Vems Gud är Gud. Om Jesu monopolanspråk.

1. Bakgrund

Ett antal kristna kyrkor har genomfört ett upprop till stöd för de flyktingar som blivit kristna under sin vistelse i Sverige. De som visat på att omvändelsen gjort det svårt eller omöjligt att leva i hemlandet beroende på risken att dödas eller utsättas för förföljelse blir inte trodda. Kyrkorna blir då med rätta upprörda. Kyrkorna vänder sig mot Migrationsverk och domstolars förhållningssätt. Det är utomordentligt bra och angeläget. Samtidigt finns det skäl att fundera över hur kyrkor förhållit sig till framför allt flyktingar som lämnat islam och mött Jesus och erhållit frälsningens gåva. Det kanske inte enbart är myndigheterna som helt ensamma missbedömt sitt ansvar.

  • Kommentar A: Svenska myndigheter har ingen kunskap om religion i sig. De enskilda handläggare som arbetar med utredningar och beslut har i sin grundutbildning en mycket översiktlig och låt mig säga bristfällig utbildning. Så är det på många områden. Mest känt är kanske genusfrågor, jämställdhetsarbete mm . Här får myndigheterna utifrån ofta statlig/politisk styrning utbildas i olika sakområden.  En handläggare som kommer med beröring av religion och tro försöker normalt begripa den enskildes utsagor och sätta dessa i en kontext av såväl lagstiftning, prejudikat samt dokumentation om problem vid återkomst till hemland.
  • Kommentar B: Att förstå det som på myndigheternas språk kallas “konvertering” bygger på kunskap som handläggare får från källan dvs berörda personer och kyrkor. Ordet konvertera har flera olika betydelser: 1) förnya ett lån, 2) omvandla valuta, 3) ändra räntefot, 4) ombilda, 5) omvandla, 6) förvandla, 7) transformera, 8) dataterm 9) byta religion. osv. Om man konverterar ett lån byter man form och kanske räntor men det rör sig dock om ett lån där lånet är subjektet i händelsen. Överförs begreppet i religion så blir religionen dvs förhållandet eller dyrkande av Gud det som omvandlas i form av utövandet av religionen dvs förhållande till det som kallas Gud. I fråga om muslimsk dyrkande eller underordnande av den Gud den religionen företräder förhåller sig de bekännande sig till. Guden är subjektet på samma sätt som lånet i en bankaffär. Då Gudsförhålladet är huvudlinjen blir subjektet den konverteringen som ser ut som en ändring i utövandet.
  • Är Jesu himmelske Far, bönens Fader vårs mål densamme som muslimer ber till? Här är en åsikt:   https://www.dagen.se/debatt/ar-det-samma-gud-i-bibeln-och-koranen-1.691798  Än mer viktigt är att förstå hur tongivande och ledande kyrkoledare tänker och agerar. Equmeniakyrkans kyrkoledare Sofia Camnering har tillsammans med en muslimsk ledare och Imam kommit fram till denna utsaga: https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning   
  • 50 % av Svenska kyrkans präster menar att muslimer och kristna förhåller sig och tror på samma Gud.
  • Biskop Åke Bonnier i Skara uttrycker sig så här: 
  • Och ärkebiskopen är tydlig; https://detgodasamhallet.com/2018/04/03/nar-arkebiskopen-inforde-hadelselagar/
  • Utifrån likheter och skillnader vill Svenska kyrkan i en församling bygga en gemensam fastighet för gudstjänster: https://www.svd.se/vi-bygger-ihop-kyrka-och-moske 
  • Kommentar C. Om man i en religiös byggnad i Sverige kan inom ramen för samma fastighet be ill Gud och kyrkans och frikyrkans högsta ledningar anser man ber till samma Gud fast på lite olika sätt hur kan man då se att religionerna mellan sig utgör hinder för ömsesidighet? Är det då inte snarare ett politiskt och socialt problem där religionen och konvertering är underordnat?

2. Inlägg av Michael Grenholm publicerat 2016: Muslimerna tillber en gud som inte finns. (Dagen och Facebook)

Muslimer menar att den gud som de tillber uppenbaras i Koranen.Den guden förnekar bestämt att Jesus skulle vara hans son (sura 9:30, 19:34-35), att Jesus dog på korset (4:157) och att Jesus ska tillbes (5:116). Vidare betonar han att han inte älskar alla människor (3:32, 3:57, 16:23). Dock finns också flera paralleller till kristendomen, denna gud utger sig för att ha skapat världen (7:54) och talat till Adam, Abraham och Moses. Koranen erkänner att Jesus är född av en jungfru (19:19-21), att Han gjorde mirakler (2:253) och att Han är Messias (5:72).

Dessa likheter gör dock inte att Herren och Allah kan sägas vara samma väsen, eftersom skillnaderna består. Att jag är en vit man som gillar att sjunga gör inte mig till Elvis Presley. Att både Herren och Allah hävdar sig vara den enda guden som har skapat universum gör dem inte till samma gud. I en akt av avgudadyrkan hävdade Aron att en guldkalv var Israels Gud som hade fört dem ut ur Egypten (2 Mos 32:4).

Även om han hade fortsatt och sagt att denna guldkalv skapade himmel och jord och att ingen annan gud finns än denna guldkalv, innebär det inte att denna guldkalv plötsligt är samma gud som Herren. Det är fortfarande en värdelös guldkalv, Arons vittnesbörd är lögn.

När muslimer tillber en gud som ljuger om Jesus och som inte älskar alla människor tillber de en gud som inte finns. Den levande guden vet förstås vad de ber och älskar dem gränslöst, Han låter många av dem se Jesus i drömmar och syner. Men det innebär inte att Herren är Allah.

3. Pingstpastor Christian Mölk på facebook december 2018:

“Jag får då och då frågan om jag anser att Islams gud Allah och Bibelns Gud är samma gud? Frågan kommer av att den svenska kristenheten nu möter så många muslimska flyktingar som kommer till våra kyrkor i samband med att de vill lära sig svenska och/eller vill bli kristna. Svaret är definitivt nej. Koranens Allah och Bibelns Gud är inte samma gud.

Det ironiska är att jag har hört kristna teologer påstå att Koranens Allah och Bibelns Gud är samma, men jag har aldrig mött en f.d. muslim hålla med om det påståendet. Alla f.d. muslimer jag mött som lämnat islam och blivit kristna, de som rimligtvis borde bäst kunna svara på denna fråga, reagerar väldigt kraftfullt när jag berättar att det finns kristna som menar att Koranens Allah och Gud är samma. Om de nu är samma varför skulle de då lämna islam?

En del menar att det felaktiga påståendet att Koranens Allah och Bibelns Gud är samma gud till viss del har påverkat Migrationsverkets beslut vad gäller konvertiter. Om detta stämmer vet jag inte, men det är absolut värt att undersöka och i så fall protestera emot. Om Migrationsverket har nekat en konvertit uppehållstillstånd baserat på att konvertiten inte riskerar förföljelse som kristen eftersom han/hon lika gärna kan fortsätta be till Koranens Allah vid en utvisning till det muslimska hemlandet, då har ett allvarligt fel skett.

Koranen lär att Jesus endast är en profet. Bibeln lär att Jesus är vår Herre och Gud. Koranen lär att människan kan bli frälst genom sina gärningar. Bibeln lär att den enda vägen till frälsning är genom att bekänna Jesus som Herre. Den gud som Koranen beskriver, är inte samma Gud som uppenbaras i Bibeln: vår Herre och Gud Jesus Kristus.

OBS, förtydligande tillägg: Viktigt att skilja på det arabiska ordet “Allah” och “Koranens Allah”. Arabiskans “allah” är ett neutralt ord motsvarande hebreiskans “elohim” och svenskans “gud”. Jag har full förståelse för om tex en arabisk kristen kallar Bibelns Gud för “Allah”.

4. Den svenska byråkratens dilemma. Kommentarer.

En handläggare inom en statlig myndighet har normalt en generell god utbildning. Lag, förarbeten och rättsläge och sak är grund för all utredning. I fråga om religion och teologi torde förkunskaperna vara begränsade. I alla former av kvalificerade utredningar inhämtas normalt kunskaper som kan ge underlag för beslut och ställningstagande. Om en flykting söker uppehållstillstånd och hänvisar till risk för eller verklig dokumenterad förföljelse för sin tro skall såväl den enskildes utsaga som den religiösa övertygelsens karaktär bedömas med rimlig säkerhet. Här har uppenbart de svenska myndigheterna handlat helt fel med detaljerade teologiska förhör av vanliga människor utan specifik teologisk utbildning. 

Om en person flytt från muslimskt land har denne tvingats bort från sitt hemland där religion, politik och sociala förhållande ofta är intimt sammanflätade.

När såväl kyrkoledare som biskopar och ärkebiskop  anför att muslimer och kristna ber till samma Gud, säger de att detta i grunden handlar om olika uttryck av religiös övertygelse, Om människor ber till samma Gud fast med olika religiösa uttryck  (Sofia Camnerin och en imam gemensam i tidningen Sändaren) är det utifrån myndighetens världsbild möjligt att se det som yttringar där skillnaderna mellan Livets ords och Missionsprovinsens fromhet kan uppfattas som lika stor. Det är ingen orimlig slutsats att en myndighet upplever en flyktings upplevda religiösa övertygelse mer som en social, psykologisk och funktionell fråga där den religiösa delen är underordnad. Eller en konstruerad religiös konflikt i avsikt att få stanna i Sverige. Eller?

5. Konverterad eller härligt frälst

Sebastian Stakset har blivit kristen. Han säger själv att han blivit frälst. Han säger själv att han lämnat sig till Gud, mött Jesus och vill följa honom. Han säger själv att han fått en nytt liv, förlåtelse och försoning. 

Sebastian Stakset, Konverterad eller Frälst?

Har Stakset anfört att han konverterat från icketroende eller ateism eller satanism eller från mörka krafter till ljus?  Bilden av en till Jesus omvänd person i svensk kontext kopplas aldrig såvitt bekant är till begreppet konvertering.  För en frälst person handlar det inte om en social konstruktion eller förändrad kulturell identitet. Det handlar om det som Paulus var med om när han mötte Jesus. Omvändelse och pånyttfödelse. Begreppet konvertit passar utmärkt till banklån med leder till felaktiga slutsatser när det används om personer som riskerar tortyr och dödsstraff för att de “lämnat sig åt Jesus och fått ta de av frälsningens gåva. Begreppet reducerar kanske det upplevt känsliga mellan islam och Jesus. Kyrkoledares (inte alla men en hel del) uppfattning r ju att de har samma Gud som Mohammed. Märkligt.

6. Den vanskliga vägen kyrkoledarna marscherar. Problematisering av kyrkornas påståenden om islams gudsbegrepp och svenska myndigheters bristande förståelse för kristnas utsatthet.

I urklippen och länkarna ovan kan man ju konstatera att de stora kyrkornas högsta ledarna anser att muslimer ber till samma Gud som Jesu Fader. Att Akilov innan massmordet bad ill samma Gud som Levi Pethrus prisade ? Som sakkunniga på sin tro och religion är ledarna normativa för svenska myndigheter. Det betyder att de har en mycket stort ansvar för sin förkunnelse att islams Gud är densamme som Jesu Far. Detta  trots att  vi ber till Guden på olika sätt och fastän kristna har specifikt soterologin, Läran om frälsningen. Det är alls inte utan skäl man kan förmoda att detta har betydelse för myndigheters sätt att bedöma omvändelse och kristen kyrkotillhörighet. Om det nu är så är det förfärligt. De vädjanden om barmhärtighet som kyrkorna nu efterlyser är föredömlig men borde kombineras med egen etisk och bibelfokuserad revision. Är vi som kyrka, jag som ledare medskyldig till myndigheternas bedömningar? Ovan redovisade inlägg från två olika skribenter visar på att det alls inte är självklart att islams Gud är de Kristnas Gud utan något helt annat. Det finns ord och beteckningar för just detta “annat”.

7. Intersektionalitet grund i beslutsunderlag?

I Sverige har politiskt styrda organisationer liksom kyrkor påverkats av moderna ideologiska strömningar. Ej sällan uttrycks de som delar av “värdegrundsarbete” men de kan ha olika beteckningar. Queer ideologi, genusvetenskap, hbtq-certifiering osv läggs in som faktiska “produktionsfaktorer” i myndigheters arbeten. Begreppet intersektionalitet är inte enkelt men här följer en sammanställning: https://sv.wikipedia.org/wiki/Intersektionalitet

I denna teori blir den muslimske och färgade personen underordnad den vite kristne personen. När den underordnade muslimen påstår sig bli kristen ses det som en maktförskjutning på individnivå. Muslimen som konverterat i Sverige positioneras i teorin in i en förtryckande roll (kristen) och möter vid återgång till hemlandet de underordnade varför det skapar en konflikt. Teorin stödjer därför knappast det upplevda religiösa perspektivet i uppgiven risk för utvisning utan ses snarare som en del i den enskildes strävan till maktförskjutning.

Intersektionaliteten är inte på något sätt en formell del av myndigheternas beslutsunderlag. Nej, det är snarare ett slags virus i människors tänkande. Ett förändring av källkoden i “hårddisken”, människans sinne. Organisationer och kyrkor är inte alls undantagna och här finns mängder med indikationer på hur teorin konkret slagit igenom. Det gäller tex i synen på Israel, judar och kyrkornas arbete som det utförs i Följeslagarprogrammet Palestina- Israel mm.

I ljuset av detta är det än viktigare att se att: Jesus är den enda vägen till Gud.

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader.

 

lg

 

Det här inlägget postades i Bibeltolkning, Debatt, Ekumenik, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.