När Bibelns ord om och av kärlek blev kidnappat. När friheten i sägs vara något annat än den som finns genom Kristus. När nåden blev billig. Del 4.

2 Tim 4.

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

I inlägg 1 belystes begreppet eisgesisk bibeltolkning. Med begreppet avses att den som för fram ordet söker bekräfta sin egen övertygelse med ( the interpretation of a text (as of the Bible) by reading into it one’s own ideas”. I Tim 4 vers 3 och 4 finns i bibeltexten exempel på vad som beskrivs med eisgesisk. När Equmeniapastorn Kazen i Göteborg antyder att två kärleksfulla relationer  i gamla testamentet kan innehålla homosexuella relationer syns det vara ett uttryck för att hennes egen egenproducerade teologi.

Sändarens ledare om ”Hat” och Putin och Pride är utformad på samma vis. Mest intressant eller skrämmande är att tidningen skapar inverterade värden på ord. Språkets innehåll har förändrats. Det är en  teknik i likhet med den som Orwell skapade teoretisk/profetiskt  i romanen 1984. En av de värdeord som Sändaren omvandlar är ordet ”Kärlek”.

Allas rätt till kärlek” hotas enligt Sändaren av krafter med högerkaraktär. Sändaren bygger sitt påstående på värderingar om läget i Ryssland, Ukraina och Trumps obalanserade politik. Detta kopplas samman med svensk våldsbejakande nazism och en kristen tidnings hållning till Pridemanifestationer. Att det kan finnas olika åsikter om homosexualitet som en individuell sexuell läggning är en sak. Det behöver alls inte vara ett hot mot allas rätt till kärlek. Om lagstiftaren avsåg att förbjuda detta då kan jag förstå och dela upprördheten. Men att på teologiska grunder ha synpunkter är ju en helt annan fråga. Ingen kristen organisation eller kyrka oaktat inställning till enkönade äktenskap mm har jag sett önskat ett förbud mot kärlek. Vare sig homosexuell eller hetero eller Agape den utgivande kärleken.

”Stå upp för allas lika värde.” Att utifrån kristen tro eller en etisk värdering ha synpunkter på ett spektakulärt arrangemang,en demonstration eller social företeelse kan inte alls sägas stå i motsatsförhållande till respekt människovärdet. I biblisk kontext visar ju Jesus tydligt att han inte ser på människor med olika värderingar. Alla är vi Guds barn skapade som en avbild. De som levde och verkade tokigt, enligt hans undervisning, mötte kärlek, med också vägledning till den väg han visade. Gå..och synda inte mer…. Sändaren visar igen ytterligare en Orwellsk omvandling av ordens värde: att ha synpunkter på social och mänsklig företeelse antyds tydligt vara hat och hot  emot alla lika värde. Annan åsikt blev till har och hot. Hur kan det bli så??

Demokrati och mänskliga rättigheter. Kamp för. Extrema högerkrafter som Putin, Trump, Världen idag och sparkad KDU politiker faller under ledarens svepande beskrivning som hot mot demokratin. Kampen för mänskliga rättigheter och demokrati behövs i många länder. Exempel finns i massor. Oftast länder där kvinnas rättigheter är begränsade och religionsfriheten borta. Här finns Saudi, Jemen, Irak, Iran, Nordkorea och väldigt många afrikanska stater. I Turkiet sker en oroande utveckling. I Gaza styr bevisligen korrumperade terrorister. I Palestina struntar presidenten i de fria valen.Kvinnas rättigheter är för övrigt begränsat i många länder med muslimsk identitet.

Men Sändaren berör inte detta hot utan kopplar dessa demokratiska hot med illegalt nazistisk bråk i Sverige och en kristen tidning som skriver mycket om omvändelse, tro, bibelundervisning, dop, karismatiska gåvor, mission, helanden, gudstjänstliv osv.Hur hoten serut i detta fall redovisas inte. Knepigt.

Yttrandefrihet. Sändaren lyfter fram ett ställningstagade om yttrandefriheten. Skribenten tycks förorda en inskränkning av den demokratiska rättigheten. Tidningen uttrycker det så här:

”Yttrandefrihet kommer alltid innebära att människor uttrycker åsikter som andra­ anser förkastliga. Det vi inte får göra är att låta yttrande­friheten bli en ursäkt för att själva vara tysta när vi upplever att andra människor kränks i dess namn”

Att beröra yttrandefrihetens gränser är ingen enkel fråga. Den är dock grundlagsskyddad och i vårt land mycket juridiskt skyddad. I t.ex. Turkiet, Ryssland ja i många länder begränsas den rätt ohämmat. Men i Sverige?

I Sverige, i Bohuslän fick en präst i Svenska kyrkan sparken för att han i en artikel i lokaltidningen skämtat till det eller varit plump i formuleringen kring yttringar från typ Pride RFSL etc, Biskop och prost uttryckte beundran för prästens bibeltrohet och kunskap om Bibeln, men personer medlemmar i Sv Kyrkan kände sig kränkta då de var homosexuella. En anställd präst yttrandefrihet begränsade anställningstryggheten.

Ledarkribenten balanserar på ett vagt underlag; Om människor upplevs bli kränkta eller få ett negativt budskap utifrån samhällets generella värderigar hur ser vi på dessa i förhållande till bibliskt innehåll. Skall enkristen undvika att delge sin tro och övertygelse?

Angela Merkel redde nyligen väl ut skillnaden mellan hennes värdering som politiker och ett ställningstagande i samma ärende där hon som kristen hade en helt annan åsikt än den som hon hade i nationens intresse .

Nu försöker Sändaren greppa kristen klassisk tro och kränga in den i ett världsligt paket. Ett slags religiöst Pride glitter, Evangeliets ord om livet kan väl inte ses som hat? Paulus ord i texten ovan handlar också om att vi skall ta till oss budskapet och inte lockas till olika ledare som bekräftar min egen privata teologi. Här ger Sändaren ett utmärkt exempel på just det som Paulus ord träffande beskriver. Först måste man med kraft understryka att Guds ord absolut inte får uttryckas så att en enskild de facto kränks.Jesus gjorde aldrig så. Men att undanhålla Ordet eller med eisegesisk ambition omvandla det till vad som anges i 2 Tim 4.Den förkunnare som gör så, riskerar ju en annan människas väg till efterföljelse. Då blir det en synnerligen allvarlig handling.

Då förkunnas Den Billiga nåden.  Är det så att den finns och skall erbjudas?

Kärleken är en öppen famn. Att bli ett Guds barn  är en del av en försoning. Barns frihet innehåller frihet, men begränsningar. Lek på motorväg, lek med eld, lek i vatten utan tillsyn är inte kärlek. Lek med omsorg innehåller ej sällan begränsningar. Begränsningarna utifrån Jesus och hans apostlars undervisning är inte hat utan kärlek. Det är gränslösheten och dess utlämnande konsekvenser som kan blir den den skadande kärlekslösheten.

Reformation

Sändarens ledare, Equmeniakyrkans sponsring och stöd för Pride, utan begränsningar, är uppseendeväckande avsteg från frikyrkans historia.

Sändaren och Equmeniakyrkas ledning har uppenbart inte kunnat skilja stöd och support för homosexuella och förtryckta i förhållande i ett samhällsperspektiv och i kristet perspektiv. Det är inte alls bra. Det är inte svårt att se det utbud av allehanda erotiska och olika relationsinriktade yttringar som manifesteras och propageras för på Pridefestivaler. Långt från klassisk kristen tro, om än Sändarens inte delar den uppfattningen

Varför sponsrar vår kyrka Pride festivalen med kyrkans egna medel. Är dessa offrade för sådan verksamhet?

Varje ledare och medlem i kyrkan bör ställa den frågan och hemställa om svar. Utifrån det svaret måste varje medlem, kyrkobesökare ta ställning till varthän man vill skicka sina offrade gåvor.

Ett fokus på den egna församlingen, att inte ge pengar via skattsedeln kan vara medel för att väcka frågorna men också påverka utvecklingen i en annan riktning än viftande av flaggor till stöd för pisksex och relationsanarkister.

Allt är ju inte alls fel i Equmeniakyrkan, det måste tydligt framhållas. Det allra mesta är bra motiverat och bibliskt grundat, Men i vissa stycken, inte alls oviktiga, har kyrkoledningen hamnat utanför den smala vägen och hittat nåd till x-trapris. Billig nåd gömt i liberalteologins värdegemenskap.

Reformationen måste ske inifrån och underifrån, Bön och handlingar, styrning och förändring. Omprioriteringar och nystart, Det är den enda vägen. Kyrkan bör snarast; lämna den politiska och mediala korrektheten. Låt oss studera och följa Bibeln och stå upp för dess värderingar. Inte fragmentariskt, inte med proklamationer som låter bra för örat. Låt oss be om omvandlade hjärtan. Men låt oss älska varandra. Älska med ordets egentliga betydelse. Alla är älskade av Herren. Älska utan det innehåll som etablissemanget skriver på sina gatuplakat och glittrande plymer. Låt oss älska med biblisk inspiration. Förlåta, fördra, men proklamera  Guds rike och hans kärlek. Hans ord bär inga bojor.

LG

 

Billig nåd, Equmeniakyrkans nya marknadsstrategi? Del 1 av 4.

Equmeniapastor Esther Kazen, Göteborg ger fingret till homofobi, rasism och sexism. ”Många tror att Gud är dömande och hård, jag tror att Gud är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld,” säger hon i en intervju i Göteborgsposten.

Kazen är anställd som pastor och försmlingsföreståndare och verksam i Göteborg. Hon kallar sig själv feministpastorn och ger ut sina tankar bl.a. via instagram. Här finner hon det angeläget att peka finger åt sådant som homofobi, rasism och sexism.

Så här beskriver hon sin uppfattning om kärlek mm:

Ester Kazen pekar finger

Kärlek är kärlek. Så tänker jag. Men jag får en del frågor om vad Bibeln egentligen säger om samkönad kärlek.

Viktig fråga eftersom Bibeln tyvärr används för att förtrycka, hata, hota och döda homosexuella. Vidrigt.

I Bibeln finns några berättelser om samkönad kärlek: David & Jonathan och Noomi & Rut.

Vi kan såklart inte veta om de var kärlekspar, men det är inte alls omöjligt, och Bibeln visar deras kärlek som något vackert och fördömer inte att de älskar varandra.

Det finns ett fåtal (sju?) bibelställen som fördömer samkönat sex, och majoriteten av dessa handlar specifikt om män.

På den tiden var sex starkt förknippat med makt och hierarki och mannens roll var att ”ta”, medan kvinnan skulle ”ta emot” eftersom hon var underställd honom. En man som ”lät sig tas” av en annan man lät honom också få övertag över honom, han förnedrades alltså. Att våldta en man var alltså ett sätt att besegra och förnedra honom, som exempelvis i berättelsen om Sodom och Gomorra. Andra former av samkönat sex var tex. ”pederasti”, att en äldre man tog en yngre man som älskare, även i detta fall med ett maktövertag. Att dessa texter fördömer samkönat sex har alltså att göra med samhällets generella syn på sex, makt och våld. Det handlar alltså inte om samtyckande sex mellan två människor som älskar varandra.

Några reflektioner över Equmeniapastorns tankar

Klassisk baptism gav Equmeniapastorns text till några teologiskt kunniga och bibeltrogna för kommentarer. Av särskilt intresse är hur Kazen  antyder/kommunicerar/lyfter fram/ en tänkbar homosexuell relation mellan några bibliska personer. Med detta följer självfallet frågan om varför hon gör den ”teologiska” inbrytningen. För att ”komma ut” med nya tolkningar eller för att bredda ett slags rättfärdigande av en ny tolkning av Bibelns budskap om våra relationer och hur Skaparen tänkt i Guds ord.

 • Kommentar 1. Först en kort kommentar ang. Kazens text:

  ”Det var länge sedan kärleken förvanskades. Men summa är att pastorn varken vet vad kärlek, rätt eller sanning är. Hon har upphöjt den gamla Baalsdyrkan till kyrkans nya lära..  Det är det minst fientliga man kan säga om det hon står för. Tyvärr.

 •  Kommentar 2. Alla trossyskon: Ja, detta är ännu ett exempel på en förvirrad och osäker själ som med ”gamla” typiska exempel från Bibeln och historien vill försöka rättfärdiga en perverterad sexuell livsstil (inte sexuell läggning) genom att hänvisa till hur fin kärleken, all kärlek, är. Guds kärlek /agape/ är ovillkorlig och obegränsad, medan människans sexuella kärlek /eros/ är villkorad och har begränsningar.Tyvärr får dessa förförare finnas i församlingarnas ledarskap. Må Guds nåd och Andens ljus drabba denna trossyster, till att se vad Bibeln lär.

 • Kommentar 3.

  1. Alla bibelns ord om homosexualitet är entydigt negativa

  2. Noomi och Rut är uttalat hetero. Hela storyn bygger på att hitta en man till Rut

  3. Skapelseberättelsen är uttalat normativ om äktenskapet.  ”Därför skall en man lämna sina…osv”

  4. Med hennes bibeltolkning blir bibeln meningslös eftersom man själv bestämmer innan vad den får säga

  5. Allt som är fuktigt är inte kärlek

 •  Kommentar 4. ”Ja, vad kan man säga om pastorn Esther Kazens föreställningar? Att spekulera om ”David & Jonathan och Noomi & Rut” var ett ”kärlekspar” har ingenting annat än med pastorns fantasi att göra.. När man läser Ruts bok finns där inte en minsta antydan om att Noomi och Rut skulle varit ett lesbisk par eller haft en sexuell läggning mot sin egen kön. Berättelsen centrum är ett heterosexuellt sammanhang där barn (arvinge) spelar en viktig roll. Pastorns fantasi har tydligen inga gränser. I teologisk språkbruk brukar man tala om eisegesis som ofta definieras på följande sätt: ”the interpretation of a text (as of the Bible) by reading into it one’s own ideas”. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/eisegesis). Pastorn Esther Kazen visar att hon har ”förmåga” att läsa egna tankar i bibeltexten.Hur Pastorn Esther Kazen lyckas förvränga berättelsen om David och Jonatan till att antyda att de kanske var ett homopar är lika gåtfullt. När man läser kärleken (vänskapen) mellan Jonatan och David, finner man följande. I sin klagosång över Jonatans död uttrycker David sig på följande sätt: ”Jag sörjer över dig, du min broder Jonatan. Mycket ljuvlig var du för mig. Dyrbar var för mig din kärlek, mer än kvinnokärlek.” (2 Sam 1:26) På vilket sätt hade Jonatan uttryck sin ”kärlek” gentemot David? I 1 Sam. 18:1,3; 20:17 finner vi svaret. Jonatan hade David ”lika kär som sitt eget liv”. När David jämför Jonatans kärlek vara mer än ”kvinnokärlek” är det väldigt klart att det inte hade något med sexuell kärlek att göra.

När pastorn Kazen försöker skapa en homorelation mellan David och Jonatan visar hon åter sina eisegesiska ”färdigheter”.”

Eisegesis

Thomas Hammar, regional kyrkoledare. Delar han Kazens syn på Noomi&Rut? Om inte…vad görs?

Ovanstående teologiska begrepp kan vara centralt för att förstå vad denna Göteborgspastor förkunnar. Denna nya inriktning på kyrkans teologi återkommer i de verksamheter och aktiviteter som skapas också av kyrkans främsta företrädare och ledning i ett nationellt perpektiv. Kyrkan är mycket mån om att kommunicera sitt varumärke och logotype. Alltså vill man lägga ett slags värde eller kvalitetsstämpel mellan den yttre formen och den inre tanken. Eftersom kyrkan är skapad med en organisation med regionala andliga ledare och pastorer och diakoner är förordnade av kyrkan centralt måste man kunna lita på att en församlingsföreståndare och pastor i aktiv tjänst förkunnar det Guds ord och den tro kyrkan vill föra ut. En slutsats bör då vara att den andliga ledaren i region Väst Thomas Hammar, delar Kazens teologi

Men kan det verkligen förhålla sig så att kyrkan med sin väckelsetradition hamnat så ut spår?  

 I några inlägg här skall vi delge andra yttringar om den omvända teologins konsekvenser.  Det finns ett mönster i hur några Equmeniakyrkans ledare och företrädare  argumenterar och bygger upp sina tankar. I utdraget ovan syns det ganska tydligt.

 • 1. Ordens innehåll förändras diskret,men systematiskt. ”Kärlek är kärlek” så tänker jag”. Yttrandet låter ju självklart, men också vackert. Men är det inte enbart en slags yttre prydnad utan innehåll. Hat är hat,regn är regn, buss är buss och fordon osv. Vad Kazen djupare kommunicerar under sin ordkosmetika är begreppet kärlek .Hon vidgar det till det som den ”hen” beskriver som kärlek. ”Det är det det är”. Ordet kan då innehålla  eller kan inte innehålla en sexuell relation. Så när x uttrycker sin kärlek för Y kan det antas att det också är förknippat med sexualitet. Så kan det ju absolut vara men behöver absolut inte vara. Förälders relation till barn får under inga omständigheter förknippas med detta, Den som älskar Zlatan har troligen inte sex med honom. Få tror nog att så är fallet för dem som Älskar sitt IFK Göteborg. Den som älskar och försöker älska sina förälder har knappast sex med dem. Men i Kazens teologiska tolkning omsättes en biblisk återgiven vänskapsrelation till en ”möjlig” homosexuell relation. Eisegesis. Kazen gör en teologisk rosett ovanpå sin slutsatser om Noomi och Rut; ”..Bibeln beskriver deras kärlek som något vackert och fördömer inte deras kärlek, skriver hon. Skrivningen är enkel och korrekt men ytterligt förrädisk eftersom hon laddat ordens innehåll med en annan tolkning vilket framgår av hennes text; ”..Bibeln visar deras kärlek som något vackert och fördömer inte att de älskar varandra.   Budskapet byggs upp med en språklig koppling om det förutom en agape kärlek fanns en erotisk kärlek och slutsatsen för dem är densamma . Alltså att Bibeln inte ser en homosexuell relation med kärlek som annat än vackert och Bibeln fördömer inte det och dem. Men är pastor Kazens slutsats sann?  Det finns likheter med U -båtsjakten i Blekingen skärgård med den förvirrade hetsen men att upptäcka ”möjlig u båt” Här kan det finnas en möjlig slutsats och då marknadsförs den, Nådens pris blir lägst då.
 • 2. Omvandling av teologi till historisk/social utvecklingslära. Utifrån en maktrelationsteori från dåtid analyseras homosexuell relation och bibelns budskap kring detta. Teoribildningen ger förutsättning till omtolkning. Så var det då. Jesus älskar alla oavsett hur du lever för kärleken är störst. Visst skall man förstå bibeln i ljuset av dess historia. Men klara budskap kan inte suddas bort eller trängas in för att de inte passar mitt ego min egen bild av kristendom.
 • 3. Biblisk ”gosenalle”. Jesus älskar alla syndare, Alla är vi faktisk syndare och behöver nåden och omvändelsen Kazen anför och hon är inte ensam: ”Många tror att Gud är dömande och hård, jag tror att Gud är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld, säger hon.” Här ”kommer det ut” en ny biblisk berättelse, En antites reses upp till en Gud som är hård och dömande. Kazen låter sedan som en partifunktionär på Almedalen: Han är en rättvis kämpe som vill skapa en trygg värld. Men är den bilden alls korrekt. Den grundläggande analysen av kristen tro och lära sammanfattas i trosbekännelsen:                                                                       – Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
  himmelens och jordens skapare.Vi tror ock på Jesus Kristus,
  hans enfödde Son, vår Herre,
  vilken är avlad av den helige Ande,
  född av jungfrun Maria,
  pinad under Pontius Pilatus,
  korsfäst, död och begraven,
  nederstigen till dödsriket,
  på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
  uppstigen till himmelen,
  sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
  därifrån igenkommande till att döma
  levande och döda.Vi tror ock på den helige Ande,
  en helig allmännelig kyrka,
  de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
  de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
 • 4. Pastorn anger ordet Homofobi i en bred mening. Det är vanligt förekommande i politiskt kontext. Man sjukdomsstämplar dem som har en avvikande uppfattning än den har som yttrar sig. Spindelfobi är en rädsla för spindlar som är värre än otäckhetskänsla Det är en diagnos ”fobi” Att ha en klassisk biblisk syn på kärlek och äktenskap ger pastorn grunden för en medicinsk diagnosbedömning, Åsikten blir en diagnos såsom ett behandlingsbart sjukdomstillstånd i form av ”Diagnosen Fobi”. Visst kan det finnas personer men det är nog synnerligen få som har fobier för homosexuella. Personer som uppvisar fobiska yttringar, rädsla att möta en person, rädsla att hälsa, osv Men den breda beteckningen som Kazen uppenbart använder är enligt min mening ett medel i en medveten strategi att sjukdomsförklara de som står för en klassisk kristen tro i denna fråga. Dessa kristna med den diagnosen borde då logiskt erbjudas psykoterapi. Nu tror jag inte att pastorn de facto menar så. Det vore en kostsam väg att gå men budskapet är tydligt: du är sjuk om du inte tycker siom pastor Kazen i dessa frågor.  En klar majoritet av landets alla pingstvänner, alla Sveriges katoliker, de allra flesta inom trosrörelse osv alla muslimer. Alla är sjuka och får en diagnos av pastor Kazen. Kyrkans nya nisch blir därvid; psykatriska diagnoser???
 • 5. Pastor Kazen gör en speciell textmässig koppling, en tankepiruett, väl värd att uppmärksamma. Urklippet ovan var en utsaga som svar på frågor till henne som pastor avseende Bibelns syn på enkönade  sexuella förhållanden. Pastorn anger att det finns 7 ställen i Bibeln som är negativa till homosexualitet.Majoriteten av dessa påstås handla om män. Därefter framhåller hon att den negativa synen på homosexualitet var förknippat med en syn på makt och underordning. Mäns roll var kopplat till att ta för sig men även fanns våld med i bilden. Hon skriver att denna sexualitet var på den tiden förknippad med sex makt och våld kopplat till manlig lust. Det handlar inte menar Kazen om människor som älska varandra. Det negativa i skriften kommer från den manliga könsmaktordningen. Men det är lätt att notera att hon glömmer kvinnan och hennes förhållande till kärlek och sex med någon av samma kön. Så här kan man läsa i Bibeln Romarbrevet 1:24-f.
 • ”Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. 25De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. 26Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, 27likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. 28Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras,”
 • Kazen noterar inte vad Paulus skrev om kvinnor som bytte ut det naturliga umgänget. Hennes analys avseende Bibelns syn på sådana förhållanden styrks inte alls av de skäl Kazen förde fram.
 • Det är uppenbart i den klassiska kristna tron att den finns en döm men också en nåd och förlåtelse, Men ingen kan utifrån skriften dra slutsatsen att det  inte finns konsekvenser av människans förhållande till Guds ord, Gud är ingen nalle. Jesus talar rakt fram; gå bort från mig ni ogärningsmän, synda inte mer osv

Billig nåd

 • Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser, nåd som kyrkans outtömliga förrådskammare, varifrån den öses ut, tanklöst och gränslöst med lättfärdiga händer; en nåd utan priser, utan kostnad” – Bonhoeffer ”Efterföljelse” 1937

Om den billiga nåden och Equmeniakyrkans utveckling finns mer att läsa i kommande inlägg.

Samtidigt måste jag klart och entydigt framhålla att i samma kyrka ryms klassisk kristen tro. Djupt bibeltroende med respekt för helighet. Klassisk väckelsekristendom. Luthersk fromhet. Kristet samhällsansvar för medmänniskor och skapelse. Men i kyrkan, inte minst på ledningsnivå kommuniceras ett postmodernistiskt förhållningssätt där den samhällspolitiska dags kontexten omformar klassisk kristen tro.

Mer om detta i kommande inlägg.

LG

Välkomna till Sexpartyt!

Under den stora kommun- och regionstödda West Pridekampanjen denna vecka anordnas under lördagkvällen en stor BDSM-fest i Gamlestaden Göteborg, programaktivitet 152.

Kvällens tema är ”Edgeplay”, ungefär att leka på kanten till döden, och för dig som inte riktigt vet vad det är så finns det lite olika varianter. En vanlig variant, ”breathplay”, är att strypa sin partner till medvetslöshet medan man har sex. Det finns då en välkänd risk för svåra hjärtkomplikationer. En annan variant är att ge elchocker som framkallar stark smärta. ”Som givare kan det vara väldigt charmigt att ge en väldigt hög smärtnivå med minsta möjliga ansträngning” som experterna beskriver det. Andra varianter är ”needleplay” eller ”knifeplay” där man kan sticka eller skära varandra för högsta möjliga smärtupplevelse under sexakten. Gästerna uppmuntras särskilt pröva på och utöva edgeplay denna kväll och speciella utrymmen kommer finnas för detta. ”Kom två, tre eller fem – men inte ensam… Det kan vara en dejt, en kompis eller en kk, bara du har någon som du avser att ha utlevnad med under kvällen”.  Eftersom Göteborgs stad fullkomligt reservationslöst stöder hela kampanjen och gör den möjlig så kanske du har tur och hittar något av kommunalråden bland tortyrverktygen.

Jag har ofta längtat efter att få ge Ann-Sofie Hermansson en riktig elchock under debatterna i kommunfullmäktige, säger Jonas Ransgård(M). – Nu har jag chansen att äntligen göra det med ”Soffan”, i soffan och samtidigt få skönt på flera sätt, fortsätter oppositionsledaren.
När man har så mycket makt som jag har, så är det själva undergivenheten som attraherar, säger Ann-Sofie Hermansson(S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. – Att få bli piskad, slagen och förnedrad känns viktigt för att jag i mitt politiska uppdrag skall kunna förstå hur mina invånare har det varje dag, särskilt i förorten.

Det är många människor som inte förstår hur man skall behöva försätta sin partner i medvetslöshet eller tortyr för att kunna njuta av sex. Sexsadisterna blir därför en väldigt utsatt grupp som vi måste värna extra mycket om, säger Mariya Voyvodova (S), kommunalråd för mänskliga rättigheter och särskilt ansvar för West Pride. – Visserligen vet vi att det ibland inträffar ett och annat dödsfall i denna aktivitetsform men lite svinn får man ju räkna med. Ärligt talat är det nog en del som drömmer om just detta, att få löpa hela linan ut. – Men Göteborg skall vara en stad för alla! Därför står vi helhjärtat bakom det som arrangeras i West Pride, fastslår kommunalrådet med emfas.

Även flera andra högprofilerade partners till West Pride uttrycker sitt gillande över BDSM-festen. Västra Götalandsregionen som ger ett brett stöd till hela kampanjen menar att programaktiviteten blir ett fint sätt att lyfta visionen om Det Goda Livet.  Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän håller precis på att ta fram en ny sexskadeförsäkring i samarbete med RFSL som de gärna vill testa. Även Gillis Edmans Begravningsbyrå menar att denna typ av sexpartyn skapar en ökad kundtillströmning.

-Det är hemskt att det fortfarande i vårt samhälle finns fobiska människor, högerkristna fundamentalister, rasister, bakåtsträvare och andra som inte förstår att det som händer i West Pride handlar om kärlek, mänskliga rättigheter och allas lika värde, inte minst den härliga festkvällen som du frågar om, avslutar en Stolt Pridefunktionär i folkvimlet i Regnbågsparken.

Reporter

Fotnot. Citaten ovan kan möjligen tolkas som inte helt korrekta

Pride och människovärde. Reflektioner i en tid av medialt brus.

Så kallade Pride festivaler äger numera rum i allt fler kommuner. I offentlig verksamhet har till och med anställda uppmanats att på betald arbetstid deltaga i sådana festivaltåg. Orsakerna handlar då om att deltagandet ses som en viktig markering till stöd för demokrati och människovärde.

Bakgrund

Även kyrkor och många präster och en del pastorer är engagerade i dessa aktiviteter och Equmeniakyrkan är aktiv på många ställen.

Jenny Dobers kyrkoledare,gillar gå i Pridetåg

Jenny Dobers regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan gillar att gå i Pridetåg

Kyrkans egen andliga ledare  i Stockholmsregionen Jenny Dobers har stött verksamheten, deltagit  i festivaltåget och supportat Pride med ord om upplevd kärlek och att hon deltar i paraden för att hon kan och solidaritet med människor som på grund av sin sexuella läggning förtrycks.(Sändaren)

 

Kors för pisk/SMISK

PRIDE-AKTIVITET: Kors för pisk/SMISK

Hur kan det komma sig? Hur får man ihop Bibeln och just Prides yttringar och grundläggande värderingar? Hur kan en kyrkoledare och andlig ledare i Equmeniakyrkan solidarisera sig med de yttringar av värderingar och livsmönster som finns där samlade under regnbågsflaggan? Hur förhåller det sig med kärleken och kyrkans syn på smisk pisk,kors-sex och förnedring inom  bodysadomaschcism och festivalens sk ”kinkytorg”?

BDSM aktivitet, repbindning

PRIDE-AKTVITET: BDSM aktivitet, repbindning

Är det människovärdet kyrkan stöder genom deltagandet? Är det omvändelse tro dop och församlingsgemenskap som Equmeniakyrkan för fram till mänskorna som finns där i och runt festivalerna? Är det befrielse till ett liv i gemenskap med Jesus Kristus i den anda och på det uppdrag som Jesus gav sina lärjungar? Finns friheten under regnsbågsbaneret? Avgörande argumentation kring politikers och offentligt anställdas deltagande i festivalerna är bland annat att de ses som verksamheter grundade på solidaritet, inkludering, människokärlek, frihet och demokrati. Festivalerna ses som viktiga yttringar för att manifestera synen på människovärdet.

Kring den basala värderingen bakom finns det i den offentliga debatten mycket begränsad analys. Alla verkar tycka det är jättebra och viktigt. Men hur kan verksamhetens yttring och funktion ses i ljuset av begreppet människovärdet.

Vesa Annalas synpunkter, väl värda att fundera kring

Vesa Annala har funderat kring detta. Med hans tillstånd redovisas hans skrivning:

Vessa Annala teolog och pastor

Vessa Annala teolog och pastor

I samband med festvalen i Kalmar funderade teologen och pastorn Vesa Annala över argumentationen med kopplingen till begreppet ”människovärde” och Pride.

Det finns många skäl att fundera på hur politiska värdeord förskjuts och används utifrån olika utgångspunkter annat än vad de tidigare förväntats motsvara. Här nedan återges Vesa Annalas artikel:

”Pride och människovärdet”

Ingen har kunnat undvika att ”Kalmarsundspride” är här. I detta sammanhang dyker ordet människovärde (allas lika värde) ofta upp som ett argument för evenemanget. Därför är det på sin plats att ge en liten reflektion kring frågan.

Alltså: vad är människovärdet och hur bestäms det? I Nationalencyklopedin (nätupplagan) beskrivs människovärde på följande sätt: ”värde som tänkande och kännande varelse, vilket utgör grund för människans naturliga rättigheter som frihet, drägliga materiella förhållanden etc.; i princip lika för alla människor.” I beskrivningen definieras människans värde utifrån människans konstitution som ”tänkande och kännande varelse” (utan att närmare säga vad som menas). Man skriver om människans ”naturliga rättigheter”(frihet etc.). Redan här inser vi att människans värde har ingenting med ens sexuell läggning, religiös övertygelse, eller frånvaron av den (en ateistisk livsåskådning) eller annat liknande att göra. Samtidigt styr bakomliggande (världs- och livåskådningsmässiga) föreställningar frågor som berör just människans värde. Man talar om olika värdeteorier.

I en kristen (och i en islamsk) kulturtradition härleds människans värde utifrån övertygelsen att Gud skapade människan till sin egen avbild. Man hävdar att människan har ett objektivt, unikt, värde. Värdet bestäms, så att säga, ”utifrån”.

Sett utifrån ett materialistiskt/ateistiskt (evolutionärt) perspektiv (som är den förhärskande föreställningen idag) har människan inget unikt, objektivt, värde. Hon bara är ett däggdjur bland andra. I denna föreställning avgör människan själv sitt värde. Värdet blir en social konstruktion. Den för tillfället rådande intellektuella elitens livs- och världsåskådningsmässiga föreställningar bestämmer människans värde. Olika människogrupper kan tillskrivas olika värde. Här blir man påmind om rasbiologin med dess fruktansvärda konsekvenser.

Olika debattörer blandar i den aktuella pridedebatten ofta ihop två saker, människovärdet och människans rättigheter (rätten att bestämma över sitt liv, i detta fall ens sexuella läggning). På Kalmarsundsprides hemsida kommer detta misstag tydligt fram när man skriver om ”…alla människors lika värde och rätten att älska den man vill”).

Den senare frågan (människans rättigheter) har en moralisk aspekt, dvs. vad som är rätt och vad som är fel. Också här styr livs- och världsåskådningar folks föreställningar. En kristen grundar sin etiska reflektion och sitt moraliska beteende på den bibliska uppenbarelsen (exemplifierad i Jesu liv). Där beskrivs den sexuella kärleken mellan man och kvinna som skapelsegiven ordning. Kärleken (den sexuella) får en objektiv karaktär.

En sekulär människa har ingen bestående (objektiv) ”regelbok” för sin etiska reflektion och sitt moraliska beteende. Man får försöka luta sig mot sin intuition (som ofta är tillförlitlig, som t.ex. att all misshandel är förkastlig). I andra frågor som t.ex., hptq-frågor säger samma intuition att homosexuellt beteende inte är en naturgiven ”rättighet” utan en avvikelse från den naturliga ordningen (en kristen skulle säga en avvikelse från skapelseordningen). Andra (ofta antireligiösa) hävdar individens rättighet att själv välja sitt eget kärleksliv utan att någon har rätten att kritisera detta val. Detta sistnämna förhållningssätt är naturligtvis politiskt, sekulärhumanistiskt och (svensk)kyrkligt en ”korrekt” hållning.

I debatten används ofta begreppet tolerans. Här finns dock en underton av intolerans. Den som inte reservationslöst ställer sig bakom hptq-rörelsens ”budskap” betraktas som intolerant. I skolan och i olika föreningar/företag förväntar man sig att folk deltar i pride-firandet.

Det är slående att statens (som sägs vara sekulär och neutral) institutioner (kommun, landstinget, länsstyrelsen) stöder mycket aktivt hptq-rörelsen.

I debatten är det få inom massmedierna som ställer några som helst djupare frågor kring hptq-fenomenet. Det rationella samtalet lyser med sin frånvaro. Man tycks vara så rädd för att bli stämplad som intolerant. Är det fråga om självcensur? Känslorna styr hela samtalet.

Alltså, summa summarum: hptq-frågor har ingenting med människovärdet att göra. Människans värde bestäms inte utifrån hennes beteende, hennes etniska, religiösa eller politiska tillhörighet. Den kristne (som undertecknad är) betraktar alla människor vara lika värda. Samtidigt har den kristna människan en klar hållning i frågor som berör människans beteende och livsföring. Både människans värde och hennes etisk-moraliska vandel styrs av övertygelsen att den kristna tron ger en sann bild av människans värde och en god moralisk vägvisare i livet.

Vesa Annala

 LGB

 

Pride- inte så mycket att vara stolt över

flaggaDet hade räckt med svenska flaggan. Det kristna korset i nationens färger som symbol för viljan att ge alla människors lika värde och fria möjligheter i vårt land. Den kristna etiken är den starkaste grunden för människors värde och korset bär ett kraftfullt budskap om personlig frigörelse till sann identitet. Att kommunerna byter ut svenska flaggan mot regnbågsflaggan visar på att det är ett större skifte av värdegrund.

Bakom de fina parollerna om människovärde finns i själva verket en helt annan agenda. I programmet för West Pride 2014 fanns det gott om programpunkter som handlade om våldssex, gruppsex och diverse perifera böjelser i olika former och de presenterades som en slags introduktionsseminarier för ovana att veta mer, pröva på och upptäcka nya världar. Några seminarier handlade om behovet att ifrågasätta värderingar kring sexarbetare i enlighet med RFSL:s agenda att göra prostitution legitimt och lagligt. Bakom de fina parollerna finns alltså underliggande budskap och inspiration till att förmå familjer, ungdomar och vuxna att börja idka gruppsex med grannarna eller börja använda kedjor, knivar, strypsex m.m. för att piffa upp sexlivet och skapa lyckligare familjer. Familjer förresten… Det är för många hbtq-vänner själva sinnebilden för det normativa förtrycket som hindrar människans sexuella möjligheter.

I årets festivalprogram var det knappast kärlek och människovärde utan normkritik som var nyckelordet. Den stora Fienden är samhällets traditionella köns- och familjenormer som hindrar människor att uppnå sin fulla sexuella potential och identitet.

Vilka normer är det mer specifikt som är den stora Fienden?

Det är i själva verket mycket enkelt. Det stora Onda som samhället hämmas av kan beskrivas i några enkla bibelord:

1 Mosebok 1:27 ”Och Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem”

1 Mosebok 2:24 ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de skall bli ett kött”

I Guds värld heter det man och kvinna och de är skapade för varandra men i Pridevärlden är detta kränkande. Här heter det istället hetero, homo, bi, queer, inter, trans, pan, ickebinär, mogai, demiboy m.m. i ett ständigt växande antal identiteter och alla slags kombinationer är positiva och önskvärda.

I Guds värld är det normativa att en man lämnar sin kärnfamilj för att leva i sexuell trohet till sin hustru. Detta är rent avskyvärt i HBTQ-världen. Inte nödvändigtvis att 1200 (1)människor lever så men att påstå att detta är det normativt riktiga. Här handlar det istället om att det skall testas, grejas, utforskas och knullas runt i diverse konstellationer och att identitetsförändring och gränsöverskridande är det allra finaste. I samhällets nya normbildning är det gränsöverskridarna som är hjältarna. Alla som ”kommer ut” i olika former skall hyllas, otrohet kan ses som ett värdefullt inslag för att bli mer hel som människa och det kampanjas ivrigt för att alla nya tekniska möjligheter kring barn och familj omedelbart skall omvandlas till självklara rättigheter för personer med ovanligare läggning.

Pridekampanjens absoluta kärnvärde ”normkritik” står alltså i direkt kontrast till kristendomens bergfasta kärnvärden kring familjen; fasta könsidentiteter man och kvinna, äktenskap, trohet, kärnfamilj, sex inom äktenskapet. Pridevärldens huvudmotståndare är därmed Klassisk Kristen Tro.

Offentliga ledare, politiker och samhällsutvecklare bör besinna den enorma samhällskostnad som kommer att uppstå som naturlig följd av samhällets medvetna kaosbildning inom könsidentitet, familjebildning, sexuell gränslöshet, ungdomars uppväxtvillkor, självbild och moralbildning. Jag tror inte att de flesta förstår vilka krafter som lösa och vad samhällets kostnad kommer att bli.

Kristna ledare borde besinna Guds ords guidning till fungerande familjer, församlingar, samhällen, nationer. Normbildning inom familjeliv är inget neutralt samhällsområde avskild från teologi. Gud har varit absolut tydlig från skapelsens morgon i sin normbildning kring familj, kön, sexuell livsstil och förhållande till Skriftens undervisning. När kristna ledare och organisationer tågar med stolta banderoller i Prideparaden bör de vara medvetna om att det är sin egen Herre och grunden för sin egen tjänst de kampanjar mot.

Många människor kämpar med sin sexualitet men det finns betydligt kärleksfullare och långsiktigt mer hållbara lösningar än att hävda att alla läggningar till varje pris skall levas ut. Den vandrare som bär en tung ryggsäck blir inte hjälpt av att omvärlden förnekar att ryggsäcken finns.

Thomas F