Att göra rätt, är inte lätt. Om kyrkans prioriteringar och risken att missa målet. Del 1.

Bibelordet

Jesaja 24.  Herren skall föröda jorden,
han skall ödelägga den,
härja hela dess yta,
skingra dess inbyggare.
Då går det prästen som folket,
husbonden som slaven,
matmodern som pigan,
köparen som säljaren,
långivaren som låntagaren,
borgenären som gäldenären.
Öde och förödd blir jorden,
skövlad och plundrad.
Detta är vad Herren har talat.
Jorden sörjer och vissnar,
hela världen förtorkar och vissnar,
jordens höjder förtorkar.
5Jorden har vanhelgats av dem som bor där:
de har överträtt lagarna,
kränkt rätten,
brutit det eviga förbundet.
Därför fräter förbannelse jorden
och de som bor där får bära sitt straff.
Därför blir jordens invånare färre,
bara en liten rest blir kvar.

USAs egensinnige president uppträdde härom dagen med en överraskande ödmjukhet, ovanligt för att komma från honom. Han besökte de eldhärjade områden som aldrig i människornas historia drabbats av en sådan total ofattbar ödeläggelse. I kändistäta personers lyxtillvaro hade  de bländande exklusiva villorna, bilarna och alla förnödenheter förvandlats tillsot.Till stoft. Man kan se bilder på hur  räddningspersonal letar igenom brandrester för att eventuellt hitta rester av människor.

President som mest tror på sig själv

Se gärna följande länk; https://www.svd.se/lyxvillornas-pooler-anvands-mot-elden

Profeten Jesaja beskriver något i kap 24 som påminner om detta. Den sociala ställningen i världen elimineras och alla blir lika i sin eländiga situation; husbonden som slaven, matmodern som pigan, säljaren som köparen osv.
Lady Gaga kom inte undan verkligheten i sin hemtrakt. Rikedom och vaktbolag skyddade ingen från elden.

Jesaja-verserna 5 och 6  är lika skrämmande som sanna och verkliga. “Jorden har vanhelgats och de som bor där har överträtt lagarna,kränkt rätten och brutit det eviga förbundet

Därför skriver Jesaja liksom i ett kausalt konstaterande ; “därför fräter förbannelsen jorden och de som bor där får bära sitt straff”. Sambanden mellan människornas liv och gärning får konsekvenser också på agerandet mot skapelsens grunder.
Vårt agerande i förhållande till Guds ordning och vår egen lust och gärning leder till liknande elände som tydligt illustrerades i Sodom och Gomorra händelserna.

1. Tänkbara slutsatser av att gå förbi Guds ord

I ett inlägg på denna blogg 23 september belyser Torbjörn S Larsson ett förhållningssätt om predikan,  dess innehåll, mening och substans. Han pekar på erfarenheter av de välvilliga ordens effekt och sorteringen av primära mänskliga förhållningssätt för människa och kyrka. Det är aldrig  fel att tänka efter före eller att försöka leva livet på ett sätt där vi inte föröder det som är skapelsen.

Uppdraget att förvalta jorden gavs åt människorna i 1 Moseboken 1:

“Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” 27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. 28Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”

29Gud sade: ”Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. 30Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta.” Och det blev så. 31Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Händelserna i Malibu, ödeläggelsen av jord och utbredning av öken, utrotningen av växter och djur pågår i en stigande process. WWF världsnaturfonden redovisade nyligen att jordens vilda djur minskat med hela 60% En ofattbar stor förändring. Se följande länk:

https://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1751873-living-planet-report-2018-60-procentig-nedgang-av-bestanden-av-vilda-rygggradsdjur-sedan-1970

Varje människa som är bibelläsare måste ställa sig frågan om jag som läsare handlat och förvaltat livet och vår omgivning på ett ansvarsfullt sätt.

2. Kyrklig klimatfasta

Equemniakyrkan följer samtidens politiska trender. I avsikt att öka enskilda medlemmars och kyrkors kunskap och engagemang i klimatfrågan har en särskild samordnare anställts. Det är ju inte så tokigt alls. Kyrkans tjänsteman måste ses som en prioritering av de resurser som församlingar och enskilda gett kyrkan att förvalta. Men hur förhåller sig då frågan i en global eller nationell kontext? Ja svaret är inte enkelt att ge i denna blogg och kanske frågan är stor och denna blogg inte relevant för att belysa komplexiteten.I alla fall inte vetenskapligt och politiskt.

Först ut kommer “nyordet”; kliimatfasta:

Här är initiativet om klimatfasta: https://equmeniakyrkan.se/klimatfasta/  Vem kan tycka annat än att detta är riktigt bra?

3. Om eländiga utsläpp som skadar människa och natur.

Ibland letar sig verkligheten in i alla tidningsrubriker som omger oss läsare dagligen. De flesta svenskar är nog klart medvetna om klimatfrågan och utsläppen av koldioxid och dess effekter på vår jord. Men så finns det här ändå beslutet som påverkar min värld mer än min bilfärd till konsum eller kyrkaffets ingredienser:

https://www.svd.se/helt-orimligt-att-lata-raffinaderi-vaxa/i/senaste/om/debatt

4. De värsta “utsläpparna” i Sverige 2017.

Hur påverkar mitt liv och mina närståendes livsföring samhället och klimatet. De allra flesta aktörerna verkar vara överens om att CO2 utsläppen är en stor marodör. Men var finns de största utsläppspunkterna.? Är det mjölkkorna hos Arlabonden och mitt mjölkdrickande eller finns det andra mer betydande

– De släppte ut mest koldioxid från fossila källor under 2017

Anläggning Utsläpp av fossil CO2 (miljoner ton) Verksamhet Kommun
1. Luleås kraftvärmeverk, Lulekraft 2,174 Förbränning Luleå
2. Cementa AB, Slitefabriken 1,601 Anläggning för framställning av cementklinker eller kalk Gotland
3. Preemraff, Lysekil, Preem AB 1,583 Olje- och gasraffinaderier Lysekil
4. SSAB, Oxelösund AB 1,53 Stål och metall Oxelösund
5. SSAB EMEA AB, Luleå 1,294 Stål och metall Luleå
6. Borealis Krackeranläggning 0,641 Anläggning för kemisk framställning av organiska baskemikalier Stenungsund

5. Fördubblade utsläppsrätter av CO2 nyligen godkända för Scanraff Lysekil

Del av Scanraff Lysekil,Brofjorden Kommer att bli landets största utsläppskälla

Enligt 2018 års rapportering till FN:s klimatkonvention släppte Sverige 2016 totalt ut 52,9 miljoner ton växthusgaser (omräknat till CO2 ekvivalenter). 36% av dessa omfattar utsläpp från industrier, som t ex Preemraff vars utsläpp regleras via s.k. utsläppsrätter. Preemraff är idag Sveriges tredje största CO2-förorenande industri med utsläpp på 1,7 miljoner ton CO2 per år. Efter utbyggnaden fördubblas utsläppen och Premraff i Lysekil toppar då listan i Sverige med god marginal med hela 3,4 miljoner ton CO2 per år. Detta handlar ju förstås bara om utsläpp genererade under själva produktionen. Sedan bidrar Preemraffs produkter till ytterligare fossila CO2 utsläpp inom bland annat transportsektorn. Dessa utsläpp regleras främst via nationella klimatmål som baseras på EUs klimatmål, som i sin tur regleras i Parisavtalet.

För att sätta detta i perspektiv så släpper varje svensk enligt Naturvårdsverket idag ut ca 11 ton CO2 per år. För att minska klimatpåverkan och nå 1,5-gradersmålet (vilket vi har skrivit under på i Parisavtalet och bör nå för att inte få extrema klimatförändringar) måste vi enligt klimatexperter ner under 4 ton CO2 per person och år före 2030. En flygresa t o r till Thailand genererar ca 3,9 ton CO2 per person. Detta är alltså hela årsbudgeten för en person 2030. Samtidigt motsvarar det utbyggda Preemraffs årliga utsläpp nästan en miljon Thailandsresor.

6. Psykisk ohälsa fördubblad

Mer än dubbelt så många barn lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Ökningen är mycket stor även bland unga vuxna.
Bakom stegringen ligger framför allt ångest och depressioner.
– Man kanske har högre krav på sig i dag, säger Peter Salmi på Socialstyrelsen.

De senaste 20 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna i Sverige ökat kraftigare än i de andra nordiska länderna. Det handlar både om självrapporterade psykiska besvär och diagnostiserade psykiska sjukdomar, enligt Socialstyrelsens rapport . som kan läsas här:  Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.

Enkel fråga: hur är det med anställda kyrkliga samordnare för de mest utsatta inom denna målgrupp?

7. Tuffare arbetsmarknad

I dag har närmare 190.000 barn och unga vuxna någon form av psykisk ohälsa. Mest drabbade är unga kvinnor i åldern 18-24 år. Det motsvarar omkring 10 procent av flickor, pojkar och unga män samt 15 procent av unga kvinnor.

Ökningen återspeglas i hela ungdomsgruppen, även om den är högre bland personer med svåra psykosociala förhållanden. Det kan enligt rapporten tyda på att orsakerna står att finna i miljöer där de flesta ungdomar vistas, till exempel i skolan eller vid inträdet på arbetsmarknaden.

– Det skulle kunna handla om att det är svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i dag än tidigare, eller att utbildningarna är mer teoretiska. I dag jobbar barnen nästan som små projektledare och om man till exempel har adhd kanske man behöver mer hjälp än tidigare, säger rapportförfattaren Peter Salmi.

Enkel fråga: Finns det från kyrkor planerad och strukturerad verksamhet till stöd för människor med dessa bekymmer som dominerande i vardagen och livet i övrigt?

8. Risk för självmord. Tre svenskar dör så varje dygn. En människa var 40: sekund.

Socialstyrelsen bedömer att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka. Personer som diagnostiseras med depression eller ångestsyndrom riskerar långa sjukdomsförlopp samtidigt som det finns en förhöjd risk för självmord eller självmordsförsök.

https://www.svt.se/nyheter/val2018/psykisk-ohalsa-okar-bland-barn-och-unga-vuxna

Självmord har många olika grunder. Att inte finns mening med liv eller kraft att orka vidare hör ofta samman med livets mening och fysisk och psykisk kraft samt brustenhet i fråga om relationer. Kristna människor , församlingar och kyrkor har ju i sig verktyg och budskap som i hög grad kan ge människor såväl frihet, mening som meningsfullt liv i gemenskap.

Enkel fråga; Varför profileras kyrkorna inte i fråga om detta sociala som strukturella problem? Vore inte en kyrkans strategiska  samordnare lika angelägen här som inom klimatpolitiken?

9. Gemenskap och meningsfullhet

 Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat en nationell strategi och utsett en ensamhetsminister.

Tanken med strategin, som släpptes i oktober, är dels att ta reda på vilka faktorer som bidrar till ensamhet och minska stigmat kring ensamhet, och dels att se till så att alla politikområden främjar gemenskap och psykisk hälsa. Bland annat ska regeringen verka för att förbättra offentliga transporter och för att natur- liga mötesplatser byggs in i nya bostadsområden. Dessutom ska man stötta olika frivilliginitiativ.

Enligt en rapport från regeringens kommission om ensamhet känner sig fler än nio miljoner britter – cirka 14 procent av befolkningen – oftast eller alltid ensamma. Det är något som i förlängningen kostar arbetsgivare uppemot 2,5 miljarder pund årligen, enligt en studie.

Och det är långt ifrån endast äldre människor som känner sig ensamma. Enligt den brittiska statistikmyndigheten, upplever fler ungdomar mellan 16 och 24 år att de är ensamma än personer som är mellan 65 och 74.

Hur tänker vi om änkor och änkemän och upplevelsen om ensahet

Den sk H70 utredningen i Göteborg som gjordes för rätt många år sedan klargjorde sambanden mellan brist på meningsfullhet och gemenskap som en av de allvarligaste hälsoriskerna. Långt värre än att röka tungt och dricka mycket alkohol. Att bli änka/änkling är en synnerligen stor hälsorisk. Socialtjänstlagen ger enskilda rätt att få hjälp att hitta “ett meningsfullt liv i gemenskap med andra” Rättigheten är lika stor som rätten till försörjningsstöd.

En enkel fråga: Vi kristna anser att vi i Bibeln och församlingens gemenskap har alla möjligheter att verka i detta område med betydande framgång. Varför utvecklar kyrkor och församlingar inga strukturella planer här och hur kan det komma sig att rättvisemärkt kaffe borde kopplas samman med människors behov av gemenskap? Eller ser vi meningsfullhet och gemenskap som något annat fast verklighehten är som den är?

10. Sammanfattning och enkel analys

Bibeln är utgångspunkt för oss kristna i allt som gäller våra liv. Eller kan man kanske uttrycka det så att Bibeln bör vara det. Ibland sammanfaller verkligheten med den bibliska profetian på ett märkligt sätt. Det är lätt att som “modern” människa eller sk “liberal kristen” se bibelns berättelser som bilder eller metaforer som inte motsvarar verkligheten. Men den bibliska berättelsen har en funktion och man kan ju se hur såväl Jesus som de närmaste efterföljarna förhåller sig till sin bibel. Johannes uppenbarelse, en svårläst bok, innehåller många referenser till den judiska bibeln.

Jesaja är och var en högt aktad profet. Orden ovan från hans text kan inte bara förbigås. Sodom och Gomorra i förhållande till människans otro har en parallelll den yttersta destruktionen. Varför skulle den inte gälla idag, även om just saltstoden ännu inte setts. Kanske är skillnaderna mellan Malibu och den bibliska kontexten inte så stor.

Miljöfrågorna som nu mest betecknas som klimatfrågan är en grundbullt för vår existens.Det handlar m förhållningssättet för skapelsen dvs naturen, människorna och djuren. Men miljöfrågan har olika dimensioner.

Visst är det bra om kyrkor engagerar sig i rättvisemärkt kaffe, Visst är det bättre med tåg än med en gammal rostig Volvo med B20 motor. Visst är grön gurka från Tibro bättre än en dieseltransporterad från Spanien.

TV predikan valdagen 2018 Sofia Camnerin, kyrkoledare. Vilket budskap förmedlas. Frälsningen är den den riktigt stora frågan eller?

Men kanske borde kyrkan prioritera det som kyrkan är bäst på; livet och meningsfullheten.

Att begränsa effekterna av Preemraffs utsläpp i Lysekil är knappast något som vare sig en församling eller kyrka kan åstadkomma på egen hand. Här krävs politisk kraft på alla nivåer. Visst är den enskilda människans livsföring en liten pusselbit som kan läggas samman med alla andra. Men ur kristen synpunkt finns en tanke jag inte kommer ifrån:

  • i vårt land finns massor med kraft hos mängder av människor som vill skydda vår miljö och rädda klimatet. Och de behöver absolut bli fler-
  • – Det finns betydligt färre personer som arbetar för att människor skall räddas till ett evigt liv och få del av frälsningen genom Jesus kristus.
  • Om jag som kristen ser detta som en oerhört angelägen fråga ja kanske den mest angelägna hur kan jag då försvara prioriteringar i förhållande t mellan angeläget arbete som många är angelägna att verka för i förhållande till livsavgörande angelägna frågor som betydligt färre verkar för.
  • Min fråga blir därför: Hur använder jag tid kraft och resurser på ett klokt sätt.

lg

Det här inlägget postades i Baptism, Debatt, Evangelisation, Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.