Equmeniakyrkan, SKR, Kristna fredsrörelsen samt XR. Del 3 av 3,

lo o XR hällde fejk blod på ekonomidepartementet i London. Prisbelönt utomparlamentariskt klimatarbete enligt Equmeniakyrkan och SKR

Fortsättning från tidigare inlägg….

8. Vad säger då XR egentligen?

Modellen för påverkan eller störtande av styre genom demonstrationer och upplopp är inom anarkismen genomgående förknippat med rättfärdiggörande av den egna gruppens högre nivå av upplysning och kunskap. Så också för XR.

Utveckling av lokala “råd” liknande sovjeterna finns också i andra rörelser som kämpat mot demokratin. Den process för sammansättning av  råden med så kallade fackmän, sakkunniga, experter ifrån olika områden, kön, sexuell läggning osv  är också tankar från fascismens skräphög, Observera att ordet fascism inte är skällsord eller förstärkningsord utan term för en politisk tankestruktur om samverkan fackliga/idemässigt (spöknippet) men med en stark central styrning. Bakom det till synes lokala och frånvaro av tydlig hieraki finns just ambitionen om att styra miljöarbetet till en stark omvändelse från nu till något unikt.

Extinction Rebellion  vill att ett råd av “medborgare” ska bestämma över regeringen. Ett råd som alltså inte väljs i val, utan genom XR s egen uttänkta process. Vid en ytlig betraktelse kan man tro att råd som ger råd är meningen. Men analysen och konkretion och andra av organisationens kommunikation och texter visar på andra ambitioner.

XR förslag är ingalunda nytt, det är nämligen slående lik tekniken som kommunisterna och fascisterna ofta tillämpat. En grupp särskild utvalda, med gemensamma värderingar “representanter för folket” ska styra över alla andra. ( proletariatets diktatur/i nationens intresse…)

Extention Rebellion har tre ideologiska huvudlinjer i sin verksamhet. Den tredje är följande: “Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Utomparlamentarisk aktion Föredömligt enligt Equmeniakyrkan

9. “Citizens assembly” istället för klassisk demokrati, partier och allmänna val

Rörelsen anser att dagens demokrati är oförmögen att lösa de klimatfrågor som är hotande. Samma argument framfördes av prisutgivarnas Karin Wiborn. Av den anledningen vill man förändra beslutssystemen(!!!!!) i vår parlamentariska demokrati och skapa ett annorlunda system med blandad representation som någon  slags folkstyre (liknande de som en gång kallades sovjeter)

https://www.xrebellion.nyc/citizens-assembly

Så här lägger man ut sin ideologiska värdegrund:

Extinction Rebellion tror att en del av problemet är hur regeringen/politiken fungerar. Valpolitiken har visat sig oförmögen att fatta de långsiktiga beslut som behövs för att hantera klimat- och ekologisk kris:Politiker kan inte se förbi sin nästa valkampanj Politikerna pressas av sina partier, och partierna påverkas av lobbyister, sensationella företagsmedier och miljarder givare. Även de politiker som vill företräda allmänheten tenderar att lita på opinionsundersökningar, som fångar oinformerade, offentliga åsikter För att bryta detta dödläge uppmanar Extinction Rebellion regeringen att skapa en medborgareförsamling om klimat och ekologisk nödläge för att skapa en färdplan för att navigera i denna kris (XR)

10. Stefan Svärds tankar utifrån märkliga val för prisutdelningen i Martin Luter Kings anda

Stefan Svärd

Stefan Svärd, pastor, författare och miljöengagerad skrev i Dagen om det märkliga av att ge pris åt den extrema rörelsen Extinction Rebellion. Han anförde bland annat:

Vi kommer inte långt med protester, vi måste gå till handling med att bygga vindkraftverk, fabriker för elbilsbatterier, satsa på elektrifiering av biltrafiken, utveckla fossilfri stålproduktion, få fram biodrivmedel till flyget. Det är på den nivån något händer i praktiken för att lösa klimatproblemen.”

Här under i denna länk finns hela hans artikel:

https://www.dagen.se/debatt/stefan-sward-markligt-att-ge-pris-at-extrema-extinction-rebellion-1.1646445

11. Equmeniakyrkan, SKR och kristna fredsrörelsen prisbelönar en rörelse som hyser stor tveksamhet till parlamentarism och den representativa demokratin.

Svensk politik har utvecklats från sekelskiftet och demokratins genombrott. Nu tycks såväl prisutdelarna som prismottagarna rätt omedvetna om vad svensk miljöpolitik och svensk demokrati står idag.

Om råd som faktiskt finns och fungerar i svensk parlamentarism

OM XR och prisdelarna menat och gillat “Citizens assembly” som någon slags rådgivande grupp kanske det vore lämpligt att se hur denna kan förväntas få en så central roll i det politiska systemet så att en betydande omvändelse kan ske(Karin Wiborn) i världen.

I varje kommun finns redan nu ett antal råd. Dessa finns såväl till följ av politisk lagstiftning, dels till följd av politiska beslut och viljeriktningar inom kommun, stat regioner, landsting, kommunala bolag mm. Här följer bara några: Pensionärsråd, handikappråd, stadsdelsråd, barn och fritidsråd, miljöråd, konstråd, mat och kostråd, brukarråd, trygghetsråd, kommundelsstämmor, byalag etc.

Få beslut formas i kommunal verksamhet utan att dessa bereds genom remisser. De som yttrar sig är miljöorganisationer, SNF, lokala föreningar och intresseorganisation i en bred kontext.

I kommunal verksamhet är utformningen av planer i form av översiktsplaner och detaljplaner alltid resultat av omfattande och mycket ambitiösa övervägande av den fysiska planeringen miljöplanering samt med hållbarhetsperspektiv.

I såväl lagstadgad miljöplanering som frivilliga miljö och klimatplaneringar och utveckling av miljömål finns alla chanser för medborgare och deras företrädare att samverka i rådsform.

I regioner, län och landsting genom länstyrelsen och dess organ sker sedan lång tid miljöplanering och åtgärder av olika slag. Det är rätt enkelt att se dessa utifrån offentlighetsprincipen. Men råden är väldigt många. Regionernas/landstingens roll som ansvar för trafik i länstrafikbolag har i grunden ett miljö och resursperspektiv. Kollektivtrafiken, järnvägar är ju lysande exempel på konkret politisk styrd miljöpolitik/verkställighet som bidragit till att Sverige framstår som ett land som bedriver en aktiv politik utifrån hållbarhet och klimat. I regionerna och länen finns såväl hållbarhetsplaner, vattenvårdsplaner, naturvårdsplaner, övergripande miljöplanering osv. Att Equmeniakyrkan och Karin Wiborn anser att XR med sina nya råd skulle kunna ge grund för en rejäl omvändelse är svårt att förstå.

I statsförvaltningen och i riksdagen finns remisstvång. Alla ärenden bereds där olika parter och organisationer som finns inom beslutsområdet får yttra sig dels i form av anmodade remisser, dels genom öppna förfaranden. De politiska partierna i sin tur har ofta system där man inför de interna besluten samlar sina väljargruppen till rådslag i en bred dialog. Exemplen på samråd och dialog innan politiska beslut är otroligt många.

Frågan uppstår då hur MLK stipendiets företrädare kan prisbelöna en organisation som vill skapa något som kallas Citizens Assembly. Kanske finns implicit XR mer eller mindre uttalade ambition att överta styrningen av politiken. När man läser deras texter och följer agerande och plakat kommunikation kan man få en rätt tydlig bild av vad XR vill vill. Man kan inte komma ifrån att tankarna och den organisatoriska tekniken bakom i  slående grad liknar de som fanns i Ryssland 1905. Inte för att skapa det som då kallades proletariatets diktatur. Nu tycks det  vara något nytt. Inte att ta ansvar från värdelös tsar Nikolaj utan från ambitiösa politiker som enligt XR inte förmår rädda jorden. Karin Wiborns uttalande för prisutdelarna visar på att hon ligger nära i denna önskan.

Kanske har Svenska Dagbladets skribent rätt i att XR som belönats av kyrkor i Sverige utgör ett hot mot den parlamentariska demokratin. Trots rätt tomma ord om fördjupat demokrati. Eller?

12. Så här uttrycker de som gett priset till Kings minne:

Karin Wiborn:– “Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.”

Pastor Wiborn mfl syftar rätt uppenbart inte på människors omvändelse från ondskan till Jesus genom frälsningens gåva. Det kunde man kanske annars tänka sig med tanke på Equmeniakyrkans historia och kyrkornas roll som bärare av evangeliet,

13. Är det en helt korrekt bild Wiborn ger oss? Ger diktaturer människor en bättre fysisk miljö och mer effektivt klimatarbete?

De flesta forskare anser att vår livsföring påverkat klimatet. Kinas enorma utsläpp och kolförbrukning, Rysslands utsläpp, USA kolbrytning, osv påverkas också oss.

Karin Wiborn tycker demokratins politiker svikit klimatet

Sverige har under många år haft politiker som drivit en miljöpolitik som av många bedömare angetts som föredömlig. Vi har alltså kommit längre än Kina, Tyskland, USA, Polen, Ukraina, ….. Svensk miljöpolitik och lagstiftning har således fått konsekvenser för minskade giftutsläpp i kretsloppet, renare hav och människor och spädbarn med mindre gifter i sina celler. Utsläpp från avlopp såväl kommunala som enskilda begränsas och kontrolleras noga. Det finns oändliga exempel på vad Sveriges parlament, stats- regional och kommunal förvaltning arbetat med. I jämförelser med andra länder tex England, Roger Hallams hemland, har våra politiker kommit långt. Wiborn har nog svårt att hävda något annat.

14. Ger tro på Jesus större förutsättningar för omvändelse också i ansvar för Guds fysiska skapelse?

Men omsorg om miljön, begränsning av skadliga utsläpp eller omsorg om klimatet är knappast enbart en fråga om “stor politisk omvändelse” enligt Karin Wiborn utan inte minst en personlig omvändelse såväl i synen på skapelsen som förvaltningen av den. Där kommer Jesus in och hans roll för varje enskild människa. Genom att följa honom får skapelsen en annan roll. I djupet förändras värderingar som också får effekter i arbete och synen på mycket i vår vardag. Nedanstående länk från svenska bönder som i ord och handling följer Jesus borde ge Karin Wiborn och hennes organisation skäl att fundera på XR som föredömen för kyrka,  Här nedan en länk till kristna bönder:

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/rapport-global-klimatnytta-med-svensk-mat/

Här är en annan bild av samma verklighet:

https://blogg.land.se/jakten-pa-den-svenska-maten/mat-och-klimat/

När människor blir omvända från synd till frälsning genom Jesus Kristus öppnas vägar för en annan syn på den egna livsföringen och skapelsen vi gemensamt lever i. Bönder, lantbrukare, jordbrukare är nödvändiga för människors liv. När kristen tro får genomsyra bonden som yrkesperson händer det något än mer. Yrket blir något av en kallelse om solidaritet, aktsamhet och tacksamhet samt djup respekt för skapelsen och skaparen. Organisationen “Kristna bönder  visar på människor som med kristet ansvar tar ansvar utanför parlament och politik. Man kan tycka att den formen av utomparlamentariska klimatåtgärder borde belönas. Den är en verklighet idag som ger större effekt än att kasta färg på finansdepartement eller blockera kommunfullmäktigemöten.

När man ser sina gårdar som en gåva från Gud att förvalta för andra i omsorg om skapelsen och ser sin uppgift att vandra i profetisk kontext borde kyrkan i den aktuella klimatdebatten våga gå till sina rötter och se efter föredömen med andra källor av såväl ideologi som metodik. Priset till XR tycks vara en märklig uppvisning av en liberalteologisk kontext rätt långt bort från den väckelsens anda som gav människor frihet och frälsningsvisshet. Där finns den omvändelse som Wiborn borde lyfta fram istället för XR metodik.

Kristna bönder utgår i sitt ansvar från Bibeln och den personliga kallelsen uttryckt så här ;

“Kristna bönder startades 1984 efter tilltal från Gud till flera bönder i olika delar av Sverige. Visionen var att samla kristna bönder i ett nätverk där medlemmarnas överlåtna liv och resurser skulle kunna utgöra en tillgång för Guds rike, för varandra och för sina medmänniskor. Kristna Bönder vill uppmärksamma både enskilda och beslutsfattare på farorna med undfallenhet gentemot yttre maktstrukturer och krafter som vill skapa osunda beroendeförhållanden. I stället vill vi peka på de oändliga möjligheter som erbjuds oss när vi söker Guds vishet och hans avsikter med den värld han skapat.”

Kyrkoledaren kanske kunde se till att kristna som vårdar och brukar skapelsen utifrån Guds ord kunde ses som förebilder för engagerad klimatpolitik

Kanske är det i detta synsätt Lasse Svensson i sin kyrkoledarroll kan hitta kraft till väckelse och tillväxt i den kyrka han leder??

www.kristnabonder.se

15. Frikyrkliga förtroendepersoner/politiker som verkat inom demokratins och parlamentarismens ramverk

I den frikyrkliga väckelsehistorien finns många exempel på hur kristna, varmt troende personer kommit att engagera sig såväl i närmiljön i den egna kommunen men också i samhället och för utsatta personer och grupper. Dessa personer har inte eldat på gatorna, slängt färg eller haft tankar på att bygga samhället med utomparlamentariska metoder. Inte heller har de anfört att de har sådana kraftfulla svar på tidens frågor och världens behov att just dessa skall gå före det som är demokratins innersta kärna.

Här kommer ett antal personer som kunde ha fått Martin Luther Kings stipendium för utveckling av solidaritet, i kyrka och samhälle och omsorg för utsatta. Dessa personer har med inomparlamentariska metoder på olika sätt bidraget till det goda i vårt samhälle. Föredömen eller inte?

Lite om “inomparlamentariskt” och frikyrkligt förankrade aktivister från förr och nu;

Waldemar Svensson, riksdagsman skrev följande tänkvärda ord om grundpelaren i livet. Där han hämtade kraft, energi och motivation till sin uppgift som människa, lantbrukare, skribent och riksdagsman från Ljungskile. Kanske ett slags föredöme… eller något för kyrkoledare Svenssons analys om kyrkans medlemstapp :

“Behåll intill änden, o Herre

Ditt starka grepp om mitt liv.

Om vägen Du väljer blir lätt eller svår

det lämnar jag helt i Din hand – åt Din nåd.

Låt mig aldrig gå bort ifrån Dig”

(Wald Svensson)

Politiker som tagit ansvar utifrån sin tro är kanske en riktig stabil grund för all politik eftersom den handlar om människor och deras ansvar för omgivning, medmänniskor, och skapelsen. Personerna nedan har inte stoppat tåg, eldat däck, blockerat trafik utan använt sig av demokratins metodik. Men samtidigt har de tillsammans med andra åstadkommit det faktum att Sveriges miljö skyddats och bevarats från smått till stort. Kanske är det så att de illustrerar något om alla de personer som kallas politiker som bidraget till att vi nog är en av världens mest miljövänliga nationer. Kanske finns det skäl att minnas och hedra dessa. Politiker brukar ofta tänka att deras slutsatser och förslag är de bästa men de sätter sig inte över andra och respekterar andra. Det är en del av vår frihet som vi skall vara rädda om. Finns det verkligen underlag för Karin Wiborns påståenden om politiken. Man kunde tro att hon avser Kinas diktatur…

Några exempel på kristna inom-parlamentariker som gjort skillnad

Elver Jonsson Alingsås. Postiljon, riksdagsman 1971-2002, riksdagens arbetsmarknadsutskott samt kommunalpolitiker, ordförande i Svenska Missionsförbundet. Frisinnad politiker.

Missionsförbundare, riksdagsman, statsminister handelsminister mm

Wald. Svensson, Ljungskile. Lantbrukare och ideolog, författare frisinnad politiker och riksdagsman. Tidningsman för Frisinnad tidskrift

Jakob Byström, pastor, riksdagsman och baptistledare

Joel Sörenson, baptistpastor, samfundsledare och riksdagsman

Staffan Werme Örebro. Baptist, riksdagsman, kommunalpolitiker miljöengagerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Med före detta  Baptistsamfundets verksamhet i basen har Equmeniakyrkan SKR och närstående fredsråd kommit fram till att man skall hedra en aktions- och plakat organisationen som ett föredöme i pastor Kings andra. Samtidigt som prisutdelaren Karin Wiborn i mottagarens anda dömer ut parlamentarism som oförmögen att lösa samhällets och framtidens klimatproblem.

Det inte svårt att de att diktaturens Kina är en av klotets värsta klimatmarodörer. Ryssland eldar på stenkol som effektivt skadar vårt klimat. Ett helt band av nationer helt eller delvis utan parlamentarism och demokrati har utomparlamentariska regimer som blankt struntar i allt som hör ihop med klimatet och omsorg om såväl natur, miljö och människor. Där borde svensk demokrati vara ett utmärkt föredöme.

Nordkorea eller Palestina, Syrien eller Pakistan är utan demokrati och med en utomparlamentarism som knappast är föredömen med klimatpolitiska konkreta åtgärder. USA, trots sin demokrati investerar också sorgligt nog i stenkol.

Skall världens klimat förbättras är det bra att vi gör mer. Det vore ändå bättre om en rad diktaturer inte bara inför demokrati utan också kan se Sverige som förebild. Detta deklarerade också nyligen Sveriges regering.

Equmeniakyrkan tappar medlemmar I det läget är det märkligt att man belönar en organisation som XR! Man kunde ju belönar de bibeltrogna bönderna i Kristna bönder. De som utifrån sin gudstro ser bondens arbete med sådd och skörd som en direkt kallelse till vård av skapelsen och i respekt för Herrens ord. De som minimerar eller förhindrar åverkan på klimatet under en hel livstid och gör det utifrån att man lagt sina liv i Jesu händer. Är inte detta en verklig Bibelgrundad miljö- och klimatrörelse som med utomparlamentariska konkreta åtgärder förändrar jorden men också människors tankar och då grundat i Guds ord.

Men där står inte Equmeniakyrkan eller SKR. Man anser det bättre belöna dem som kastar färg på andras fastigheter i klimatets namn. De som vill omvandla parlamentarism till anarkistisk elitism. Ett slags klimataktivismens diktatur.

Märkligt.

Här finns en kyrka som behöver omvändelse och frimodighet i förkunnelse av Guds ord. Miljö-Gretas engagemang kunde ju ge SKR m.fl. liknande kraft i Herrens namn. Men nu har man belönar något helt annat. En  politisk kraft som tillämpar liknade  metodik som 1905 användes vid tillkomsten av en annan utomparlamentarisk kraft som kallades “sovjeter”. Och den är hjälpmedlet som prisbelönats för den stora nödvändiga “omvändelse”. Så blev det. Något för Lasse svensson att fundera på.

L B

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.