Inlägg 2 av flera. Angående “Concorde” den diskreta organisationen du kanske inte visste fanns i den kyrkliga evengeliska verksamheten.

Evangelisk reflektion

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Han konstaterade att allt var mycket gott, vilket även innefattade Adam och Eva, från vilka den mänsklighet utgått som Gud ville älska och få kärlek tillbaka från. Men kärlek förutsätter frivillighet. Därför skapades människan med en fri vilja – och därmed också ett enormt ansvar – så att människan gavs möjlighet att välja Gud, eller att välja bort honom.

Adam och Eva valde fel! I och med det dömde de sig själva till en evighetslång tillvaro utan Gud. Här kunde han ha lämnat mänskligheten i sticket. Gud hade ändå varit kärleksfull, barmhärtig, nådig och rättvis. Människan gjorde sitt val och fick ta ansvar för det!

Men Gud valde frivilligt att ge människorna en ny möjlighet att få en relation med honom. Därför offrade han sig, steg ner till jorden och underkastade sig våra villkor när Jesus Kristus, född av en jungfru, vandrade på jorden cirka 33 år, dog på ett kors, uppstod igen efter tre dagar och blev upptagen till himmelen där han nu sitter på Gud Faders högra sida för att därifrån komma tillbaka och döma levande och döda.

Tack vare att Jesus – människa och samtidigt Gud – lyckades leva syndfritt kunde han ta på sig mänsklighetens alla synder och betala den skuld som mänskligheten ådrog sig genom syndafallet. Därmed gjorde Jesus Kristus det åter möjligt att få en relation med Gud, vilket före syndafallet hörde till ett normalt mänskligt liv. Men i och med syndafallet fick varje människa en defekt i sitt andliga DNA, som gör att alla förr eller senare syndar och därmed bryter relationen med Gud.

Därför måste nu varje enskild människa ta ett personligt beslut att bekänna Jesus Kristus som Herre och i sitt hjärta tro att Gud har uppväckt honom från de döda, för att få sin relation med Gud återupprättad, sina synder förlåtna och ett evigt liv.

Vi lever i en värld som drabbas av mänsklighetens felaktiga val och kommer att få uppleva en sjuårsperiod med större vedermödor än någonsin tidigare. Samtidigt lever vi i hoppet att få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet, då han skall sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. Men innan det sker kommer en människa utge sig för att vara Gud och förvilla en stor del av mänskligheten. När allt detta börjar skall vi räta på oss och lyfta våra huvuden, för vår befrielse närmar sig.

Därefter kommer en tusenårig fridsperiod innan Gud slutligen dömer Djävulen och ondskan, vilket innebär att allting blir som det var innan syndafallet. Det kommer att bli uppenbart för alla att Jesus Kristus är Kungars Kung och Herrars Herre, A och O, den förste och den siste, början och slutet! Det ligger ännu i framtiden men vi lever i hoppet, och efter Guds löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Under sin tid på jorden sade Jesus att han getts all makt i himlen och på jorden. Hans lärjungar fick därför uppdraget att gå ut och gör alla folk till lärjungar: döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla alla de bud han har gett dem.

Jesus sade också att:
Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Inför Stora rådet sade Petrus:
Och i ingen annan finns frälsning; inte heller finns under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta.

Detta beskrivs i Bibeln, som är Guds eviga och oföränderliga ord till oss människor.

Är Guds ord detsamma än idag?

Åtminstone är det den kristendomen jag är uppväxt med. Kanske fler med mig?
Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess, kunskapen har ökat, insikten likaså. Därför måste var och en fråga sig om beskrivningen fortfarande gäller? Om den gör det, så är det rimligt att anta att den stämmer med iakttagelser av dagens verksamhet inom kyrkor, samfund och kyrkliga organisationer. Låt oss jämföra det ovan beskrivna med nutida tillämpning!

Bibeln uppmanar oss att pröva allt, vilket även omfattar detta inlägg. Om allt är väl, så är det bara att lägga denna text åt sidan och fortsätta som vanligt. Om man tycker att allt inte är väl måste man ta ställning! Skall man håll tyst, och för bekvämlighetens skull låtsas som om ingenting förändrats? Eller skall man häva upp sin röst likt de tidiga baptisterna som inte lät sig tystas trots fängelse, misshandel och landsförvisning? Var hade vi varit idag om de valt den bekväma vägen?

Kallelsen att vinna andra för Jesus i alla länder och statens nutida inflytande

Kristendomen kom till Europa tack vare enskilda personer som lydde Gud. Petrus och Paulus är två av dem. Daniel Berg och Gunnar Vingren, som förde pingstväckelsen till Brasilien, är två andra. Ingen av dem hade någon övergripande organisation bakom sig.

Dagens missionsarbete sker genom organisationer. Det behöver inte vara någon nackdel. Avgörande är om lydnad för Guds tilltal underlättas. En översikt av förändringen från enskild missionär till organisation finns i SIDA:s Partnerskapsutvärdering av PMU Interlife.

Under punkt 6.2.1 ”Från missionärsburen relation till partnerskap” beskrivs utvecklingen enligt följande:
1 Missionärer leder och bestämmer
2 Nationalisering
3 Missionärsburet partnerskap
4 Organisationsburet partnerskap

Under punkt 1.3 definierar PMU partnerskap på följande sätt:
”Med partnerskap avses relationen mellan två eller flera nationella kyrkor/organisationer, som delar ett gemensamt engagemang inom specifika områden.”

Här är citat från några av punkterna (”Nord” avser givarländerna, och ”Syd” mottagarländerna).

6.2.3 ”Rekrytering av missionärer”:
”I studien ”Den framtida missionären” diskuteras också rekryteringsformerna. Studien påpekar att ledarna såväl i Syd som i Sverige anser att det är viktigt att missionärer är ”andligt mogna kristna”, i vilket man bland annat lägger in betydelsen att ha upplevt en gudomlig kallelse. Dock rankas denna aspekt bara som hälften så viktigt som att ha god yrkeskunskap och stark förmåga att anpassa sig till lokala förhållanden.”

SIDA anser att: ”Utgångspunkten måste vara yrkeskunskap och erfarenhet, vilket naturligtvis måste kombineras med personlighet och social och kristen mognad. För Sidafinansierade tjänster bör man rekrytera personer med lämpliga meriter för uttryckta behov i stället för att erbjuda personer med kallelse vettiga sysselsättningar. Vi kan inte uttala oss om hur tjänster tillsätts för evangelisk verksamhet, men vi anser att man måste rekryteras till utvecklingsarbete.”

6.2.4 ”Sammanfattande slutsatser och rekommendationer – Missionärers påverkan på partnerskapet”:
SIDA rekommenderar att: ”partnerna specificerar missionärsrollen mycket tydligare som experter inom specifika områden och undviker att blanda detta med allmänna representantroller. Fackkunskap bör också ges större fokus i rekrytering i jämförelse med kallelse”

Detta är alltså SIDA:s synpunkter. Frågan är då hur stor roll de spelar för PMU och andra missions/biståndsorganisationer, som i regel är ideella föreningar, vilka av Skatteverket definieras som en förening som: ”kan ha ett ideellt ändamål, bedriva ideell verksamhet eller båda delarna”.
Ett ofta använt begrepp för sådana föreningar är ”Civilsamhället”.

Pengaflöden, enskildas offer “till missionen”, organisationerna och statliga ekonomiska bidrag. Så här ser en övergripande redovisning ut

Ursprungligen utgjorde medlemsavgifter grunden för ekonomin. Numera utgör statliga bidrag huvuddelen av intäkterna för många ideella föreningar.

Här är några exempel.

Kommentar:
– En paraplyorganisations medlemmar är andra organisationer, ej enskilda personer.
– Övriga intäkter tas inte upp här. Därför kan summan av bidrag, medlemsavgifter och gåvor vara lägre än den totala intäkten.

CONCORD
CONCORD
Paraplyorganisation med 73 medlemmar  medlem i paraplyorganisationen CONCORD EUROPA (bildad 2003) med fler än 2 600 medlemsorganisationer.
Intäkter totalt:                              11 344 126:-
 Varav SIDA-bidrag:                       10 363 958:-
Varav medlemsavgifter:                   711 500:-
Kostnader totalt:                        -10 632 626:-

Svenska missionsrådet (SMR)
Paraplyorganisation med 33 medlemmar, medlem i CONCORD
Intäkter totalt:                            302 040 000:-
 Varav SIDA-bidrag:                     298 627 000:-
Varav medlemsavgifter:                2 502 000:-
Kostnader totalt:                      -301 541 000:-

Sveriges kristna råd (SKR)
Paraplyorganisation med 26 medlemmar, medlem i CONCORD
Intäkter totalt:                               23 860 800:-
 Varav bidrag:                                    9 393 170:- (specificeras ej i verksamhetsberättelsen)
Varav gåvor:                                     2 526 873:-
Varav medlemsavgifter:                 6 027 250:-
Kostnader totalt:                         -23 223 629:-

Diakonia
Huvudmän är Equmeniakyrkan och SAM, medlem i CONCORD
Intäkter totalt:                            516 892 000:-
 Varav SIDA-bidrag:                     181 014 000:-
Varav övriga bidrag:                   211 167 000:-  (från svenska ambassaders biståndsavdelningar)
Varav gåvor:                                   45 851 000:-  (varav 1 020 000:- från huvudmännens församlingar)
Kostnader totalt:                       -512 664 000:-

Ger staten ut pengar utan politisk styrning och egen målbeskrivning?

SIDA är inte den enda bidragsgivaren men den största, och därför kanske den mest inflytelserika?

Myndigheten lyder under Utrikesdepartementet. Av informationen framgår att:
Regeringen styr vår verksamhet och vi genomför de uppdrag vi får för att nå målen med den svenska utvecklingspolitiken”.

I förordning 2010:1080 finns instruktionerna till SIDA. Där framgår att:
1 §   Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.
Förordning (2015:378).

2 §   För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av

 1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling,
  2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,
  3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och
  4. ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet.”
  Myndigheten ska även:
  – ”inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling
  -samverka med ”andra aktörer, såsom organisationer i det civila samhället, näringslivet och akademiska institutioner och institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål för det internationella biståndet och bidra till utveckling av genomförandet av utvecklingssamarbetet

Civilsamhället – de ”andra aktörer” som erhåller SIDA-bidrag – förbinder sig alltså att bidra till genomförandet av svensk utrikespolitik, vars syften i och för sig är vällovliga och inte behöver leda till intressekonflikter.

I Regeringens skrivelse 2016/17:60 görs en tydlig koppling mellan Sveriges politik för global utveckling (PGU) och Agenda 2030 (Globala målen). Längst ner på sidan 5 konstateras att:
Detta horisontellt och vertikalt integrerade synsätt gör Sveriges politik för global utveckling (PGU, prop. 2002/03:122) till ett av de viktigaste verktygen i genomförandet av Agenda 2030. PGU berör samtliga globala mål …”.

SIDA tar specifikt ställning för delmål 3.7 och delmål 5.6.

Här är exempel på några mission/biståndsorganisationers presentationer av sig själva:

”Vårt uppdrag är tydligt: Vi vill bekämpa alla former av fattigdom och vi vill göra det tillsammans.
Detta är vår tro, vår vilja och vår kallelse som kyrka. Vi tror på alla människors lika värde och lika rätt. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättigheterna och övertygelsen om varje människas inneboende förmåga att förändra sitt liv. Genom att stärka individer och påverka makthavare kan vi bidra till hållbar förändring. Vårt hopp lever om att det som verkar omöjligt är möjligt om vi tar oss an världens utmaningar tillsammans.”

”Tänk dig en värld befriad från fattigdom och förtryckande strukturer, där människor kan påverka sin egen situation och där Guds skapelse förvaltas med ansvar inför kommande generationer. Det jobbar vi och våra medlemsorganisationer för.”

Grunden för allt NN:s [min anonymisering] arbete är människors vilja och förmåga att förändra och förbättra världen.
Centrala arbetsområden är:
Mänskliga rättigheter
Demokratisering
Jämställdhet
Ekonomisk och social rättvisa
Konflikt och rättvisa”

Stämmer uppdraget från Jesus redovisat i Matteus 28:16 med dagens struktur, verksamhet och formulerade målbilder?

Intentionerna i förordning 2010:1080 tycks genomsyra organisationerna. Det är inga dåliga intentioner, men finns det även utrymme för missionsbefallningen inom dessa?

Alla organisationer har en uppförandekod som bland annat innehåller en punkt om att visa respekt för seder, vanor eller religiös övertygelse. Formuleringarna kan variera, men innebörden är densamma. Samtliga organisationer har även rutiner för klagomålshantering via sina hemsidor. Det är förstås självklart att det behövs ramar när man verkar i en organisation.

Men hur går det om man – likt Petrus, Paulus, Gunnar Vingren och Daniel Berg – får ett Guds tilltal och lyder det? Skulle Paulus tal på Areopagen falla i god jord? Skulle han bli hyllad som en frimodig missionär eller skulle han bli anmäld till t.ex. SMR:s klagomålshantering?

Kan man, i dagens SIDA-finansierade missionsorganisationer, likt Paulus, säga:
Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda”? Eller förlorar man bidragen då?

Bo Fjällström

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

CONCORD är en paraplyorganisation som ibland företräder kyrkor och församlingar. Vem styr? Vilka känner till och hur bedöms resultat nytta och kostnader?

INLÄGG 1 AV FLERA:

CONCORD som organisation och fenomen inom bland annat kyrkor behandlades i ett blogginlägg 10 september 2019. Här kommer ytterligare information om organisationen:

CONCORD är en paraplyorganisation som samlar en stor del av civilsamhällets organisationer under sina vingar. Få har hört talas om organisationen, ändå har den den varit verksam många år. Därför kommer här en sammanställning av information om organisationen.

Bland CONCORD:s medlemmar finns:

Act Svenska Kyrkan
Diakonia
Erikshjälpen
Kristna Fredsrörelsen
Läkarmissionen
Pmu
Svenska Missionsrådet
Sveriges Kristna Råd

Organisationen består av ytterligare 63 medlemmar, sammanlagt 71 vid dags dato. Fler och fler av civilsamhällets organisationer ansluter sig till CONCORD. I början på 2019 hade man 64 medlemmar.


Styrelsen
består av representanter från följande organisationer:

Forum Syd
Svenska missionsrådet
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Olof Palmes Internationella Center
Union to Union
Act Svenska kyrkan
Plan International Sverige
We Effect
RFSU
Silc
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

På hemsidan framgår inte vem som innehar ordförandeskapet, vilket framgått tidigare. Men ett nyhetsinlägg visar att det varit (är?) Diakonia, vars huvudmän är Svenska Alliansmissionen samt Equmeniakyrkan. CONCORD är alltså ingen perifer organisation för Equmeniakyrkan, som dessutom är medlem i Svenska Missionsrådet samt Sveriges kristna råd, som båda är medlemmar i CONCORD.

Trots att större delen av Sveriges kyrkor/samfund samt andra kyrkliga organisationer och missions/biståndsorganisationer varit med i CONCORD sedan många år har inte mycket hörts om organisationen.

Gör man en sökning på medlemmars hemsidor får man väldigt få träffar, med några undantag. Men ingenstans informeras om vad medlemskapet innebär, inte heller när beslutet togs att gå med i CONCORD. Att få reda hur länge nedanstående organisationer varit medlemmar i CONCORD låter sig inte göras, men av allt att döma har de flesta varit med minst 5 år.

Nedan följer exempel på rubriker för sökträffar på ”CONCORD” hos kristna tidningar, samfund/kyrkor samt missions- och biståndsorganisationer.

Dagen:
”Ge biståndet egen kommissionär” (6 juni, 2004)
”EU måste fokusera på fattigdomen”
Milstolpar
Biståndsexpert ny ledare för Missionsrådet
Fem organisationer ifrågasätter biståndet
Svenskar dåliga på att söka EU-pengar
EU riskerar bryta löfte om bistånd
EU-länderna bryter löften
Anders Wijkman bäste EU-svensk på biståndsfrågor
Biobränsle i EU skapar problem för jordbrukare i Afrika
EU krockar med egna biståndsmålen
Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen och sluta urholka biståndet
Få medarbetare vet om att Svenska kyrkan står med i EU:s register
Rapport: Svenskt bistånd vattnas ur
Europa skär ner på sitt bistånd
Mer bistånd går till Migrationsverket
”EU ger med ena handen och tar med den andra”
Krav på regeringen: garantera human flyktingpolitik
Sätt ljus på internationella frågor i valrörelsen
Regeringen kritiseras av biståndsaktörer
Hela världen är viktig i valet
Religionsfriheten i Sverige är hotad
Uppdrag: Att påverka samhället utifrån kristen tro (18 okt, 2019)

Som synes finns CONCORD omnämnd redan 2004!

Världen idag:
Vill se ett nej till asylskärpning

Sändaren:
Stort bistånd från EU men inte det utlovade (19 maj, 2011)
Diakonia: PGU fungerar inte
Kritik mot att biståndspengar går till migranter
EU sviker biståndsmål
#Hjärtavärlden” vill lyfta globala valfrågor (16 april, 2018)

Equmeniakyrkan:
Är vi en bra samverkanspartner? (31 januari, 2011)

(Citat från sökträffen: Information gavs också om Concord Sverige som finns till bl.a. för att öka kunskapen om EUs bistånds- och utvecklingspolitik då EU är en global aktör i bl.a. klimat-, finans- och utvecklingspolitik vi på olika sätt har att förhålla oss till.”.
Sedan 2011 har alltså mycket skett gällande Equmeniakyrkans förhållande till CONCORD. Detta har man inte informerat om.)

Pingst:
SKR på plats i Almedalen (27 juni, 2011)

EFK:
Ingen sökträff.

Svenska Alliansmissionen:
Ingen sökträff.

EFS:
Ingen sökträff.

Svenska kyrkan:
40 sökträffar.

Katolska kyrkan:
Samarbete och samverkan

PMU :
PMU satsar på demokrati trots krympande utrymme

Öppet brev till Löfven om Agenda 2030
Samverkan

Diakonia:
61 sökträffar.

Erikshjälpen:
Lyssna på barnen
Erikshjälpen tar ställning för barnen i årets valrörelse
Politiker – håll era löften om global utveckling!
Erikshjälpen en av 51 organisationer som mobiliserar inför valet
Upprop om human asyllag
Nätverk & samarbeten

Läkarmissionen:
Significant partnerships
Samarbete för bästa effekt
Samarbeten

Svenska missionsrådet:
Barometern 2018
Agenda 2030 – där står vi idag
Civilsamhället: livsviktigt för tro, samarbete och förändring
#Hjärtavärlden: valet handlar om mer än Sverige
EU:s biståndslöfte uppnås 70 år försent
Vad är bistånd?
Steg framåt för barns rättigheter

Sveriges kristna råd:
Framtidens migrationspolitik: ”Vi måste ansluta oss till koalitionen”
Kyrkornas globala vecka 2019
46 organisationer: ”Låt inte migrationen villkora EU:s bistånd”
Debatt: ”Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar”
Samverkan
Debatt: Religionsfriheten hotas också i Sverige
Debatt: ”Nazisternas närvaro i Almedalen sker på bekostnad av vår trygghet”
Villkora inte vårt bistånd, politiker
SKR på SvD debatt: Kommer regeringen gömma sig bakom EU?
Debatt om Agenda 2030: ”Sverige är inte bäst i klassen”
SKR i Aftonbladet: ”Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen”
Sveriges kristna råd i Almedalen 2017
SKR på GP debatt: Skrota den tillfälliga asyllagen
SKR på Aftonbladet debatt: ”Sverige får inte svika de som söker asyl”
Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
SKR på SvD debatt: ”Slut inte flyktingavtal med Libyen”
En proposition som undergräver mänskliga rättigheter

Agenda 2030 (även benämnd “Globala målen”) nämns väldigt lite, trots att den är en stor del av CONCORD:s syfte.

I organisationens stadgar står nämligen följande:

4. Medlemskap
Som medlem kan upptas svensk enskild organisation (ideell förening eller stiftelse) och paraplyorganisation för enskilda organisationer som stöder CONCORD Sveriges syfte. För att bli medlem krävs ett demokratiskt förhållningssätt, samt att organisationen presenterar årsredovisning och verksamhetsberättelse för de senaste två åren. …”

Att man måste stödja syftet för den organisation där man är medlem är helt naturligt. Frågan blir då vilket syftet är? Det framgår i CONCORD:s inriktningsmål, slutet på första stycket, punkt 1:

CONCORD Sverige bevakar och påverkar Sveriges Politik för Global Utveckling, EU:s samstämmighetspolitik, genomförandet av Agenda 2030 och att Sverige följer internationella konventioner och överenskommelser.”

CONCORD:s syfte ligger helt i linje med regeringens politik. Organisationen finansieras nämligen till 92 % av SIDA. I egenskap av statlig myndighet styrs SIDA av regeringsbeslut som offentliggörs i regleringsbrev. I det senaste regleringsbrevet för 2016 slår regeringen fast:

“Under 2016 ska Sida särskilt prioritera:

 • att bidra med expertstöd i regeringens arbete med internationellt genomförande, uppföljning och översyn av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och resultatet av COP21, samt att förbereda och anpassa den egna verksamheten för genomförandet av dessa överenskommelser. Myndigheten ska också stödja regeringen i arbetet med att informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030.”

I senare års regleringsbrev har Agenda 2030 fått en egen rubrik. Regeringen vill att:

Sida ska fortsatt arbeta för genomförande av Agenda 2030 i samverkan med relevanta aktörer samt bistå regeringen i arbetet med den globala uppföljningen av Agenda 2030.”

Som mottagare av SIDA-bidrag förbinder sig alltså CONCORD att bevaka och se till att Agenda 2030 genomförs! Detta förbinder sig även medlemsorganisationerna till. Då blir stadgarnas formulering om ett ”demokratiskt förhållningssätt” mycket anmärkningsvärd, trots att även detta är en självklarhet. Det anmärkningsvärda är att CONCORD:s medlemsorganisationers medlemmar inte känner till CONCORD:s existens!

CONCORD:s medlemmar är nämligen inte enskilda människor utan organisationer. Vad det t.ex. gäller Svenska Missionsrådet (SMR) och Sveriges kristna råd (SKR) så består dess medlemmar av andra organisationer, såsom kyrkor/samfund.
Kyrkor/samfund består i sin tur av organisationer som normalt organiseras som ideella föreningar, de lokala församlingarna. Där finns medlemmar av kött och blod, alltså de människor som CONCORD i grund och botten företräder via sina medlemsorganisationer.

Då är det märkligt att – i stort sett – ingen känner till den organisation som företräder dem. Jag har till dags dato enbart träffat på 4 personer som har kännedom om CONCORD. Men det är så långt deras kunskap sträckt sig. De har hört talas om organisationen men – med ett undantag – inte känt till vad den står för.

Visserligen klargörs på sidan 8 i CONCORD:s verksamhetsplan att:
CONCORD Sveriges roll är inte att möjliggöra lokalt genomförande av Agenda 2030 i Sverige. Däremot kan vi bidra med den globala dimensionen till det svenska civilsamhället och ingå i folkbildande och opinionsbildande sammanhang för att stärka kunskapen om Agenda 2030 …”.

Men under punkt 3, i inriktningsmålen hävdas att:
Organisationer i det civila samhället är på alla nivåer viktiga aktörer för global utveckling, genom att samla och organisera människor för att bevaka och påverka politiken och för att genomföra samhällsinsatser. För att det civila samhället ska växa sig starkt, och på så sätt bidra till ökad demokrati och bättre förutsättningar för människor att utkräva sina rättigheter, så krävs att dess förutsättningar att verka är gynnsamma. …” (mina understrykningar).

CONCORD:s medlemsorganisationer är alltså ansvariga för att samla och organisera människor på alla nivåer, för att därmed bidra till ökad demokrati.

Under punkt 5, sidan 2, i strategidokumentet slås fast att (mina understrykningar):
Vi ska vara engagerade och kanalisera medlemmars engagemang, och värderingarna som uttrycks i vår vision är en stark drivkraft i arbetet.

Vi ska inkludera en mångfald av aktörer och skapa processer där medlemmarna känner ägandeskap, och vi vill motverka alla former av diskriminering.

Vi ska vara representativa för de sektorer av civila samhället som är engagerade i våra frågor, och lyfta fram och respektera ståndpunkter från det globala civila samhället.

Hur lever man upp till sina ideal när medlemmarna – som ytterst sett är människor av kött och blod – inte ens vet att CONCORD finns? Vem/vilka företräds egentligen av CONCORD? Uppenbarligen inte de medlemmar som SKR och SMR företräder! Känner ens pastorer och församlingsledningar till CONCORD:s existens?

Bo Fjällström”

Publicerat i Debatt, Ekumenik, Okategoriserade | 2 kommentarer

Mer fakta kring Equmeniakyrkans/SKR belöning till extremismorganisation som samverkar med jihadister i England

Nät- tidningen Ledarsidorna drivs av en seriös journalist, Johan Westerholm. Han mfl arbetar ofta som en sk grävande journalist som vågar och förmår fördjupa det journalistiska arbetet utanför den mediala “komfortzonen”. Hans granskning av islamistiska våldsrörelser i Sverige har väckt uppmärksamhet.

Vid en arrangemang i januari 2020 i Malmö inbjöd Svenska kyrkan till en konferens med titel: “En värld av grannar – Interreligiös praktik för fred” ,

( https://www.svenskakyrkan.se/migration/envarldavgrannar )

Den 4 mars i år skrev ärkebiskopen icke utan glädje om konferensen i Malmö. I underlaget till projektet finns redogörelser för besök och faktainsamling som kyrkans programansvarige gjort. Bland de många besöken fanns också: “Al-Manaar The Muslim Cultural Heritage Centre

Malmö konferensen välkomnande och besöktes av personer med kopplingar till Svenska kyrkan och extrema samt radikaliserande miljöer. Detta uppmärksammades av Ledarsidorna som skrev:”… I detta kluster av organisationer som möjliggörs genom personliga relationer och aktivt urval dyker en av Storbritanniens mest radikala moskéer upp. En moské som öppet samarbetar med den radikala miljörörelsen Extinction Rebellion.

Om Extinction Rebellion och Equmeniakyrkan finns tre blogginlägg ovan i Klassisk baptism. 2020 fick denna rörelse kyrkans och SKR;s pris för verksamhet i pastor Martin Luther Kings anda.

Ledarsidorna skriver följande

“Banden mellan den extrema islamistiska miljön och extrema miljöaktiviströrelser som XR är inte onaturliga för den Svenska kyrkan eller till exempel Equmeniakyrkan. Företrädare för bägge kyrkorna menar att Greta Thunberg, som deltagit i XR manifestationer är en profet i vår tid.” (Kopia från Ledarsidorna)

Det som är intressant i en svensk kontext är hur pass tydligt en så pass radikal och radikaliserande organisation som Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre knyter samman den Svenska kyrkan med andra internationellt kända extrema rörelser som Extinctioin Rebellion. Att de rör sig i samma europeiska radikala och extrema kluster.

I detta fall ett kluster som tillsammans med Svenska kyrkan knyter samman den antidemokratiska miljörörelsen XR med den extrema och våldstillåtande islamismen i form av brittiska al Manaar”

Al Maanar är kanske ganska okänd i Sverige men ingalunda i England. Så här beskrivs den:

Al Manaar känd för sin insats vid branden i Grenfell Tower. Branden var en brand som bröt 2017 i 24-våningshuset Grenfell Tower i North Kensington, London. 72 människor miste livet i branden.

Men det finns även en annan sida av verksamheten. En utredning av Henry Jackson Society (HJS), den brittiska tankesmedjan mot extremism, har kopplat samman Al Manaar Muslim Cultural Heritage Centre till 19 jihadister inklusive den Islamiska statens bödel Mohammed Emwazi. 

Emwazi blev internationellt även känd som ”Jihadi John”. Jihadi John ingick som en av fyra brittiska IS-bödlar som av sina offer kallades för ”The Beatles”. Emwazi skall av Al Manaar ha fått tillstånd att predika sina extrema åsikter utanför moskén innan han anslöt sig till Islamiska staten.

En annan profilerad IS-bödel som hade sina rötter i moskén var “The Hip hop Jihadist” Abdel-Majed Abdel Bary. I en av hans sista dokumenterade uppdateringar på Twitter passerar Abdel Bary med ett avhugget huvud med texten”“Chillin’ with my other homie, or what’s left of him”.  Abdel-Majed Abdel Bary tillskrev sig själv mordet på den brittiske journalisten James Foley.”

Den organisation som av Equmeniakyrkan och Karin Wiborn fått pris för sina ickevåldsmetoder samverkar alltså öppet med organisationer i jihadistiska närverk i en formaliserad metodik liknande de sovjeter sm etablerades 1905 i Ryssland. (Citizens Assembly, se affisch nedan och innehåll i tre föregående bloggar i Klassisk baptism)  Grupper specifikt och odemokratiskt sammansatta som enligt XR skall styra och överta handlingsförlamade parlamentariska demokraters bristfälliga beslutsförmåga kring klimatet, Denna utomparlamantariska metodik har Karin Wiborn och Equmeniakyrkans priskommitte hyllat som nödvändiga för att bra hantera klimatfrågan.

Har verkligen då den prisbelönta organisationen XR ett samarbete med jihadister och extrema muslimska grupper? Här nedan finns bevis för XR samarbete med Al Manaar:

 

Karin Wiborn, Equmeniakyrkan och Sverige Kristna råd. Prisutdelare av King priset som gillar organisationen XR som samverkar med Al Almanar med band till Jihadister och IS bödlar.

Karin Wiborn, Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd, uppskattar och prisbelönar XR som ses som ett föredöme för klimat arbete. XR samverkar dock med engelsk Jihadism. Spelar det ingen roll?

Terroristen och IS krigaren Emwazi från en organisation som samverkar med XR för “fred” och “miljö”

 

Terroristen Emwazi har band med och samarbetar med  Al Manaar. De samverkar med XR som svenska kyrkor prisbelönade. Emwazi godkändes att  predika vid mosken och framföra sina extrema åsikter innan han for för krig och dödande i IS namn.

Bildresultat för Al Manaar

Varför sammankopplar Equmeniakyrkan och Karin Wiborn pastor King med extremistorganisationer som XR?

Om att fiska i grumliga vatten

Det är fullständigt obegripligt att Equmeniakyrkan, SKR, Karin Wiborn mfl kan ge ett pris i Martin Luther Kings ära till en organisation som XR. En enkel bakgrundskoll visar på att organisationen grundades av en man, Roger Hallam, som ansåg förintelsen av judar som en “skitsak” eller bagatell. En person vars grundvärderingar inte är att beundra.

Även om han personligen efter stort rabalder sa sig inte mena vad han sagt så finns det en grundsyn i de värderingar som ligger bakom hela XR.

 

Roger Hallam grundare av prisbelönta XR. En man med människosyn som fick honom att tycka att Förintelsen var en “skitsak”

Nu har Svenska kyrkan bjudit in XR för religionsdialog och gränsöverskridande dialog om klimat mm. Ledarsidornas konstaterande att det finns svenska kyrkor såsom Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan som genom personliga relationer går in i nätverk i organisationer som är att beteckna som rätt extrema.

Det hade inte varit svårt för Equmeniakyrkan och Karin Wiborn att enkelt kolla upp om det är rätt organisation som får ett viktigt och strategiskt pris. Om det är en organisation som faktiskt verkar i Kings anda, Priset rättfärdigar, legitimerar och bejakar XR med deras kopplingar och samverkan med organisationer som företräder allt annat än Guds rike.

Nu ser det uppenbart ut som att man hamnat i ett annat dike där också antisemitismen gror. I ett dike med grumligt vatten. Jihadism i det ena och förintelse föringare i det andra och mitt emellan nedvärdering av demokrati och parlamentarism. Illa.

Kyrkoledarna bär ett ansvar när kyrkans namn och verksamhet och profil utvecklas som det gör. Lasse Svensson är orolig för minskat medlemsantal. Det är bra och utomordentligt viktigt. Men det finns fler områden där kyrkans styrning verkar vara rätt knepig i förhållande till de många församlingar som verkar i en helt annan anda och för en helt annan uppdragsgivare. Det har han och hans närmaste ansvar för. Intern reformation kan vara lägligt.

 

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Equmeniakyrkan, SKR, Kristna fredsrörelsen samt XR. Del 3 av 3,

lo o XR hällde fejk blod på ekonomidepartementet i London. Prisbelönt utomparlamentariskt klimatarbete enligt Equmeniakyrkan och SKR

Fortsättning från tidigare inlägg….

8. Vad säger då XR egentligen?

Modellen för påverkan eller störtande av styre genom demonstrationer och upplopp är inom anarkismen genomgående förknippat med rättfärdiggörande av den egna gruppens högre nivå av upplysning och kunskap. Så också för XR.

Utveckling av lokala “råd” liknande sovjeterna finns också i andra rörelser som kämpat mot demokratin. Den process för sammansättning av  råden med så kallade fackmän, sakkunniga, experter ifrån olika områden, kön, sexuell läggning osv  är också tankar från fascismens skräphög, Observera att ordet fascism inte är skällsord eller förstärkningsord utan term för en politisk tankestruktur om samverkan fackliga/idemässigt (spöknippet) men med en stark central styrning. Bakom det till synes lokala och frånvaro av tydlig hieraki finns just ambitionen om att styra miljöarbetet till en stark omvändelse från nu till något unikt.

Extinction Rebellion  vill att ett råd av “medborgare” ska bestämma över regeringen. Ett råd som alltså inte väljs i val, utan genom XR s egen uttänkta process. Vid en ytlig betraktelse kan man tro att råd som ger råd är meningen. Men analysen och konkretion och andra av organisationens kommunikation och texter visar på andra ambitioner.

XR förslag är ingalunda nytt, det är nämligen slående lik tekniken som kommunisterna och fascisterna ofta tillämpat. En grupp särskild utvalda, med gemensamma värderingar “representanter för folket” ska styra över alla andra. ( proletariatets diktatur/i nationens intresse…)

Extention Rebellion har tre ideologiska huvudlinjer i sin verksamhet. Den tredje är följande: “Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.

Utomparlamentarisk aktion Föredömligt enligt Equmeniakyrkan

9. “Citizens assembly” istället för klassisk demokrati, partier och allmänna val

Rörelsen anser att dagens demokrati är oförmögen att lösa de klimatfrågor som är hotande. Samma argument framfördes av prisutgivarnas Karin Wiborn. Av den anledningen vill man förändra beslutssystemen(!!!!!) i vår parlamentariska demokrati och skapa ett annorlunda system med blandad representation som någon  slags folkstyre (liknande de som en gång kallades sovjeter)

https://www.xrebellion.nyc/citizens-assembly

Så här lägger man ut sin ideologiska värdegrund:

Extinction Rebellion tror att en del av problemet är hur regeringen/politiken fungerar. Valpolitiken har visat sig oförmögen att fatta de långsiktiga beslut som behövs för att hantera klimat- och ekologisk kris:Politiker kan inte se förbi sin nästa valkampanj Politikerna pressas av sina partier, och partierna påverkas av lobbyister, sensationella företagsmedier och miljarder givare. Även de politiker som vill företräda allmänheten tenderar att lita på opinionsundersökningar, som fångar oinformerade, offentliga åsikter För att bryta detta dödläge uppmanar Extinction Rebellion regeringen att skapa en medborgareförsamling om klimat och ekologisk nödläge för att skapa en färdplan för att navigera i denna kris (XR)

10. Stefan Svärds tankar utifrån märkliga val för prisutdelningen i Martin Luter Kings anda

Stefan Svärd

Stefan Svärd, pastor, författare och miljöengagerad skrev i Dagen om det märkliga av att ge pris åt den extrema rörelsen Extinction Rebellion. Han anförde bland annat:

Vi kommer inte långt med protester, vi måste gå till handling med att bygga vindkraftverk, fabriker för elbilsbatterier, satsa på elektrifiering av biltrafiken, utveckla fossilfri stålproduktion, få fram biodrivmedel till flyget. Det är på den nivån något händer i praktiken för att lösa klimatproblemen.”

Här under i denna länk finns hela hans artikel:

https://www.dagen.se/debatt/stefan-sward-markligt-att-ge-pris-at-extrema-extinction-rebellion-1.1646445

11. Equmeniakyrkan, SKR och kristna fredsrörelsen prisbelönar en rörelse som hyser stor tveksamhet till parlamentarism och den representativa demokratin.

Svensk politik har utvecklats från sekelskiftet och demokratins genombrott. Nu tycks såväl prisutdelarna som prismottagarna rätt omedvetna om vad svensk miljöpolitik och svensk demokrati står idag.

Om råd som faktiskt finns och fungerar i svensk parlamentarism

OM XR och prisdelarna menat och gillat “Citizens assembly” som någon slags rådgivande grupp kanske det vore lämpligt att se hur denna kan förväntas få en så central roll i det politiska systemet så att en betydande omvändelse kan ske(Karin Wiborn) i världen.

I varje kommun finns redan nu ett antal råd. Dessa finns såväl till följ av politisk lagstiftning, dels till följd av politiska beslut och viljeriktningar inom kommun, stat regioner, landsting, kommunala bolag mm. Här följer bara några: Pensionärsråd, handikappråd, stadsdelsråd, barn och fritidsråd, miljöråd, konstråd, mat och kostråd, brukarråd, trygghetsråd, kommundelsstämmor, byalag etc.

Få beslut formas i kommunal verksamhet utan att dessa bereds genom remisser. De som yttrar sig är miljöorganisationer, SNF, lokala föreningar och intresseorganisation i en bred kontext.

I kommunal verksamhet är utformningen av planer i form av översiktsplaner och detaljplaner alltid resultat av omfattande och mycket ambitiösa övervägande av den fysiska planeringen miljöplanering samt med hållbarhetsperspektiv.

I såväl lagstadgad miljöplanering som frivilliga miljö och klimatplaneringar och utveckling av miljömål finns alla chanser för medborgare och deras företrädare att samverka i rådsform.

I regioner, län och landsting genom länstyrelsen och dess organ sker sedan lång tid miljöplanering och åtgärder av olika slag. Det är rätt enkelt att se dessa utifrån offentlighetsprincipen. Men råden är väldigt många. Regionernas/landstingens roll som ansvar för trafik i länstrafikbolag har i grunden ett miljö och resursperspektiv. Kollektivtrafiken, järnvägar är ju lysande exempel på konkret politisk styrd miljöpolitik/verkställighet som bidragit till att Sverige framstår som ett land som bedriver en aktiv politik utifrån hållbarhet och klimat. I regionerna och länen finns såväl hållbarhetsplaner, vattenvårdsplaner, naturvårdsplaner, övergripande miljöplanering osv. Att Equmeniakyrkan och Karin Wiborn anser att XR med sina nya råd skulle kunna ge grund för en rejäl omvändelse är svårt att förstå.

I statsförvaltningen och i riksdagen finns remisstvång. Alla ärenden bereds där olika parter och organisationer som finns inom beslutsområdet får yttra sig dels i form av anmodade remisser, dels genom öppna förfaranden. De politiska partierna i sin tur har ofta system där man inför de interna besluten samlar sina väljargruppen till rådslag i en bred dialog. Exemplen på samråd och dialog innan politiska beslut är otroligt många.

Frågan uppstår då hur MLK stipendiets företrädare kan prisbelöna en organisation som vill skapa något som kallas Citizens Assembly. Kanske finns implicit XR mer eller mindre uttalade ambition att överta styrningen av politiken. När man läser deras texter och följer agerande och plakat kommunikation kan man få en rätt tydlig bild av vad XR vill vill. Man kan inte komma ifrån att tankarna och den organisatoriska tekniken bakom i  slående grad liknar de som fanns i Ryssland 1905. Inte för att skapa det som då kallades proletariatets diktatur. Nu tycks det  vara något nytt. Inte att ta ansvar från värdelös tsar Nikolaj utan från ambitiösa politiker som enligt XR inte förmår rädda jorden. Karin Wiborns uttalande för prisutdelarna visar på att hon ligger nära i denna önskan.

Kanske har Svenska Dagbladets skribent rätt i att XR som belönats av kyrkor i Sverige utgör ett hot mot den parlamentariska demokratin. Trots rätt tomma ord om fördjupat demokrati. Eller?

12. Så här uttrycker de som gett priset till Kings minne:

Karin Wiborn:– “Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.”

Pastor Wiborn mfl syftar rätt uppenbart inte på människors omvändelse från ondskan till Jesus genom frälsningens gåva. Det kunde man kanske annars tänka sig med tanke på Equmeniakyrkans historia och kyrkornas roll som bärare av evangeliet,

13. Är det en helt korrekt bild Wiborn ger oss? Ger diktaturer människor en bättre fysisk miljö och mer effektivt klimatarbete?

De flesta forskare anser att vår livsföring påverkat klimatet. Kinas enorma utsläpp och kolförbrukning, Rysslands utsläpp, USA kolbrytning, osv påverkas också oss.

Karin Wiborn tycker demokratins politiker svikit klimatet

Sverige har under många år haft politiker som drivit en miljöpolitik som av många bedömare angetts som föredömlig. Vi har alltså kommit längre än Kina, Tyskland, USA, Polen, Ukraina, ….. Svensk miljöpolitik och lagstiftning har således fått konsekvenser för minskade giftutsläpp i kretsloppet, renare hav och människor och spädbarn med mindre gifter i sina celler. Utsläpp från avlopp såväl kommunala som enskilda begränsas och kontrolleras noga. Det finns oändliga exempel på vad Sveriges parlament, stats- regional och kommunal förvaltning arbetat med. I jämförelser med andra länder tex England, Roger Hallams hemland, har våra politiker kommit långt. Wiborn har nog svårt att hävda något annat.

14. Ger tro på Jesus större förutsättningar för omvändelse också i ansvar för Guds fysiska skapelse?

Men omsorg om miljön, begränsning av skadliga utsläpp eller omsorg om klimatet är knappast enbart en fråga om “stor politisk omvändelse” enligt Karin Wiborn utan inte minst en personlig omvändelse såväl i synen på skapelsen som förvaltningen av den. Där kommer Jesus in och hans roll för varje enskild människa. Genom att följa honom får skapelsen en annan roll. I djupet förändras värderingar som också får effekter i arbete och synen på mycket i vår vardag. Nedanstående länk från svenska bönder som i ord och handling följer Jesus borde ge Karin Wiborn och hennes organisation skäl att fundera på XR som föredömen för kyrka,  Här nedan en länk till kristna bönder:

https://www.landlantbruk.se/lantbruk/rapport-global-klimatnytta-med-svensk-mat/

Här är en annan bild av samma verklighet:

https://blogg.land.se/jakten-pa-den-svenska-maten/mat-och-klimat/

När människor blir omvända från synd till frälsning genom Jesus Kristus öppnas vägar för en annan syn på den egna livsföringen och skapelsen vi gemensamt lever i. Bönder, lantbrukare, jordbrukare är nödvändiga för människors liv. När kristen tro får genomsyra bonden som yrkesperson händer det något än mer. Yrket blir något av en kallelse om solidaritet, aktsamhet och tacksamhet samt djup respekt för skapelsen och skaparen. Organisationen “Kristna bönder  visar på människor som med kristet ansvar tar ansvar utanför parlament och politik. Man kan tycka att den formen av utomparlamentariska klimatåtgärder borde belönas. Den är en verklighet idag som ger större effekt än att kasta färg på finansdepartement eller blockera kommunfullmäktigemöten.

När man ser sina gårdar som en gåva från Gud att förvalta för andra i omsorg om skapelsen och ser sin uppgift att vandra i profetisk kontext borde kyrkan i den aktuella klimatdebatten våga gå till sina rötter och se efter föredömen med andra källor av såväl ideologi som metodik. Priset till XR tycks vara en märklig uppvisning av en liberalteologisk kontext rätt långt bort från den väckelsens anda som gav människor frihet och frälsningsvisshet. Där finns den omvändelse som Wiborn borde lyfta fram istället för XR metodik.

Kristna bönder utgår i sitt ansvar från Bibeln och den personliga kallelsen uttryckt så här ;

“Kristna bönder startades 1984 efter tilltal från Gud till flera bönder i olika delar av Sverige. Visionen var att samla kristna bönder i ett nätverk där medlemmarnas överlåtna liv och resurser skulle kunna utgöra en tillgång för Guds rike, för varandra och för sina medmänniskor. Kristna Bönder vill uppmärksamma både enskilda och beslutsfattare på farorna med undfallenhet gentemot yttre maktstrukturer och krafter som vill skapa osunda beroendeförhållanden. I stället vill vi peka på de oändliga möjligheter som erbjuds oss när vi söker Guds vishet och hans avsikter med den värld han skapat.”

Kyrkoledaren kanske kunde se till att kristna som vårdar och brukar skapelsen utifrån Guds ord kunde ses som förebilder för engagerad klimatpolitik

Kanske är det i detta synsätt Lasse Svensson i sin kyrkoledarroll kan hitta kraft till väckelse och tillväxt i den kyrka han leder??

www.kristnabonder.se

15. Frikyrkliga förtroendepersoner/politiker som verkat inom demokratins och parlamentarismens ramverk

I den frikyrkliga väckelsehistorien finns många exempel på hur kristna, varmt troende personer kommit att engagera sig såväl i närmiljön i den egna kommunen men också i samhället och för utsatta personer och grupper. Dessa personer har inte eldat på gatorna, slängt färg eller haft tankar på att bygga samhället med utomparlamentariska metoder. Inte heller har de anfört att de har sådana kraftfulla svar på tidens frågor och världens behov att just dessa skall gå före det som är demokratins innersta kärna.

Här kommer ett antal personer som kunde ha fått Martin Luther Kings stipendium för utveckling av solidaritet, i kyrka och samhälle och omsorg för utsatta. Dessa personer har med inomparlamentariska metoder på olika sätt bidraget till det goda i vårt samhälle. Föredömen eller inte?

Lite om “inomparlamentariskt” och frikyrkligt förankrade aktivister från förr och nu;

Waldemar Svensson, riksdagsman skrev följande tänkvärda ord om grundpelaren i livet. Där han hämtade kraft, energi och motivation till sin uppgift som människa, lantbrukare, skribent och riksdagsman från Ljungskile. Kanske ett slags föredöme… eller något för kyrkoledare Svenssons analys om kyrkans medlemstapp :

“Behåll intill änden, o Herre

Ditt starka grepp om mitt liv.

Om vägen Du väljer blir lätt eller svår

det lämnar jag helt i Din hand – åt Din nåd.

Låt mig aldrig gå bort ifrån Dig”

(Wald Svensson)

Politiker som tagit ansvar utifrån sin tro är kanske en riktig stabil grund för all politik eftersom den handlar om människor och deras ansvar för omgivning, medmänniskor, och skapelsen. Personerna nedan har inte stoppat tåg, eldat däck, blockerat trafik utan använt sig av demokratins metodik. Men samtidigt har de tillsammans med andra åstadkommit det faktum att Sveriges miljö skyddats och bevarats från smått till stort. Kanske är det så att de illustrerar något om alla de personer som kallas politiker som bidraget till att vi nog är en av världens mest miljövänliga nationer. Kanske finns det skäl att minnas och hedra dessa. Politiker brukar ofta tänka att deras slutsatser och förslag är de bästa men de sätter sig inte över andra och respekterar andra. Det är en del av vår frihet som vi skall vara rädda om. Finns det verkligen underlag för Karin Wiborns påståenden om politiken. Man kunde tro att hon avser Kinas diktatur…

Några exempel på kristna inom-parlamentariker som gjort skillnad

Elver Jonsson Alingsås. Postiljon, riksdagsman 1971-2002, riksdagens arbetsmarknadsutskott samt kommunalpolitiker, ordförande i Svenska Missionsförbundet. Frisinnad politiker.

Missionsförbundare, riksdagsman, statsminister handelsminister mm

Wald. Svensson, Ljungskile. Lantbrukare och ideolog, författare frisinnad politiker och riksdagsman. Tidningsman för Frisinnad tidskrift

Jakob Byström, pastor, riksdagsman och baptistledare

Joel Sörenson, baptistpastor, samfundsledare och riksdagsman

Staffan Werme Örebro. Baptist, riksdagsman, kommunalpolitiker miljöengagerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Med före detta  Baptistsamfundets verksamhet i basen har Equmeniakyrkan SKR och närstående fredsråd kommit fram till att man skall hedra en aktions- och plakat organisationen som ett föredöme i pastor Kings andra. Samtidigt som prisutdelaren Karin Wiborn i mottagarens anda dömer ut parlamentarism som oförmögen att lösa samhällets och framtidens klimatproblem.

Det inte svårt att de att diktaturens Kina är en av klotets värsta klimatmarodörer. Ryssland eldar på stenkol som effektivt skadar vårt klimat. Ett helt band av nationer helt eller delvis utan parlamentarism och demokrati har utomparlamentariska regimer som blankt struntar i allt som hör ihop med klimatet och omsorg om såväl natur, miljö och människor. Där borde svensk demokrati vara ett utmärkt föredöme.

Nordkorea eller Palestina, Syrien eller Pakistan är utan demokrati och med en utomparlamentarism som knappast är föredömen med klimatpolitiska konkreta åtgärder. USA, trots sin demokrati investerar också sorgligt nog i stenkol.

Skall världens klimat förbättras är det bra att vi gör mer. Det vore ändå bättre om en rad diktaturer inte bara inför demokrati utan också kan se Sverige som förebild. Detta deklarerade också nyligen Sveriges regering.

Equmeniakyrkan tappar medlemmar I det läget är det märkligt att man belönar en organisation som XR! Man kunde ju belönar de bibeltrogna bönderna i Kristna bönder. De som utifrån sin gudstro ser bondens arbete med sådd och skörd som en direkt kallelse till vård av skapelsen och i respekt för Herrens ord. De som minimerar eller förhindrar åverkan på klimatet under en hel livstid och gör det utifrån att man lagt sina liv i Jesu händer. Är inte detta en verklig Bibelgrundad miljö- och klimatrörelse som med utomparlamentariska konkreta åtgärder förändrar jorden men också människors tankar och då grundat i Guds ord.

Men där står inte Equmeniakyrkan eller SKR. Man anser det bättre belöna dem som kastar färg på andras fastigheter i klimatets namn. De som vill omvandla parlamentarism till anarkistisk elitism. Ett slags klimataktivismens diktatur.

Märkligt.

Här finns en kyrka som behöver omvändelse och frimodighet i förkunnelse av Guds ord. Miljö-Gretas engagemang kunde ju ge SKR m.fl. liknande kraft i Herrens namn. Men nu har man belönar något helt annat. En  politisk kraft som tillämpar liknade  metodik som 1905 användes vid tillkomsten av en annan utomparlamentarisk kraft som kallades “sovjeter”. Och den är hjälpmedlet som prisbelönats för den stora nödvändiga “omvändelse”. Så blev det. Något för Lasse svensson att fundera på.

L B

Publicerat i Bibeltolkning, Okategoriserade | Lämna en kommentar

Equmeniakyrkans stöd till märklig organisation. Extinction Rebellion. Del 2 av 3.

1. Bakgrund

I två inlägg ovan finns ett antal kommentarer och försök till analys och olika förslag utifrån kyrkoledare Lasse Svensson, Equmeniakyrkans, funderingar kring hur medlemstappet skall kunna vändas.(tidigare redovisat i denna blogg)

En av flera funderingar handlade om hur kyrkan styrs och förhållningen mellan kyrkan och dess stödorganisationer gestaltas. Här finns ytterligare skäl för kyrkoledaren att fundera. Pastor Claes Göran Bergstrands inlägg ovan kompletteras nu med mer funderingar,

2. Så har det hänt igen.

Equmeniakyrkan  och det nära nätverket såsom SKR (Wiborn) har valt att ge en organisation: XR – Extinction Rebellion, Martin Luther King priset. Detta märkliga val ger skäl till att än en gång fundera över hur den kyrka Lasse Svensson leder leds. Är det så att kyrkan står bakom valet av pristagare eller finns bara kyrkans namn där och enskilda personer använder kyrkans ansikte för andra prioriteringar. Kanske är det än en gång så att det evangeliska uppdraget har nedprioriterats för det politiskt dagsaktuella. Här följer engenomgång av hur och vad Equmeniakyrkan SKR och Kristna fredsrörelsen möjligen tänkt.

Martin Luther King, Baptistpastor och medborgarrätts kämpe, nobelpristagare

Extinction Rebellion (XR) är ett internationellt nätverk som säger sig förespråka civil olydnad och ett ”fredligt kreativt uppror” för att förhindra ”ekologisk kollaps. Organisationens struktur ideologi och uppträdande har mött många frågor, funderingar och kritik  från media och från politiker och kristna debattörer såsom bland andra Stefan Svärd. Kritiken handlar såväl om metodiken och förhållningssättet i förhållande till svensk demokrati och parlamentarism rent generellt.

Karin Wiborn Sveriges kristna råd

 

 

 

 

 

 

 

Karin Wiborn, ordförande i priskommittén och generalsekreterare för Sveriges kristna råd, håller inte med om kritiken mot XR.

– “Jag vet att de (XR) vill fördjupa demokratin. De menar att den inte fungerar i dag”, säger hon till Världen idag.

Wiborn anför vidare:” Det utomparlamentariska arbetet är ett av skälen till att vi har tittat på Extinction Rebellion, eftersom det finns en stor parallell till medborgarrättsrörelsen. Vi ser hur klimatet inte räddas av våra politiker. Det behövs en stor omvändelse för att vi ska kunna rädda jorden.”

“Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, kallar XR ”antidemokratisk” eftersom den kräver utomparlamentariska tillvägagångssätt för att lösa miljöproblemen. Rörelsen vill även tillsätta medborgarförsamlingar av slumpvis utvalda medborgare, vars beslut demokratiska församlingar ska följa. XR skriver själva att man vill ”övervaka de nödvändiga samhällsförändringarna så att demokratin stärks”.(Världen idag)

Men vad är det då för en rörelse som man vill förknippa pastorn King med och dessutom ge ett ekonomiskt stöd? Förutom rätt legitima och vanliga mål för miljö och klimatåtgärder lägger rörelsen in ett tredje mål med rubriken Stärk demokratin. Det uppropet formuleras så här:

“Stärk demokratin. Regeringen måste inrätta och vägledas av ett medborgarråd för klimaträttvisa och ekologisk hållbarhet.”

Kommentarer: Vi är kanske många som anser att det politiska systemet vi kallar demokrati är långsamt och segt för att rätta till fel och brister i vårt samhälle. Det kan gälla ekonomisk politik, fördelning, stöd till äldre, migration eller miljö. Samtidigt som vi vill säkra inflytande på likvärdigt sätt för alla genom en representativ demokrati så kan annan styrning ge snabbare åtgärder. Ibland. Men erfarenheter från historien, statsvetenskap och människors erfarenheter visar på att motsats till demokrati leder till något än värre.

I diktaturer eller diktaturliknande stater kan ledaren eller ledarskiktet fatta omedelbara beslut som verkställs direkt. Så gäller för Nordkorea. Så gäller i Kina. Så gällde det i Tyskland under nazi tiden. Så kunde effektiviteten i beslutsprocessen via Stalins makt och blodspillan styra landet. Men är det så vi vill ha det?

3. XR en rörelse som har sin källa i grumligt vatten.

Vad är då XR för en slags rörelse?

Den grundades av en aktivist vid namn Roger Hallam från England.

Roger Hallam Grundare a XR

Han har gjort sig och rörelsen känd för uppmärksammade aktioner för klimatets skull. I London genomfördes upplopp och skadegörelser för en halv miljard men man har också mer “stillsamma” aktiviteter som att störa svenska kommunfullmäktigemöten.

I en intervju med tyska Die Zeit gjorde Hallam uttalanden som har tolkats som att han relativiserat och förminskat Förintelsen. Bland annat kallade Hallam Förintelsen för ”just another fuckery in history”, På svenska ungefär ”bara ytterligare en skitsak som ställts till med i historien”.   The Guardian har gjort en nyhet av att Hallam, offentligt har tonat ner Förintelsen. Hallam menar att det bara är ett exempel av många i historien på dumheter som har begåtts. Hallams utspel har skapat stor upprördhet i Tyskland, och tyska avdelningen av Extinction Rebellion tar avstånd från Hallam och hans uttalanden.

Tysklands utrikesminister Heiko Maas, är en av dem som fördömt Hallams påståenden och säger att man inte kan nedgradera Förintelsen, då staten systematiskt mördade två tredjedelar av Europas judar,  till  “en dum handling” bland många. Hur förhåller Equmeniakyrkan m.fl. till detta? Den svenska delen har dock inte känt sig höra samman med grundaren men kan man utveckla en stor rörelse på kort tid om man inte i grunden delar en ideologisk syn på världen, problemen och tänkbara lösningar,

Grunden för en begriplighet om rörelsens ursprung kan finnas i målbeskrivningen men också dess uppbyggnad och framställan om metodik. Denna är inte enbart “plakatbärande” demonstrationer utan bakom den finns en djupare tanke med en struktur för att gå runt, utanför och bredvid samhällets demokratiska värderingar och uppbyggnad. Denna bärande kraft i XR byggs upp av det som Karin Wiborn anför nämligen bristande tilltro till att politiken kan, vill eller orkar ta tag i de klimatproblem vi har. Och eftersom då politiken inte gör tillräckligt agerar XR. Men syfte, analys och uppbyggnad är spännande. Vid en närmare fundering med det som syns fann jag stora likheter med andra rörelsers samhälls analyser och därifrån uppbyggnad av organisation och driv i önskvärda förändringsprocesser.

Den “utomparlamentariska” metodiken har pris utdelarna fallit för. Men agerade MLK utomparlamentariskt? Är demonstrationer på gator och torg utomparlamentariskt? Det kanske är en definitionsfråga men arbetarrörelsen och socialdemokratin och många av våra grundläggande rörelser i demokratins utveckling i Sverige har i politiskt arbete brukat agitation och information. Det är utanför parlamentshuset men kan nog ses som delar av parlamentarism för det avses leda till parlamentariska effekter.

Men här nedan kommer en del noteringar kring XR och den av Equmeniakyrkan m.fl. prisade rörelsen.

4. XR- En miljörörelse med uppvisar tydliga drag av “sovjeter”, en organisationsform för politik och samhälle från 1905

Begreppet “sovjet” uppkom i Ryssland vid revolutionen 1905. Det var ett system för massorna att organisera sig protestera och utveckla ett beslutssystem som var annorlunda än andra. Det var en förutsättning för Massorna” att ta över makten och etablera proletariatets diktatur”. Likheten i analys och syn på samhällskontexten är liknande från 1900 talets Ryssland även om subjekten och målen är helt olika.

Hur som helst är det ett faktum att den ryska arbetarklassen skapade en fullständigt unik organisation, som hade en helt annan karaktär än alla andra organisationer. Detta berodde på att sovjeten tillkom helt på initiativ av arbetarna själva, på de metoder som används då de bildades och på de syften för vilka de upprättades.


Sovjeterna skapades uteslutande av de revolutionära klasserna (arbetare, bönder, tjänstemän). De upprättades inte med stöd av lagen, utan på revolutionär väg, genom de utsugna massornas direkta aktivitet, och de omvandlades till ett instrument för upproret och ett embryo till den framtida proletära makten. I själva verket var de redan en makt, proletariatets diktatur i vardande.

Lev Trotskij. Gillade sovjeter

När motståndet mot Rysslands tsar Nikolaj ökade på grund av hans eländiga styrning utvecklades sovjeterna. Dessa var  ett slags lokala arbetarråd med blandad besättning. Den statliga ledningen via tsaren  var såväl auktoritär som förtryckande och utan den politiska förmåga som behövdes för att åstadkomma den nödvändiga förändringen av samhället för de mångas skull. Motiven bakom råden var att en folklig förankrad process via råd påverka politiken. Argumenten liknar i påfallande hög grad dem som Karin Wiborn för fram i sin motivering till XR pris.

Lev Trotskij var en av sovjetssystemets stödpersoner och inspirationskälla. Sen är det ju väl känt vad som hände såväl med samhället som personerna runt Lev Trotskij. Den anarkism-influerade samhällsstrukturen är värd att notera. Kopplingen till just anarkismen var vid den tiden nära, MenTrotskij tänkte i två dimensioner:

“Det kommunistiska partiets herravälde inom arbetarråden är det politiska uttrycket för proletariatets diktatur.” Lev Trotskij.

Utgångspunkten var att de samrådssystem som tillskapades på lokal nivå var medlet till en samhällsomvandling där hela det politiska systemet skulle omkullkastas och ersättas av just proletariatets diktatur. XR råds- system, dess uppbyggnad och ställning kan knappast ha som vare sig syfte eller medel att bibehålla eller av olika skäl till och med försämra klimat och miljöarbetet utan i sig och utifrån XR kontext styra ett ofullkomligt samhälle . precis som Karin Wiborn motiverar beslutet. Initiativtagarna tycks utgå från att man genom organisationen i mycket hög fart skall förändra världens klimatarbete. Men om råden inte vill detta hur tänks det då…?

5. Fascism, syndikalism, anarki och elitism. Om styrning av samhällen.

Dessa begrepp används idag mest som skällsord eller förstärkningsord eller invektiv. Om man tränger förbi denna dimma, finns det politiska värderingar och tänkanden som i hög grad i olika tidsåldrar präglat vårt samhälle.

I samtliga av dem här finns drag av totalitärt tänkande där viss grupp definierar rätt och medvetande som är över andras förmåga eller mandat.Oaktat majoritetsförhållanden. Fascismen som tänkande har ju mängder av vinklingar ,men har klara drag av den tanken att vissa vet mer än andra och då har rätten att utöva makten. Genomgående finns förakt mot folkstyre (demokrati). I Elitismen som politisk teori utgör en viss grupp som anser sig vara samhällets elit genom högre bildning eller kunskap de som bestämmer över folket och massorna.

6. Anarkism och dess indikationer.

Anarkism är en bred rörelse med flera underliggande teorier. Trots sitt namn är inte anarki och anarkism samma sak som kaos. Istället är anarkister ofta inriktade på lokal direktdemokrati som även skall gälla över ekonomin.[ Ordet “anarkism” härstammar från grekiskans an archos vilket betyder “utan härskare”[Anarkism i politisk betydelse är således inte synonymt med kaos (anarki). 

Anarkister vänder sig emot etablissemanget och vill att samhället ska existera utan formella hierarkiska institutioner såsom staten och politiska partier. Anarkismen betraktar parlamentariskt arbete som oförmöget att åstadkomma ett klasslöst samhälle.Införandet av direktdemokrati och självförvaltning genom federerade arbetarråd med när som helst återkallbara delegater ses som ett av målen för den sociala revolutionen; eller så kan detta ske genom kooperativa organisationer representerade av individerna

Att känna igen reell anarki är inte alltid så enkelt. En utgångspunkt är de indikationer som handlar om agerande och som redovisas nedan:

 • I en rad praktiska metoder har anarkismen en tendens som går bortom de individer och rörelser som uttryckligen kallar sig anarkistiska, och kan skymtas genom alla tider, i alla tendenser att genom sociala rörelser och organisering underifrån motsätta sig sociala hierarkier och förtryck, samt kämpa för att ersätta dessa med jämlika relationer. Typiskt för anarkistiska rörelser, vare sig de själva kallar sig det, är en uppsättning metoder:

A) Direkt aktion handlar om att med egen kraft angripa de problem som en stöter på i sin vardag. Det kan till exempel handla om arbetare som sätter press på en arbetsköpare genom att vägra jobba – alltså en strejk som de själva organiserar, boende som vägrar betala hyra, en husockupation, en blockad som försöker förhindra eller fördyra utvisningar, eller något annat. Det som främst utmärker direkt aktion är att ingen förment myndighet, förmedlare, eller auktoritet frågas om lov, utan vad som behöver göras utgår från de egna behoven, och genomförs därefter med egen organisering.

B) Prefiguration är en strävan efter att i så stor utsträckning som det är rimligt och möjligt redan här och nu försöka agera på ett sätt som stämmer överens med hur en skulle vilja att samhället såg ut på stor skala. För anarkismen innebär det alltså att redan här och nu försöka organisera på ett sätt som inte skapar några sociala hierarkier eller en maktordning där vissa bestämmer över andra, utan istället agera som jämlikar i alla avseenden.

Ömsesidig hjälp är en princip som anarkister i alla tider har förespråkat. Det handlar dels om en förståelse av människan som varken inneboende god eller ond, utan som en varelse som historiskt utvecklats bland annat genom att människor samarbetat och hjälpt varandra, och att det är genom att främja sådana benägenheter som vi kan plocka fram det bästa ur oss och skapa ett samhälle där alla mår bra och kan utvecklas fritt. Det här brukar i praktiken innebära att anarkister försöker fördela resurser efter behov samt främja gemenskaper och rörelser där alla tjänar på att hjälpa och stötta varandra, och där solidaritet, speciellt med de som drabbas av olika maktordningar, är en viktig riktlinje.

Självorganisering innebär att oavsett syfte organisera på ett självständigt och oberoende sätt, utan att aktivt stödja eller bli en del av hierarkiska institutioner, som staten, kapitalistiska organisationer, och andra system och maktstrukturer som gör att de flesta av oss blir fråntagna möjligheten att leva fullt fria och goda liv. Det går förstås inte att ställa sig utanför systemet vi tvingas leva under, förutom i undantagsfall, men självorganisering innebär att i det systemet medvetet organisera sig oberoende av och i aktivt motstånd mot alla sådana institutioner och strukturer i kampen för social förändring.

Som historisk rörelse började anarkismen i mitten av 1800-talet, och blev det som brukar kallas den frihetliga delen av arbetarrörelsen, bland annat i Första Internationalen.  På många håll blev den en stark rörelse som inspirerade radikal social förändring, fackföreningar och andra organisationer, samt spelade en viktig roll som drivkraft i exempelvis kampen för 8 timmars arbetsdag, antimilitarism, motstånd mot kolonialism, antifascism, kampen mot patriarkatet, miljörörelsen, och i många andra sammanhang.

Idag kan anarkister hittas i olika horisontella och gräsrotsbaserade sociala rörelser, i radikala fackföreningar, i lokala kvartersorganisationer som jobbar med allehanda frågor som rör vår frihet och vårt välmående, i grupper som driver och utvecklar radikal infrastruktur som sociala center, bokcaféer eller oberoende och självorganiserade medier, i små vängrupper, eller i specifika anarkistiska organisationer som utvecklar anarkistisk teori och praktik – och på många andra ställen. Det är viktigt att påpeka att anarkismen främst är något man gör, inte något man är.

7. Social anarkism och grön anarkism

Frihetlig socialism brukar användas som samlingsnamn för vissa vänsterpolitiska ideologier som avsäger sig toppstyrning för att förverkliga socialismen. Framför allt anarkism och syndikalism brukar beskrivas med ordet. Den frihetliga socialismen återfinns bland annat inom den sociala anarkismen, men också olika marxistiska strömningar använder ordet.

Michael Bakunin. strategisk tänkare inom social anarkism

Den frihetliga socialismen kännetecknas av en organisationsuppfattning där makten i största möjliga mån ska byggas underifrån. Konkret brukar detta innebära en decentralisering av makten och utpräglade inslag av direkt- eller deltagardemokrati. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten och den parlamentariska representativa demokratin.

Grön anarkism har också inslag, metodik, verksamhet och mål som ligger nära XR. Anarkismen har många inslag och det är inte alltid lätt att skilja dem åt.

Grön Anarkisms fana

Som jag har snappat upp verkar det inom den anarkistiska rörelsen finnas ett antal olika förhållningssätt till den gröna anarkin. Traditionella anarkister, syndikalister, anarkokommunister och anarkokapitalister ser den ömsom som en flummig del av den autonoma rörelsen, ömsom som ett hot mot den egna rörelsen. Den gröna anarkin delar dock en del saker från bl.a. individualanarkismen och mutualismen, men handhar sig med en kritik av teknologin och industrin så radikal att många nästan känner sig rädda.

Inom den grönanarkistiska rörelsen ser man den egna ideologin som den “naturliga anarkismen”, och har därför plockat bort ändelsen -ism. Man jämför sig ofta med olika ursprungsfolks kamp mot storföretagen och massamhället, och ser naturen och det egna varandet som sammantvinnade. Därför blir alla former av direkt aktion, sabotage eller terrorism egentligen ett sätt att idka självförsvar. Den som idkar självförsvar gör det heller inte utifrån någon speciell ideologi, ty man behöver inte vara anarkist för att anse att våldtäkt är fel. På samma sätt går det inte säga att hindrande av skogsskövling, gruvbrytning eller industriuppfödning av djur är ideologiskt grundat.

 

Del 3 följer inom kort…

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt mig aldrig gå bort från Din nåd.”

 

 

Publicerat i Debatt, Okategoriserade | Lämna en kommentar