CONCORD är en paraplyorganisation som ibland företräder kyrkor och församlingar. Vem styr? Vilka känner till och hur bedöms resultat nytta och kostnader?

INLÄGG 1 AV FLERA:

CONCORD som organisation och fenomen inom bland annat kyrkor behandlades i ett blogginlägg 10 september 2019. Här kommer ytterligare information om organisationen:

CONCORD är en paraplyorganisation som samlar en stor del av civilsamhällets organisationer under sina vingar. Få har hört talas om organisationen, ändå har den den varit verksam många år. Därför kommer här en sammanställning av information om organisationen.

Bland CONCORD:s medlemmar finns:

Act Svenska Kyrkan
Diakonia
Erikshjälpen
Kristna Fredsrörelsen
Läkarmissionen
Pmu
Svenska Missionsrådet
Sveriges Kristna Råd

Organisationen består av ytterligare 63 medlemmar, sammanlagt 71 vid dags dato. Fler och fler av civilsamhällets organisationer ansluter sig till CONCORD. I början på 2019 hade man 64 medlemmar.


Styrelsen
består av representanter från följande organisationer:

Forum Syd
Svenska missionsrådet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Olof Palmes Internationella Center
Union to Union
Act Svenska kyrkan
Plan International Sverige
We Effect
RFSU
Silc
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

På hemsidan framgår inte vem som innehar ordförandeskapet, vilket framgått tidigare. Men ett nyhetsinlägg visar att det varit (är?) Diakonia, vars huvudmän är Svenska Alliansmissionen samt Equmeniakyrkan. CONCORD är alltså ingen perifer organisation för Equmeniakyrkan, som dessutom är medlem i Svenska Missionsrådet samt Sveriges kristna råd, som båda är medlemmar i CONCORD.

Trots att större delen av Sveriges kyrkor/samfund samt andra kyrkliga organisationer och missions/biståndsorganisationer varit med i CONCORD sedan många år har inte mycket hörts om organisationen.

Gör man en sökning på medlemmars hemsidor får man väldigt få träffar, med några undantag. Men ingenstans informeras om vad medlemskapet innebär, inte heller när beslutet togs att gå med i CONCORD. Att få reda hur länge nedanstående organisationer varit medlemmar i CONCORD låter sig inte göras, men av allt att döma har de flesta varit med minst 5 år.

Nedan följer exempel på rubriker för sökträffar på ”CONCORD” hos kristna tidningar, samfund/kyrkor samt missions- och biståndsorganisationer.

Dagen:
”Ge biståndet egen kommissionär” (6 juni, 2004)
”EU måste fokusera på fattigdomen”
Milstolpar
Biståndsexpert ny ledare för Missionsrådet
Fem organisationer ifrågasätter biståndet
Svenskar dåliga på att söka EU-pengar
EU riskerar bryta löfte om bistånd
EU-länderna bryter löften
Anders Wijkman bäste EU-svensk på biståndsfrågor
Biobränsle i EU skapar problem för jordbrukare i Afrika
EU krockar med egna biståndsmålen
Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen och sluta urholka biståndet
Få medarbetare vet om att Svenska kyrkan står med i EU:s register
Rapport: Svenskt bistånd vattnas ur
Europa skär ner på sitt bistånd
Mer bistånd går till Migrationsverket
”EU ger med ena handen och tar med den andra”
Krav på regeringen: garantera human flyktingpolitik
Sätt ljus på internationella frågor i valrörelsen
Regeringen kritiseras av biståndsaktörer
Hela världen är viktig i valet
Religionsfriheten i Sverige är hotad
Uppdrag: Att påverka samhället utifrån kristen tro (18 okt, 2019)

Som synes finns CONCORD omnämnd redan 2004!

Världen idag:
Vill se ett nej till asylskärpning

Sändaren:
Stort bistånd från EU men inte det utlovade (19 maj, 2011)
Diakonia: PGU fungerar inte
Kritik mot att biståndspengar går till migranter
EU sviker biståndsmål
#Hjärtavärlden” vill lyfta globala valfrågor (16 april, 2018)

Equmeniakyrkan:
Är vi en bra samverkanspartner? (31 januari, 2011)

(Citat från sökträffen: Information gavs också om Concord Sverige som finns till bl.a. för att öka kunskapen om EUs bistånds- och utvecklingspolitik då EU är en global aktör i bl.a. klimat-, finans- och utvecklingspolitik vi på olika sätt har att förhålla oss till.”.
Sedan 2011 har alltså mycket skett gällande Equmeniakyrkans förhållande till CONCORD. Detta har man inte informerat om.)

Pingst:
SKR på plats i Almedalen (27 juni, 2011)

EFK:
Ingen sökträff.

Svenska Alliansmissionen:
Ingen sökträff.

EFS:
Ingen sökträff.

Svenska kyrkan:
40 sökträffar.

Katolska kyrkan:
Samarbete och samverkan

PMU :
PMU satsar på demokrati trots krympande utrymme

Öppet brev till Löfven om Agenda 2030
Samverkan

Diakonia:
61 sökträffar.

Erikshjälpen:
Lyssna på barnen
Erikshjälpen tar ställning för barnen i årets valrörelse
Politiker – håll era löften om global utveckling!
Erikshjälpen en av 51 organisationer som mobiliserar inför valet
Upprop om human asyllag
Nätverk & samarbeten

Läkarmissionen:
Significant partnerships
Samarbete för bästa effekt
Samarbeten

Svenska missionsrådet:
Barometern 2018
Agenda 2030 – där står vi idag
Civilsamhället: livsviktigt för tro, samarbete och förändring
#Hjärtavärlden: valet handlar om mer än Sverige
EU:s biståndslöfte uppnås 70 år försent
Vad är bistånd?
Steg framåt för barns rättigheter

Sveriges kristna råd:
Framtidens migrationspolitik: ”Vi måste ansluta oss till koalitionen”
Kyrkornas globala vecka 2019
46 organisationer: ”Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd”
Debatt: ”Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar”
Samverkan
Debatt: Religionsfriheten hotas också i Sverige
Debatt: ”Nazisternas närvaro i Almedalen sker på bekostnad av vår trygghet”
Villkora inte vårt bistånd, politiker
SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?
Debatt om Agenda 2030: ”Sverige är inte bäst i klassen”
SKR i Aftonbladet: ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen”
Sveriges kristna råd i Almedalen 2017
SKR på GP debatt: Skrota den tillfälliga asyllagen
SKR på Aftonbladet debatt: ”Sverige får inte svika de som söker asyl”
Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
SKR på SvD debatt: ”Slut inte flyktingavtal med Libyen”
En proposition som undergräver mänskliga rättigheter

Agenda 2030 (även benämnd “Globala målen”) nämns väldigt lite, trots att den är en stor del av CONCORD:s syfte.

I organisationens stadgar står nämligen följande:

4. Medlemskap
Som medlem kan upptas svensk enskild organisation (ideell förening eller stiftelse) och paraplyorganisation för enskilda organisationer som stöder CONCORD Sveriges syfte. För att bli medlem krävs ett demokratiskt förhållningssätt, samt att organisationen presenterar årsredovisning och verksamhetsberättelse för de senaste två åren. …”

Att man måste stödja syftet för den organisation där man är medlem är helt naturligt. Frågan blir då vilket syftet är? Det framgår i CONCORD:s inriktningsmål, slutet på första stycket, punkt 1:

CONCORD Sverige bevakar och påverkar Sveriges Politik för Global Utveckling, EU:s samstämmighetspolitik, genomförandet av Agenda 2030 och att Sverige följer internationella konventioner och överenskommelser.”

CONCORD:s syfte ligger helt i linje med regeringens politik. Organisationen finansieras nämligen till 92 % av SIDA. I egenskap av statlig myndighet styrs SIDA av regeringsbeslut som offentliggörs i regleringsbrev. I det senaste regleringsbrevet för 2016 slår regeringen fast:

“Under 2016 ska Sida särskilt prioritera:

 • att bidra med expertstöd i regeringens arbete med internationellt genomförande, uppföljning och översyn av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och resultatet av COP21, samt att förbereda och anpassa den egna verksamheten för genomförandet av dessa överenskommelser. Myndigheten ska också stödja regeringen i arbetet med att informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030.”

I senare års regleringsbrev har Agenda 2030 fått en egen rubrik. Regeringen vill att:

Sida ska fortsatt arbeta för genomförande av Agenda 2030 i samverkan med relevanta aktörer samt bistå regeringen i arbetet med den globala uppföljningen av Agenda 2030.”

Som mottagare av SIDA-bidrag förbinder sig alltså CONCORD att bevaka och se till att Agenda 2030 genomförs! Detta förbinder sig även medlemsorganisationerna till. Då blir stadgarnas formulering om ett ”demokratiskt förhållningssätt” mycket anmärkningsvärd, trots att även detta är en självklarhet. Det anmärkningsvärda är att CONCORD:s medlemsorganisationers medlemmar inte känner till CONCORD:s existens!

CONCORD:s medlemmar är nämligen inte enskilda människor utan organisationer. Vad det t.ex. gäller Svenska Missionsrådet (SMR) och Sveriges kristna råd (SKR) så består dess medlemmar av andra organisationer, såsom kyrkor/samfund.
Kyrkor/samfund består i sin tur av organisationer som normalt organiseras som ideella föreningar, de lokala församlingarna. Där finns medlemmar av kött och blod, alltså de människor som CONCORD i grund och botten företräder via sina medlemsorganisationer.

Då är det märkligt att – i stort sett – ingen känner till den organisation som företräder dem. Jag har till dags dato enbart träffat på 4 personer som har kännedom om CONCORD. Men det är så långt deras kunskap sträckt sig. De har hört talas om organisationen men – med ett undantag – inte känt till vad den står för.

Visserligen klargörs på sidan 8 i CONCORD:s verksamhetsplan att:
CONCORD Sveriges roll är inte att möjliggöra lokalt genomförande av Agenda 2030 i Sverige. Däremot kan vi bidra med den globala dimensionen till det svenska civilsamhället och ingå i folkbildande och opinionsbildande sammanhang för att stärka kunskapen om Agenda 2030 …”.

Men under punkt 3, i inriktningsmålen hävdas att:
Organisationer i det civila samhället är på alla nivåer viktiga aktörer för global utveckling, genom att samla och organisera människor för att bevaka och påverka politiken och för att genomföra samhällsinsatser. För att det civila samhället ska växa sig starkt, och på så sätt bidra till ökad demokrati och bättre förutsättningar för människor att utkräva sina rättigheter, så krävs att dess förutsättningar att verka är gynnsamma. …” (mina understrykningar).

CONCORD:s medlemsorganisationer är alltså ansvariga för att samla och organisera människor på alla nivåer, för att därmed bidra till ökad demokrati.

Under punkt 5, sidan 2, i strategidokumentet slås fast att (mina understrykningar):
Vi ska vara engagerade och kanalisera medlemmars engagemang, och värderingarna som uttrycks i vår vision är en stark drivkraft i arbetet.

Vi ska inkludera en mångfald av aktörer och skapa processer där medlemmarna känner ägandeskap, och vi vill motverka alla former av diskriminering.

Vi ska vara representativa för de sektorer av civila samhället som är engagerade i våra frågor, och lyfta fram och respektera ståndpunkter från det globala civila samhället.

Hur lever man upp till sina ideal när medlemmarna – som ytterst sett är människor av kött och blod – inte ens vet att CONCORD finns? Vem/vilka företräds egentligen av CONCORD? Uppenbarligen inte de medlemmar som SKR och SMR företräder! Känner ens pastorer och församlingsledningar till CONCORD:s existens?

Bo Fjällström”

Det här inlägget postades i Debatt, Ekumenik, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

2 svar på CONCORD är en paraplyorganisation som ibland företräder kyrkor och församlingar. Vem styr? Vilka känner till och hur bedöms resultat nytta och kostnader?

 1. Inge skriver:

  I länkarna nedan ser man att Equmeniakyrkan och en av deras framträdande diakoner verkar ha goda kontakter med Concord?
  I en utredning beställd av Equmeniakyrkan fanns förslag om att lägga hela diakoni verksamheten under Concord?
  Förslaget är under omprövning och kommer förhoppningsvis att avvisas.

  https://ledarsidorna.se/2020/02/equmeniakyrkans-politiska-diakoni-tillbaka-till-ritbordet/

  https://ledarsidorna.se/2019/09/equmeniakyrkan-infor-politisk-diakoni-framtida-finansiering-mojliggors-fran-sida/

  Anmärkningsvärt är att samme diakon hävdar:
  “Vi vill hävda att Sverige har en profet som är verksam – just nu. Hon heter Greta Thunberg och är fullt jämförbar med bibelns profeter.”
  Anmärkningsvärt är även att samme diakon var en av de kvinnor som gick till polisen för att anmäla Julian Assange – inte för våldtäkt utan för att sexet varit ”obehagligt” och de undrade om polisen kunde tvinga honom att lämna ett hiv-test.

  Jag är inte satt att döma, men nog är det märkligt vilka meriter som premieras för ledande befattningar och uppdrag i Equmeniakyrkan idag?

  Anmärkningsvärt är även det faktum att Equmeniakyrkan, SKR, SIR, delar av Pingst, Diakonia, kristna fredsrörelsen mfl. delar lokaler med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST vid Alviks Torg i Bromma?
  Säkert praktiskt vid ansökan om statliga bidrag? Det interreligiösa samarbetet är troligen en förutsättning och ett krav för att kunna, fullt ut få del av alla de bidrag som idag finns att få?
  De allt mer intima kopplingarna mellan de religiösa, politiska och ekonomiska para organisationer blir nu allt tydligare.

  Den fria kristna församlingen blir allt mera sällsynt och är snart ett minne blott om inget radikalt förändrar samfundens inriktning och tänkande.

  Tack att ni uppmärksammar och belyser lite av den pseudoverksamhet som nu allt mer tycks uppta samfumdsledarnas tid.
  Jag tror dock att de stora samfundens tid är förbi, de har gjort sitt, och håller nu på att avskärma sig bort från den kristna församlingen.
  I denna sena tid är det små celler med husförsamlingar och personliga möten som kommer att föra den kristna tron framåt.

 2. admin skriver:

  Återigen tack Inge! Du lyfter fram händelser och tankelinjer som finns inom kristenheten och Equmeniakyrkan ut i ljuset. Det är väldigt viktigt. Denna blogg finns till och startades för rätt många år sedan när vi rätt många fann en ganska stor obalans mellan vad församlingar tänkte tyckte och visste och vad centrala “kyrkoledare” tänkte, yttrade och verkställde.
  Ibland har det enligt vår mening skrämmande, ibland mer fördolt. Att jämställda bön den den muslimska guden Allah med bön till Jesu Fader vår och judarnas Gud är bara ett av många uttryck för något som knappast känns igen från väckelsefolket eller fd frikyrkorna. (Yttrande från kyrkoledare Camnerin om bön till samme Gud men från olika håll. Redovisat i Sändaren och blogginlägg 2019 här). Vi återkommer om Concord.

  Det är också ytterst anmärkningsvärt men tacksamt att en helt profan nättidning som Ledarsidorna lyfter fram den obegripliga eller knepiga eller obefintliga styrningen av kyrkoledningen i en av Sveriges största kyrkor. Att denna mediala profana granskning får effekter på det interna kyrkoarbetet är då att beteckna som minst sagt uppseendeväckande. När ett dokument som tagits fram av Ardin på specifikt uppdrag är det självfallet så att kyrkoledarna granskar tjänstemannaförslag innan det släppts fram. I fallet Du anger kan det ha skett eller ha uteblivit. Resultatet är lika illavarslande. De länkar Du lagt fram är synnerligen läsvärda. Den profana analysen av vad som hände på kyrkokansliet är värt att begrunda noga.

  – “Efter att Ledarsidorna.se uppmärksammat Equmeniakyrkan på effekterna av Ardins utredning i tidigare artiklar har kyrkans ledning genomfört omfattande dialoger med intressenter och framför allt församlingarna. Ledarsidorna.se erfar från säkra källor att Equmeniakyrkans styrgruppsledning mer eller mindre tvingas retirera från de föreslagna förändringarna. Av Ardins utredning återstår idag ingenting i egentlig mening enligt den rekommendation som ledningen tagit fram inför kommande årsmöte.

  Tvärtom framgår det ur beslutsrekommendationen i form av ett PM som Ledarsidorna.se fått återgiven att verksamheten skall utredas ytterligare samt att den diakonala, stödjande, verksamheten ute i församlingarna tvärtom skall förstärkas. Inte centraliseras, och flyttas från Equmeniakyrkans lokaler vilket var Ardins utgångspunkt.”

  Att överföra de ekonomiska resurserna till en stiftelse utan insyn enligt utredningens förslag utesluts helt.( Utdrag ur artikel 2020 Ledarsidorna.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.