Equmeniakyrkans nya satsning

Equmeniakyrkan har gjort en ny satsning på bred front. I text visar kyrkan sina ambitioner som kyrka och i videon läggs budskapet in,

http://equmeniakyrkan.se/nyavanner/

En annan kyrka med dynamisk växande verksamhet med dop och församlingstilväxt för en internationell målgrupp visas på nedanstående länk.

http://www.globalgemenskap.se/index.php/en/

Utifrån en klassisk baptistisk tradition och kanske lite evangelikal hänförelse är länkarna talande.

Läs gärna och begrunda.

 

 

 

Att konvertera eller att komma hem. Att byta religion eller att möta Jesus.

Under de senaste månader har det i pressen i flera fall redovisats att Migrationsverket dels tycker att flyktingar skall redogöra för sin tro eller konvertering. Dessutom klargöra skillnaden mellan kristen tro och tro på islam. Dessutom ställer den statliga myndigheten frågor till den asylsökande huruvida det egentligen inte är samma Gud i islam som i kristen tro. Skulle samma fråga ställas till biskop Bonnier i Skara och till Livets ords föreståndare Joakim Lundqvist är det ytterst sannolikt att fråga får helt olika svar. Med akademiska  vinklingar av olika slag. Ett ämne för doktorsavhandling inom högskoleteologin. Denna fråga ställs till asylsökande afghaner med begränsad akademisk erfarenhet och som upplevt ett möte med Jesus. Knepigt värre som Leif GW brukar säga när han anser något som mindre lämpligt…

I väldigt många sammanhang såväl från press som från myndigheter och kyrkor används begreppet “konvertera”. Det är i sig inget felaktigt, men uttrycket är i vissa sammanhang faktiskt lite missvisande, i alla fall med en evangelikal kristendom som grund.

“Konvertering” är ett begrepp som finns inom matematiken men också ett ord som omvänds inom ekonomi och i många olika sammanhang. Man byter liksom enheter eller begrepp.

I fråga om det religiösa begreppet “konvertera” låter det för mig mycket platt. Som att byta elleverantör från Vattenfall till Sydkraft. Från Länsförsäkringar till Skandia. Eller betalningssystem i valuta från euro till bitcoin.

Migrationsverkets frågeställningar som religions-lös myndighet är kanske inte så konstiga. Varför passar inte Vattenfall längre? Hur ser du på konverteringen från US dollar till Euro?Allt blir då på något sätt en fråga om värdering. Ställningstaganden till ett slags objektiv mätbara enheter. Sanningar. Jesus lika sann som Muhammed. Gud som Gud. Dollar som valuta eller Bitcoin.

Även om jag själv tycker att Migrationsverkets handläggare gör ett allvarligt tjänstefel gentemot en utsatt person.Vårdslös myndighetsutövning helt enkelt. Det är det mer bakom. Ett fel som därtill är så allvarligt att det kan riskera en enskild persons liv, ja inte bara en enskild persons liv utan faktiskt en hel familjs eller släkts liv. Det finns numera straffansvar för den tjänsteman som utför övergrepp eller allvarliga tjänstefel.

Även om jag nu tycker så i sakfrågan vill jag belysa en annan dimension.

Att bli kristen eller som det också sades ”kristnades” var ju under Gustav Vasas tid eller under korsfarartiden var en slags myndighetsåtgärd. Staten och kyrkan var ett. Blev man inte kristen när korsfararen anlände kunde man bli av med huvudet. Under Gustav Vasas tid hände annat elände för den som inte avsade sig katolska kyrkans lära.

I kyrkoböckerna i slutet av 1800 talet förtecknades man som odöpt om föräldrar ansåg att dop är en fråga mellan Jesustron och den enskilde. Det kunde också hända att man inte förtecknades med namn på barnet, då namn kopplades till lutherskt barndop. Detta skedde faktiskt fram till runt 1900 i konkreta fall jag hittat i min släktforskning.

I muslimsk tradition är ju det än idag så att man faktiskt konverteras efter det att den grupp man tillhör (otrogna) anfallits, angripits eller hotats av de som anser sig vara rätt trogna. D.v.s. tron ses som en del av en politisk styrning. Religionen blir ett uttryck för makt och politisk positionerna. I så kallade muslimska länder är politik och religion nästan undantagslöst sammankopplade och i dessa är demokrati något som inte längre finns kvar.

Runt sekelskiftet var det så att var man förr svensk så var man förr som princip medlem i “Statskyrkan”. Var man baptist eller pingstvän var det illa. Man var utanför.  Samhället och Statskyrkan var ett. Muslimsk tro och stat är ett i många länder än idag.

Min slutsats är att begreppet “konvertera” är mindre lämpligt idag när tron är fri från myndighetsutövning och medborgarskap i ett land, Tro och politik och geografiskt herravälde hörde samman när Mamlukerna 1347 intog Jerusalem. Tredje riket hade samma metodik strax före kriget; konvertera eller dö. När kyrkor idag själva använder begreppet  konvertering, “smittar” det självfallet till myndigheter och domstolar och i ordet finns ett slags muterat tanke virus.Kristna vill ju inte att enskilda skall byta tankesystem eller religion. Nej vi vill att varje människa skall få möta Jesus och ta emot hans nåd och frälsning.

Så här tänker jag;

 • När frikyrkorörelsen utvecklades samtidigt som statskyrkan användes inte ordet “konvertera till pingstkyrkan”. Detta gjordes ej trots att det var inom ramen för kristen tro.
 • Orden som användes då svenskar som blev kristna på ett individuellt plan var ju från sekelskiftet och längre tillbaka.
 • -frälst
 • mött Jesus
 • omvänd
 • pånyttfödd
 • lärjunge
 • lämnat sig åt Gud
 • böjt sig inför Herren
 • tagit emot Jesus i sitt hjärta
 • fått ett nytt liv i Jesus

Det är en avsevärd skillnad i ordens reella värde om man säger att Ali konverterat eller att Ali mött Jesus och tagit emot frälsningen genom hans blod på Golgata.

Om vi kristna förenklat dialogen och brukar orden: med “lämnat sig åt Gud” borde det ge den som omvänt sig ett annat språk som myndigheten i sig har svårare att bemöta och snärja enskildas tankar. Jesusmötet är ju något som inte har med akademisk teori att göra utan är en del av livets innersta puls.

 • ”Nej jag har inte konverterat jag har blivit Frälst genom Jesus Kristus och lämnat det gamla livet.”

För en agnostiker eller ateist gäller ju samma förhållande.

Frågan är i alla fall mycket aktuell. För någon dag sedan fick jag besked om att några personer som för något år sedan kommit till Sverige nu ville döpas till Kristus, De har “konverterat”. Men är ordet adekvat. Nja, inte helt fel men med en specifik valör som dessutom kan ha andra effekter för såväl den enskilde som dennes omgivning.

Så orden kan ge liv men också bekymmer. Värt att fundera på för oss alla.

Lg

 

 

Om effekter och värderingar kring Bibelns mening. Att våga följa eller omtolka så det passar min egen övertygelse.

Här på denna blogg har vi redovisat hur Equmeniakyrkans kyrkoledare ser på relationer och äktenskap i enkönade förhållanden.

Övertygad kyrkoledare

Kyrkoledare Camnerin har för sin del varit mycket tydlig på utgångspunkter och värderingar av såväl Bibeln som sin syn på den homosexuella läggningen.

Tidningen Världen idag redovisar i en intervju/reportage en kvinnas erfarenhet av dels bejakande av de utsagor som Camnerin m.fl. torgför och de konsekvenser det fått för hennes person. Samtidigt beskrivs den förändring hon och hennes make fått del av genom att ta till sig och följa Guds ord. Detta efter att hon upplevt att livet inte blivit riktigt rätt.

Här finns två diametrala uppfattningar redovisade. Varje “läsare” kan själv bedöma dem och fundera igenom vad det kan betyda för den egna uppfattningen.

Länk från tidningen Världen idag februari 2018

http://www.varldenidag.se/nyheter/bibelord-lockade-emily-bort-fran-homosexuell-livsstil/reprax!FwBNEeJCYMYhJqbOTLgXg/

Kyrkoledaren Sofia Camnerins uppfattning redovisad i Sändaren får några år sedan:

http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

Lg

 

Tänk om…kursen kunde justeras…då…

Tänk om Equmeniakyrkan under 2018 kunde sätta nya avtryck i sitt arbete. Mycket bra görs men en del riktigt knepigt verkställs,  Nya initiativ för en evangelisk satsning med djupare kontakt med klassisk kristen tro bör kunna tas fram 2018 och framgent.

Tänk om kyrkoledningen 2018 skulle våga:

 1. Upphöra sända kyrkans kollektmedel till omkostnader och support för Pridefestivalens jippon i Stockholm. Pride park mm.

BDSM aktivitet, repbindning

Om kyrkoledningen absolut vill sända offermedel till denna verksamhet bör församlingarna få kunskap om detta oaktat om beloppet utgör promille eller procent av årsomsättningen insamlade medel. Kanske är det så att få församlingar och medlemmar ens kunde drömma om hur deras kyrka agerar i detta avseende.

 

2.- Betona att det är viktigt att våra nyanlända svenskar som inte ännu funnit Kristus får del av evangeliet om tro dop och församlingsgemenskap.

Kyrkan kunde kanske agera så inte enbart språkcafeer och liknande verksamhet  torgförs som insatser, Dessa kan i många fall mycket väl kan drivas av allehanda organisationer. Evangeliet om Jesus är det som vi främst bör erbjuda. Kyrkans budskap enbart som ett socialt projekt blir ett begränsat redskap. Vi behöver dessutom klargöra att även personer med muslimsk bakgrund behöver ta emot frälsningen i Jesus Kristus och det är vår kyrkans mål. Här är kyrkans kommunikation eländigt otydlig tex på den egna hemsidan (se hemsidan och berörda avsnitt där)

3 – Equmeniakyrkan bör kunna uttala, undervisa och förkunna att Guds ord inte stöder det  i media  populärt förmedlade budskapet om äktenskap mellan en eller flera personer av samma kön. Vare  sig äktenskap i enkönade relationer eller förhållanden har stöd i Bibeln om man inte stuvar om där och /eller ifrågasätter bibeltextens ursprung och författarens kunskap. Samtiidigt måste vi alla kristna betona att den enskilda människan alltid är älskad av Gud och hans församling och välkommen att dela gemenskapens glädje.

Elida och Stefan Abrahamsson planerar under våren 2018 “Ship to Israel” Ett skepp med kärlek och evangelium. Något för vår kyrka???

4.- Vi bör genast förändra den ensidiga och felaktiga bilden av Israel och Palestina som kommuniceras på olika sätt av kyrkans och deras partners såsom THS, Diakonia, SKR, m.fl. Mycket sällan uttalar kyrkan kritik mot den diktatur som utvecklats inom Palestinska myndigheten. Inte heller att Hamasledarna och Abbas blivit miljardärer trots landets upplevda fattigdom. Att palestinska barn lär sig “slakta judar” har uppmärksammats, Att medel stjäls från utsatta och läggs in diktatorers fickor tycks väga lätt i förhållande till Israels försvar för demokrati, rätts statens bestånd och frihet för medborgarna att välja religion och behålla yttrandefriheten, Dessutom skydda hela befolkningen från att utsättas för terrorism och religionsförföljelse. Månne Equmeniakyrkan  kunde uppmärksamma Elidas Ship to Israel 2018! Elida startades som ett  klassiskt missionsprojekt av Missionskyrkan och missionspastorn Tarren Abrahamsson, Stefans far. Kanske dags att knyta an till historien?

5.-Kyrkan kan och bör kräva förändring av följeslagarprogrammet i Israel och Palestina så att det blir det projekt som är dess namn och tanke. Idag är det i huvudsak ett rent palestinskt projekt där inte en enda följeslagare är lokaliserad i Israel. Raketbeskjutningar mot barn, familjer, vuxna, turister sker regelmässigt från Gazaremsan in mot städer som Sderot i Israel. Judiska liv verkar inte alls vara värdefullt att värna om. Denna hållning brukar annars mörkt bruna krafter dela,  men här en annan kontext sk följeslagare märkligt  passiva och det är sorgligt. Läs vidare på programmets hemsida och analysera själv!

5.- Återgå till klassisk bibelsyn och upphöra att leka med förändring av bibeltexten i avsikt att Gud inte skall uppfattas som en del av patrialkal struktur. Korrigering av handboksmaterialet är en direkt konsekvens. “Jesus är ingen hen, Gud är ingen moder”. 

6.-Prediko- och yrkesförbudet bör under 2018 förhandlas bort för baptistpredikanter eller pastorer med en baptistisk grundsyn i församlingar med samarbete med Svenska kyrkan.

Avtalstexterna som Equmeniakyrkan arbetat fram har inte ett innehåll som förändrat Svenska kyrkans hållning märkbart sedan 1890 talet i dåvarande monopolkyrkan med total statsstyrning. Att inte en baptistpastor får predika dop är egendomligt på grund av den egna Equmeniakyrkans avtalstexter är värt att begrunda för alla såväl baptister som fd “missionsförbundare”.

7. Camnerin, äktenskap och bibelsyn. I en intervju i Sändaren anför kyrkoledaren följande: http://www.sandaren.se/nyhet/overtygad-om-att-homosexualitet-inte-ar-synd

I själva sakfrågan om bibeltextens innehåll anför kyrkoledaren att den handlar om makt och utnyttjande av unga pojkar. Det är kyrkoledarens uppfattning inte en som delas av andra teologer. Men än mer tänkbart är att en svensk kyrkoledare ifrågasätter Paulus till förmån för egen samtidsanpassad grundinställning. Dvs kyrkoledaren tar över Bibelordets innehåll och “syndfriförklarar” dem som inte följer Paulus, Onekligen ett specifikt ställningstagande. Var och en kan ju fundera på i vilka andra frågor en anställd ledare hanterar frågan om bibeltexters innehåll utifrån en slags absolution. Tänk om hon har fel? Men hennes inställning är måhända bekväm…eisegetisk och bejakande i hbtq och pridekretsar.

Teologen Anders Sjöberg uttryckte sig så här om olika grundläggande förhållningssätt på Guds ord apropå Camnerins utsagor:

 • jag kan antingen ta del av Guds ord i bibeln, ta in det och värdera hur det skall påverka mig i mitt liv och min vardag
 • jag kan alternativt utgå från min vardag och mina värderingar och söka stöd i ordet för det som är mitt förhållningssätt.

Det är väldigt tydligt att kyrkoledaren hela tiden utgår från det hon ser är det som förändras i samhällsvärderingar och utifrån det omtolkar Paulus undervisning,

Tänk om…..man kan tänka till och tänka om…igen…

lg