En kyrka som inte gillar Bibeln som den är, utan stuvar om när det passar. Javisst, finns den mitt ibland oss.

Om hur “könsmaktsordning”, “genusteori” och politisk korrekthet blir överordnat helighet och Guds ord.

“I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn”.

Du har säkert hört den formuleringen rätt många gånger som Bibelläsare och gudstjänstbesökare. Men nu är det nya tider. Nu gäller “likabehandlingsutbildningar” som förändringsgeneratorer för Bibeln. Och nya teologiska trender slår igenom. Här redovisas en som är resultatet av ogillande av Bibelns texter.

Medial uppmärksamhet när Jesus inte längre blev “man” eller “son”

Domprosten i Västerås Susanne Senter har i sin verksamhet arbetat med ett så kallat “likabehandlingsprogram”. Detta program har prioriterats av kyrkan. Utifrån dess innehåll har kyrkoledningen under domprostens ledning kommit fram till att det inte är att anse att Jesus var Guds son utan att han var en”hen”. Denna teologiska slutsats har skapat en hel del såväl tankar som känslor.

https://www.expressen.se/nyheter/svenska-kyrkan-darfor-kallar-vi-jesus-for-hen/

Kyrkans ledning tyckte dock att det var frimodigt och inkluderande av dem att ändra bibels text och sluta kalla Jesus Guds son och ordet  “Han” i samband med framställning av “hen” eller “det”.

Bibeln ger gång på gång underlag för att Jesus är Gud son och att Jesus är man

Johannes 10 10

Hur kan ni då säga till mig, som Fadern har helgat och sänt till världen, att jag hädar när jag säger: Jag är Guds son. 37Om jag inte gör min faders gärningar skall ni inte tro på mig. 38Men om jag gör de gärningarna, så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då skall ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern.”

1 Johannes 4:15

“Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud.”

Matteus 28:16

“Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Julevangeliet enligt text från Bibeln

“Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt…..”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:

14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

…21När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.

Engelska då

“After eight days had elapsed and circumcised the boy, he received the name Jesus, what the angel had given him before his mother became pregnant.”

Uppenbart finns det likartat behov av likabehandlingsutbildning och inkluderande omskrivningar i England.

Svenska kyrkans domprost

Domprosten anser att hennes Likabehandlingsprogram gör att Bibelns begrepp bör ändras om än inte tryckas om, så metodiskt omarbetas. Jesus  skall inte längre skall framställas som människa och man. Jesus beskrivs av Svenska kyrkans domprost som ett “hen”.

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Likheter i teologi eller….?

Equmeniakyrkan håller på att arbeta in sin nya “kyrkohandbok”. Via den underlättas kyrkliga ceremonier, men skapar också en likformighet i de uttryck som kyrkan visar över hela landet. Formuleringar, ord, böner är i grunden riktade för likformighet eller visa fall med flera valmöjligheter, I praktiken är det nog så att kyrkoledningen knappast visar bort församlingar som arrangerar gudstjänster lite efter egna tankar och inte inordnas i det som kyrkobyråkraterna kallar “flöden” och systematik utifrån teologisk teknokrati. Men likformigheten ses som uttryck för en inkluderande helhet. Med kyrkoledningens egen gillande analys. Om läsare och sökare känner sig mer inkluderande är för oss oinvigda landsbygdsbor dolt i mörker.

Utdrag ur Equmeniakyrkans kyrkohandboken sid 36:

“”Gud bortom genus Inkluderande språk när det gäller kön innebär att vi strävar efter att inte endast använda manliga pronomen för Gud. När det är möjligt säger vi ”Gud” istället för ”han”. Vi utgår från att Gud är bortom genus. Behovet av ett inkluderande språk utgår från en medvetenhet om olika typer av diskriminering och ojämlikhet i vårt samhälle. Vi tror att gudstjänsten behöver vara välkomnande och att Jesu identifikation med de minsta, de mest marginaliserade och utstötta, utmanar oss att göra detsamma.

Strategier för inkluderande språkbruk

Det finns olika strategier för att uppnå ett inkluderande språk.

En väg är att sträva efter ett språk som befriar, där vi varken osynliggör eller förminskar människor. En annan väg är att ersätta könsbestämda ord för människa och Gud med könsneutrala ord. En tredje väg är att komplettera traditionellt maskulina ord med feminina benämningar för Gud och människa.”

Slutsats och kommentarer

Svenska kyrkan styrs i betydande utsträckning av valda politiker och partiföreträdare. Prästerna styrs utifrån de värderingar som prästerskapet delar och skapat i en samhällstillvänd diskurs. Präster som med stöd av Bibeln omsätter ordet i förkunnelse och liv riskerar idag sin kallelse och ordination (“avkragning” gäller). Könsneutrala vigslar och den sekulära HBTQ rörelsens agenda prioriteras före trohet till bibelordet. Uppenbara bibliska budskap omtolkas i eisegetisk anda. Den presumtivt bibelläsande personens egna uppfattningar går före bibelns text och innehåll och den som söker väljer sökningar som passar in i egot istället för att låta Bibeln vägleda och korrigera.

Detta är redan väl känt.

Att Equmeniakyrkan traskar ut i samma öken verkar också tydligt. Kyrkans nya handbok som i dessa dagar kommuniceras för fram samma teologi utformad utifrån politiska tankar som omvandlas in i en religiös kontext. Begrepp som “inkluderande”,”dialog i ögonhöjd” används för att markera men också uppenbart styra och då utifrån ett maktperpektiv trots utsagor om motsatsen.

Equmeniakyrkans handbok klargör på sidan 36 i t.ex. klippet ovan att kyrkans folk bör komplettera eller ersätta Gud med feminina ord. Måhända från nuvarande uttryck; “I Gud Fadern” eller ” “i Guds, Faderns Sonens och den helige andes namn” till nyspråket: I Guds, barnets och den heliga(e) … Så kan det kanske bli om man skall försöka förstå Equmeniakyrkans styrning och förslag modernisering av gudstjänsten för en mer inkluderande språkdräkt. Om den nuvarande faktiskt exkluderat eller än värre stött bort någon enda människa från korsets väg ja den frågan är fortfarande öppen i väntan på svar. Den bibel som tidigare varit grunden för kyrkans tro och liv förändras utifrån av några ledande personers genusteoretiska intresse.. Sen man ju grunna på om hur mycket könsmaksteoretiska färdigheter förhindrat människor att finna Jesus i tro, dop och församlingsgemenskap. Sådant underlag måhända finns men verkar relativt okänt.

Men domprosten i Västerås verkar väldigt nöjd med församlingens likabehandlingsprogram. Troligen innehåller det modernare tankar än de som Paulus, Lukas m.fl. skrev ned i det som blev Bibeln. Men ändå uppstår frågan om vem eller vilka andliga makter som inspirerat de olika teorierna om människor och vem Jesus är. Kanske kan hans egna ord inte förklaras bort utifrån den moderna genuspedagogiken, dess bakgrund och syfte?  Men det en annan historia eller skall man skriva andlig verklighet,

Equmeniakyrkans handbok och min bibel

Sidan 36 i Equmeniakyrkans handbok citeras ovan. Rekommendationen eller instruktionen till kyrkans förkunnade är en strävan att ta bort manliga pronomen avseende Gud. Vad säger då Bibeln om kyrkans vägledning. Två enkla exempel:

Johannes 14:11 säger mig detta

Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. 12Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, 13och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. 14Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Johannes 10:30

Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. 30Jag och Fadern är ett.”

Bibeln följer inte Equmeniakyrkans teologiteknokrati och använder uppenbart felaktiga pronomen. Kanske är det bra att just dessa kyrkans teknokrater inte inkluderas i just den evangeliska förkunnelsen, men omfamnas med ömhet, varsamhet, tacksamhet och värme i övriga verksamheter såsom de diakonala., Där är mänskligt faktiskt inkluderande viktigare än politiskt korrekta ord.

Knepigt men bra grund till funderingar inför 2018.

LG

 

Om konsekvenser av förändrad bild av sexuella och mänskliga relationer

Här i denna blogg kan vi se ett flertal inlägg om Equmeniakyrkans medverkan och sponsring på Stockholm pride 2017,

Det som är tydligt är att såväl kyrkans högsta ledning som den regionala andlige ledaren i Equmeniakyrkan region Stockholm verkligen gillar engagemanget och deltagandet i arrangemanget.

Tidningen Sändaren och tidningens ledarskribenter uppskattar oreserverat Pride och närmast hyllar deltagandet.

Equmeniakyrkan sponsrar Pride med offrade kollektmedel. Troligen har kyrkobesökarna inte erhållit information om vart deras kollekt skall skickas. Men detta är ett antagande utan evidens. Ännu.

Chefer inom Pride avslöjas som pedofiler. Två Pridechefer har just nu tagits ur tjänst.

Media redovisar i dessa dagar att två chefer inom Pride tagits ur tjänst. Det rör sig om att de köpt sexuella tjänster av barn, pedofili, samt en person dessutom våldtagit barn.

Den ena av personerna, cheferna, har dessutom dömts för våldtäkt på ett 13 år gammalt barn. Ett barn som på grund av våldtäkten utsatts för utpressning, hot och fått fysiska skador.

I ett av fallen lär andra förtroendevalda vetat om pedofilin men inte gjort något åt för att stoppa och polisanmäla övergreppen på barn.

Inom RFSL (innan namnet HBTQ och Pride kom till ) fanns så sent som på 1990 talet en arbetsgrupp vid namn Pedofila arbetsgruppen. Den och en hel del av medlemmarna argumenterade gör barns behov att utveckla sin sexualitet. Bland andra en ordförande för RFSL. Denne hävdade vikten av att barn för ha och behöver ömma varma sexuella relationer med vuxna män. Som tur är röstades detta bort inom organisationen men tankarna levde kvar om än inte formellt och kanske enbart hos ett fåtal medlemmar.

Två styrelsemedlemmar har dock brutit igenom en av de starkaste barriärerna ocj folkliga värderingar; nej till pedofili, nej till prostituion,

Ytterst märkligt och djupt tragiskt,

Pride och prostitution

I Prides egen närstående tidning QX redovisas kopplingen mellan Pride och en slags bejakande inställning till köp och sälj av sexuella tjänster.

I nedanstående länk finns underlag för funderingar.

https://www.qx.se/samhalle/147263/sexarbetare-pa-pride-house-jag-gor-det-for-att-det-ar-kul/

En total majoritet av personer med homosexuell sexuell läggning lever i liv och sociala relationer som inte skiljer sig nämnvärt från dem med heterosexuell läggning. Detta är viktigt att poängtera. Dessutom som kristen finns ingen rätt att döma andra. Vårt uppdrag och livsmening är att älska människor omkring mig oaktat vilken sexuell läggning personen har. Det utgör heller inget hinder att ge människor i min omgivning  och församling kunskaper och undervisning i klassisk kristen tro, Detta gäller då även Bibelns budskap om våra sexuella och medmänskliga relationer.

Equmeniakyrkans problematik

Equmeniakyrkan vill följa med i samhällsutvecklingen. Det är både bra riktigt men det betyder inte att bibeln lär oss att leva som andra och ta del av vanliga samhälleliga värderingar.I fråga om just sexualiteten avviker kyrkan från många andra kyrkor i världen inte minst baptistiskt och evangeliskt inriktade. I alla fall gäller detta den formella kyrkoledningen och inte i själva basen för kyrkan i Sverige.

Equmeniakyrkans kyrkoledare, samt Sändaren med dess ledarskribenter gläds åt Pride tåget och knallar med med proklamationer att all kärlek är god kärlek och Jesus förkunnar kärlek, Ytligt men så var det. Faktiskt så ytligt att man nästan kan använda det gamla ordet “villolära” i alla fall förvillande och förledande lära.

Det kyrkoledarna och kyrkan inte vill se och erkänna är distinktionen mellan acceptens och stöd. I Pride finns uppenbarligen moment, inslag, mål, aktiviteter kyrkan knappast kan uppskatta såsom prostitution och pedofili. I kulturen runt Prides “frihetsväg” tas friheten till sexualitet ut sig i stora svängar.Att gå från skam till stolthet verkar gå över det som förr kallades Tabu. Återigen det gäller absolut inte alla inom Pride och HBTQ rörelsen. Men men Equmeniakyrkan skulle kunna ha som en uppgift att fungera som salt i en värld där smaklöshet råder. Som det faktiskt ser ut idag verkar det som acceptens och bekräftelse av Prides budskap är den allra mest prioriterade frågan. För kyrkoledarna. Inget annat tyder på det. Dessvärre. Men omvändelsens väg finns alltid där och nu är det hög tid och högtid!

I ljuset av #meetoo kanske det är hög tid att våga se vilka processer kyrkan hamnat i och i vilket sällskap man lever. Hur den egentliga  värdeförskjutnngen sker.

Upppmaning 

 • Equmeniakyrkan bör göra en ordentlig översyn avseende Pride 2017
 • Kyrkan bör pröva sitt uppträdande i förhållande till festivalens syfte och kyrkans deltagande som rättfärdigande av arrangemanget
 • Kyrkan bör överväga om dess budskap innehöll det som normalt ingår i evangelisation och inte ett urvattnat “kärleksbudskap”
 • Döm under några förhållande homosexuella som deltager i Pride eller förespråkar en homosexuell livs stil. Vi möter varandra med ömsesidig kärlek oaktat läggning. Så klart.
 • Förkunna evangelium såsom omvändelse tro dop och församlingsgemenskap. Kärleken har många väsen med omvändelsen en grund för kärlekens sanna väg.

En enkel reflektion efter dagens nyhetsartiklar om Pride chefers övertramp.

LG

Ytterligt märklig utmärkelse beslutad med stöd av Equmeniakyrkan.

Dr och fredspristagare och baptistpastor Martin Luther King

Equmeniakyrkan, kristna fredsrörelsen och Sveriges kristna råd delar ut ett pris till person som särskilt uppmärksammats för sina insatser i pastor Kings anda.

För 2018 har Fatemeh Khavari blivit den person som kyrkan SKR och kristna fredsrörelsen gett priset,

Kyrkan skriver att hon har blivit “talesperson för Ung i Sverige har  genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek. Genom en sittstrejk som började på Mynttorget i Stockholm mobiliserade Ung i Sverige och Fatemeh unga ensamkommande i kampen att stoppa utvisningarna till Afghanistan. Fatemeh har med sitt ledarskap lyckats hålla samman en snabbt växande rörelse. Trots hat står hon upp för dem som behöver det mest, de som tidigare inte haft någon röst – i sann Martin Luther King-anda.”

– Jag känner mig stolt och får väldigt stor styrka av det här priset för att fortsätta kämpa för allas lika värde, säger Fatemeh.”

Fatemeh Khavari Martin Luther King priset 2018

Fatemeh blev medialt känd i samband med demonstrationer på söder i Stockholm gällande afghanska barn/ungdomar/vuxna som inte fått uppehållstillstånd i Sverige.

SVT, uppdrags granskning, Janne Josefssons, intervju med pristagaren

Uppdrag granskning och Janne Josefsson gjorde ett reportage om strejken och händelsen. Så här skriver SVT i text kopierad från SVT:

“Fatemeh Khavari:

“De skickar människor direkt till döden. Säkert till döden.”Allt fler afghanska ungdomar väntar nu på att bli utvisade och frågan har blivit allt mer infekterad och politiskt känslig för Sverige, ett humanitärt land. Och allt fler protesterar mot besluten.De skickar människor direkt till döden, säger Fatemeh Khavari. Hon är en av flera talespersoner för Ung i Sverige, som bildades av en grupp unga afghaner för att protestera mot utvisningarna. Som 17-årig ung tjej sticker hon ut bland alla killar. Fatemeh Khavari kom till Sverige för två år sedan och har själv uppehållstillstånd.”

Janne Josefsson SVT Uppdrag granskning

Jag såg intervjun mellan Janne Josefsson och pristagaren. Josefsson gav sig inte med första svaren och utsagorna utan fick fram en annan bild av verkligheten än den pristagaren fört fram om risken att dödas. Så här lät intervjun.

Janne Josefsson: “Jag måste fråga om det här som du sagt, och även andra säger: Att skulle de här skickas tillbaka så skickas de till döden?

Säkert till döden, säger Fatemeh Khavari.

Janne Josefsson; Säkert till döden – hur många av dem som har sänts tillbaka har dött?

Pristagaren: – Ska jag ge dig statistik?

Janne Josefsson: Ja, eftersom du säger att det är säkert att de kommer att dö.

Pristagaren: – Jamen, är döden bara fysisk? Som jag ser det är det inte bara fysiskt, det är psykiskt också.

Janne Josefsson: Så det är inte döden i den bemärkelsen att de dör?

Pristagaren:Alla dör psykiskt. Alla, alla, det spelar ingen roll. Alla dör psykiskt, säger Fatemeh Khavari.

Motivering till priset enligt Sändaren

Den kyrkliga juryn motiverar priset så här enligt tidningen Sändaren:

Prisjuryn  motiverar priset såhär: “Som talesperson för Ung i Sverige har Fatemeh Khavari genomfört ickevåldslig kamp med dialog och rättvisa som riktmärke och visat på styrkan i att möta hat med kärlek.” Grattis Fatemeh!”

Kommentar

Martin Luther King har betytt otroligt mycket för väldigt många människor i många olika länder. Det är ju väldigt positivt att vi i Sverige skapat en möjlighet att uppmuntra personer som verkat i Kings anda. Att hantera asylsökningar är ingen lätt uppgift. Det är sannolikt så att såväl svenska myndigheter som domstolar kan ha fattat felaktiga beslut på tvivelaktiga eller bristande grunder. Det kan också vara så att sökande i ambitionen att få stanna i Sverige inte riktigt berättat allt om bakgrunden. Det är inte bra men begripligt. Att som kollektiv företrädare, Talesperson, för en grupp glida så anmärkningsvärt på formuleringarna är inte ett dugg förtroendeingivande. Att det är så att enskilda skickas direkt till döden av svenska domstolar är ju ett oerhört påstående som tyder på att lagstiftningen systematiskt trängts utan. Pristagaren omvandlar sen utsagan till “psykisk död” för många. Människor i vårt land som är flyktingar eller vanliga svenska medborgare oaktat födelseland kan uppleva tider av alienation och misslyckande där begreppet psykisk död kan ställas i motsats till livsglädje och livskraft och mod. Den prisbelönade aktivisten har inte”sålt in” sitt budskap med sanningen som första ledstjärna.

Juryns val 2018 känns rätt obegripligt. Det är säkert så att pristagaren inte uppmanat till aktivt våld. Där är ju juryn och kyrkan rätt ute.

Att skapa förtroende för en rättvis handling eller protest som skall belönas borde kanske innehålla lite fler moment av koret sanning. Först när den synnerligen garvade reportern Josefsson ställde flera motfrågor visade det sig att pristagaren gått ut med ett budskap som inte var sant utifrån normal ordförståelse. Fatemeh mötte först sanningen när hon pressades att ange ett ändrat innehåll i meningen: “De skickar människor direkt i döden”  Det känns lite som att priset har fått en fadd bismak.

Det finns så många människor i vårt land i och utanför våra kyrkor som gör fantastiska insatser varje dag för att ge våra flyktingar och emigranter ett bra liv, människokärlek, omsorg och integration i kyrka och samhälle.

Kanske kunde Equmeniakyrkan SKR m,fl. flytta blicken från Medborgarplatsen, Mynttorget, Hornstull eller  möjligen Bromma och “komma ut” ur den mediala och “politiskt korrekta” världen. Kanske kan man då finna att det finns personer eller grupper som med uppriktighet och sanning i allt lever och försöker verka i pastor Kings anda.

Fatemeh lever i en kontext där glidande mellan olika utsagor kan vara skillnaden mellan liv här eller liv där. Därför kan man inte döma henne som enskild person. Men det finns ett avgörande steg mellan att kämpa för sitt eget liv och kämpa som talesperson för många. Där är sanningen det bästa vapnet. Också mot de orättvisor som finns i vårt samhälle.

Equeniakyrkan, Kristna Freds och SKR borde fundera över om det var värt detta som ett hedrande av Kings minne.

LG

Brevet som avslöjar. Och hur utformas Equmeniakyrkans “nya teologi”

Paulus, apostel och brevskrivare, formade mycket av det som är den kristna kyrkans tro. I de många breven finns omsorg, förmaning, undervisning, vägledning och tillrättavisanden. Alla delar i en omsorg som grundas i kärlek. Kärlek från Gud och hans Son och kärlek till församling och människor.

Jag har under de senaste veckorna funderat över hur bibeln och den moderna förkunnelsen tycks falla isär. Ja just “falla isär”. Istället för en  tydlig bibeltrohet lämnas den och som lyssnare möts man av en postmodernistisk förkunnelse. Den tycks rotad utifrån någon slags humankapitalinriktad integrationsideologi inom ramen för en hållbar inkluderande tankeparadigm. Allt utifrån det moderna något oprecisa språket. “Alla skall med”. Gott, men i fel kontext, knepigt värre.

-Texterna. Lukas evangelium. Exempel 1.

Söndagen före domsöndagen var evangelietexten Lukas 17 med rubriken i Bibel 2000: “Guds rike och Människosonen kommer”. Här läser vi texten:

“Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Jesu ord om att riket var inom oss blev svårt att förstå för dåtidens lyssnare och också för oss nutida läsare, Jesu svar ovan riktades direkt till de skriftlärda judarna, Fariseerna, De som ordinerade och levde i omfattande regelverk i förhållande till lagen och profeterna. För dem blev troligen Jesu ord om något inifrån blev budskapet Inte lite omtumlande.

I den fortsatta bibeltexten fortsätter Jesus med följande  yttrande nu riktat till sina lärjungar:

Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem.”

Den löpande evangelietexten kopplas i samma stycke samman med andra uttryck genom ordet

“TY…….”.

Sambandet mellan verserna ovan (innan “ty”) och det följande budskapet är för mig som nutida läsare solklart. Den första utsagan kan inte läsas separat utan för att förstå  Jesu undervisning hör hela texten samman och binds ihop. Så här får vi det budskapet

“Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte.”

Resterande text i kap 17 fortsätter i samma materia. Jesu återkomst kopplas till förhållandet mellan Jesu återkomst och människans förhållningssätt under Noas tid och Lots tid. Återkomsten sker efter vissa tecken och händelser men med stor överraskning,

I en så kallad nyliberal teologi passar Luk 17:20 utmärkt.  Vi ser Gudsriket som ett slags intrapersonellt förhållningssätt. Gud finns i oss och hur vi använder det gudomliga inom oss är avgörande hur vi kan upptäcka Gudsriket där det finns. I sig egentligen inte alls fel. Tro utan gärningar är ingen tro. Kärleken kan inte bara finnas i orden på vår tunga utan hur faktiskt handlar och lever våra liv i förhållande till tro, funktion och relation.

Men är det ärligt  och korrekt att lämna texten innan “Ty” på grund av att det känns obekvämt och svårförklarligt att ta sig igenom resten av förkunnelsen. Vill vi medvetet undanhålla det Jesus gav till sina lärjungar? Skapas inte då en ny form av religiös censur, lögn, villolära, bekvämlighet, dumhet? Kan det till och med vara så att det byggs en motsats till evangelium dvs innehåller en påtaglig risk att människor “går förlorade” och inte får del av tro omvändelse dop och ett evigt liv?

 • Jag tog del av en predikan konstruerad exakt på ovanstående sätt. Märkligt. Det är kanske en del av Equmeniakyrkans nykonstruerade akademiska teologi där feministteologi och HBTQ frågorna är viktigare än omvändelsen och det eviga livet. För en “läsare” är nuvarande kyrkokurs knepig att förhålla sig till.

 

  Text i Matteus 13 exempel nr 2

Domsöndagens text har sin betydelse även om Bibelförfattaren inte satte rubriker på orden. Här kan vi också se hur bibeln delger oss förutsättningar kring Jesu återkomst.

I Matteus 13 (texten för söndagen) undervisar jesus de sina med så kallade liknelser. De var ett pedagogiskt verktyg. På frågan om varför han använde det konceptet blev svaret konkret:

“Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår”

Efter det inspelet i 13;10 ff kommer en rad liknelser. Domsöndagens text länkar till liknelsen om fisk och när och gallring mellan användbar fisk och obrukbar.Vid tidens slut sker ett slags val eller analys mellan de onda och de rättfärdiga,

Obehagligt. Vem vill hamna i en ugn och destrueras såsom icke rättfärdig, Domsöndagens text kan naturligtvis användas som skrämsel. Det är nog mindre lämpligt. Men den kan också användas som information. Inte få texter handlar om valet jag som människa har om vägen till Guds rike som inte enbart är en slags socialpsykologisk konstruktion utan som jag tror ett reellt rike.

Paulus skrev:

Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.” 1 Thess 1:9-10

Bekännelse av kyrkans tro

 APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv

Kommentar

Kyrkornas gemensamma bekännelse av tro innehåller en analys om Jesu återkomst och hans uppdrag att “Döma levande och döda”. Uppenbarligen finns inom den klassiska tron ett givet  moment om Jesu uppdrag om en dom.

 • Slutkommentar

Ett otal bibelord handlar om människors utsatthet, Jesu kärlek och offer för vår skull. Hans väg till försoning och förlåtelse Men Bibeln lär oss på mängder av ställen att vi har ett eget ansvar kring vårt eget liv. “Gå och synda inte mer.” Mina egna val får konsekvenser. Synden bränner sönder livet men nåden fordrar ett eget ställningstagande. Kursändring.

Vågar vi stå för det? Eller kommer alla med rent automatiskt?

Bibeln ger svar!

LG

Kyrkoledande politiker som inte tror på kyrkans Gud utan på politiken

Margareta Winberg Nyvald kyrkoledare som inte tror på Gud.

Före detta statsrådet Margareta Winberg har påbörjat en ny politisk karriär som ledande förtroendevald i trossamfundet Svenska kyrkan.

Winberg är en mycket meriterad svensk politiker med regeringserfarenhet och internationell erfarenhet. Nu vill hon och tar plats i Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Det är ju inte alls fel med erfarenheter som finns med i den formella ledningen för det evangeliska arbetet i landets största trossamfund. Det som sticker ut är att Winberg hittills deklarerat att hon inte tror på Gud. Vi har alltså fått den första valda personen i Kristi kyrka som inte tror på honom. Men det kan finnas fler.

Så här kommenterar Winberg sig själv i en intervju i tidningen Dagen

 • “Även om jag inte är troende tycker jag att de värderingar som kyrkan står för är bra, säger hon till Dagen.”
 •  Hon menar att hon representerar en stor grupp människor som sympatiserar med kyrkans budskap, men inte identifierar sig som aktivt troende.
 • Det är viktigt att den gruppen människor finns representerad i det politiska sammanhanget, säger hon.

Tidningen Dagen frågade: “Vad önskar du kunna åstadkomma om du blir vald?”

 • “Att kyrkan ska vara en mötesplats för dem som känner sig utelämnade. Den ska också vara en opinionsbildare mot samhället när detta brister i socialt ansvarstagande.”

Dagen frågade: “Hur viktigt är det att Svenska kyrkan predikar den kristna tron?”

Den måste naturligtvis finnas där, men det finns många människor som vill vara med även om de inte säger att de är troende. Dessa behöver också representeras. För mig är den gyllene regeln kärnan i kristendomen: “allt vad ni vill att människor ska göra för er, ska ni göra för dem”. (markering med fet stil har bloggförfattaren gjort)

Sammanfattande synpunkter

Winberg har som inte troende på Jesus Kristus, Fadern och den Helige Anden valt att kandidera som politiskt vald ledare för den största svenska kyrkan. Hon har tydligt deklarerat att hon inte tror på Gud och entydigt angivit varför hon vill leda en kristen kyrka.

Många människor som finns i partiorganisationen Socialdemokraterna har utifrån detta i olika nomineringsgrupper godkänt hennes kandidatur som kristen ledare.

Många väljare har röstat fram henne som kyrkoledare/politiker för att fatta de viktigaste besluten om de evangeliska kristusfokuserade arbetet i landet.

Artur Engberg, Socialdemokratisk minister sm ville avskaffa och omvandla kyrkan till ett salighetsverk.

Den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg uttalade 1936 i riksdagen att biskoparna borde avskaffas och istället ersättas med en ”generaldirektör för det kungliga salighetsverket”. Sedan dess har kampen oförtrutet förts för att befria kyrkan från kristendomen,med stöd av såväl politiker som av en rad samarbetsvilliga. Det kristna budskapet skulle ersättas av en blandning av marxism och identitetspolitik. Winbergs ambitioner ligger snubblande nära Engbergs tankelinje,

Kyrkan bör ju skiljas från politiken. Politikerna och partierna borde ha sådan etik och moral att de lät bli att kladda ut politik och politiker som inte tror på Gud. Det är helt enkelt etiskt otillbörligt.

Winbergs position och den process som lett henne dit är en viktig alarmsignal för alla kristna. Såväl enskilda som kyrkor/organisationer.

Den oro som redovisats på denna blogg avseende samverkansavtal med Svenska kyrkan förstärks med detta, Det gäller då med syftning till av Equmeniakyrkan redan beslutat yrkesförbud och avgränsning av den bibliska förkunnelsen till av organisationen politisk korrekt/godkänd materia. De pastorer som finns inom Equmeniakyrkan som vill förkunna , tjäna och undervisa utifrån baptistisk tro, får inte detta om församlingen gått in i samverkan med Svenska kyrkan. Märkligt beslut säkert i linje med fd statsrådets kyrkopolitiska uppfattning.

LG