Teologiska högskolan vill byta namn. Stryka ”Teologiska”och erätta det med ”Stockholm”..

Equmeniakyrkan ersatte Betelseminariet och Missionskyrkans pastorsutbildning på Lidingö. Man skapade en ny utbildning/högskola med namnet Teologiska högskolan.

Ägare och driftansvarig för Teologiska högskolan är Equmeniakyrkan. Skolan bedriver förutom teologi på högskolenivå, en linje/utbildning om mänskliga rättigheter.

Nu anser skolan att det olämpligt att studenter som utbildats i mänskliga rättigheter och får ett betyg i detta ämne utfärdat på ett papper, där det framkommer att utbildningsarrangör är Teologiska högskolan. Istället föreslås det nya namnet bli Högskolan Stockholm. Klart neutral beteckning. Denna Equmeniakyrkans högskola avses ha två linjer; en för teologi samt en för mänskliga rättigheter.

Om detta skriver tidningen Dagen. Här framkommer att såväl THS- som Equmeniakyrkans styrelse gillar att begreppet Teologi profileras ner och ersätts med namnet Högskolan Stockholm.

Det kan finnas goda skäl till detta. Månne det genererar statsmaktens ekonomiska medel på ett mer hållbart sätt. Men man kan också fundera över om just den ”Teologiska högskolans” utbildning och huvudman inte längre vill ha kvar huvudnamnet ”Teologiska” så tydligt som i huvudmannens rubriktext. Nåväl saligen avsomnade ”Betelseminariet” hade inte alls med ordet teologi. Men det känns lite knepigt att en kyrka som vill ha en pastorsutbildning inte kan stå för att det är just Equmeniakyrkans teologiutbildning. Självfallet är det bra med utbildning i mänskliga rättigheter på akademisk nivå. Men frågan som man kan ställa sig är om just detta är kyrkas uppgift. Det finns ju många akademiska utbildningar som kan ge kunskaper i linje med kristet lärjungaskap: medicin, socialt arbete, klimatfrågor, psykoterapi, biologi, fredsforskning, teknisk fysik, lantbruk, fiske mm.

Eller annorlunda uttryckt; hur lätt är det att samla in offermedel på söndagsgudstjänster till utbildningar på universitetsnivå som egentligen ligger i statens intresse? Hur skulle landets församlingar ställa sig om de fick rösta om ett förlag till akademisk utbildning med den egna kyrkan som huvudman i ämnet Ekologiskt lantbruk? För skapelsens skull? Inte fel i sig men är det den uppgiften vi vill prioritera? Den avvägningen hade varje församlingsmöte fått ta ställning till.

Hur prioriterar  vi då som kyrka? Var finns basen? I akademin eller evangelisationen?

En liten reflektion i all enkelhet. 

Egentligen är det kanske en liten sak att kasta om beteckningarna. Att plocka bort begreppet ”Teologi”, (läran  om Gud) i utbildningsenhetens huvudtitel. En högskola i Stockholm är ju en Högskola i Stockholm. En ”Högskola i Stockholm” som kristna, fd baptister och ”missionare” bedriver. Från början startade dessa väckelserörelser utbildningar/skolor att utbilda pastorer, predikanter, missionärer, evangelister och därmed hörande uppdrag. I stor utsträckning blev dessa utbildningar kopplade till enskilda personers upplevda ”kallelse” till tjänst i Guds rike, samt till församlingarnas faktiska behov och önskemål.

Huvudinriktningen på den kristna utbildningen som kyrkorna bedrev var teologin. Med tiden något vidare än enbart utbildning för personer i tjänst inom kyrkans församlingar. Men nu stör grundtankarnas beteckning av sin utbildning detta. Den del av utbildningen som erbjuds studenter som inte vill förknippas med väckelserörelser och kyrka skall lyftas fram. Den skall inte primärt förknippas med ”Läran om Gud” utan förknippas med akademin. Akademisk utbildning och papper och betyg kan ju inte ha kyrkostämpel på sig? Eller? Hur kan det se ut i ett pluralistiskt mångkulturellt samhälle?

Volvo är ett känt varumärke. Volvo PV var en underavdelning. Volvo lastvagnar en annan. Volvo Marin en tredje. Volvo höll samman varumärket. Nu styrs delar av namnet från Kina. Tiden ändras. Teologin ”Läran om Gud” håller inte samman pastorsutbildningen. Det är det akademiska begreppet Högskolan, den i Stockholm, som håller ihop väckelserörelsen utbildning. Eller dess rester?

Men än avser ju kyrkostyrelsen att dess akademiska Högskola skall ha en teologlinje. Men ingen klimatutbildning, för den bedriver staten. Annars kunde ju staten driva teologin också. Så är det ju för den svenska kyrkan….Som sedan adderar en särskild prästutbildning. Inte så dumt egentligen.

LGB

 

Statsministern anser:Yrkesförbud för präster som vägrar viga enkönade par till äktenskap. Partipolitiken har långsiktigt en stor roll i den svenska kyrkan.

Sveriges statsminister och det socialdemokratiska arbetarepartiets ordförande har uttalat sin åsikt om kristen tro och bibelsyn. Detta i en läsvärd intervju i Kyrkans Tidning. http://www.kyrkanstidning.se/nyhet/stefan-lofven-alla-praster-ska-viga-samkonade-par

Vår statsminister anför att alla präster, anställda i trossamfundet Svenska kyrkan skall viga alla personer oaktat deras kön. ALLA präster. Han jämför detta tjänsteåliggande med det arbetsrättsliga ärendet avseende anställning av en barnmorska som på grund av sin kristna tro inte önskade utföra aborter men i övrigt arbeta som barnmorska. Arbetsrättsligt förlorade hon den tvisten mot sin arbetsgivare, det politiskt styra landstinget. Vill man inte utföra aborter av kristen övertygelse får man söka annat jobb. Vill man inte viga enkönade av kristen övertygelse kan man inte arbeta som anställd i den svenska kyrkan. Tro- samfundet den Svenksa kyrkan. Inte statskyrkan utan den till synes politiskt fria kyrkan

Statsministerns logik är intressant. Landstinget är en del av myndighetssverige. Offentlighetsprincipen gäller. Landstinget skall utöva ”myndighet” liksom hälso- och sjukvård inte enbart enligt lag utan också i enlighet med den vilja som de politiska partierna fastlagt. Detta är en grundläggande del i en demokrati.

Den ”fria” kyrkan skildes formellt från staten för ett antal år sedan. Men den har inte frigjorts från statsministerns parti och partipolitik. Partipolitiken i hans parti bör enligt honom även framgent påverka det kristna evangeliets utövning, förkunnelse, den till synes politiskt fria  organisationen Svenska kyrkans evangelisation politik och policy.

Statsministern är medlem i Svenska kyrkan. Det medlemskapet är enligt honom inte förknippat med personlig tro på Jesus som Kristus som den enda vägen till Gud. Dock besöker han kyrkor ibland för stillhet och kontemplation. Det är ju inte fel alls i sig men är ju ingen religionsutövning av klassisk kristen tro. Där är statsministern föredömligt ärlig och hycklar inte.

Statsvetaren Jan Thurvall anser denna argumentation märklig då Sveriges ledande politiker blandar samman myndigheters roll med en religiös organisations lära, förkunnelse och handlingar.

Klassiska baptister har sedan mitten på 1800- talet hävdat behovet av religionsfrihet och delning mellan kristen tro och församlingsliv i förhållande till samhällets politiska system och maktutövning. Baptisternas bibeltolkning gjorde dem såväl aparta som kriminella i förhållande till den tidens politik och en politiskt styrd kyrka.

Men än idag syns spåren av politiska ambitioner av att inifrån påverka kristen tro, bibelssyn, och religiös utövning inom kristedomen.

Samma syn och engagemang syns inte i andra religiösa sammanslutningars verksamhet. Jag har inte sett att tex regeringen eller centerpartiet agerat i den lära som förkunnas i våra synagogor eller moskeer. Inte heller om utövningen av hinduistisk gudsbild eller buddhas roll. Men om kristen tro finns politiska  åsikter oaktat att den eller de som driver dessa tror på bibeln eller kyrkans/församlingens tro.  Är det OK om Sverigedemokraterna infiltrerade SAP och skrev deras migrationspolitiska program. Knappast.

Så;

  • De politiska partierna bör genast upphöra sitt engagemang i ett tros samfund. Det är inte värdigt en neutral politisk demokratisk tradition att styra den religiösa övertygelsen och utövningen
  • Bort med partipolitiken från kyrkan. Svenska kyrkans ledning borde prioritera sina rötter och förankra dem i klassisk kristen tro. Där finns många förbättringsmöjligheter.
  • Politiker är självfallet mycket välkomna att deltaga i kyrkans verksamhet som stöd för individens egen utveckling men också som värdefulla röster i kyrkans diakonala och evangelisation.
  • Ta bort vigselrätten från trossamfunden. Myndighetsutövning måste skötas av samhället. Kyrkorna och samfunden kan sen genomföra de bröllop och de högtider som man själv full skapa och ge sina medlemmar.
  • Equmeniakyrkan som söker samarbete med Svenska kyrkan måste uppmärksamma politikerstyrningen som för bort från evangeliet. Equmeniakyrkan har ju redan infört och godkänt yrkesförbud och predikoförbud för anställda pastorer som förkunnar klassisk baptistisk tro i sina församlingar om dessa tecknat lokala samarbetsavtal med Svenska kyrkan. Med likartad ideologisk hållning som statsministern utvecklar konkret bör ju baptistpastorer som vill förkunna klassisk baptistisk tro inte vara anställda i en sådan församling utan söka en annan arbetsgivare.

Är det så det är tänkt. Jag hörde inget av detta inför det som var ”Gemensam framtid” och sen blev Equmeniakyrkan. Denna utveckling är märklig och kanske måste den ses som en anpassning från klassisk kristen tro till en organisationsomvandling av klassisk art när intresseorganisationer slås samman och organisationsstrukturen prioriteras och kärnan omvandlas av de många kommunikatörerna till pamfletter och prydliga powerpointbilder.

Reformation en formation av en organisation utifrån dess grund bör kanske startas i varje enskild persons hjärta under studier av Guds ord.

Det var så det började./ LGB

Klassisk kristen herde som arbetarepartiet inte försökt styra. Men som troligen inte kan styras från svenskt håll trots alltfler medlemmar i Sverige

Ärkebiskop tveksam till att Jesus är den enda vägen till Gud men lyhörd för politisk korrekta samhällsvärderingar.

Wanja Lundby Wedin. Kyrkopolitiker med gedigen bakgrund i fackföreningsrörelse och SAP. Omsätter statsministerns och socialdemokraternas kyrkopolitik

LGB

Bo Brander. Präst St Ansgar. Står för Klassisk Luthersk kristen tro. Bibeltro som inte av den svenska kyrkan,

Equmeniakyrkan med vigselrätt viger efter varje församlings ställningstagande en eller tvåkönade par. Klassisk kristen tro gäller vid sidan om politisk korrekt ”modern” teologi.

Förespråkar klassisk kristen tro. Världsvid kyrkoledare som knappast följer en svensk statsministers bibelsyn.

Livets Ords ledare står för klassisk kristen tro. Bottnar i frikyrkotradition.

Stormuftin viger knappast personer av samma kön. Allt fler svenska delar hans religiösa uppfattning, Få politiker försöker påverka deras religionsutövning.

Välkomna till Sexpartyt!

Under den stora kommun- och regionstödda West Pridekampanjen denna vecka anordnas under lördagkvällen en stor BDSM-fest i Gamlestaden Göteborg, programaktivitet 152.

Kvällens tema är ”Edgeplay”, ungefär att leka på kanten till döden, och för dig som inte riktigt vet vad det är så finns det lite olika varianter. En vanlig variant, ”breathplay”, är att strypa sin partner till medvetslöshet medan man har sex. Det finns då en välkänd risk för svåra hjärtkomplikationer. En annan variant är att ge elchocker som framkallar stark smärta. ”Som givare kan det vara väldigt charmigt att ge en väldigt hög smärtnivå med minsta möjliga ansträngning” som experterna beskriver det. Andra varianter är ”needleplay” eller ”knifeplay” där man kan sticka eller skära varandra för högsta möjliga smärtupplevelse under sexakten. Gästerna uppmuntras särskilt pröva på och utöva edgeplay denna kväll och speciella utrymmen kommer finnas för detta. ”Kom två, tre eller fem – men inte ensam… Det kan vara en dejt, en kompis eller en kk, bara du har någon som du avser att ha utlevnad med under kvällen”.  Eftersom Göteborgs stad fullkomligt reservationslöst stöder hela kampanjen och gör den möjlig så kanske du har tur och hittar något av kommunalråden bland tortyrverktygen.

Jag har ofta längtat efter att få ge Ann-Sofie Hermansson en riktig elchock under debatterna i kommunfullmäktige, säger Jonas Ransgård(M). – Nu har jag chansen att äntligen göra det med ”Soffan”, i soffan och samtidigt få skönt på flera sätt, fortsätter oppositionsledaren.
När man har så mycket makt som jag har, så är det själva undergivenheten som attraherar, säger Ann-Sofie Hermansson(S), kommunstyrelsens ordförande, i en kommentar. – Att få bli piskad, slagen och förnedrad känns viktigt för att jag i mitt politiska uppdrag skall kunna förstå hur mina invånare har det varje dag, särskilt i förorten.

Det är många människor som inte förstår hur man skall behöva försätta sin partner i medvetslöshet eller tortyr för att kunna njuta av sex. Sexsadisterna blir därför en väldigt utsatt grupp som vi måste värna extra mycket om, säger Mariya Voyvodova (S), kommunalråd för mänskliga rättigheter och särskilt ansvar för West Pride. – Visserligen vet vi att det ibland inträffar ett och annat dödsfall i denna aktivitetsform men lite svinn får man ju räkna med. Ärligt talat är det nog en del som drömmer om just detta, att få löpa hela linan ut. – Men Göteborg skall vara en stad för alla! Därför står vi helhjärtat bakom det som arrangeras i West Pride, fastslår kommunalrådet med emfas.

Även flera andra högprofilerade partners till West Pride uttrycker sitt gillande över BDSM-festen. Västra Götalandsregionen som ger ett brett stöd till hela kampanjen menar att programaktiviteten blir ett fint sätt att lyfta visionen om Det Goda Livet.  Länsförsäkringar i Göteborg och Bohuslän håller precis på att ta fram en ny sexskadeförsäkring i samarbete med RFSL som de gärna vill testa. Även Gillis Edmans Begravningsbyrå menar att denna typ av sexpartyn skapar en ökad kundtillströmning.

-Det är hemskt att det fortfarande i vårt samhälle finns fobiska människor, högerkristna fundamentalister, rasister, bakåtsträvare och andra som inte förstår att det som händer i West Pride handlar om kärlek, mänskliga rättigheter och allas lika värde, inte minst den härliga festkvällen som du frågar om, avslutar en Stolt Pridefunktionär i folkvimlet i Regnbågsparken.

Reporter

Fotnot. Citaten ovan kan möjligen tolkas som inte helt korrekta

Svenska flaggans dag. Om flaggor och känslor.

Flaggor har ibland eller rätt ofta en betydande känslomässig koppling. Sverige och hockey kopplas nästan alltid ihop med blå och gula färger och den svenska flaggan.

När dessa enkla rader skrivs ned är det svenska flaggans dag. För några år sedan sågs den dagen som provocerande och rasistiskt och som exkluderande. Den som gillade dagen misstänktes av en del som högerextrema beundrare av Karl den tolfte.

Men sen har dagen omvärderats. Det är dagen då nyanlända välkomnas till vårt land med frihet och demokrati.

Svenska flaggan har länge setts som en symbol just för dessa värden.

Under de senaste fem åren förekommer dock rätt tydlig en ny ambition med att låta en annan flagga stå fr frihet demokrati och kärlek.

 

 

http://www.gp.se/nyheter/göteborg/göteborgskyrkans-prideflagga-nedbankad-1.4341379

 

Regnbågsflaggan som vajar över en hel de kyrkor och står där för att den som hissar den anser den representerar just frihet och kärlek. Tyvärr finns det människor som bär sig åt och förstör och skadar det man inte gillar. Det tar vi självfallet totalt avstånd ifrån. Ja det är sorgligt.

Klassisk baptism står dock för att prideflaggan inte hör samman med kyrkan och Kristi efterföljd.

Att förstöra och skada är inte rätt väg. Bön, förbön och undervisning är rätt väg. Liksom att med glädje visa förlåtelsens och försoningens kärleks symbol. /LGB

Kärlekens och frihetens flagga med korset som symbol…. Passar alltid som hand i hansken på och invid alla kristna kyrkor.

Dödens symbol IS flagga.

Förtryckets symbol

 

Pride kors. För frihet eller bundenhet?

Försoningens och livets kors. Vår enda möjlighet. Kärlekens symbol för den Gud som älskar oss och vill ge kärleken liv och liv genom kärlek.

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Posten vilseleder om religionens roll!

Att läsa Adam Cwejmans ledare ”Förenade i förtryck”(GP 23 maj) är som att förpassas tillbaka till rasterna i gymnasiet där okunniga kamrater obekymrat buntade ihop alla världens religioner och lät dem stå till svars för all världens lidande. Det är såklart en för låg nivå för en ledarsida.

Enligt Cwejman verkar det finnas någon slags inneboende egenskap hos just religioner som orsakar ondska, förtryck och lidande. Religion kan ju ses som en underliggande uppfattning om alltings orsak och meningsfullhet, kopplat till en högre makt, och som bildar underlag för åsikter och livsstil. Sådana uppfattningar, med eller utan högre makt, har alla människor. Men religionernas utsagor är så dramatiskt olika att man självklart måste granska dem var för sig för att se vad de eventuellt kan lastas för.

Där religion dominerar samhället präglas samhället mer av konflikter skriver Cwejman men urvalet verkar vara ganska godtyckligt. Är det t.ex. USA, Brasilien(flest kristna), Norge(statsreligion) eller Sverige för hundra år sedan som är höjdpunkten av mänskligt förtryck medan Nordkorea är paradexemplet för fredlig samexistens? Och definitionen av förtryck verkar mest vara hämtat ur Cwejmans personliga agenda. Vill man göra det mer på riktigt så kan ju t.ex. Open Doors lista över förföljda kristna vara ett bra redskap. Flest kristna dödas i uttalat ateistiska eller muslimska länder som Nordkorea, Somalia, Afghanistan. Byter man till muslimer eller andra grupper blir skillnaden inte så stor. Flest muslimer dödas t.ex. av andra muslimer och brutala länder är brutala mot många. Nordkorea är särskilt intressant eftersom religionen där bara får finnas i en privat sfär som Cwejman efterlängtar. ”Kristna” länder är däremot betydligt ovanligare när det gäller allvarligare förföljelse. Samhällen sprungna ur kristna värderingars rot och grund är, skulle jag vilja påstå, världens snällaste.

Open Doors karta över förföljda kristna

I Islam är politiskt herravälde en oupplösligt integrerad del av religionen eftersom mycket av det religiösa målet gäller makt här och nu. Maningar till våldshandlingar och förföljelse kan skönjas hos grundaren själv. I Kristendomen däremot är ”mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus” och grundaren uppmanar inte till våld. Däremot förmedlar Jesus en lång räcka av etiska värderingar som ofta leder till ett naturligt engagemang i politik, bildning och samhällsliv hos efterföljarna. Uppbyggnaden av den västerländska kulturen är ett synligt exempel på detta även om andra krafter gradvis tagit över. Den ökande sekulariseringen leder nu till ett trasigare samhälle med ökad inre ohälsa.
I hinduiska trosuppfattningar sker allt verkligt i en annan dimension och livet är heligt, så det kan vara svårt att skylla religionen för våldet även om såklart kastväsendet är en förskräckande faktor att ta med i bilden.

Historiens allra ondaste exempel på förtryck är nog när ateistisk rationell darvinism fått råda vilket lett till rasbiologiska vetenskapliga teorier vilket lett till de mest utpräglade utrotningarna av minoriteter som skådats. Och utan religion som kontext i människors medvetande landar man i ett utpräglat ateistiskt samhälle förr eller senare i en slags djungelns lag. I en ateistisk världsbild finns ju moralen inte i egentlig mening utan är en våg som kan skvalpa hit eller dit.

Att kräva att religionen bara skall få stanna i människans privata sfär är samma sak som att förbjuda islam, religionen är inbyggt politisk. Även för kristna är det omöjligt eftersom tron leder till ett engagemang i mängder av samhällsfrågor, av vilka en del är politiska. Då kanske de österländska religionerna kan bli Cwejmans räddning eftersom allt verkligt sker i en närmast oåtkomlig dimension som bara kan nås via meditation. Dessa medborgare är dock tyvärr inte mycket att bygga ett fungerande samhällsliv på.

Cwejman och andra kommer att få leva med att religionen alltid blandar sig i samhällslivet. Endast en totalitär lösning a la Nordkorea kan förhindra detta. Religioner kan innehålla både gott och ont och skall förvisso granskas, men att bunta ihop allihopa och kalla religion för en generellt ond kraft är en dålig slutsats.

Thomas Forslin
Klassisk Baptism