Allvarligt läge för Equmeniakyrkan. Om kyrkoledarens funderingar. Del 2 av 2,

Bakgrund

Equmeniakyrkans ledare har i Dagen uttryckt att hans kyrka har ett allvarligt läge med minskat antal medlemmar och mindre församlingar med åldrande medlemmar som får allt svårare att upprätthålla verksamheten. Trots många olika försök och ambitioner verkar kyrkoledningen inte lyckats vända trenden.

I inlägg 1 ovan lyftes fram en möjlig förklaring till kyrkans situation:

  • Den generella förändringen av teologin som slår igenom i verksamheten i dess olika former: Liberalteologin.
  • Denna bibeluppfattning(lära) omfattas absolut inte av kyrkans alla församlingar. Ett betydande antal måste betecknas som bibeltrogna det klassiska arvet från väckelserörelsen.
  • Det som dock är mycket oroande är att Lasse Svenssons egen kyrkoledning är den kraft inom kyrkan och dess sidoorganisationer som mest står för den förändrade eller skall man säga mest riskabla förändringen.

2. Fler reflektioner. En balansakt med komplikationer

 

När planerna på en ny ekumenisk kyrka rullade ut i landet kände jag en positiv vind av utveckling, tillit gemenskap och förnyelse. Många gick vi in i det kyrkliga nybygget med nyfiken och förväntansfull framtidstro. Samfundsbyggen och historia skulle bytas ut mot enhet och fokus på evangelisation. I den nya kyrkan ryms olika traditioner, värderingar erfarenhet och religiösa yttringar. Detta var klart från början och en utmärkt grund.

I framtidsvägens mittfåra sattes en ledning att balansera olika alternativ för fokuserad utveckling och tillväxt.

Bakom de olika bildarsamfunden fanns en historia som skulle hanteras varsamt, men samtidigt skulle något nytt ekumeniskt skapas. Kyrkonamnet i sig ger ju en antydan om ambitionen. När man skapar utan att slå sönder, är varsamhet viktigt. I kyrkans olika delar finns ju väckelsetraditioner, men också mer sakrala församlingar. Det är inget konstigt med det. Hönökonferensen och rader av SMF evangelister har satt bestående intryck i människors hjärtan och tro.

Men att hålla samman en organisation och en kyrka med olika uttryck med en gemensam grundtanke och övertygelse fodrar en genomtänkt strategi. Kanske fanns det en sådan. Kyrkoledarens bekymmer tyder på att den kanske behöver omprövas.

Man kan se det som att Equmeniakyrkan kört i diket. Vägen framåt finns och vägen till  rätt kurs.

3. Vad finns i det ena diket

I balansen mellan olika traditioner av mer ytlig art har ledningen ytterst medvetet valt att bejaka delar av kyrkligt liv och värdering som står i motsats till en mer traditionell kristen tro. Exemplen är många. Redan initialt gav ledningen signaler på acceptans av enkönade äktenskap. Man försökte slira sig ut frågan i förhållande till kyrkoledarnas egna befogenhet men var ledningen stod var klart. Tekniken har fortsatt. Allah och Akilovs Gud är densamme som Jesu fader. Vi ber till Allah/den muslimske guden på lite anat sätt bara. Det är dock samma gud vi har. Så skriver en biträdande kyrkoledaren. “Engångsligg” för kristna är en ok. livsstil anför en ordinerad pastor på hennes blogg Feministpastorn. Av många uppskattad pastor med ett stort inflytande. “Polysexuella” förhållanden är också ok enligt samma pastor.(Pastorns rådgivning på Instagram)

Utan djupare reflektion eller måhända efter en sådan anser Equmeniakyrkan detta är OK? Hur som helst har man trots noggrant utformade rutiner och löften för ordination av förkunnare/pastorer/diakoner inte stoppat sådan förkunnelse. Det tyder på att Equmeniakyrkans högsta ledning faktiskt biträder denna knepiga lära, långt från klassisk kristen tro.

Mer exempel är inte meningsfullt att lyfta fram. Ett flertal har redovisats i tidigare blogginlägg med källhänvisningar. Kyrkoledningen verkar lätt slira ned i ett liberalteologiskt dike där Guds ord underordnas en samhällsanpassad kontext. Evangelisation och erbjudande om frälsning och helgelse blir begrepp från den dammiga kyrkohistorien. Nu gäller nya begrepp som klimatfasta och intersektionalitet.

Jag har mött förvånansvärt många människor, medlemmar i den kyrka Svensson leder, som under de senaste åren uttryckt sin sorg med kyrkans ledning och hur den format sin verksamhet. Den lokala församlingen har fungerat som förr, men signalerna uppifrån accentueras stegvis. Några har beslutat sig att lämna kyrkan av övertygelse. Kyrkan har tappat sin kraft och budskapen känns inte längre igen. Andra har inte  tagit ställning av sociala skäl utan har istället valt passivitetens väg ut ur den nära gemenskapen.

Det är lika illa. men mest sorgligt. Kanske finns här indikationer som skulle ge kyrkoledare Svensson uppslag för en reformation.

4. Reformation och inte mer “verksamhet”.

Ordinerad pastor som gillar pride mm.

Balanskonsten mellan de medlemmar, predikanter, församlingar och organisationer som anser pridejippon, “engångsligg”, polysex, bejakande av muslimers Gud som identisk Jesu far. mm. borde vara enkel. Det som uppenbart strider mot Guds ord för en annan del av Equmeniakyrkans församlingar borde en kyrkoledning kunna ta avstånd ifrån. Som en del av mogen balansering om man nu accepterar stora värderingsskillnader. Att inte göra så leder direkt till ett bejakande av tokigheterna. Ledningen har avsagt sig ledning eller bejakat alltihop och därvid slutat leda.Det har i sig två dimensioner; 1. Det bibliskt uttryckta ansvaret för kristna ledare som inte håller sig till evangeliet är en sak mellan den enskilde personen och Jesus. 2. Medlemmar i kyrkor som integrerats i Lasse Svenssons kyrka känner inte igen sig och förstår inte vart hans ledning har för sig. Det leder till brist på engagemang, passivitet och främlingsskap.

5. Om yttringar av ledarskapsteori; “Låt hundra blommor blomma”

Arbete för önskad skörd

Mao var en av världshistoriens värsta och gräsligaste diktatorer. Under en del av sin tid omsattes hans ekonomiska analys av en insikt i att landet behövde reformeras. Han lanserade det som kallades “det stora spånget”. Ett begrepp som kommat att förknippas med Mao är “Låt hundra blommor blomma”. När ingen återvändo fanns och metodik saknades och då gläntades för en kortare period av öppenhet möjligheter för förändring. De blommande blommorna dränktes snart i blod.

De hundrade blommorna kan ses som uttryck för en tilltalande öppenhet. Samtidigt kan vi erfara tecken på att öppenheten gränsar till otydlighet.

Liknelsen med de tusen blommorna används ibland för att beskriva ett ledarskap där mångfald i tankar och innovationer möts och skapas.Men det kan också ses som en omskrivning av ett förhållningssätt där en ledningen inte vill eller vågar leda utan låter utvecklingen själv får leda dit den vill och den processen backas upp med bilden av blomsterängen. Men det finns ju invasivt ogräs. Bibliska bilder av sådd och skörd är inte stöd för polygami även om det kanske lockar några.

Det är människor vi skall vårda. Välkomna. Integrera. Värma. Förlåta. Visa kärlek. Ge omsorg. Men det är ogräset som behöver åtgärdas för växt och tillväxt.

Lasse Svensson behöver kort sagt till exempel rensa ut Baals dyrkan ur kyrkan. Baals profeter fick inte på berget Karmel se liv utifrån sin åkallan. Inte heller idag ger denne gud annat resultat än död och smärta.

https://donobauersvenska.blogspot.com/2019/03/video-baalerna-och-molok.html

Läs också gärna Björn hela Donobauers text nedan från 30 juli 2018, Hans sammanfattning och slutkommentar kommer här;

Equmeniakyrkans pastorer som med kyrkans logo hyllar pridetågets/rörelsens manifestation i de ordinerade pastorernas tjänstedräkt. Uppenbart i formell tjänsteutövning i uppdragsivarens namn. Har inte kyrkan därvid tagit ställning?

Summa summarum. För att kunna stå för Pridekristenhetens tolkning av bibeln måste jag i stort sett förvanska, förtiga, förvränga allt om vilket bibeln faktiskt talar.  Det är det främsta skälet till att den rörelsen, både inom och utom kyrkornas hank och stör är en fullständig villfarelse. Denna i fritt fall varande avvart av mänsklig opposition mot Gud började i tidens begynnelse, och den tar inte slut förrän i tidens slut. Synden är inte primärt det eller det sättet att leva, homosexualiteten är inte vare sig mer eller mindre syndig än heterosexuell otukt, synden är nämligen i första hand ett uppror mot Gud, Gud som skapare, Gud som ägare av den värld vi orenar och besudlar, och mot Gud som frälsare och Domare. 

 

https://donobauersvenska.blogspot.com/2018/07/blogtext-pride.html

6. Be för och välsigna Israel

Equmeniakyrkan har år efter år i många delar av kyrkans verksamheter ensidigt kritiserat Israel. Det gäller inte minst kyrkans sidoorganisationer såsom Diakonia, Följeslagarprogram, mfl. Man kan absolut kritisera en regerings politik i Israel eller enskilda ministrar i det landet, men i Guds plan för oss alla människor har Israel en roll som Guds egendomsfolk. I Moseboken finns ju en uppmaning att välsigna Israel och en information av vad förbannelsen av israel medför. I en analys av Equmeniakyrkans agerande finns skäl till att fundera över hur kyrkan och dess sfär för inflytande arbetat för att välsigna Israel.

1 Mos 12:1-3 “Herren sade till Abraham: Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

7. Vem styr vem och vad

Lasse Svensson undringar redovisat i Dagen ger skäl till funderingar kring styrning och ledning. Hans funderingar är värda att ta på stort allvar. En kyrkomedlem lät sina egna presenteras i samma tidning. Så här ser de ut:

https://www.dagen.se/debatt/inga-lena-tellstrom-equmeniakyrkan-behover-inte-fler-aktiviteter-utan-mer-jesus-1.1624488?fbclid=IwAR2rRTbmfah0rZ_XsCzl-skQragLseepWfUYqhDPLvBYjYt1eCkH-DhM_2k

Som exempel på områden där just samordning av tankar, ambitioner, tro och strategisk evangelisation skulle kunna ske och förbättras skissas några exempel där det med stor sannolikhet finns en ganska god potential för Lasse Svensson till grundläggande förbättringar för framtiden. Här nedan kommer några;

7.1. Diakonia, en organisation som tar avstånd från Israel under opartiskhetens och humanitetens täckmantel

Diakonia är en bistånds och missionsorganisation där Equmeniakyrkan och dess ledning har ett inflytande. Organisationen har genom sin verksamhet å ena sidan uppträtt som en radikal fredsälskande organisation som aldrig tummat på humaniteten. Samtidigt har dess ledning vandrat väldigt nära ytterkanten på det godtagbara. Häri finns sympatiser med tex Hamas och olika palestinska antidemokratiska grupper.

Diakonia arrangerade nyligen en studieresa till Israel. Den utgjorde ett tydligt tecken på organisationens position som väldigt ensidig och Israelfientlig. Diakonia ser olika på människor med judisk och icke judisk härkomst. Här nuddar dess ledning vid antisemitismen som också är fallet med Följeslagarprogrammet. Organisationen Diakonia tar i formella positioner kraftigt avstånd till alla påståenden om att den inte är opartisk och fredsälskande. Läs mer under nedanstående länkar.

https://www.diakonia.se/

https://www.varldenidag.se/nyheter/svenska-kyrkans-journalistresa-sagas-antiisraelisk/repsip!FuQgPoMjndf9FcUlSpfggQ/

7.2. Det ekumeniska följeslagarprogrammet

Ambitionerna bakom det som kallas Följeslagarprogrammet har varit goda och föredömliga. Som stöd för en fredsprocess och till stöd för enskilda utsatta skapades ett stödsystem avsett att skydda enskilda och familjer oaktat om dessa kallades palestinska eller judiska.

I realiteten blev det tvärtom något som organisationen blint förnekar. Inga följeslagare finns i Israel. Inga följer de judiska barnen som kontinuerligt utsätts för beskjutning i till exempel Sdrot. Ingen räknar antalet raketer över lekplatser eller följer de judiska barnen ner i förskolornas och lekplatsernas skyddsrum. Här prioriteras judar och judiska barn bort till en övervägande del. Att de därvid behandlas annorlunda än andra är en antisemitisk tankefigur trots programmets rubrik avseende skydd i Palestina och Israel.

https://foljeslagarprogrammet.se/

7.3. Sveriges Ekumeniska kvinnoråd

Rådet har belysts i tidigare blogginlägg.

http://www.svekumeniskakvinnor.se/om-sek/

7.4. Svenska missionsrådet

Rådets verksamhet har tidigare behandlats i denna blogg.

8. Slutsatser och rekommendationer

Församlingar och kyrka är huvudverksamheter. Ett antal sido- eller stödverksamheter har under åren byggts upp. I kyrkornas historia kan man läsa att tex spridning av god litteratur och tidningar var viktiga verktyg. Baptistsamfundet hade anknytning till ett bokförlag och SMF till ett annat. Veckoposten var SB tidning osv. Betelseminariet resp Lidingö var kyrkornas egna pastorsutbildningar. Idag har strukturerna ändrats måhända av tidens tand, men också utifrån ändrade ideologiska ställningstaganden och märkligt nog en förändrad bibelsyn. Libris bokförlag kördes i botten när dess ledning glömde sina historiska rötter och försökte hitta nya profilerade hjulspår. Också detta fall utifrån en förändrad liberalteologisk bibelsyn. SMR ansåg att som en del av svensk missions var det angeläget att stödja abortkliniker. När kardinal Aborelius RKK reagerade fick det rådet med ordlek försöka få samman sina egna värderingar till katolska kyrkan.

Vad som sker är dock tydligt. I Equmeniakyrkans värld låter kyrkans ledare stödorganisationerna forma kyrkans policy. Så sker ofta och har också visats i frågan om CONCORDE som det är nog många som inte ens hört talas om men som är ett viktigt organ. (redovisat i tidigare blogginlägg här) Visst finns valda representanter men de tycks mest följa råd och inriktning från starkt styrande anställda handläggare i stödorganisationerna. SMR är ett väldigt tydligt exempel därpå.

Samma förhållningssätt finns i fråga om pastorsutbildningen.Där har faktiskt kyrkorna godkänt att ordet teologi tas bort från THS och ersatts med de neutrala orden “Enskilda högskolan “. Ingen behöver längre skrämmas av ordet “teologi”. Elever som vill lära om mänskliga rättigheter kan känna sig mer hemma och dessutom störs inte utbildningens  ekonomiska förutsättningar i förhållande till bidrag från staten.

Kyrkan skulle kunna se sig som en “koncern” eller kyrka där dess källa är grunden för allt. När kyrkan inte reagerar på tex kvinnorådets generalsekreterares andliga råd (pastor ordinerad av kyrkan under högtidliga former och med löften till Eq )måste det ses som att kyrkan de facto anser att polysex-relationer ären ok. levnadsform i dagens fd baptist och missionskyrkor. Om så inte är fallet finns det en väldigt stor brist i ledning såväl organisatoriskt som andligt. Kanske finns Lasse Svensson undringar om varför det går som det gör också inom ramen för denna frågeställning.

9. Gör om gör rätt. Genomför en reformation.

Lasse Svensson gör det han måste. I ödmjukhet grunnar han på varför den kyrka han leder och vill leda, tappar många medlemmar. Mänskligt att döma kommer den att tappa allt fler på grund av åldrande och bristande nyrekrytering.

I denna blogg har tidigare lyfts fram många områden av kyrkans verksamhet där det finns skäl att pröva om allt står väl till. Här ovan, utan anspråk på en helhetsöversyn, finns en del tips och redovisade indikationer som kan ge svar på Svensson tankar.

Den allra mest centrala är dock en vädjan till Svensson att genast söka sig tillbaka till kyrkans rötter. Att få styrka och kraft att lämna liberalteologin och se att Guds ord i den helige Andes stöd gör ordet levande och verksamt. Att Jesus uppstod i kroppen, att han förvandlade vatten till vin. Att döda blev levande och att sjuka blev friska. Även om 100 teologi-professorer anser att symboliken är tillräckligt starkt kan det vara värt att ompröva. Det behövs ett val som  leder rätt för att få del av hela kraften i evangeliet. Den kan annars förlamas in i samtidens kontext. Då går det utför.

Att rensa ut samarbetet med Baal och den gudens smarta infiltration i församlingar och i kyrkliga ledares tankevärd borde vara självklart.  Det bör ske genast och med stor kraft. Och här är det faktiskt bråttom för vår fiende är inte av kött och blod utan består av  andemakter, “Alla människors lika värde” ropar Baals profeterna i kör. Och många går på det. Men vad de egentligen ropar är inte svårt att förstå med bara en anings begrundan i biblisk kontext. Alla människors lika värde manifesteras av kristna och Jesus efterföljare av frälsningen och skapelseordningen i sig. Alla är vi skapade till Guds avbild. Alla får vi bli Guds barn. Bibeln är här solklar.  Duger inte det budskapet?

Det är väckelse i Israel. De messianska församlingarna växer. Man möter Jesus. Man ber för sjuka som blir friska. Människor förvandlas till kropp och själ. Många muslimer och judar tar emot frälsningen genom Jesus. Från hela världen hörs rapporter om detta. Genomgående från dessa källor är att de andliga ledarna där inte sysslar vare sig med genusteori, intersektionalitet, HBTQ frågor, enkönade äktenskap och annat som prioriteras så högt hos oss. Fokus i dessa länder, hos dessa andliga ledare är att vinna människor till liv, försoning och frälsning igenom Jesus Kristus. Ganska exakt så som väckelsen vuxit fram såväl i Svenska kyrkan som i det som kallades frikyrkan. Det är bara att välja spår.

LG

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

1 svar på Allvarligt läge för Equmeniakyrkan. Om kyrkoledarens funderingar. Del 2 av 2,

  1. Tony Malmqvist skriver:

    Är totalt likgiltig för om det samfundet går under. De har själva sett till att försätta sig i den situation de nu befinner sig. Snacka om fuskbygge.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.