Om den förändrade självbilden, uppdraget och dess konsekvenser. Del 3 av 3.

ÄRKEBISKOPENS ÅSIKT OM GUD OCH ATT JUDAR OCH MUSLIMER TILLBER SAMMA GUD SOM KRISTNA

Bergstrands text skall ( inlägg 2 ovan) läsas i balans med nuvarande ärkebiskops mening nedskrivit 2014 i följande text
 “En ganska självklar utgångspunkt för mig i mina möten med judar och muslimer är att vi tillber samma Gud – hur skulle det kunna finnas mer än en allsmäktig skapare av universum? Lika självklart är det att vi inte förstår eller beskriver Gud på samma sätt. Bland dessa olikheter är det frågorna om Jesus Kristus som skapar störst oro. De rör vid vår identitet som kristna och behöver hanteras med omsorg. […] Risken är att vi förminskar Guds vilja och vägar att frälsa världen om vi dömer ut andra religioners erfarenheter av Gud och ställer ”sanningen” mot ”den enda sanningen”. Det rimmar också dåligt med grundtextens ord för sanning – grekiskans aletheia handlar om avslöjad verklighet. Och verkligheten är alltid komplex.”

Helt uppenbart är att i  denna fråga avseende finns olika uppfattningar om Guds ord.

Landets främsta kyrkoledare skriver att i samtal med människor med annan tro känner hon en oro för “frågan om Jesu”. Hon skriver också tydligt att om vi anför Jesus som Vägen sanningen och livet” riskerar vi att förminska Gud.

Vi riskerar att förminska “Guds vägar och vilja att frälsa världen om vi dömer ut andra religioners erfarenhet av Gud. Vi bör inte ställa sanningen mot den enda sanningen.- Så tycker ärkebiskopen.

–  Så tyckte ärkebiskopen. Så här tycker Jesus själv…

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader.”

– En fundering_ Hur kan man som läsare förhålla sin när en kyrkoledare ändrar Jesu konkreta uttalanden i Bibeln.

 

GUD I BIBELN, en eller flera…

I 2 Mosebok 2 finns tio Guds Bud.

 • Första budet:Du skall inga andra Gudar ha vid sidan av mig

Vi skall frukta och älska Gud över allting och sätta all tro och lit till honom.(Luther)

Några kommentarer:

Texten innehåller ju en uppmaning att läsaren skall hålla sig till en Gud. Det framgår ju tydligt att det finns en uppfattning om att det finns flera Gudar. Enligt Bengt Göran Bergstrands inlägg dyrkade Muhammeds företrädare 365 gudar varav Allah var en. Det är intressant att fundera över hur de 364 gudarna förhåller sig till Skapelsen eftersom ärkebiskopen knyter samman skapelsen med den som anser Gud har skapat världen.
 • Ärkebiskopen knyter samman sin ståndpunkt med en gemensam Gud med mono-teistisk religion. Sådana finns det flera av:
 • Bahá’í; Allah, Gud, God, Dieu, Dieux, Ishwar, Dio, Perëndia, Amlak, Igziabeher (እግዚአብሔር), Dio, Бог, osv (beroende på vilket språk bahá’íerna talar). Enligt Baha’i-tron finns inte djävulenoch tron på Guds och religionernas enhet är central.
 • Akhenatons monoteistiska (eller möjligen monolatristiska) religion med den centrala solguden Aton.
 • Zoroastrism brukar beskrivas som monoteistisk, men med dualistiska drag eftersom Gud eller “Herren den Vise” (Ahura Mazda) har en ond motpart i Ahriman. Ahriman kommer emellertid att besegras eftersom Ahura Mazda är starkare, och i den bemärkelsen är Zoroastrismen monoteistisk.
 • Ayyavazhi; Ayya Vaikundar, ett trossystem inom hinduismen.

Några kommentarer; Texten från Moseboken innehåller ju en uppmaning att läsaren skall hålla sig till en Gud. Det framgår ju tydligt att det finns en uppfattning om att det finns flera Gudar.

ÄRKEBISKOPEN FÖRMANAR: Ensidig förkunnelse med Jesus ord kan medföra att vi  förminskar Gud och därmed stå i vägen för Guds planer och vägar för att frälsa världen.

 

Fara: Evangelium om att Jesus är den enda vägen till Gud….Hög risk att förstöra för Guds frälsning,,,,eller..?

Ärkebiskopen är tydlig på att det finns risker att vi som Jesu lärjungar kan stå i vägen för Guds plan om vi ifrågasätter andras erfarenheter av Gud  och framhåller Jesus som den enda vägen. Det resonemanget är märkligt eftersom lärjungarna, bibeln och kyrkohistoriens början entydigt visar på att Jesus och apostlarna förkunnade om den enda vägen till Gud via Jesus Kristus. Det är rätt märkligt att den svenska kyrkans ledargestalt har en annan åsikt.

ÄRKEBISKOPEN OCH BISKOPEN I SKARA

Det finns ju skäl såväl teologiska som organisatoriska att tro att biskop och ärkebiskop delar samma grundläggande teologiska värderingar. I några glimtar i inläggen tidigare inlägg i denna blogg skriver biskop Bonnier  sina ställningstaganden, helt i linje med Svenska kyrkans högste företrädare i Sverige. Det handlar om identitet (kristen) och ärkebiskopen anser vi skall hantera “frågan” med omsorg.

 

Åke Bonnier och dåvarande ärkebiskopen Wejryd

Men Skarabiskopen har ytterligare uppseendeväckande åsikter. Bonnier skriver:

 1. “Om man menar att inkarnationen såsom de kristna förstår den utesluter alla andra vägar till Gud betyder det att Kyrkan har en stor och nästan omöjlig uppgift att undervisa och omvända så många som möjligt till den enda sanna läran och därmed den enda sanna gudsrelationen. Om inte människor kommer till tro på Jesus Kristus måste ju rimligen detta leda till någon form av konsekvens för den som inte tror. Det handlar om eviga straff av något slag som kan, men inte nödvändigtvis måste, innebära ett evigt lidande­.”                            KOMMENTARER OCH FUNDERINGAR. Bonnier ifrågasätter i texten och som jag kan förstå honom, Jesus själv som ju  anger att han är vägen till Gud och Sanningen. Biskopen underkänner därvid innehåll och substans i texten “Ingen kommer till Fadern…osv” Hans synnerligen intressanta perspektiv handlar om volym.

Bonniers bekymmer om volym och det apostoliska uppdraget

 1. Kyrkan har en “stor och nästan omöjlig uppgift” att förkunna den sanna och den enda sanna läran… Och därtill omvända så många…. Varför skriver Bonnier så?
 2. Jag tänker då på hur Paulus, Petrus och de andra medarbetarna måtte ha tänkt.  De som lyssnade till Jesus direkt. De som lyssnade till hans lärjungar. Och sen Paulus med ett alldeles speciellt Guds uppdrag. Om Levi Pethrus, Luther, Billy Graham,F.O. Nilsson, m.fl. hade lyssnat till Biskop Bonnier….Då hade nog den svenska kyrkan inte hade vi inte haft biskopar eller ens kyrka i Sverige. Paulus hade kanske med hänvisning till sin ledare direkt lagt ned…. Paulus borde då måhända yttrat sig bättre utifrån arbetsmiljölagen…:  En modifierad missionsbefallning: Gå ut i delar av Er omgivning och för dialog i ögonhöjd för mina ord är inte enbart de som gäller. De finns många vägar till Gud… välj själv en passande....  

  Paulus olika missionsresor. Hur var det möjligt…. och tänk om Paulus fått höra biskop Bonnier och haft tillit till hans ord?

 3. Om man skall försöka tolka biskopen kan det vara ett återfall in i statskyrkotanken. Alla i en stat kommer till evigheten om man döpts, oaktat vilja och personlig tro, har konfirmerats och tagit emot nattvarden. Bonnier tycks dock gå ändå längre… Jag hörde för en tid sedan att det fanns kristna och präster som mimade sista delen av trosbekännelsen ety det uppfattade den som obehaglig…”därifrån igenkommande för att döma levande och döda.”
 4.  Bonnier skriver:“Vi kristna tror att Gud har uppenbarat sig på ett unikt sätt i en judisk man som levde i ett begränsat geografiskt område under en begränsad tidsperiod.”   
 5. KOMMENTARER OCH TANKAR. Bonnier skriver att han finner att Gud uppenbarat sig i en judisk man som levde en begränsad tidsperiod i visst område. Kopplat till just dessa ord och vad han i övrigt framför skiljer sig hans uppfattning från den klassiskt Kristna att Gud gav oss sin son dvs en del av Gud själv som tog formen av en människa som oss.
 6. Mer av biskop Bonnier; “Vi tillskriver honom epitetet ”den smorde” och hävdar med bestämdhet att han både undervisade­ om livet och relationen med Gud och medmänniskan. Han utförde också sådana handlingar som människor på den tiden uppfattade som underverk.                                                                                      KOMMENTARER OCH TANKAR: Bonnier skriver att Jesus utförde handlingar som folk  “på den tiden uppfattade som underverk”.  
 7. Här ger biskopen sig in på en bibelförklaring där det som beskrivs som under uppfattades så då vid den tiden. Dvs det kanske inte uppfattas som under idag. Biskop Bonniers läsare måste då fråga sig? Är det månne Brödundret när tusentals människor fick mat, eller kanske när Jesus stillar stormen så var det ett väderfenomen, uppväckande av döda var det kanske bara någon som vid hans karismatiska närvaro vaknade upp efter att ha svimmat eller varit medvetslöshet.Utdrivande av onda andar var det en ett tillfälligt psykostillstånd som försvann? Lasaros i Johannes 11 som varit död i fyra dagar hade kanske bara vilat ut i en grav? Månne tiden vara inne nu då  enligt biskopen där vetenskapen kan förklara att undren inte är under längre under grundat i bibelordet. Biskopens skrivning är speciell då han ställer sig i en situation där han bedömer personerna nära Kristus som personer med begränsad kunskap om sjudomar, liv och död,mat och inte mat, osv. Med dagens utveckling och forskning tycks Bonniers budskap vara; de som var med Jesus förstod inte att det de såg och kände smakade och berörde, liv och död var sådant som en svens teolog så småningom skulle förklara som upplevelser på grund av bristande kunskap. Eller?
 8. I Hebreerbrevet läser vi:                                                                                “Därför måste vi desto mer ge akt på det vi har fått höra, så att vi inte tappar kursen. Redan det ord som förmedlades av änglar var giltigt, och varje överträdelse och ohörsamhet fick sitt tillbörliga straff. Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom och som Gud själv har bekräftat med tecken och under och olika slags kraftgärningar och genom att dela ut helig ande efter sin vilja. Kommentarer och funderingar: På flera ställen i Bibeln finns angivet händelser med rubriken Under och tecken. Det finns också skriftställen där dessa händelser så att säger förtydligar Faderns vilja och auktoriserar Sonen.”

  Andra templets västra mur och muslimska guldsmyckade moskèn. På samma berg.Till ära för samma Gud eller…

Den svenska utvecklingen

Den ännu politiskt styrda och samhällsanpassade svenska kyrkan har ju i betydande stycken lämnat den klassiska kristna tron och sklijer ut sig från stor delar av den världsvida kyrkan.

Det är väl dokumenterat av många inte minst från bibeltrogna präster som ännu verkar i kyrkan och hoppas på förändringar. Sådana sker utan tvekan och då på församlingsnivån.

Svenska kyrkan döper omvända nykristna. Lånar baptisernas dopgrav vecka efter vecka…

Fyra veckor i rad har olika församlingar i Svenska kyrkan lånat dopgraven i min hemförsamling för att genomföra baptistiska troendedop för ungdomar och fd flyktingar som önskat följa Kristus och Guds ord. Långt bort från den politiskt korrekta religionsdialogen och inte heller tycks tjänande präster varit oroliga för att de har för mycket att stå i då det ju i biskopsläran troligtvis finns många vägar till Gud och att vi inte bör stå i vägen för dessa….

Equmeniakyrkan har glädjande nog inte hamnat på samma kurs som Svenska kyrkan på ledningsnivå.

 

Det är dock viktigt att notera två företeelser som rör Equmeniakyrkans utveckling och som hör nära samman med vad som berörts ovan.

 1. Equmeniakyrkan har fattat beslut om en strukturerad samverkan med Svenska kyrkan på församlingsnivå. Equmeniakyrkan har då samtidigt godkänt ett slags yrkesförbud för baptistiskt inriktade pastorer. Dessa får inte predika omvändelsens dop för vuxna än mindre tillämpa sådant dop. En församling får svårt att behålla eller anställa en sådan pastor trots att den nya organisationen formellt sätt är en del av internationell baptism.
 2. Svenska kyrkans ledning har enligt min mening lämnat delar av den klassiskt kristna tron Det måste då framhållas att bilden är splittrad och att det finns djupt engagemang för klassisk kristen tro ja till och med baptistisk församlingsverksamhet trots en annan överbyggnad på ledningsnivå. Den ändrade teologin har olika delar: a) Jesus maktanspråk, många vägar går till Gud, Jesus är en av dem, b) Missionsbefallningen klarar vi inte de är så många (Bonnier) c) Jesusevangelisation kan stå i vägen för andra Gudsbilder osv.(ärkebiskopen) d) När osäkerhet eller till och med tydlighet redovisas om Jesus begränsade väg till Gud och andra religioners möjligheter så förklarar det kyrkans begränsning av missionsuppdraget. e) Begreppet “missionsdialog” ersätter mission för att erbjuda människor Jesus och den enda vägen till Gud. Dialogen blir förutsättningen för fredens samtal.                  f) Samtalspartnern har en annan väg till Gud och med ärkebiskopens ord ska vi inte stå i vägen för den erfarenheten med enögt Jesus fokus. Detta synsätt får praktiska konsekvenser och man kan faktiskt se spår av det i Equmeniakyrkan.
 3. Läs igenom Equmeniakyrkans hemsida! Här finns fantastisk överskådligt utförd sammanställning av arbetet. Nationellt är det tydligt att mission omsätts till dialog med människor av annan tro. Från hemsidan: ”

  “Vi vill också främja möten med människor av annan tro än vår egen. Möten, kunskap, förståelse och samverkan är nödvändiga för att vi ska kunna bygga vänskapsrelationer och ett tryggt samhälle på den ort där vi finns.”

 4. En övertygelse om att vi har till uppgift att ge människor av annan tro Jesus Kristus, del av frälsningen och möjlighet till evigt liv i gemenskap med honom finns inte omnämnt. Begreppen som nu markeras är :att bygga vänskapsrelationer, att bygga ett tryggt samhälle, skapa möten, skapa kunskap, förståelse och samverkan.
 5. Är vi nöjda med det? Likheterna mellan det uppdrag som Röda korset har eller som andra NGO organisationer tagit på sig känns större än likheten med den klassiskt kristna evangeliska rörelsen.
 6. Kyrkokonferensen senast behandlade ju olika initiativ avseende evangelisation för målgruppen människor med muslimsk tro, Dessa möttes med inte med entusiasm utan liksom maldes bort i en administrativ process. Hur skall kommande kyrkokonferens tänkas agera….Och vem kan påverka?

LGB

Om skolan i Åmål som förfalskar julsånger!

I Världen Idag kan man läsa historien om grundskolan i Åmål som på rektors initiativ klipper bort psalmverser, ändrar textinnehållet och tar bort anstötliga ord som “Betlehem”. Dessutom tar bort den kristna historiken kring Luciatraditionen och klipper bort ordet “skinka” ur julsångerna. Det kan ju tyckas lite kul på ett sätt men jag kunde inte avhålla mig att skicka följande vässade brev till skolledningen:

Hej Åmåls skolväsende!Jesusbarnet Botticelli

Jag har nyss läst något av det mest korkade jag hört på länge.

En skola som vill sjunga traditionella julsånger men censurerar verser som anses misshagliga, men inte nöjer sig med detta. Dessutom väljer man att förfalska innehållet för att passa in i den skruvade världsbilden att historien måste förvrängas för att alla skall kunna känna sig hemma. Detta helt utan stöd i den svenska skollagen som inte alls innehåller några slags krav att man behöver göra så. Detta framgår ju med all tydlighet av den lagtext som kommunen själv presenterar som sitt ”försvar” men som inte alls påvisar det behov man hävdar. Förmodligen är Åmåls kommuns Barn-. och Utbildningsenhet liksom aktuell rektor så pass okunnig så att man inte känner till att Jesus också är en av Islams viktigaste profeter vilket innebär att personen Jesus inte alls är anstötlig för en muslim. Jesus kan möjligen vara det för en normal svensk ateist men alla sådana är å andra sidan utomordentligt skolade av inte minst den svenska hjärntvättande skolan att lägga ett personligt nonsensfilter över all kristen tradition som man möjligen kan möta i det svenska samhället. Nu kan man ju tycka att det är lite humoristiskt att även platsen Betlehem upplevs farlig och inskränkande för svenska elever så då får ni väl lära ut att det egentligen var Blomstermåla som stjärnan lyste över, det kanske upplevs mindre kränkande och kan passa in i den svenska nonsenskulturen? Men att byta ut texten mot ”alla oss” är ju att ge innehållet dess motsats, vitsen med stjärnan var just att det specifikt utvalda ljus och budskap som fanns kring Betlehem skall få spridas till oss alla. Er version blir en direkt förfalskning av sångens budskap.

Men förfalskningarna upphör tydligen inte där. Traditionella julsånger om skinka förfalskas liksom historien om Lucia. Hur kan det alls rimma med skolans uppdrag att ge kunskap om svenska traditioner att lära elever förfalskade berättelser om jultraditionerna och de historiska gestalterna bakom? Vad lär ni alls ut om julens ursprung? Att den firas till minne av tomten som föddes på Nordpolen?  Att berätta om att den firas till minne av Jesus födelse måste ju kännas oerhört kränkande för ett stackars ateistbarn eller en hindu som inte tror att tillvaron alls finns!

Jag tycker egentligen att era metoder är utmärkta! D.v.s. i Nordkorea, Saudiarabien och det gamla Sovjetunionen där allting skulle filtreras genom det statliga ateistiska ideologiska åsiktsfiltret. Jag vill därför uppmana Södra Skolans rektor liksom ansvariga på Barn- och Utbildningsförvaltningen att snarast söka sin vidare karriär i någon av dessa diktaturstater. Era metoder passar väldigt bra in i den samhällstraditionen och ni kommer säkert att uppfattas som ytterst talangfulla och ha stora möjligheter till framgångsrik karriär. I den svenska skolan däremot, som skall byggas på kristen etik och med en kulturell grund i den svenska traditionen så hör inte historiska och kulturella förfalskningar hemma. Är det så att en sång inte passar, då skall ni inte alls sjunga den. Det är helt enkelt inte er sång. Och är Jesus en farlig person för barn och ungdomar att höra talas om, då tycker jag att ni helt skall hålla er till att berätta den uppbyggliga berättelsen om alltings meningslöshet och att ”vår tillvaro är en slumpens parentes och nyck” som det brukar stå i biologiböckerna, och andra berättelser som gör barn och ungdomar lyckliga och harmoniska, t.ex. om häxor, monster, tomtar och troll som mina barn brukar komma hem med böcker med från skolan.

Med vänlig hälsning!
Thomas Forslin Klassisk Baptism Göteborg

Baptisterna -Sanningsfolket som behövs idag

Det finns moderord. Ord som många använder som vi vänjer oss med och som stegvis kommer in i vårt medvetande. Kanske vet vi inte riktigt vad ordet betyder men det känns väldigt rätt att använda.

Ordet för nu är : inkluderande.

Du har nog hört det. Det används flitigt i politiken. Skolan skall verka inkluderande. Samhället skall vara det. Kyrkan skall också vara det. Flyktingpolitiken är såväl inkluderande som integrerande.

Equmeniakyrkans ledning arbetar med en slags handbok för gudstjänsterna i kyrkans församling. Texten skall bearbetas så att den blir, just det ;inkluderande.

I Sändaren kan man läsa om kyrkoledningens avsikt med såväl ordets substans som önskad effekt.

När svenska politiker överöser sina medborgare med integration och inkludering torde det inte vara svårt att se att vi uppenbarligen systematisk arbetat för exkludering och utanförskap. Polis och räddningstjänst vägrar besöka vissa områden där integrationespoliiken och de politiska värdeorden fått den effekten att få kvinnor kan upptäckas som går utomhus utan  att bära slöja. Politiken har betecknad vissa kommundelar som utanförskapsområden. Det som tidigare var hyresfastigheter blev kvarter och är numera orden till trots sekreterare världar som omfattar betydande delar av vissa kommuner,

Hur kunde det ske. Hur kunde “orden bli till sand.”

Första Johannes brev 3 18-20 ger en fingervisning kring svaret:

“Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.”

De tomma orden är lätta att bruka. Ofta är de då inte kopplade till begreppen “Handling och sanning”.

Inkluderande som ord och specifikt objekt finns tydligt i Equmenias strategi. Det religiösa språket skall utformas som inkluderande och har uppenbart enligt kyrkoledningen gett exkluderande affekter.Detta behöver analyseras och till det återkommer vi till här.

Jesus kallar alla  till att bli lärjungar och hans efterföljare. Inbjudan till omvändelse, tro och dop är ochhar varit en grundläggande kristen hållning. Baptismens entre i Sverige betonade tydligt vikten av personliga ställningstaganden, egen bibelläsning och dop i biblisk mening kopplat till den omvändes eget beslut. Den statligt styrda kyrkan vid 1900 talets början “inkluderade” så gott som alla svenskar. 1 kyrkoböckerna gjordes anteckningar avseende viss exkludering, I församlingsboken för Uddevalla antecknades för Baptistpredikanten Otto Länsberg att denne var odöpt. Hans barn registerades exkluderade såsom odöpta. Paulus måste nog ha betecknats som exkluderad jude och inlemmad i Jesu kärlek.

Avvikande individer. Personer som tagit ställning och inte följt den bredda tankefloden. Precis som de flesta av Jesus närmaste medarbetare och lärjungar. Exkluderade från dåtidens samhälle. Avvikande och betraktades som tillhörande en slags religiös sekt. Saulus var en samhällets man som innan han mötte Jesus hade den tydliga uppfattningen.

Det klassiskt evangeliska budskapet som skulle kunna “exkluderande”.  Det förutsatte erbjudanden och inbjudan till alla, men dessutom ett eget individuellt avgörande. Då uppstår en skillnad mellan de troende-“frälsta” och de som inte tagit ställning till inbjudan till omvändelse och en ny gemenskap med Jesus.

Lite av bakgrunden till baptismen i Sverige och dess betydelse från förr och framgent berörs i en predikan i Tabernaklet i Göteborg. Predikant är Thomas Forslin 12juni 2016. Den kan hittas på följande länk:

http://www.tabernaklet.se/viewNavMenu.do?menuID=4

Göteborgs baptistförsamling hade en avgörande roll för etablering av baptistiska tankar och förkunnelse och en icke statskontrollerad kristen tro i västsverige och ja i hela landet. Kanske kan den rollen sägas vara minst lika viktig idag. Försöken att styra kyrkan och deras medlemmar ini i den politiska kontexten blir allt mer tydligt. Svenska kyrkan anser en del av dess medlemmar är idag mer statskyrka än när kyrkan formellt var en del av den politiska statsmakten.

Tabernaklet Göteborg Göteborgs baptistförsamling

Tabernaklet Göteborg
Göteborgs baptistförsamling

På församlingens hemsida finns ett utmärk media bibliotek med varierad förkunnelse lätt att ta till sig.

Jesus erbjuder genom sin försoning oss alla till egenskap med honom, Att vandra i hans närhet och i gemenskap med Honom och gudsordet ger inte alltid en dagspolitisk korrekt inkludering men är faktiskt den absolut enda vägen till livets djupaste mening: gemenskap med Gud.

LGB

 

Beställ film från Sanningskonferensen!

Sanningskonferensen 2015 DVD 1Vår Sanningskonferens den 14 mars filmades av Cymbal-TV och finns nu tillgänglig att beställa på två DVD-skivor för 150:- styck.

Det är kvalitetsfyllda föredrag och inlägg om Livets naturvetenskapliga ursprung, Livets värde och etiska frågor vid livets början och slut samt om Livets början i den nya födelsen med Jesus Kristus.

Skivorna kan beställas för eget bruk men passar också utmärkt att sprida för evangelisation eller som underlag för etiska samtal och debatter.

Sänd din beställning via forslinsfabriken(at)comhem.se.

Fotnot:  Jacob Rudolfsson är biträdande generalsekreterare för SEA.

Thomas ForslinSanningskonferensen15

Har Gud verkligen talat?

”Har Gud verkligen talat” är frågan? som allt fler tycks ställa med en underton: ”vi vet inte riktigt”! Följdfrågan blir naturligtvis: ”Eftersom vi inte riktigt vet om Gud har talat, så undrar vi om det som står i bibeltexten behöver tas på fullt allvar – och åtminstone inte på bokstavligt!”

Låt oss vänner hålla modet upp! Gud HAR talat! Guds vilja HAR uppenbarats! Jag som läser en hel del av det nyaste forskningen kring Bibeln kan intyga att evangeliet (dvs. Nya Testamentet) har aldrig – sedan den apostoliska tiden – vilat på en så solid grund som nu! Denna kunskap når dock inte varken pastorer eller medlemmar i kyrkor. Samfundsledare är ofta dåligt belästa i den nyaste forskningen och sväljer ofta okritisk den moderna världens föreställningar om den kristna tron och utgör därmed ofta ett effektivt hinder för att ”fotfolket” skulle få den andliga näringen de behöver. Den svenska kristenheten svälter! (Här är ”Människor och tro” i P1 i Sveriges Radio en viktig förmedlare av ensidig information.)

Det är intressant att notera att Equmeniakyrkans teologiska grund tycks vila på en gnostisk grund. På sin hemsida skriver man att ”Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek.”

Ordet ”utflöde” är kanske det mest typiska för gnosticism. I sin teologisk grund talar man ingenting om Adam och Eva och syndafallet, men ”Alla föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det goda i tillvaron.” Inom gnosticism talar man om en ”kluven värld”. Det onda och det goda existerar parallellt. Det onda är inte ett resultat av den första människans fall utan är en emanation, en ”uttunning av ljuset”.

Man börjar stycket om den teologiska grunden på hemsidan med orden, ”Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv.” Också detta är typisk för gnosticism. Skapelsen emanerar (är en pågående process) från Skaparens hand.

Om Bibeln skriver man följande: Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger undervisning, vägledning, förmaning, tröst, hopp och glädje. Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det.”

I första ögonkastet ser detta ganska hyfsat ut, men i en närmare analys upptäcker man brister. Inte ett ord om Bibelns kanon, dess auktoritet och dess tillförlitlighet. Betoningen ligger på ”nådemedel” och ”tolkning”. Själfallet får vi veta om Guds nåd i Kristus genom Skriften, men det är inte Skriften som är ”nådemedel” utan Skriften är ett ”vittne” för Jesus! (Se t.ex. Luk. 24:44-47; Joh. 5:39). Man blandar i hopp päron och äpplen!

Den svenska kristenheten hamnar allt djupare i sin kris, både i teologi och i ledarskap. Den teologiska krisen består av oklarheten i synen på Skriften. Ledarkrisen består av den enkla sanningen att ledarna vill inte själv längre vandra i Jesu fotspår, dvs. vara trogna vittnen för Honom. Också Jesus sätt att citera Skriften lyser ofta med sin frånvaro. För att inte tala om exemplets makt!