Kyrkornas nya balansakt, den smala vägen som nu tycks ha blivit bred

“Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” (Matteus 7)

1. Bakgrund

När Sveriges kristna missionsråd

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_missionsr%C3%A5det )

bedriver en verksamhet med innehåll och upplägg som redovisats i två tidigare inlägg här, har det inte gett mig någon ro. Hur kan det komma sig att ett kristet missionsorgan ser som sin uppgift att ge bistånd för att abortera foster? Frågan har inte fått något annat svar utom det att samtal förs med berörda kyrkor. Kardinal Aborelius har dock uttalat sig tydligt vilket redovisats.

2. Frågeställningar

Varför verkar det se ut som om kyrkor förändrat sina värderingar och förkunnelse från det som hittills varit klassisk kristen tro till en slags modern mainstreamreligion. Hur kan centrala värderingar som av många världen över upplevs vara tydliga i Bibeln av svenska kyrkoledare plockas isär till kvällstidningsnivå? Vilka metoder/teknik används och varför sker det som sker?

3. Förändringar i ledningsstrukturens styrning av tradition och teologi tycks grundas och verkställas med hjälp av specifik kommunikationsteknik. Några exempel.

 • När kyrkoledaren Svensson i Equmeniakyrkan i tidningen Sändaren  kommenterar frågan om mission och kristen abortverksamhet, så gör han det med en särskild kommunikationsteknik som skisseras nedan.
 • När kyrkoledare Camnerin tillsammans med en imam skriver att hennes kyrka och den islamska församlingen ber till samma gud men med lite olika vinklingar så häpnande nog ganska många med rötter i frikyrkan och bland bibeltrogna lutheraner. Flera trodde det helt enkelt inte var sant, att det som skrivits, skrivits. (https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning Också i detta fallet var  kommunikationstekniken specifik och kanske en grundbult. Detta har tidigare noga belyst i denna blogg.
 • När kyrkoledare och andliga ledare knallar med i Stockholm Pride och dessutom stöder verksamheten moraliskt och ekonomiskt var det i alla fall min baptistiska referensram, rätt extremt för en kyrka som kommer ur väckelsetraditionen. Kyrkoledningen kommunicerade det i likhet med politik och media som yttringar och bejakande av solidaritet, demokrati fred och frihet. Detta har noga belysts tidigare i i denna blogg.
 • När pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan väst gemensamt med diverse organisationer paraderar i ett Pridetåg på Avenyn i Göteborg iförda kyrkans ämbetsdräkt blev jag inte förvånad men bedrövad. Se film nedan;
 • När man dessa ordinerade och sända andliga ledare i kyrkans tjänstedräkt sjunger sången Pärleporten har man ändrat texten och budskapet. Det blev ett annat innehåll kanske mer tillägnat Baal än Fadern. Den gamla väckelsesången fick ett nytt innehåll. Nu sjöngs det med en text till den i sammanhanget troligen korrekta kontexten och pärleporten blir på Avenyn omvandlad omvandlad till “öppnad garderob”.  Lyssna; Han har öppnat garderoben så att jag kan komma ut, genom blodet har han frälst mig…” Se och lyssna:
 • https://www.facebook.com/ulf.christiansson.14/videos/10155624520667551/

Pärleporten är en välkänd sång. Inte minst missbrukare av olika slag brukar älska den.Kanske beroende på ett hopp om att få vara en del av evigheten. I kyrkoledarnas nya version handlar budskapet om något helt annat.

Här öppnas en annan port som är intresseväckande. Det handlar om att hur ledare i processer förändrar sina  troligen en önskan och förändring av lyssnarnas värderingar. Från att först ändra kyrkans förhållningssätt till homosexualitet har kyrkans ledare gått vidare till bejakande av hela HBTQ konceptet i ett jippobetonad tonart. Hur går detta till? Hur arbetar man med att skapa dessa till synes dynamiska förändringar? Är det en slump eller en planerad process eller enbart en produkt i tidsandan?

Romarbrevet 12:2:  “Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.”

4. a) Vad är det kyrkoledningen säger när de förmedlar något? Exemplet kyrkans bejakande av abortkliniker som en del av kristen mission.(SMR policy) Metodstudie.

Kyrkoledare Svensson uttrycker följande i frågan om missionsrådets policy. Ett citat: “SMR är en organisation i skärningspunkten mellan många uppfattningar, och jag (Kyrkoledare Svensson Equmeniakyrkan ) tänker att samtal behöver alltid föras kring detta. Jag ser ingen anledning för Equmenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven.

Värt att notera: En tydlig uppenbar otydlighet med formell slutsats där han å kyrkans vägnar “satt ned foten”

4 b) Lasse Svensson teknik: att vara vag men till synes oförarglig men ändå ta ställning. Som en spegel av proffspolitikernas förhållningssätt.

Kyrkoledarens kommentar i texten ovan innehåller ett antal klassiska moment där den som uttalar sig undviker att uttala sig strikt men ändå uttala sig. Formuleringen ser något mild ut och om den “angrips” kan man anse det mer som ett slags inlägg för ömsesidigt samtal. Tekniken är inte ovanlig.

Kyrkoledaren säger; “Jag tänker att samtal behöver alltid förs kring detta”.  Han säger inte att jag tycker eller anser, utan han tänker.

Uttrycket “tänker” innebär ju inte direkt att det är det slutliga resultatet utan en del i en möjlig tankeprocess. Samtidigt öppnar Svensson genom metoden för det han antyder. Budskapet kopplas faktiskt direkt med ett angivet behov av samtal kring frågorna om abort mm. Formuleringen “tänker” används rätt flitigt av hans kollegor och torde knappast vara ett slumpmässigt uttryck.

Svensson ser ut att öppna för en dialogliknande process som till synes inte är färdig. Men samtidigt tyder allt på att hans ställningstagande är manifest: Jag ser ingen anledning för Equenia att driva något annat just nu än den policyn som är skriven”. Här fattar han  beslutet att den kyrka han företräder struntar i sakfrågan och anser att abortkliniker är en de av kyrkornas mission, Detta blir kyrkans ställningstagande; mission och skapande av abortkliniker är något som hör samman i en kristen missionspolicy. Någon annorlunda åsikt eller markering tänker han inte  behövas.

Samtidigt antyds i texten med en nödutgång med två ord; “just nu”. Just nu blir en möjlig fallskärm. Kyrkan skulle kunna ändra sig sedan åt någotdera möjliga håll.

5. Kommunikationsteknik

Ovanstående teknik brukar utarbetas ofta av företags kommunikationsstrateger och brukas i såväl politik som bortförklaring av beslut och effekter liksom t.ex.för frågor av pengatvätt i banker. Budskapen kan vara olika, men metodikens struktur är professionell och likartad.

Hur kan det komma sig att en viktig person som en kyrkoledare uttrycker sig så vagt? Ja jag tror det finns många anledningar.

 • Equmeniakyrkan rymmer olika kyrkliga traditioner och kyrkan vill inte utmärka sig med att vara alltför tydlig, då det skulle kunna skapa obalans. Man vill inte ta ställning för en linje om det inom kyrkan uppenbart finns flera.
 • Otydligheten är också en förutsättning för att kunna driva ideologiska processer där läsare över tid lättare kan acceptera värderingsförändringar. Vagheten är vägen till förändring…. Protesterar inte “kyrkfolket” kan man gå ett stycke till…. Den tankelinjen är uppenbar när kyrkan vill förändra tex synen på homosexualitet. Från kyrklig tveksamhet gick vägen till acceptans och inkludering vidare till integrering av värderingar. Där kom sedan enkönade vigslar och krav på konsekvenser därav. Sen kom hela HBTQ paradigmet såsom en frihets och rättighetsfråga med demokrati som särskild krydda. Filmsnutten ovan är en del av nästa steg…Pärleporten dvs symbolen för Guds rike blir i den nya religionen att få komma ut med sin sexualitet från skyddat territorium ut på gatorna. Pastorer och diakoner bejakar och går bredvid. Baal kan ha en avgörande roll i just detta. Knappast Paulus och Guds ord. (Romarbrevet 1:18-28, 1 Korinterbrevet 6 -9-11)

6. Uppseendeväckande skrivning om genus i samma dokument av missionsrådet. Kyrkoledare Svensson anser sig inte ha någon åsikt om detta heller

 • Missionsrådets policydokument som kyrkorna står bakom innehåller följande synpunkter på genus mm. Citat:  “Genus avser de socialt och kulturellt konstruerade normer kring beteenden och attribut som utmärker vad samhället anser är lämpligt för kvinnor och män. Vad som anses vara feminint genus och maskulint genus, samt möjligheterna att överskrida dessa förväntningar, skiljer sig åt i varje samhälle. Könsidentitet innebär det genus som en individ helst identifierar sig med.”
 • Bibel ger många indikationer på en kristen syn på kön. i 1 mosebok 1;27 klargörs att det är Gud som skapat man och kvinna. Missionsrådet är av åsikter att det är en produkt av den sociala och kulturella kontexten där den enskilda människan själv avgör vilken könsidentitet man önskar. Det är nog omöjligt att finna stöd för detta i Bibeln. Inom Queerteorin finns det däremot som en sanning.
 • Ledarskribenten Ivar Arpi SvD arbetar just nu på en bok om frågan om svensk “mainstreamsyn” på genusproblematik. Han har i så mångaformer stött på den teori som det kristna svenska missionsrådet integrerat i sin värdegrund. Se artikel om Arpis projekt

  Ivar Arpi

 • ,https://www.varldenidag.se/nyheter/vill-avsloja-genushysteri-pa-svenska-larosaten/repsay!OYVwOLQxIPoVGfA

En svensk psykiatriker är inne på samma spår. David Eberhard: https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-psykiater-genus-teorier-ar-kvacksalveri/reprim!s1FhAevDdKHmia   Rj3up38A/

7. Är det så att Bibeln delar Svenska missionsrådets syn på genus?

Att det att  kön är ett val som individen själv gör? Är könet som sådant socialt och kulturellt betingar? Svaret på det finns finns i bibeln på många ställen. Här är några:

 • Lukas 1;15……”ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, 16och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.”  (Förutsägelse om Johannes döparen. Redan i moderlivet fylldes han av helig ande)
 • Galaterbrevet: “Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt 16att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna” ( Paulus skriver att Herren redan i moderlivet utsåg honom och gav honom uppgiften)
 • Jesaja 44: 4 “Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderlivet:
  Jag är Herren, som har skapat allt.” (Han skapade och formade dig i moderlivet,)

 

8. Balansen som kan leda till ett oplanerat dikesbesök

Att hålla kursen är nödvändigt för den som vill nå ett mål. Balansen måste hållas på en smal brygga eller på färd med fordon på väg eller bro.

Kyrkan, Guds församling kan bottna sin tro och verksamhet i Guds ord. Men den kan också påverkas stark av samtiden och formas av den med historien och Bibeln som inspirationskällor men något som måste ses utifrån detta.

Då blir frågan om inkarnationen en symbolisk beskrivning. Då blev Jesu under en social . matförskjutning som förebild. Då blev brödundret en plädering för delande. Då är Jesu död en avrättning och uppståndelsen inte Jesu kropps fysiska uppståndelse utan hans ord uppståndelse i nutidsmänniskans  tankar handlingar och liv.

Någonstans finns en balanspunkt. Bibeln skrevs under inspiration av Den Helige Anden men under den kultur som fanns då. Kan bibeln förstås som Guds ord eller som uttryck för dåtidens värderingar? Här finns en skiljelinje mellan det sk övernaturliga bibliskt beskrivna  (uppståndelsen av Kristus, uppväckande av döda. botande, gång på vatten osv) och den tro som är en inspiration i nutidens kontext.

Skillnaden återfinns också i formuleringen av trosbekännelsen och beaktandet av uppståndelsen och domen. Väntar vi eller inväntar vi “hemlandet” eller är den tid vi har just nu? Förkunnar vi bara kärlek och nåd och lägger domen  historiens dammiga arkiv. Vilka risker utsätter vi människor för genom ett sådant val? Tänk om “min förkunnelse” ger mottagaren ett “utanförskap” och….? “Ovan där” och Pärleporten blir en kulturell låt där hoppet om evigheten numera blir utgång ur en garderob. Men hur förhåller man sig då till dem som tror på “Ovan där”.

Man kan se och uppleva att kyrkan nu till vissa delar hamnat i det ena diket. Trots högstämda uttryck verkar det så inom flera områden.

 • Om kyrkan vill vara öppen och vid och inte sluten och avgränsande vore det naturligt att inte bara ta ställning för kristen abortverksamhet inom ramen för mission. Då skulle samma kyrka också verka för PRO- life aktiviteter och väcka frågan inom kyrkorna om skydd för ofödda. Men det sker inte synligt
 • Då skulle fråga om familjer, sexualitet ha en helt annan utformning och teoretisk grund
 • Då skulle frågan om mission inte enbart handla om det den gör nu utan om förkunnelse till omvändelse och frälsning.
 • Då skulle kyrkan inte rädslas för att visa muslimer att Jesu och Fadern är den absolut enda vägen till Gud och evighetens gemenskap med Skaparen
 • Hur kan opartiskheten i synen på HBTQ kombineras med gatujippon. Kan jippodeltagarna ses som goda förebilder för själavård för en person som har en annan kanske mer bibeltrogen syn på de frågorna. Eller har kyrkans representanter i tjänstedräkt satt ned foten i det ena diket?
 • Då vore frågan om mission till grupper med muslimsk tro inte tabu
 • Då blev inte intersektionalitet en grundideologisk bas som slår igenom i mycket och som därtill öppet redovisas i missionsrådets dokument och framkommer i Följeslagar program och även här och där inom Högskolan Stockholm
 • Människans kön gavs av Skaparen och det är som det är. Genusflum hör inte samman med Bibeltro
 • Exemplen är många.

9. Om positioneringen mellan “vi som vet och insett” och andra som ännu inte förstått

 • Kan det vara så att vissa känner sig mer upplysta och insatta än andra. Där konsekvensen av den upplevda högre insikten blir grunden för att anse att människor med annan åsikt “inte kommit lika långt” dvs inte kommit dit där den som anse sig vara mer upplyst, kunnig, balanserad och insiktsfull i förhållande till andra
 • Ibland kan den som vill snabbt till målet missta sig på vägläget och glömma att det finns två diken som lurar

 

10. Att ligga före andra

Utifrån det som lyfts fram ovan har bland andra Svenska kyrkan men också i minst lika hög grad Equmeniakyrkan och dess ledningar på olika sätt, och med olika uttryck förhållit sig så att  ledningsuppdraget för evangelisationen i Sverige utformas likartat som metodik och kommunikation i en koncernstyrning.

Det blir av sig själv en egenbild av “upplyst” kunnighet som i modern management omskrivs som en ambition att “lägga örat mot marken” och “lyssna in rörelsen”.

Inom Svenska kyrkan finns allt starkare rörelser som kanske inte är strikt “emot” men som möter motstånd. Det är NewWine, OAS, EFS, Missionsprovinsen etc. Alla som definieras som “dåtid”, konservativa, motståndare och inte anpassade till ledningens agenda.

Då blir den strategiska kommunikationen som ibland betecknas som “dialog i ögonhöjd“, “jag tänker” och “vi rymmer olika traditioner” en slags spelpjäser i upplysningens anda.

Troligen är det dock ytterst får gamla baptist och missionsförsamlingar som anser att skapande av Equmeniakyrkans abortkliniker är en angelägen fråga eller ens fråga som är lämpligt grund för utformning och verkställande av missionsbefallningen för en evangelisk kyrka.

11. Saltets funktion inom tro och kristet liv

 

Saltet verkar i biblisk kontext

Matteus 5:13

“Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Markus 9:50

Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara er sälta och håll fred med varandra.”

Har saltet bibehållit den andliga sältan om kyrkoledaren Svensson inte ser någon anledning alls att ha andra åsikter än vad som framgår i SMR policy som bland annat belysts ovan? Det är exakt så han säger enligt tidningen Sändaren, kyrkans egna tidning.

Eller….???

L.B.

 

 

Det här inlägget postades i Debatt, Evangelisation, Församlingsliv, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.