Charta Oecumenica som arbetsdokument för SKR.”

Nu vill vi överlämna den svenska texten till kyrkor och samfund, lokala ekumeniska råd och enskilda församlingar för att ”omsätta den var och en i sitt eget sammanhang” som rekommendationen från Strasbourg lyder.”

Det bygger på att den som får denna skrift i sin hand inte behåller den för sig själv utan tar den som anledning till gränsöverskridande kontakter och samtal, var och en på sin ort”

”I denna anda antar vi denna Charta som en gemensam förpliktelse till dialog och samarbete. Den beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa. Den är till för att främja en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv och för att ange bindande normer för detta. Den har ändå inte karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext. Dess auktoritet kommer ur den förpliktelse de europeiska kyrkorna och ekumeniska organisationerna själva ålägger sig.”

På SKR:s hemsida (  https://concord.se/wp-content/uploads/2018/05/barometer-2018.pdf ) sägs att: ”Tanken med Charta Oecumenica är att den ska användas som ett redskap för samtal. Den är inget färdigt dokument utan kan ständigt förändras och förbättras på den väg kyrkorna vandrar tillsammans!”

 • 2. Kommentarer och diskussion:

Innehållet kan verka motsägelsefullt. Charta Oecumenica är ett ”arbetsdokument” som ”beskriver grundläggande ekumeniska uppgifter och en rad riktlinjer och förpliktelser som följer av dessa”. Det är till för att ange bindande normer för främjande av en ekumenisk kultur av dialog och samarbete på alla nivåer av kyrkligt liv.

Samtidigt har Charta Oecumenica” ändå inte karaktären av dogmatiskt lärodokument eller kyrkorättslig lagtext” utan får sin auktoritet ur ”den förpliktelse de europeiska kyrkorna och ekumeniska organisationerna själva ålägger sig”.

Charta Oecumenica är alltså ett förändringsbart arbetsdokument, tänkt att användas som ett redskap för samtal. Samtidigt innehåller det riktlinjer, förpliktelser och anger bindande normer.
Det verkar motsägelsefullt!

Är Charta Oecumenica:s värderingar samma som församlingarnas värderingar? Om inte, kommer Charta Oecumenica att förändras av församlingarnas värderingar eller kommer församlingarna att förändras av Charta Oecumenica:s värderingar?

3. “Löftena kunna ej svika” eller är de till för att svikas?

Dokumentet består av 12 punkter. Varje punkt avslutas med en förbindelse! Exempelvis:

Punkt 2
Vi förbinder oss
– att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring,”

I en artikel i Dagen 2011 – tyvärr bakom betalvägg ( https://www.dagen.se/pingstledarna-nojda-med-historisk-romresa-1.128849?paywall=true&paywall=expired ) – konstateras att: ”Det vi i Pingst räknar som evangelisation betraktar många katoliker som proselytism, om den riktar sig till sådana som är födda som katoliker, förklarar Olof Djurfeldt”.
Vad hade blivit av pingstväckelsen i Sydamerika om Daniel Berg och Gunnar Vingren försökt träffa en överenskommelse med den största kyrkan, den kyrka som hävdar att andra kristna kyrkor ( https://www.katekesen.se/index.htm?kkk811-.htm#834  ) inte helt och fullt är Kristi kyrka och att andra kyrkor får sin kraft från den sanning och fullhet som Kristus anförtrott den katolska kyrkan? ( https://www.katekesen.se/index.htm?kkk811-.htm#819 )

Punkt 7

– att överlägga med varandra om målen för vårt sociala ansvarstagande och dess innehåll, och att så långt som möjligt gemensamt hävda kyrkornas angelägenheter och visioner gentemot de sekulära europeiska institutionerna,”

Vilken förpliktelse ålägger då SKR sig själv och sina medlemsorganisationer – med andra ord – vilken auktoritet ger man Charta Oecumenica?

Stefan Swärd som under lång tid verkat inom svensk ekumenik ger en inblick. (https://www.stefansward.se/2020/02/22/nu-forsvarar-jag-svenska-pingstrorelsen-och-daniel-alm-mot-kritiken-fran-lars-enarson/ )

I bloggen, under punkt 4, skriver han:
”Dokumentet Charta Ecumenica existerar ju, men att det påverkar svenska frikyrkosamfundens inriktning är helt grundlöst. Jag har aldrig varit med i ett möte då detta dokument har diskuterats och då har jag varit med på ett oändligt antal möten i svensk ekumenik.”

Under punkt 8:
”Det stämmer inte att Charta Oecumenica är något tungt och vägledande dokument. Har aldrig varit med om att det har pratats om detta dokument vid något tillfälle. Det får gärna styrelseledamöter i SKR bekräfta och komplettera. Att det skulle ha en påverkan på faktiska verksamheten i Pingst, EFK, Frälsningsarmén m.m. finns det inte någon som helst grund för.”

SKR:s skriftliga bejakande av Charta Oecumenica och den obefintliga tillämpningen av dess innehåll kan tyckas motsägelsefullt!

 • 4. Lite om skriften “Tillsammans för livet”

”Tillsammans för livet” är ett dokument om mission och evangelisation som SKR och SMR gjort till sitt eget. Det innehåller 112 punkter.( https://www.skr.org/wp-content/uploads/2013/11/tillsammans_for_livet.pdf )

Punkt 11 säger att: ”Detta dokument, som växt fram genom arbetet inom CWME, lyfter fram några centrala utvecklingslinjer i förståelsen av den heliga Andens mission inom den treenige Gudens mission (missio Dei).”

Siffrorna i nedanstående citat anger punkterna i dokumentet. Observera att citaten inte är hela texterna! De är utdrag från – i de flesta fall – längre texter under respektive punkt!

Kyrkans uppdrag och fokus framgår i dessa punkter.

1:
”Vi tror på den treenige Guden: skaparen, frälsaren och upprätthållaren av allt liv. Gud skapade oikoumene till sin avbild och verkar ständigt i världen för att bejaka och skydda livet. Vi tror på Jesus Kristus: världens liv och Guds kärlek inkarnerad för världen (Joh 3:16). Att bekräfta livet i all dess fullhet är Jesu Kristi främsta angelägenhet och uppdrag (Joh 10:10).
Vi tror på Gud, den heliga Anden: livgivaren, som upprätthåller, ger kraft och förnyar hela skapelsen (1 Mos2:7, Joh 3:8). Att förneka livet är att avvisa livets Gud. Gud bjuder oss att delta i den treenige Gudens livgivande mission och ger oss kraft att vittna om visionen om liv i överflöd för alla i en ny himmel och en ny jord. Hur och var urskiljer vi Guds livgivande arbete som gör oss redo att delta i Guds mission idag?”

2:

”Kyrkans uppdrag är att lovsjunga livet och att med den heliga Andens kraft stå emot och förvandla alla destruktiva krafter som hotar livet.”

19:
”Vi är därför kallade att röra oss bortom ett snävt människocentrerat synsätt för att istället omfamna mission som ger uttryck för vår försonade relation med allt skapat liv.”

20:

”Det finns redan en positiv rörelse i våra kyrkor för mission som sätter skapelsen i centrum genom kampanjer för ekologisk rättvisa, en mer uthållig livsstil och utvecklandet av en andlighet med respekt för jorden.”

22:

”Vi tenderar att förstå och praktisera mission som något som görs av medmänsklighet för andra. Istället kan människor delta i gemenskap med alla i skapelsen i lovsången till Skaparens verk.”

 • 5. Hur stämmer ståndpunkterna i “Tillsammans för livet” med det som Bibeln har att ge?

Dessa (ovanstående) punkter framstår som en aning motsägelsefulla i förhållande Bibeln. Rom 1:25 säger att:

”De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen.”

Rom 15:9-11 visar på ett annat fokus för vår dyrkan och lovsång, nämligen Skaparen i stället för det skapade:
”och hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet. Det står ju skrivet: Därför skall jag prisa dig bland hedningarna, och ditt namn skall jag lovsjunga. Vidare heter det: Gläd er, ni hedningar, tillsammans med hans folk. Och en annan gång: Lova Herren, alla hedningar, lovsjung honom, alla folk.”

Jesus säger att vi skall göra människor till lärjungar, Matt 28:18-20:
”Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla (”hålla fast vid, ”bevara”) alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” https://bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+28%3A18-20


Missionen skall värna livet.

1:
Gud ”… verkar ständigt i världen för att bejaka och skydda livet.”

”Att bekräfta livet i all dess fullhet är Jesu Kristi främsta angelägenhet och uppdrag (Joh 10:10).”

Att förneka livet är att avvisa livets Gud.

3:
Spiritualiteteten ”är en helig gåva från Skaparen, kraften att bejaka och vårda livet.”

”Hur kan vi återerövra mission i form av en omvandlande spiritualitet som bejakar livet?”

24:

”Vi urskiljer Guds ande varhelst livet bekräftas i sin fullhet och i alla dess dimensioner, inklusive frihet för de förtryckta, helande och försoning av söndrade gemenskaper och återupprättande av skapelsen.”

30:

”Missionens spiritualitet är alltid förvandling. Den bjuder motstånd och försöker omvandla alla värderingar och system som förstör livet oavsett var de är närvarande – i våra ekonomier, vår politik eller till och med i våra kyrkor.”

42:
”All missionsverksamhet måste därför värna det heliga värdet av varje människa och av jorden (jfr Jes 58).”

Jesaja kap. 58 börjar med: ”Ropa ut det så högt du kan, låt din röst ljuda som en hornstöt, förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs ätt deras synd.”

Missionen skall vara livsbejakande:

27:

”Vi beklagar att den missionsverksamhet som varit kopplad till kolonisationen ofta har nedvärderat kulturer och misslyckats med att erkänna den visdom som funnits hos lokalbefolkningar. Lokal visdom och kultur som är livsbejakande är en gåva av Guds ande.”

49:

”Kyrkan är kallad att berätta om Guds heliga och livsbejakande plan för världen, uppenbarad i Jesus Kristus. Det innebär att säga nej till värderingar och en praktik som förstör gemenskapen.”

90:

”Äkta evangelisation måste, i medvetenhet om spänningar mellan människor och samhällen med olika religiösa övertygelser och varierande tolkningar av kristet vittnesbörd, alltid styras av livsbejakande värden, så som anges i det gemensamma dokumentet Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld:(https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/kristet_vittnesbord.pdf )

a. Ta avstånd från alla former av våld, diskriminering och förtryck från religiösa och sekulära myndigheter, inklusive maktmissbruk – psykologiskt eller socialt. pingstens ande: goda nyheter för alla

b. Hävda religionsfriheten och rätten att utöva och bekänna sin tro utan rädsla för repressalier eller hot. Ge uttryck för ömsesidig respekt och solidaritet som främjar rättvisa, fred och det gemensamma bästa för alla.

c. Respektera alla människor och mänskliga kulturer och samtidigt urskilja inslag i våra egna kulturer, till exempel patriarkat, rasism och kastsystem som behöver utmanas av evangeliet.

d. Avvisa falskt vittnesbörd och lyssna för att förstå i ömsesidig respekt.
e. Trygga individers och samhällens frihet till egna ställningstaganden i beslutsprocesser.

f. Bygga relationer med människor av annan tro eller ingen tro alls för att underlätta en djupare och ömsesidig förståelsamarbete för det gemensamma bästa.”

102:

”Vi utmanas till att uppskatta den livsbejakande andlighet som finns i olika kulturer och att leva i solidaritet med alla dem som är involverade i uppdraget att bekräfta och bevara liv.”

107:

”För att engagera oss i Guds livgivande uppdrag måste vi lyssna till rösterna från marginalerna, så att vi hör vad som är livsbejakande och vad som förstör livet.”

Missionens förhållande till olika kulturer:

37:

”Jesus Kristus relaterar till och omfamnar de mest marginaliserade i samhället, för att konfrontera och förvandla allt det som förnekar livet.
Detta inbegriper kulturer och system som genererar och upprätthåller omfattande fattigdom, diskriminering och avhumanisering, och som utnyttjar eller förstör människor och jorden.”

41:

”De förhärskande uttrycken för mission, historiskt och idag, har ofta riktat in sig på människor i samhällets marginaler. Dessa uttryck har i allmänhet sett dem på marginalerna som mottagare och inte som aktiva aktörer i missionsaktiviteterna. Mission uttryckt på detta sätt har alltför ofta kommit att bli del av förtryckande och livsförnekande system.

Detta har i allmänhet gått hand i hand med de privilegier som hör till centrum och har till stor del misslyckats med att utmana de ekonomiska, sociala, kulturella och politiska system som har marginaliserat vissa folk. Mission från centrum motiveras utifrån en paternalistisk attityd och ett överlägsenhetskomplex. Historiskt har detta likställt kristendom med den västerländska kulturen vilket lett till negativa konsekvenser, inbegripet att offren för en sådan marginalisering har förnekats sin fulla mänsklighet.”

 • 6. – Om specifika uppförandekoder. Exempel; Diakonia

Som nämnts i förra inlägget (http://178.62.71.187/ ), har alla organisationer en uppförandekod som bland annat handlar om att visa respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse.
T.ex. säger PMU:s uppförandekod(https://pmu.se/wp-content/uploads/2019/06/Uppf%C3%B6randekod-PMU-personal-reviderat-nov-2018.pdf   ) , punkt 2.4 f att ett av representationsbrotten är:

”Underlåtenhet att visa respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse.”

Nedanstående exemplen från Diakonias uppförandekod är fritt översatta från originalets engelska.

Under punkt 3, “Oacceptabelt beteende”, sägs bland annat:
• ”Utnyttja aldrig någon målgrupps utsatthet i något sammanhang, i utvecklings-, humanitärt- eller påverkansarbete.”

• ”Utnyttja aldrig din position till att undanhålla utvecklings- eller humanitärt bistånd, eller favorisera någon i avsikt att kräva sexuella tjänster, gåvor, betalningar eller andra former av personliga fördelar.”

• Under punkt 6. “Annex 1: Key terms and definitions” definieras:
”Utnyttjande: Att använda sin maktställning, inflytande eller kontroll över resurser, för att pressa, påtvinga, eller manipulera någon genom att hota eller påtvinga dem negativa konsekvenser som till exempel undanhållande av projektbistånd.”

”Mobbing: ”Med mobbing menas ovälkomna kommentarer eller uppförande som är kränkande, förnedrande, förödmjukande, nedsättande eller annat olämpligt beteende som inte visar respekt för individens värdighet.
Det är individens uppfattning som avgör om en handling skall bli föremål för undersökning för att fastställa om den utgör mobbing.

Mobbing kan begås av eller mot varje medlem i det samhälle i vilket Diakonia verkar, partners, anställda, leverantörer, konsulter eller andra som besöker eller gör affärer med Diakonia.”

Dessa uppförandekoder gäller enskilda personer. Hur stämmer de när man ser till hela organisationer?

 • 7. Uppförandekoder i exemplet “Tillsammans för livet” (Kyrkornas världsråd)

Punkt 69 i ”Tillsammans för livet” (https://www.skr.org/wp-content/uploads/2013/11/tillsammans_for_livet.pdf ) säger att: ” Vår kallelse att skapa rättvisa kan ibland innebära att bryta ner falsk enhet som tystar och förtrycker. Äkta enhet innebär alltid en inklusiv hållning och respekt för andra.”

 • 8. Vad säger Jesus, Fridsfursten? Är det han säger också en slags uppförandekod värd att beakta?

Matt 10:34: ”Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.”
Luk 12:51:Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.

Hur kunde han uttrycka sig så?

Ef 6:17: ”och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Heb 4:12:Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.”

Joh 1:9:Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.”
Joh 3:19: ”Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.

Rom 1:25: ”De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Det är alltså inte konstigt om det uppstår splittring när Jesus, Fridsfursten – Sanningen själv – gör sig gällande i en värld som bytt ut sanning mot lögn och älskar mörkret mer än ljuset!

 • 9. Om enhetssträvanden. När synen på människolivets okränkbarhet möter nutida samhällets värderingar tycks enheten erodera

Det finns en gräns för våra enhetssträvanden. Den gränsen går vid enhet på sanningens bekostnad. Vad det gäller den stora enheten så har många kyrkor fokus på att liera sig med Romersk katolska kyrkan (RKK).

RKK Påve i gemensamt bönemöte till en gemensam(?) Gud

Ändå finns en fråga där övertygelse t.o.m. går före enhet med RKK!

I ett uttalande från RKK sägs bland annat att:
”Det har väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands att Svenska Missionsrådet har uttalat sig för att man är positiv till abort trots att flera av de organisationer som tillhör SMR är emot abort.”
”Men ännu finns det hopp om en förändring eftersom vi i svenska ekumeniska sammanhang alltid har följt konsensus-principen, alltså att man inte gör några officiella gemensamma uttalanden när inte alla är överens. Det skulle alltså skada det ekumeniska samarbetet på djupet om man frångick denna princip.” (https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2018/angaende-svenska-missionsradet-klargorande-fran-kardinal-arborelius)

SMR frångick principen trots att SMR:s stöd för abort inte är ett krav från SIDA. Det innebär att SMR frivilligt anammat SIDA:s abortsyn, trots att man därmed förlorade RKK som medlem.(https://www.varldenidag.se/nyheter/missionsradets-stod-for-abort-inget-krav-fran-sida/reprku!qvAYsvrkkJwRitJsKn8g/ )I stället delar man abortsyn med häxor (https://www.varldenidag.se/nyheter/svenska-haxor-gor-ritualer-for-abortratt/reptdn!K0N4@J5FrkRPEkz55vVBg/) och satanister.

Hur viktig abortfrågan (SRHR) är även för Diakonia framgår i Sändarens presentation av organisationens nya generalsekreterare.( Om Diakonias särskilda trovärdighet)

 

Lena Ingelstam, ny chef Diakonia i Sverige

 • 10 Svenska missionsrådet och kristna afrikanska kvinnor tycker olika. Vem förtrycker vem?

Svenska missionsrådet anser:
”– Att ta ställning för lagliga aborter ur ett jämställdhetsperspektiv är inte så kontroversiellt i ett biståndssammanhang”. (https://www.varldenidag.se/nyheter/faordigt-efter-mote-om-missionsradets-abortskrivning/repsaq!UwdN41Er6wY0OKuX6q2yQ/)

Företrädare för afrikanska kvinnor anser att abort är ideologisk kolonialism:
”Genom att sätta upp ”illegala abortkliniker” på landsbygden i Kenya och genom att träna unga läkare i Nairobi till att göra aborter ”för att tjäna lätta pengar” ägnar sig västerländerna åt ”ideologisk mobbning”, menade hon.” (https://www.varldenidag.se/nyheter/afrikanska-kvinnor-ber-fn-stoppa-abortbistand/reprdc!iqNtwu0swr5KyI6kFZJdHg/ )

”Även Nairobibaserade juristen Joy Mdivo menade att västerländerna ägnar sig åt ideologisk kolonialism.”

”I hela mitt liv har jag aldrig sett afrikaner gå ut på gatorna för att kräva abort. Det är för att vi inte ser på barn som besvär, vi ser dem som förväntningar”, sade hon.” Slut citat!

Från “Culture of life Africa”:

Förra sommaren öppnades fördämningarna för preventivmedel till de fattigaste länderna i världen, och de flesta av dem var Afrikanska länder. En astronomisk summa pengar östes in i projektet som hade ett huvudsakligt syfte – en drastisk minskning av fertiliteten hos de fattiga.

Ända sedan dess har nya och kommande propåer/anslag om aborter uppstått i olika afrikanska länder, och även tvingande åtgärder för befolkningskontroll föreslås i det ena afrikanska landet efter det andra.

Det börjar kännas som att de kulturella kontinentalplattorna rör sig under oss och en ny era är i vardande. En era där varje nyfött barn i Afrika nu är en ”ökning av populationen” i stället för en dyrbar gåva från Gud. En era där de afrikanska kvinnorna lärs att bli självständiga kvinnor, men vars frihet inte kommer från Gud, utan från hennes preventivmedel.

En era där den afrikanske mannen plötsligt upptäcker att han minsann kan ha all fri sex han vill utan några följder, inget giftermål och förvisso inga barn.

Sådant är det fula trynet hos den nya eran, den nya tidsåldern, the new époque, och den släpper oundvikligen lös dödens kultur hos oss.

Livets kultur Afrika, finns till för att följa upp och upplysa via vår blogg och Facebooksida ”News on Life issues in and about Africa”, särskilt där det mänskliga livets okränkbarhet attackeras, där förespråkarna för befolkningskontroll inte inser att befolkningen är en skara speciella, unika människor, där talet om ”sexuell hälsa” handlar om mer än verklig mödra- och neonatalvård och där sexualundervisning ges större vikt än verkligt allmänbildande undervisning.

Vi inbjuder alla vänskapliga personer (afrikaner och alla goda vänner till Afrika) att förena sig med oss för att diskutera och avskräcka de radikala reformatorerna för den enorma destruktiva kulturförändring som de försöker genomdriva i Afrika, så att vi tillsammans kan bygga upp en varaktig kultur för liv, och civilisation av kärlek, för denna generation och de kommande generationerna”.

Ovanstående är en fri översättning från Culture of Life Africas hemsida.http://cultureoflifeafrica.com/ ”Förra sommaren” syftar att allt att döma på sommaren 2014.

Ytterligare citat i fri översättning: http://cultureoflifeafrica.com/our-mission.html
”Det är ett svar på störande inblandning av påflugna och rika förespråkare för dödens kultur, såväl som det otroliga kulturella tryck som börjar erodera och förändra de afrikanska kulturella värdena för liv, äktenskap, moderskap, familj och tro.

För Afrika är hotet om dödens kultur nu verkligt och överhängande när vi börjar se de obestridliga försöken att begränsa, undertrycka och till och med förstöra källan till mänskligt liv. Detta kommer till Afrika i form av befolkningskontrollåtgärder som eftertryckligen föreslås, främjas och sprids från nation till nation. ” Slut citat!

Är dessa afrikanska kvinnor rasister? ”I en jämställd demokrati är säkra och legala aborter en fråga om mänskliga rättigheter och inte en fråga om demografi”, sägs i en artikel i Aftonbladet ( https://www.aftonbladet.se/debatt/a/8mWg8w/abortmotstand-och-rasism-hand-i-hand )som också hävdar att abortmotstånd och rasism går hand i hand. En artikel i Världen idag hävdar det motsatta.https://www.varldenidag.se/nyheter/abortindustrin-har-rasistiska-rotter/repsjj!Qerp6d429eAQmzoUlvpfCQ/

 • 11. Blir abort okontroversiellt om man inte blandar in Bibeln och ”Livets Gud”? Om ytor, matematik och resursberäkningar. Får vi livsrum eller inte?

Fördelningen mellan kvinnor och män har i regel varit till kvinnornas fördel när naturen fått ha sin gång. Enligt https://www.populationpyramid.net/world/ var kvinnoöverskottet:
1950: 3,9 milj
1954: 2,2 milj

10 år senare hade det vänt.

Mansöverskott var:

1964: 4,8 milj

1974: 17,7 milj

2019: 64,6 miljoner,

I Expressen skriver Sveriges jämställdhetsminister att: ”Ivern att bekämpa ”den farliga genusideologin” har lett till en ohelig allians mellan starkt religiösa aktörer av olika bekännelser, nationalister och allmänt konservativa”. Hon konstaterar även att det saknas uppskattningsvis mellan 60 och 200 miljoner kvinnor i världen som en följd av aborter av flickfoster och att flickor dödas efter födseln”.  En aning motsägelsefullt kan tyckas!

Sverige har ett totalt mansöverskott på ca. 64 000 personer. Upp till 65 års ålder är mansöverskottet 206 100. Över 65 års ålder är kvinnorna i majoritet med ett överskott på 142 000.
I åldern 20-34 år – när man brukar stadga sig – är mansöverskottet 72 300 personer, vilket närmast motsvarar Täby kommun. I åldern 0-34 år är mansöverskottet 148 500.

Om dessa förändringar är ett resultat av aborter handlar företeelsen bevisligen även om demografi. På vilken grund hävdar man då att en företeelse med en sådan enorm samhällspåverkan enbart skall vara den enskildes odiskutabla rättighet?

-Om man tar ett steg tillbaka och försöker se till helheten, vad kan man då tänkas finna?  (https://www.svd.se/jordens-befolkning-maste-begransas?fbclid=IwAR3VEJJJZeNrJMO-OQ-FQlvNF7cizzg7cTTUMJyeWB70OG71pLNWo5P_aVA

Citat:
”Den fråga vi står inför kan också formuleras så här: ska vi döma ett växande antal människor till ett allt torftigare liv eller ska vi minska jordens befolkning så att alla får chansen till ett bra liv?
Slut citat!

Denna fråga ställs av en person som då – enligt artikeln i Svenska Dagbladet (2012) – var ansvarig för svenskt bistånd genom FN.

Ytterligare ett citat från samma artikel:

Det sorgliga är att förnekelsen av sakernas tillstånd försvårar möjligheterna att hitta konstruktiva lösningar. För som alltid är det ju lättare att tänka klart och se vad man ska göra med alla fakta på bordet. Och fakta i det här fallet är ju att en i verklig mening ”hållbar” utveckling är möjlig först med färre människor på jorden.”

I Aktuell Hållbarhet (2019) (https://www.aktuellhallbarhet.se/)hävdas att ”Fri abort viktigaste miljöfrågan”.(https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/fri-abort-viktigaste-miljofragan/) I artikeln finns ett citat av Lester Brown, grundare av World Resources Institute:(https://www.wri.org/
”)– Att ge kvinnor möjlighet att bestämma över sin egen reproduktiva hälsa är den enskilt effektivaste biståndsåtgärden för att åstadkomma en hållbar utveckling.”

I SIDA:s tidning, Omvärlden, hävdas att:
”De största ökningarna sker i några av världens fattigaste länder vilket gör det svårare att nå flera av de globala målen.” (”De globala målen” benämns även Agenda 2030)

Det är inte bara några få personer som står för dessa tankar enligt SVT,(https://www.svt.se/nyheter/utrikes/11-000-forskare-utropar-klimatnodlage ) som hänvisar till ett uttalande undertecknat av 11 000 forskare. Under rubriken “Population” skriver man, fritt översatt (https://academic.oup.com/bioscience/article/70/1/8/5610806):

”… världens folkmängd måste stabiliseras och efter hand minskas – inom ett system som garanterar social integritet”.

Om alla födslar upphör från och med nu minskar jordens befolkning med ca 700 miljoner fram till år 2030. Det innebär att jordens folkmängd då kommer att vara ca. 7 miljarder. Även denna mängd anses för stor eftersom det år 2011 hävdas i en artikel i Aktuell Hållbarhet (https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/hur-ska-jorden-forsorja-nio-miljarder-manniskor/) att ”redan i dag är jordens kapacitet för liten. Hur tänker man lösa det?”.

-Om Europas befolkning fördelas på endast 25 % av Europas landyta skulle varje person få ett utrymme på 3 200 m2, lika stor yta som en tredjedels fotbollsplan. En familj på fyra personer skulle ha tillgång till en yta motsvarande 1,3 fotbollsplaner.

För hela världen gäller att varje person skulle få ett utrymme på 5 000 m2, lika stor yta som en halv fotbollsplan. En familj på fyra personer skulle ha tillgång till en yta motsvarande 2 fotbollsplaner.

Hur är det då med överbefolkningen I Afrika? Om hela Afrikas befolkning fördelas på 25 % av Afrikas yta skulle varje person få ett utrymme på 7 500 m2, lika stor yta som tre fjärdedelar av en fotbollsplan. En familj på fyra personer skulle ha tillgång till en yta motsvarande 3 fotbollsplaner.

Enligt en artikel i Ny Teknik, år 2013 (https://www.nyteknik.se/popularteknik/tal-jorden-tio-miljarder-manniskor-6345120 ), klarar jorden att föda en befolkning på 10 miljarder, men ”om inte de redan superrikas girighet kan hejdas äventyras hela jordens framtid”.
Artikeln berättar att ”år 2008 när skördarna slagit fel, passade internationella spannmålsspekulanter på att göra sig en extra hacka på de fattigas bekostnad. Världsmarknadspriserna på vete rakade i höjden, och det utbröt kravaller i Senegal och en rad andra länder i Afrika”.

Maten skulle räcka till 10 miljarder redan idag, ”om den bara fördelas på ett bättre sätt än nu, och man kunde minska svinnet …”.
Men det finns bekymmer: ”Framför allt gäller det att få världens sötvatten att räcka. Att se till att fiskbestånden i haven inte utfiskas …”.

Hur möter SIDA dessa bekymmer? 1 075 miljoner kronor ( https://openaid.se/sv/aid/sweden/world/all-organisations/population-policiesprogrammes-and-reproductive-health/2019/?subsectors%5b%5d=13010&subsectors%5b%5d=13020&subsectors%5b%5d=13030&subsectors%5b%5d=13040 )satsas på befolkning och reproduktiv hälsa (SRHR), 1 177 miljoner på hälsa, 303 miljoner på vatten och sanitet, 45,8 miljoner på fiske samt 224 miljoner på jordbruk.

Det är bara 18 länders BNP som överstiger världens 10 rikaste personers sammanlagda tillgångar på 771,6 miljarder dollar, år 2018.(https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_v%C3%A4rldens_rikaste_personer_2018 ) Om man dagligen spenderar 10 miljoner, tar det 211 år och 5 månader att göra slut på 771,6 miljarder.
Det är bara ett lands BNP som överstiger de samlade tillgångarna hos de fem bolag i världen med störst tillgångar. Det sammanlagda värdet av dem är 17 226 miljarder dollar. Om man spenderar 10 miljoner dollar (100 miljoner kr) varje dag tar det 4 719 (!) år att göra slut på 17 226 miljarder! Varken dessa personer eller företag har några skulder att tala om, vilket de flesta stater har. ”Den som är satt i skuld är icke fri”. ( https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_som_%C3%A4r_satt_i_skuld_%C3%A4r_icke_fri )Vem är det egentligen som styr?

Är ”fakta” att inte ens 25 % av vare sig Afrikas eller hela jordens yta är odlingsbar, och att man därför måste minska folkmängden? Eller är ”fakta” att jorden – rätt förvaltad – kan försörja en betydligt större befolkning, att det verkliga problemet är att några få, men ofantligt rika personer och företag, i själva verket agerar enbart för egen vinning, och att världssamfundet – med de rikas benägna bistånd – försöker ”rätta till” de problem det medför genom att eliminera framtida människor?

Vad säger ”Livets Gud” om detta?
Vad säger kyrkorna, SKR, SMR och deras medlemsorganisationer?

Bo Fjällström

Fortsättning följer i kommande inlägg. Missa inte det!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

4 svar på INLÄGG 3 AV FLERA: CONCORD I KONTEXT OCH FUNKTION

 1. Inge skriver:

  Viktiga fakta och frågeställninar du berör, tyvärr orkar eller vill vanliga människor inte ta till sig denna typ av frågor, det är i alla fall min erfarenhet (de fåtal kommentarer du får på dina djupgående välskrivna analyser bekräftar möjligen den bilden?)
  Man får inte ifrågasätta pastorn eller andra i ledande ställning. Vi är inte satta att döma.
  Men faktum är att en liten grupp ledande maktfullkomliga människor i samfunden nu blivit marionetter i ett större maktspel, styrda av ekonomiska incitament, eller av rent ideologiska skäl tror sig handla rätt men då omedvetet samtidigt låter sig styras bort från den sunda läran.
  Att ställa frågor till dessa stora ledare ger sällan eller aldrig några vettiga svar.
  Att dessa ledare har något att dölja för fotfolket i församlingarna är uppenbart. Avgörande strategiska överenskommelser och beslut fattas långt över medlemmarnas huvud och konsekvenserna framkommer oftast av en ren slump flera år senare.
  Att samarbeta över samfundsgränerna och i förlängningen även över religionsgränserna är idag en förutsättning för att få del i de allt mera beroendeframkallande ekonomiska statliga medel som krävs för att driva samfundens skenande kostnader, tiden är förbi då de enskilda församlingarna genom eget offer kunde bekosta församlingens arbete på hemmaplan, samtidigt som de kunde försörja enskilda fria missionärer i andra länder.
  Jag är själv uppvuxen i en liten Baptistförsamling som aldrig mottog bidrag från stat eller samfund men som ändå fick medel över att kunna ge till kristenmission utanför församlingen, så jag vet att det går att driva en församling utan dessa bidrag.
  Dokument och värderingar som framförs i exvis Charta Oecumenica och andra mer eller mindre styrande dokument förändrar tveklöst på sikt även församlingarnas värderingar.
  Att debattörer som Stefan Swärd försvarar eller underskattar påverkan av denna typ av dokument eller samarbeten med olika interreligiösa eller parakyrkliga grupperingar som exempelvis Concord tror jag inte i förta hand är en medveten strategi eller illvilja utan bottnar oftast i en naivitet eller ren okunskap, samtidigt som man själv omedvetet eller mer eller mindre medvetet satt sig själv i beroendeställning på något sätt och därmed blivit en del i kedjan.
  Ett i raden av exempel på den centralisering och övergripande likriktning som nu pågår, är den liberala Equmeniakyrkan, som nu från centralt håll vill få full kontroll vid tillsättning av pastorer, de blir inte längre placerade lokalt, utan blir ordinerade i kyrkan som helhet – inte lokalt.
  Tanken om den fria kristna församlingen är ett minne blott, de nya interreligiösa och ekonomiska makt karteller vi nu ser formas leder tyvärr till dess motsats.

  https://www.dagen.se/nyheter/kyrkosynen-het-fraga-inom-equmeniakyrkan-1.1712086

 2. kjell skriver:

  Jag läser alltid med mobil, det går bra på Stefan Svärds, Aletheia, och andra bloggar, men här går inte att hantera med mobil, varför?

 3. admin skriver:

  Hej Kjell. Tack för din ytterst berättigade fråga. Som Du läser jag ofta bloggar på mobilen. Har en iphone. Läser jag Klassisk baptism med telefonen lodrät blir det nästan omöjligt att läsa. Håller jag den vågrät så finns ett programval i inställningar som automatisk ändrar perspektiv. Då får jag bättre bild. Använder jag den liggande bilden på telefonen är texten här klart läsbar…i min telefon. Det jag kan rekommendera är att testa det. Vi som är adm här är inga data experter, Vet inte varför det blir en sådan avskärning genom bloggens program som ju låser oss. Vi kanske kan ordna det efter Din berättigade fråga. Hoppas att Du får till det något enklare med detta enkla råd. Mvh adm/LGB

 4. kjell skriver:

  Hej LG det går hjälpligt att läsa liggande men när jag svarar tar tangentbordet för stor plats.
  Kan ni låna eller ta över Aletheia som inte verkar fungera just nu, såg att Torbjörn skrev där men när han inte svarar så blir det tyst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.