När Bibelns ord om och av kärlek blev kidnappat. När friheten i sägs vara något annat än den som finns genom Kristus. När nåden blev billig. Del 4.

2 Tim 4.

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

I inlägg 1 belystes begreppet eisgesisk bibeltolkning. Med begreppet avses att den som för fram ordet söker bekräfta sin egen övertygelse med ( the interpretation of a text (as of the Bible) by reading into it one’s own ideas”. I Tim 4 vers 3 och 4 finns i bibeltexten exempel på vad som beskrivs med eisgesisk. När Equmeniapastorn Kazen i Göteborg antyder att två kärleksfulla relationer  i gamla testamentet kan innehålla homosexuella relationer syns det vara ett uttryck för att hennes egen egenproducerade teologi.

Sändarens ledare om “Hat” och Putin och Pride är utformad på samma vis. Mest intressant eller skrämmande är att tidningen skapar inverterade värden på ord. Språkets innehåll har förändrats. Det är en  teknik i likhet med den som Orwell skapade teoretisk/profetiskt  i romanen 1984. En av de värdeord som Sändaren omvandlar är ordet “Kärlek”.

Allas rätt till kärlek” hotas enligt Sändaren av krafter med högerkaraktär. Sändaren bygger sitt påstående på värderingar om läget i Ryssland, Ukraina och Trumps obalanserade politik. Detta kopplas samman med svensk våldsbejakande nazism och en kristen tidnings hållning till Pridemanifestationer. Att det kan finnas olika åsikter om homosexualitet som en individuell sexuell läggning är en sak. Det behöver alls inte vara ett hot mot allas rätt till kärlek. Om lagstiftaren avsåg att förbjuda detta då kan jag förstå och dela upprördheten. Men att på teologiska grunder ha synpunkter är ju en helt annan fråga. Ingen kristen organisation eller kyrka oaktat inställning till enkönade äktenskap mm har jag sett önskat ett förbud mot kärlek. Vare sig homosexuell eller hetero eller Agape den utgivande kärleken.

“Stå upp för allas lika värde.” Att utifrån kristen tro eller en etisk värdering ha synpunkter på ett spektakulärt arrangemang,en demonstration eller social företeelse kan inte alls sägas stå i motsatsförhållande till respekt människovärdet. I biblisk kontext visar ju Jesus tydligt att han inte ser på människor med olika värderingar. Alla är vi Guds barn skapade som en avbild. De som levde och verkade tokigt, enligt hans undervisning, mötte kärlek, med också vägledning till den väg han visade. Gå..och synda inte mer…. Sändaren visar igen ytterligare en Orwellsk omvandling av ordens värde: att ha synpunkter på social och mänsklig företeelse antyds tydligt vara hat och hot  emot alla lika värde. Annan åsikt blev till har och hot. Hur kan det bli så??

Demokrati och mänskliga rättigheter. Kamp för. Extrema högerkrafter som Putin, Trump, Världen idag och sparkad KDU politiker faller under ledarens svepande beskrivning som hot mot demokratin. Kampen för mänskliga rättigheter och demokrati behövs i många länder. Exempel finns i massor. Oftast länder där kvinnas rättigheter är begränsade och religionsfriheten borta. Här finns Saudi, Jemen, Irak, Iran, Nordkorea och väldigt många afrikanska stater. I Turkiet sker en oroande utveckling. I Gaza styr bevisligen korrumperade terrorister. I Palestina struntar presidenten i de fria valen.Kvinnas rättigheter är för övrigt begränsat i många länder med muslimsk identitet.

Men Sändaren berör inte detta hot utan kopplar dessa demokratiska hot med illegalt nazistisk bråk i Sverige och en kristen tidning som skriver mycket om omvändelse, tro, bibelundervisning, dop, karismatiska gåvor, mission, helanden, gudstjänstliv osv.Hur hoten serut i detta fall redovisas inte. Knepigt.

Yttrandefrihet. Sändaren lyfter fram ett ställningstagade om yttrandefriheten. Skribenten tycks förorda en inskränkning av den demokratiska rättigheten. Tidningen uttrycker det så här:

“Yttrandefrihet kommer alltid innebära att människor uttrycker åsikter som andra­ anser förkastliga. Det vi inte får göra är att låta yttrande­friheten bli en ursäkt för att själva vara tysta när vi upplever att andra människor kränks i dess namn”

Att beröra yttrandefrihetens gränser är ingen enkel fråga. Den är dock grundlagsskyddad och i vårt land mycket juridiskt skyddad. I t.ex. Turkiet, Ryssland ja i många länder begränsas den rätt ohämmat. Men i Sverige?

I Sverige, i Bohuslän fick en präst i Svenska kyrkan sparken för att han i en artikel i lokaltidningen skämtat till det eller varit plump i formuleringen kring yttringar från typ Pride RFSL etc, Biskop och prost uttryckte beundran för prästens bibeltrohet och kunskap om Bibeln, men personer medlemmar i Sv Kyrkan kände sig kränkta då de var homosexuella. En anställd präst yttrandefrihet begränsade anställningstryggheten.

Ledarkribenten balanserar på ett vagt underlag; Om människor upplevs bli kränkta eller få ett negativt budskap utifrån samhällets generella värderigar hur ser vi på dessa i förhållande till bibliskt innehåll. Skall enkristen undvika att delge sin tro och övertygelse?

Angela Merkel redde nyligen väl ut skillnaden mellan hennes värdering som politiker och ett ställningstagande i samma ärende där hon som kristen hade en helt annan åsikt än den som hon hade i nationens intresse .

Nu försöker Sändaren greppa kristen klassisk tro och kränga in den i ett världsligt paket. Ett slags religiöst Pride glitter, Evangeliets ord om livet kan väl inte ses som hat? Paulus ord i texten ovan handlar också om att vi skall ta till oss budskapet och inte lockas till olika ledare som bekräftar min egen privata teologi. Här ger Sändaren ett utmärkt exempel på just det som Paulus ord träffande beskriver. Först måste man med kraft understryka att Guds ord absolut inte får uttryckas så att en enskild de facto kränks.Jesus gjorde aldrig så. Men att undanhålla Ordet eller med eisegesisk ambition omvandla det till vad som anges i 2 Tim 4.Den förkunnare som gör så, riskerar ju en annan människas väg till efterföljelse. Då blir det en synnerligen allvarlig handling.

Då förkunnas Den Billiga nåden.  Är det så att den finns och skall erbjudas?

Kärleken är en öppen famn. Att bli ett Guds barn  är en del av en försoning. Barns frihet innehåller frihet, men begränsningar. Lek på motorväg, lek med eld, lek i vatten utan tillsyn är inte kärlek. Lek med omsorg innehåller ej sällan begränsningar. Begränsningarna utifrån Jesus och hans apostlars undervisning är inte hat utan kärlek. Det är gränslösheten och dess utlämnande konsekvenser som kan blir den den skadande kärlekslösheten.

Reformation

Sändarens ledare, Equmeniakyrkans sponsring och stöd för Pride, utan begränsningar, är uppseendeväckande avsteg från frikyrkans historia.

Sändaren och Equmeniakyrkas ledning har uppenbart inte kunnat skilja stöd och support för homosexuella och förtryckta i förhållande i ett samhällsperspektiv och i kristet perspektiv. Det är inte alls bra. Det är inte svårt att se det utbud av allehanda erotiska och olika relationsinriktade yttringar som manifesteras och propageras för på Pridefestivaler. Långt från klassisk kristen tro, om än Sändarens inte delar den uppfattningen

Varför sponsrar vår kyrka Pride festivalen med kyrkans egna medel. Är dessa offrade för sådan verksamhet?

Varje ledare och medlem i kyrkan bör ställa den frågan och hemställa om svar. Utifrån det svaret måste varje medlem, kyrkobesökare ta ställning till varthän man vill skicka sina offrade gåvor.

Ett fokus på den egna församlingen, att inte ge pengar via skattsedeln kan vara medel för att väcka frågorna men också påverka utvecklingen i en annan riktning än viftande av flaggor till stöd för pisksex och relationsanarkister.

Allt är ju inte alls fel i Equmeniakyrkan, det måste tydligt framhållas. Det allra mesta är bra motiverat och bibliskt grundat, Men i vissa stycken, inte alls oviktiga, har kyrkoledningen hamnat utanför den smala vägen och hittat nåd till x-trapris. Billig nåd gömt i liberalteologins värdegemenskap.

Reformationen måste ske inifrån och underifrån, Bön och handlingar, styrning och förändring. Omprioriteringar och nystart, Det är den enda vägen. Kyrkan bör snarast; lämna den politiska och mediala korrektheten. Låt oss studera och följa Bibeln och stå upp för dess värderingar. Inte fragmentariskt, inte med proklamationer som låter bra för örat. Låt oss be om omvandlade hjärtan. Men låt oss älska varandra. Älska med ordets egentliga betydelse. Alla är älskade av Herren. Älska utan det innehåll som etablissemanget skriver på sina gatuplakat och glittrande plymer. Låt oss älska med biblisk inspiration. Förlåta, fördra, men proklamera  Guds rike och hans kärlek. Hans ord bär inga bojor.

LG

 

Equmeniakyrkan, tänker man verkligen så, där? Om Sändarens ledare och värderingar. Del 3 av 4

Sändaren är Equmeniakyrkans tidning. I senaste upplagan har man publicerat en helt unik ledare. ”Ledare” är ju en beteckning för tidningens och redaktionens åsikter i politiska- och policyfrågor.

(http://www.sandaren.se/debatt/hogerns-hat-mot-allas-ratt-till-karlek-spelar-roll)

Ledarskribenten Walan har skrivit en ledande åsikt med titeln ”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll”.På ett fullkomligt unikt sätt har ledarredaktören skapat en politisk och religiös ”kökkenmödding” av sällsynt art. En ledare värd att studera eftersom den i sig utgör en utomordentlig genomgång av redaktionens värderingar och de synsätt som kort skisserats i blogginlägg 1 och 2 ovan.

Så byggs argumentationen

Ledaren går från stort till smått men inget i den är oviktigt för att förstå eftersom det stora läggs ihop med det lilla och tillsammans sätts en tydlig etikett, ett slags ”Warning, Danger”.

Den obalanserade presidenten Trumps hantering av abortfrågan och vissa värderingsfrågor för homosexuella i landets krigsmakt läggs samman med Rysslands president Putin och en rysk ”extremkonservatism” som hotar landets homosexuella.

Från dessa världspolitikens storheter och mäktiga ledares åsikter kopplas argumentationen ihop med svenska nynazisters olagliga angrepp på svenska lagliga demonstrationer. Dessa brottsliga nazister läggs i samma skamhög som en KDU politiker som direkt fick sparken av sin organisation, därför att han kallat Pride för ”perversa veckan”. Att Sändaren kopplar en organisation (som KDU) med vad en enskild medlems och direkt sparkad person hittar på är ett mycket tydligt uttryck för Sändarens uttryck värdering. Att sedan koppla den enskilds ord som uttryck för personens karaktär och jämförbar tankemässig bas med Putin och Trump känns nästan pubertalt. När en Anders Borg visar sitt könsorgan på en fest är det bedrövligt men delas då pinsamheten i en människosyn som gäller att alla moderater? Dylika kopplingar av enskilds handling och gruppbedömningar är inte ovanliga i kulturer med stark koppling till fascism och kommunism. I Islamistisk och jihadistisk världsbild dömer man alla judar efter vad en judisk troende sagt eller gjort. Man straffar grupper som inte alls har med saken att göra.

Sändaren tar greppet och kopplar i själva texten Putins politik, nazisters olagliga angrepp mot svensk demonstrationsfrihet med vad en enskild person yttrat. Det ses som en politisk trend där just KDU pekas ut. Att samma organisation gav mannen sparken nämndes inte. Kanske hade då hade ledarskribentens argumentation sett mindre elegant ut?

Sändarens ledare är upprörd

Walan är dels uppenbart upprörd över att den sparkade fd KDU medlemmen skrivit orden ”perversa veckan” för den tiden då Pride Stockholm äger rum. Sändaren lyfter också fram den kristna  konkurrenttidningen Världen Idags texter om Pridearrangemanget och några få ord från en större text. Här återfanns värdeord om Pride som ”extrem sexradikalism” och ”total motsättning av kristna värderingar”. Dessa ord kopplas då in under rubricerad etikett; “Högerns hat mot allas rätt till kärlek”.

Allvarliga ord från Equmeniakyrkans tidning

Är det en sanning bakom de påståenden som tidningen anför såsom hat mot allas rätt till kärlek? Om det förekommer hot mot allas rätt är det ju en allvarlig sak. Men om vad  och på vilket underlag skriver man? Är det fantasi eller finns det substans? Sändaren är ju en kristen tidning som representerar en av de största kyrkorna i landet som värnar om sanning och integritet, dialog i ögonhöjd och samtalets läkande kraft. Hur syns kyrkans värdegrund?

Vilka värderingar står bakom detta.

 Equmeniakyrkan och dess tidnings engagemang för Pride är dokumenterat. Sändaren själv har beskrivit engagemanget, I år sponsrades dessutom Pride av själva kyrkan. När Världen idag, en kristen tidning skriver om Pride ord som ”extrem sexradikalism” och ”total motsättning av kristna värderingar” sätter Sändaren tidningens åsikter i ett uppseendeväckande sammanhang som tekniskt konstruerats så här:

”Prideparader attackeras nu regelbundet av högerextrema krafter, som det senaste året tydligt visat att de inte drar sig för våld mot oliktänkande. Nyligen kallade en av KDU:s styrelse­ledamöter Pridefestivalen ”perversa veckan”, och på ledarplats i Världen idag skrevs att Pridefestivalen använder ett signalspråk som är i ”total motsättning till kristna värderingar” och att det handlar om en ”extrem sexradikalism”.(Direkt Sändarens text)

Först anförs “attacker” regelbundna av högerextrema krafter. Dessa drar sig inte för “våld mot oliktänkande”. Som exempel på detta med en aktualisering av skeendet skriver ledaren “NYLIGEN…”. Detta “nyligen“alltså våld mot oliktänkande och attacker av högerestrema exemplifieras av en enskild och utsprakd KDU medlem. Världen Idag klottras också ned som i samma svep som en högerextrem kraft och sådana drar sig inte för våld mot oliktänkande med sitt signalspråk . Ja detta anför Equmeniakyrkans tidnings ledarskribent.

En tidning kan självfallet ha den åsikten. Men dess ledare skriver den i en kontext där ägaren är en svensk frikyrka med starka band till evangelisk klassisk kristen tradition.

 Vad är det då för åsikter som Sändaren försvarar så kraftfullt som ett hot och hat mot allas rätt till kärlek.

Alla har rätt att få ge och ta emot pisk. Vem vill stoppa denna möjlighet till kärlek?

På PrideCity 2017 i Stockholm erbjuds besökarna bland annat följande:

-Peer rope Stockholm föreläste om separatistisk rep workshop med Fittglitter-Konsten att binda och bli bunden

-Show om att byta normer med Sokie och princeS

-Rep våld och latex

-sött och sadistiskt med Tensionwhore

 2017 inbjuds besökare att få uppleva smisk och pisk som en del av njutning sex och kärlek. Det finns väldigt mycket erbjudanden om liknande arrangemang kopplad till festivalen eller dess omgivning.

QX skrev om Prides mest flippade fest 2017.Den innehöll Fittavgjutning, nytänk, mm Kom och gjut av din fitta i ett enskilt bås. Häng upp den på väggen. ”Vi rekommenderar alla att göra det här”.

Man erbjöd dessutom en deep troath utmaning. Man träder en kondom på en dildo och inför varandra ges tips och trix hur man kan få ned dildon så långt som möjligt i halsen. Inför varandra. ”Vi vill avdramatisera sexet säger arrangören.

Samtidigt inbjuds till en smiskskola för att bra ge och ta emot smisk.

Pride Stockholm hade på PrideCity ett erbjudande om diverse föreläsningar om Polyrelationer och relationsanarki.

På Pride City inbjöds till Polymingel.”Kom som Du är var flersam!” Rutinerad, flersam, eller än så länge bara nyfiken

” Festa med polysar, relationsanarkister…

Kom med på polypicknick Alla som inte är monogama är välkomna…

”Att komma ut som poly…”

”Säkrare sex för icke monogama….

Det fanns en stor källa av erbjudna aktiviteter 2017 att ta del av. Det som erbjöds i Pride City hade inte bara innehåll enligt ovan. Men trots det ingick det i arrangemanget.För en med klassisk kristen tro är det väldigt svårt ja nästan omöjligt att se aktiviteterna som ovan är av det som Equmeniakyrkan och dess tidning vill verka för:

 Men: Så här skrivs det i ledaren:

 • vill stå upp för allas lika värde, för
 • allas möjlighet och rättighet att älska vem de vill
 • kampen om demokrati och mänskliga rättigheter för alltid är vunnen.
 • Vi får inte bagatellisera hat vare sig det kommer från unga högerextrema eller från kristna konservativa falanger.
 • Yttrandefrihet kommer alltid innebära att människor uttrycker åsikter som andra­ anser förkastliga.

  Alla har rätt till kärlek. Pony play verkar vara en kär lek. Men vem vill stoppa denna lek?

 

Sändaren anför att för unga människor i våra församlingar som kämpar för att komma ut betyder Värden idags artiklar och den sparkade KDU politikerns ord dem mycket. De spelar roll!

De människorna (de som vill komma ut) behöver andra röster

 • våra röster –som välkomnar, inkluderar och förutsättningslöst och självklart accepterar.
 • Då behövs instagramkonton som @feministpastorn.
 • Då behövs texter som den Sofia Camnerin skrev i Sändaren för drygt två år sedan om varför hon inte ser homosexualitet som en synd utifrån sin bibelsyn.

Ytterligare märkligheter….

Sofia Walan skriver om ”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll.”

Edmund Burke Höger ideologen

Lening. Utvecklade marxismen. Klassisk vänster förebild

Hon gör detta konstaterande samtidigt som hon i texten kopplar samman Putin, Trump, nazister, en fd KDU politiker samt den kristna tidningen Världen idag. Begreppet höger eller vänster kommer ju från den politiska historien om vart man placerades i det tidiga parlamentet. Vänsterns stora föredöme har ju i stort varit Lenin och Marx. Högerns historiska upphovsman Edmund Burke.

Det Walan gör att hon och hennes tidning buntar samman den kristna tidningen med politiska värderingar i en höger -vänsterskala.

Implicit utifrån textens budskap: de som förespråkar en klassisk kristen bibeltolkning avseende äktenskap och relationer förs in i Putins högerbur och i armkrok med Trump och Edmund Burke. De som inte ser smiskande till blodvite av kvinno- eller mansstjärt som en naturlig del i ömsesidig kärlek  skall månne de anses som högerextrema personligheter med  en rätt ovanlig kristen etik. Eller…?

De som gillar polysexualitet och pisksex i burar och icke monogama förhållanden blir det då månne vänstersympatisörer?

Är bibeltrohet höger? Är Paulus höger? Är Bibeln höger eller vänster?

 Walans bruk av ordet kärlek.

I den klassiska futuristisk romanens form skrev en gång George Orwell boken 1984 om en framtida stat som väldigt liknar kommunism och fascism där just språket innehåll diskret förändras för att påverka människors uppfattning av verklighet och kommunikation. ”Frihet är slaveri” är ett av de begrepp som många säkert minns. Frihetsbegreppet får av Orwell i boken 1984 ett annat innehåll. ”Frihet är slaveri. Krig är fred. Okunnighet är styrka”

George Orwell. Författare och en slags profet. 1984 en framtidssyn där ordens innehåll förändrades för en effektiv politisk styrning av människors tankar

 

Equmeniakyrkans tidning Sändaren gör i sin ledare något väldigt liknande med ett antal ord däriblan ordet ”Kärlek”.

”Högerns hat mot allas rätt till kärlek spelar roll.”

 Sändaren använder begreppet Höger som en bred beteckning med nazism, Putin, Trump och en avhoppad KDU politiker som exempel. Även Världen idag ingår i detta epitet.  Man enkelt med säkerhet kan konstatera att tidningen Världen idag aldrig levererat texter med hat mot vare sig alls rätt till kärlek eller homosexuellas rätt till kärlek, liv eller förhållande/relationer.

I det stycket har Sändaren nog hittat på något i ett känslo-flow. Det kan faktiskt uppfattas som en rejäl osanning.

Det andra värt att begrunda hur Sändaren förändrat innehållet i ordet kärlek. Det är ytterligt beklagligt, men är knappast en slump.

I en relation mellan man och kvinna i biblisk kontext finns kärlek men också en sexualitet. Föräldrars kärlek till sina barn måste vara kärlek utan sexualitet. Man kan älska barn eller vuxna och ge och få kärlek utan sex. Man kan också ha sex utan kärlek. Agape och Eros.

Alla har rätt att få ta emot och ge kärlek. Har någon förmenat någon det så är det i sig extremt. Omsorg om utsatta, flyktingar missbrukare, osv har i sig ofta en djup kärlek till utsatta människor. Vänskap bygger ofta på kärlek. Kärlek utan sex. Mina älskade sa Jesus. Men han avsåg därmed inte en sexuell relation. Den lärjunge som Jesus älskade …står det i skriften…Men var det en sexuell relation mellan den lärjungen och Jesus?

Pastor Kazen i Göteborg gör för troligt att det i andra bibliska kärleksrelationer mellan människor av samma kön kan finnas homosexuella förhållanden…  ( Noomi & Rut, David & Jonathan) Dvs blandar korten kring ordet kärlek.

Kinky torget i Pride City uppvisade ganska många former av relationer som inte behövde vara kärlek och trohet. Sexuella yttringar som nog är väldigt ovanliga. Jag har ingen anledning att döma eller fördöma de som får sexuell njutning av att klä sig i läder och lack och spela häst eller att bli piskad blodig på rygg och skinka.

Slutsats

!. Vem vill begränsa allas rätt till kärlek?

I vårt land har vi frihet att yttra, tycka till och leva som vi vill inom vissa gränser. Ingen lag eller politik hindrar en man från att älska eller ha sex med en man, eller att älska och ha sex med flera män. Varje kvinna väljer sin älskade/älskarinna eller sexpartner . Rätten att själv välja liv kärlek och sexualitet är viktigt att försvara. Samhället lagstiftaren och politiken skall inte styra kärleken,

2. Kyrkans och kristnas inställning till sin heliga skrift har ingen koppling till ambitioner att begränsa de friheter samhället gett enskilda. En förkunnelse utifrån bibeln kan inte ses som ett angrepp på samhällets grundläggande rättigheter. Inte heller kan bibelordet enligt vår mening kränka enskilda. Inte heller är bibelordet något som begränsar vare sig statsmakter eller enskildas sätt att leva. Däremot är Guds ord ett stöd för den enskilde som vill följa Jesus och apostlarnas undervisning. Det är en jättestor skillnad.

Sändarens ledare tycks ha ambitionen att leda tidningen längre bort från det som är klassisk kristen tro och förkunnelse. Det som är kyrkans mål, tradition och ärliga ambition. Tyvärr kan det inte beskrivas på annat sätt.

Så eftersom kyrkan är uppbyggd på demokratiska principer bör redaktionella arbetsmetoder inte bara vara en professions fråga för ansvarig utgivare. När metod kopplas till mål, innehåll och syfte, bör det ses som en ägarfråga.

Fortsättning följer i kommande inlägg

LG

 

 

 

 

 

Är detta Equmeniakyrkans nya evangelisation? -“När Sofia Camnerin och Lasse Svensson går hand i hand med Jimmy Åkesson?”. Del 2 av 4.

I inlägg 1 utgick från en intervju med en församlingsföreståndare i Göteborg. Pastorns bibeltolkning och användning av etiketter och språk, gav intryck, väl värda att begrunda.

NYHETEN I SÄNDAREN

I Equmeniakyrkans tidning “Sändaren” redovisas följande nyhet: “Kyrkan på Pride, mer närvarande i år!”

Sändaren redogör: “Den här gången är Immanuelskyrkan mån om att utöka den frikyrkliga närvaron på festivalen. Svenska kyrkan har länge varit drivande, men nu vill vi från Equmeniakyrkan kliva in ännu mer, säger Anna Berndes, pastor i Immanuelskyrkan, Stockholm. Första veckan i augusti målas huvudstaden än en gång i regnbågsfärger. För fjärde året i rad  är Immanuelskyrkans pastor Anna Berndes involverad i Kyrkan på Pride.

– Det kommer att vara mer kyrklig närvaro i år, vilket känns jätteroligt. Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek, säger hon.

Jenny Dobers regional kyrkoledare, andlig ledare Equmeniakyrkan Stockholm

En av de stora förändringarna i år är att Equmeniakyrkan regio­nalt tar ett större ansvar, även rent ekonomiskt. De är bland annat med och finansierar tältet i PridePark.”

Eva Berndes. Pride engagerad Equmeniapastor

Kommentarer från bloggförfattaren:

Pastorer och enskilda församlingar har tidigare deltagit i Pride aktiviteter.  Den regionala kyrkoledaren och den andliga ledaren för Equmeniakyrkans församlingar i Stockholmsregionen har såväl gått med i Prideparad som medverkat i gudstjänster. I Sändaren har hon skrivit varför: “För att hon kan”, och vill manifestera detta, liksom för de fina  troendemänniskor hon mött inom rörelsen. Många människor har farit illa på grund av sin läggning.

Kyrklig Pridenyhet 2017. Equmeniakyrkan sponsrar Pride ekonomiskt !

Årets nyhet är att Equmeniakyrkan genom den gemensamma kyrkoorganisationen, regionen, går in och sponsrar Pride verksamheten i Stockholm. Kyrkans region är till bland annat sponsor av tältet på PridePark.(lägg märke till skrivningen “Bland annat”. Vad det andra är, är inte känt) (Källa: Sändaren)

Pridedeltagandet och aktiviteterna kring det har hittills varit en del av enskilda församlingars ställningstagande. Att en anställd pastor deltar i en viss aktivitet är ju en fråga för pastorns arbetsgivare primärt och sekundärt den ordinerande kyrkan. Vad som nu skett är helt banbrytande: Nu går den officiella Equmeniakyrkan in med ekonomiska kyrkomedel och sponsrar en viss förenings verksamhet med ekonomiska bidrag. Här har den formella strukturen som tagit ställning. Equmeniakyrkan stödjer med sin personal och kyrkans offermedel ett arrangemang på Pride Stockholm.

Kärlek är kärlek. Eller hur menade pastorn?

Tältmöte av frikyrklig art…som det såg ut bland Väckelsens folk och tält. Nu sponsrar Equmeniakyrkan kyrkan tält på PridePark. HBTQ rörelsens största väckelse för bekräftade av deras definition av kärlek och livsstil Lovsångens klang är annorlunda eller försvunnen

Pride omfattar ett stort antal olika aktiviteter. Det är ett mycket stort utbud med ett gemensamt tema; Livsstil, kultur, glädje, problematik, njutning, bekräftelse och möjligheter med en livsstil inom ramen för HBTQ begreppet. Plus lite till. En särskild Regnbågsmässa ordnas av kyrkorna. Möjligheter till legal vigsel med allt vad som där behövs ordnas för dem som är besökare och kommer på att de vill gifta sig under festivalen. Snabbfixat bröllop.

PridePark med olika tält, är en del där kyrkor, pastorer, diakoner och enskilda finns med. Inom Pride i Stockholm finns dels verksamheten och utbudet men också manifestationen, “Pridetåget”.

PRIDE OCH EQUMENIAKYRKANS KONTEXT

Vilken verksamhet är det då som erbjuds på torg och i tält  och som Pride erbjuder och manifesterar. Utbudet är jättestort med många organisationer som medverkar och stöttar arrangemanget.

Här några exempel från PridePark direkt ur programbladet:

Den helige Andreas kors. Korsets namn kommer från Petrus bror Andreas som blev martyr fastspänd och avrättat på ett kors med denna form. Korset används vid BDSM-aktiviteter

Club Sade låter alla nyfikna prova på lite smisk och pisk under hela festivalen! Eller varför inte ta en liten time-out och sitta i en bur en stund?
Känna på hur det är att stå uppspänd på ett S:t Andrews kors? BDSM hörnan är bemannad så gott som hela tiden, men det är nog bäst att kolla läget ofta så man inte missar nåt spännande!
Erfarna piskare och smiskare finns för att svara på alla dina frågor.” (ur inbjudan/program)

Kinkykvarteret, eller KK som det också kallas, är ett eget område i Pride-Park helt tillägnat fetisch-, BDSM-, och läderscenen. Området har 18-årsgräns.

I Kinkykvarteret finns ett flertal föreningar och klubbar representerade och det finns alltid någon på plats som kan svara på dina frågor. Under veckan arrangeras uppvisningar, samtal och workshops, och du kommer att kunna prova på olika saker, t ex smisk eller bondage, och vid vissa tidpunkter kan du få hälsa både på mänskliga hästar eller få dina skor putsade (se fullständigt program).

BDSM aktivitet, repbindning. Pröva på Stockholm Pride 2017. Vi bejakar allas rätt till kärlek. 

“Kinkykvarteret ska vara en säker plats för lek, utforskande och nyfikenhet. Lämna dina rädslor och fördomar i entrén och kom ihåg den gyllene regeln: Your Kink Is Not My Kink But Your Kink Is OK.”

Pröva på smisk Erbjuds i Stockholm Pride. “Kärlek är kärlek” (Kazen)

Välkommen oavsett om du är erfaren, nybörjare eller bara nyfiken!”

Här finns också möjlighet att få mer kunskap om polysexuella relationer. Såväl från hur man hanterar dessa praktiskt som till hygienska- och hälsomässiga överväganden. Här finns många föreläsningar och kunskapsdelning, Här får man lära hur man kommer bort från romantik och tvåsamhetsnormer och bryter attityder. Här finns möjligheter att finna väger och vänner för utlevnad i nya polyerotiska relationer.

“Störst av allt är kärleken”Om att ha kärlek med flera samtidiga Polyrelationer,

Burlek och pisk för kärlekens skull…”Jag manifesterar för att jag kan…” ” Jag står uppför alla människors lika värde och rätten till kärlek”

 

EQ

 

 

 

 

 

Equmeniakyrkans roll.

Så här anför kyrkans företrädare sina mål eller ambitioner med deltagandet i Pride Stockholm:

 • Det är dags för kärleken att stoltsera i Stockholm
 • En del av de som kommer, bär på jobbiga erfarenheter i sitt bagage, från  kyrka /frikyrka, så vår närvaro blir då en viktig symbolik
 • Vill visa att vi står upp för och sympatiserar med allas rätt till kärlek. “Vi står i kärlekens tält”. “Alla människors lika värde.”
 • “Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek”
 • Jag går med i tåget för att jag kan (Dobers)
 • Jag går med av tacksamhet (Dobers)
 • Jag går med för alla människors lika värde (Dobers)

Om hur Equmeniakyrkan ser på att gå med i Pride paraden

Pride Stockholm är ett mycket stort arrangemang. Det syns över hela staden. Föreläsningar och seminarier, samtal och mötesplatser. Men kanske mest exponerat är festivalens tåg genom Stockholms gator; Pride paraden.Här går också kyrkor med. Präster i ämbetsdräkter. Diakoner och organisationer.

“Vi är många som går med i paraden för att vi sympatiserar och vill stå upp för allas rätt till kärlek, säger Equmeniapastorn som är djupt engagerad i Pride arbetet.

Yttrandet är intressant; Bland pärlor, glitter, halvnakna kroppar, glam, musik mm paraderar massor av människor, grupper och organisationer. Man synliggör sina värderingar. Man ställer upp för varandra, men visar i tåget sina budskap och det man i  tåget vill  ge publiken.

Pride står för små grupper som förtryckts och för alla människors lika värde. 45000 deltagare 200 ekipage

Hur kan man förstå detta på annat sätt att de som är med i tåget är med i det som sker och i det som påstås. Equmeniakyrkans andliga ledare i Stockholm Jenny Dobers uttryckte det så här i Sändaren för några år sedan:

Den största anledningen är kanske samtidigt den tyngsta, enklaste, sorgligaste och mest oemotståndliga: Jag går för att jag kan,”

Dobers uttryckte 2014 att hon inte delade allt det som framfördes och ville förknippas med, men ändå “gick hon för hon kunde“. Underförstått det finns många som vill gå med i liknande tåg men inte kan. Utan alltför stor noggrannhet verkar Pride tåget vara klart större än arbetarrörelsen första maj tåg. Den “lilla” förtryckta gruppen har vuxit ur offerrollen och liknar allt mer en betydande samhällskraft. Här paraderar statsminister, partiledare, kändisar och ministrar vid sidan av kyrkoledare, musiker och kändisar.

Equmeniakyrkans företrädare verkar spegla två förhållningssätt för deltagande i  de olika aktiviteterna. A) Ett är utifrån den aktör som uttalar sig, visar och manifesterar sina värderingar och sin solidaritet med uppfattat förtryckta och utsatta människor i minoritet.”Aktivisten” vill påverka och manifestera och visa sin egen ståndpunkt för världen. B) Det andra är utifrån dem som är målet för solidariteten; de som uppfattas som utsatta och vars värderingar man uppfattats vara ifrågasatta. Denna upplevda utsatthet och kritik från kyrkor, Paulus och konservativa grupper reduceras när kyrkor och pastorer i ämbetsdräkter visar på acceptans, förändrade och nya värderingar och uppriktig kärlek och utvecklad bibelanalys.

För  utgångspunkt B) kan kyrkans engagemang bli läkande läkande; de värderingar som marknadsförs på Pride är OK. Jag är OK,. Det är OK att ha en annan syn på t.ex. äktenskap och relationer än den som Paulus och Jesus förkunnade. Det är inget konstigt med att “komma ut” och kyrkan sympatiserar med dem som gjort de. Varje utkommande individ har lämnat förtrycket och bejakat kärleken. “Kärlek är kärlek” och den är inkluderande. Kärleken är för alla oaktat kön eller sexuella uttryck. Kyrkans representanter uttrycker mycket klart: “Vi gå r med i tåget för att vi sympatiserar och står upp för alla människors rätt till kärlek”. Men vad betyder då det egentligen?? Vad menar kyrkan med kärlek? Lite förvirrande då begreppet teologiskt har två meningar; agape och eros. Separata eller förenade? Vad visar tåget som som gör att kyrkor uttrycker  “att stå upp för”

Hur kan man förstå resonemanget? Om tåg och demonstration.

Folkhemsbyggarna traditionella parad Går SAF med där? Eller Volvo Cars VD eller ICA-handlarna eller…?

Första maj är en djup tradition i Sverige. Under röda fanor går arbetarekommunen och relaterade föreningar och organisationer med plakat med i tåget. Deras mål, ambitioner och krav manifesteras. En klassisk svensk demokratisk tradition som delas av socialistiska rörelser över hela världen.  En intressant fråga uppstår då man jämför uttrycken med Pride; Skulle det vara möjligt att SAF gick med i tåget för att de delar rörelsens syn på pensionsfrågan och arbetsrätten fast “det finns delar som man inte uppskattar eller vill förknippas med (Jenny Dobers uttryck).” Knappast. Men exakt så resonerar Equmeniakyrkans kyrkoledare. Under majtågets fanor finns ofta Kommunalarbetarförbundet och LO. Här finns också PRO liksom Socialdemokrater för tro och solidaritet. De är självständiga organisationer men ej sällan kritiska till rörelsen men i grunden delaktiga av  arbetarrörelsens värderingar.

Tokig lekfull prövande tanke:

Tänk om man i ännu ej uppfunna  tidningen FakeNews Nr 1 2018 får läsa:

Vid gårdagens demonstration i Vetlanda deltog Sverigedemokrater från hela landet. De samlades under olika teman. Bättre hemtjänst för våra äldre. Mer resurser till sjukvården. Mer personal på äldreboende .Öka satsningen för de mest utsatta funktionshindrade! Höj lönerna för vårdpersonal och blå-ljuspersonal! Fortsätt folkhemsbygget. Nyhet för i år är att Equmeniakyrkans ledning gick med i “Sverigedmokraternas stolthetsparad” genom samhället Vetlanda. “Vi går med för att vi kan” sade kyrkoledare Svensson till pressen. Vi vill stötta de utsatta, hånade politikerna som faktiskt vill hjälpa utsatta och minoritetsgrupper i Sverige. Om vi nu inte delar allt och alla yttringar så vill vi visa att det finns det så många fina kristna människor bland dem som samlats under engagerade teman för glömda grupper i ett hårdnande samhällsklimat. Vi vill med stolhet paradera under den svenska flaggan tillsammans med dem säger kyrkoledarna Sofia Camnerin och Lasse Svensson. Vi vill inte förknippas med allt i Sverigerörelsen värderingar men kärlek är kärlek så vi vill tåga med i solidaritet för allas rätt till bra omsorg. ( Fake news 1/18 Always fake)

Ledare som vill återupprätta folkhem och förbättra hemtjänst sjukvård och höja löner för sjukvårdspersonal

Kyrkoledare som vill manifestera att vi är älskade och vill stödja det goda även om man inte kan dela allt med dem man stödjer och manifesterar tillsammans med. Kärlek är kärlek.

 

 

 

 

 

 

 

Men…

Det är nog helt otroligt att SAF och ICA folk sjungande “internationalen”, går in under de röda fanorna 1 maj. Trots att man har massor med gemensamma värderingar, avtal, överenskommelser och åsikter där man är helt överens även om det finns de där man inte är det.

Med största sannolikhet kommer inte Lasse Svensson och Sofia Camnerin gå hand i hand med Jimmy Åkesson, trots att Åkesson absolut hävdar att han vill satsa kraftfullt för att förbättra äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade liksom för att ge rimliga arbetsvillkor för vårdpersonal. Inte heller trots att Åkesson vill stödja dem som vill bo i lugn och ro i så kallade utanförskapsområden. Där skall barn och kvinnor och ungdomar få leva utan att dagligen bli utsatta för kriminalitet och skadegörelse.

Slutsatsen att SAF och ICA handlarna liksom kyrkoledningen inte under några omständigheter vill delta i lekfullt framtagna arrangemang är troligen att deras värdegrund inte överensstämmer med arrangörens grundläggande värderingar och övrig kontext.

Pride bygger sin kommunikation på begrepp som Älska, Värdighet, Jämlikhet, Frihet, “Allas rätt till kärlek”, Älska mig för den jag är. Osv. “Störst av allt är kärleken” finns med som en rubrik (1 Kor 13). Hur kan man förstå om Bibelns grund överensstämmer med PrideParks värdegrund, dess många olika arrangemang och tågets kontext?

Det tycks dock inte alltför svårt att se att 1 Kor 13 och ordet kärlek i den heliga skrift betyder annat, Men kyrkan betalar sig in i kontexten. Med Ordets salt eller?  Eller har saltet mist sältan och korsets väg blivit den “billiga nådens väg”. All kärlek är kärlek. Gift Dig idag. Med vem Du vill. Lev som Du vill. Det är OK. Du är ute i kärlekens hav, Nåden är billig.

 

 

 

 

KÄRLEKENS LOV, BIBELNS TEXT

4Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. 5Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. 6Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. 7Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

8Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. 9Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad.10Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

11När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. 12Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.13 Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

 

Kärlekens lov eller? Delas denna värdegrund av Equmeniakyrkans andliga ledare? Om inte varför marscherar man med för “att man kan”(Dobers), för att “kärlek är kärlek”så tycker jag (Kazen)

Dietrich Bonhoeffer som tänkt till om nåd och efterföljelse och fick lida martyrdöden 1945

Billig eller dyr nåd. Bonhoeffers ord

“Billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt, kan allt fortsätta som förut. […]

Billig nåd är nåd utan efterföljelse, nåd utan korset, nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. […] Dyr nåd är det evangelium som alltid måste sökas på nytt, gåvan vi måste be om, dörren som vi måste knacka på för att den ska öppnas. Den är dyr därför att den kallar till efterföljelse, den är nåd därför att det är Jesus Kristus som kallar oss att följa. […] [D]en är dyr därför att den fördömer synden, och den är nåd därför att den rättfärdiggör syndaren.”

Fortsättning följer i del 3 av 3./LG