Ordination och världslig konformitet. När tidsålderns och medias ord skaver mot Bibeln och faktiska troslöften ändras lätt tolkningen som en strå för vinden.

1. Bakgrund

Det finns några kyrkor för vilket invigning eller installation av pastorer och diakoner är väldigt viktig. Equmeniakyrkan har blivit en sådan och liknar i vissa stycken alltmer en Svenska kyrkan “light”.

Synen på tjänsten inom kyrkan ses som ett ämbete som kombineras av löften och regelverk. Inom en angiven ram ges befogenheter och skyldigheter. Det öppnar också för ansvar och myndighetsutövning såsom juridiskt bindande vigselrätt och juridisk hållbar tystnadsplikt.

Ordinationen kan ses som en överenskommelse mellan Herren, den ordinerade och dennes huvudman, kyrkan och församlingen. Den utgör också inte bara formellt utan reellt ett slags kvalitetsstämpel. Den ordinerade har genomgått och godkänts i en formulerad utbildningsprocess som är anpassad efter huvudmannens (kyrkans) tro, lära och behov. Det betyder att iklädd ämbetet finns en medskickad stämpel på vad den ordinerade  kan och ideologiskt och teologiskt representerar. Equmeniakyrkans kyrkohandbok lägger i sina avvägda rutiner ut en ritualiserad ram för ämbetsordinationen.

Inom näringslivet finns det många företag som ger sin anställda tjänstekläder utformade på ett sådant sätt att den anställde befäster företagets identitet. De utformas så att de representerar företaget och ger kunden en bekräftelse på vem den anställde verkar för. Så gör ibland vissa kyrkor men kanske inte genomtänkt utan grundat på tradition.

Detaljhandel och identitet. Det yttre symboliserar företagets kärnvärden

Herrar med religiös symbolisk klädsel. Yttre och yta symboliserar kärnvärden, status, makt, tradition, pålitlighet och tillit

 

 

Equmeniakyrkan har allt sedan den skapades lämnat äldre baptistiska verksamhetsformer organisation och verksamhet och orienterat sin profil mot mot de former som statskyrkosystemet en gång skapat. Formella ordinationen för tex diakoner ersatte avskiljning i församlingen osv. Med denna process följde benägenheten att pryda den avskildes det tjänsteklädsel av pampig art! Vilket i sig inte behöver vara fel men värt att notera. De skriftlärda under Jesu jordetid hade också pampiga och rituellt formade kläder.

Uppvisning i blått. En yta som symboliserar enhet och löften. Vad betyder då detta?

 

2. Vad innebär pastors och diakon-ordination i Equmeniakyrkan?

Så här beskrivs det av kyrkan själv:

“Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer efter beslut i kyrkokonferensen. Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning och uppdrag. Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv tjänst i församling genomförs diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara av anställningskaraktär.

Ordinationen innebär bekräftelse på Guds och människors kallelse samt ger behörighet till tjänst i församlingarna. Vid ordinationen bekräftar diakoner och pastorer sin tro på Jesus Kristus, sin vilja att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar och att arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Genom installation mottar den lokala församlingen diakon och pastor.” (Equmeniakyrkans Teolologisk grund)

I kyrkohandboken för Equmeniakyrkan föreskrivs ordningen för den viktiga och högtidliga installationen som skall ske vid kyrkomötet ,( sid 237) Allt pekar på att detta anses som en synnerligen viktig del av kyrkans inre liv och verksamhet.

Grunderna i denna text utvecklas ytterligare. Man bekräftar att man lovar följa kyrkans ordningar. Men intressant är också beskrivningen om tjänstens tidsbundenhet och ev. koppling till församlings tjänst. Man anses vara ordinerad och företräda kyrkan så länge man är ordinerad oaktat anställning!

3. Livslång ordination – inte enbart för en person med anställning i kyrkan

Equmeniakyrkan har visat att ordinationen är livslång. En person upphör inte att vara diakon eller pastor den dag hon/han slutar att arbeta som diakon/pastor eller blir pensionerad.
Många medarbetare utan formell avlönad tjänst som diakon eller pastor fullgör viktiga
uppgifter i församlingen eller i andra sammanhang. Identiteten som diakon eller pastor finns där, även om någon väljer en annan yrkesbana en kortare eller längre tid.”

4. Tillsyn och ansvar enligt Equmeniakyrkans principer

Kyrkoledare och regionala kyrkoledare har en stark ställning.De ordineras till sina ämbeten. De är med när en pastor eller diakon installeras i lokal församling för att markera och stärka helheten Eva samhörigheten förtydligad av kyrkans högsta andliga ledning. De har dessutom på sitt uppdrag att utöva tillsyn över de ordinerade så att de fullföljer sitt uppdrag enligt löften och ömsesidigheten vid ordinationen.

5. Hur tänker verkar och kommunicerar en ordinerad pastorern utifrån löften och kyrkans förväntan på tjänst?

Ordinerade pastor i ämbetsdräkt

Equmeniakyrkan består av en står bredd av församlingar med olika bakgrund och tradition. Det är ett av kyrkans utgångskoncept. Men hur brett kan en kyrka verka om den inte skall förlora sin identitet eller till och med sin teologiska grund. En ordinerad pastor är Esther Kazen. Hon har framträtt som en nät baserad feminist präst och framför sina åsikter till läsare oh som svar till enskilda som frågat. Hon marknadsför sig själv och sitt budskap iförd Equmeniakyrkans pastorsdräkt.I en bok som pastorn skrivit kan man läsa följande.

Det finns kyrkor som rekommenderar celibat för personer med viss sexuell läggning. Och visst får en leva i celibat om en vill. Men för den som vill dela livet med någon, ha sex med någon, vardagsbråka med någon, kyssa någon eller storhandla med någon – så rekommenderar jag i stället samliv. Med valfri person eller valfria personer.

Oavsett pronomen. Så länge personen eller personerna i fråga själva vill dela livet, ha sex, bråka, kyssa eller storhandla med dig är det fritt fram.

Jag är övertygad om att det är fullt kompatibelt att vara kristen och samtidigt dela livet med någon en älskar. Med sex och barn och allt. Om en vill. Och i övrigt är det även 

– fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, en av personerna i ett kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, barnfri …

Det går alldeles utmärkt att vara kristen och leva i något annat än hetero-tvåsamhet-med-barn-livet. “

(s 105 ur E Kazens bok)

6. Några kommentarer från en läsare och baptist om tillämpning av ordinationen

Ordinerade pastor Esther Kazen proklamerar och förkunnar sitt evangelium väldigt tydligt. Hon redovisar det som övertänkt nedskrivet i en bok. Här finns stora likheter i texten med det som tidigare framförts i andra medier. Inga ord slarvigt formulerat. Alla berörda kyrkoledare kan läsa kollegans budskap. Hon uppträder ofta i foto i sin ämbetsdräkt och representerar tydligt sin kyrka. Och tillsynsansvariga tycks gilla.

Världen idag redovisar mer av samma men med kanske annorlunda språkbruk för delar av innehållet i Guds ord:

– “Representanter för Nätverket för klassisk baptism citerade i en debattartikel i Dagen under sommaren flera kontroversiella uttalanden som Esther Kazen, mer känd som ”Feministpastorn”, gjort, främst via sitt instagramkonto.

Equmeniapastor som hitttar “annan” skit b Bibeln

Equmeniapastor: I Bibeln finns rasism, homofobi och en hel del annan skit

Kazen har bland annat påstått att det i Bibeln finns

rasism, homofobi och en hel del annan skit”, menat att det är fullt kompatibelt att vara kristen och polyamorös, och beskrivit abort i positiva ordalag.”

 

 

 

7. Andlig och praktisk vägledning av Equmeniapastorn Kazen.

Utdrag från pastorns hemsida: Frågor och vägledande svar.

Det finns kyrkor som rekommenderar celibat för personer med viss sexuell läggning. Och visst får en leva i celibat om en vill. Men för den som vill dela livet med någon, ha sex med någon, kyssa någon eller storhandla på Willys med någon – så rekommenderar jag istället samliv. Med valfri person. Oavsett pronomen. Så länge personen/personerna ifråga själva vill dela livet, ha sex med, kyssa, eller storhandla på Willys med dig.
Det jag vill säga är alltså att JA jag är övertygad om att det är fullt kompatibelt att vara kristen och samtidigt dela livet med någon en älskar. Med sex och barn och allt. Om en vill. (Och i övrigt även fullt kompatibelt att vara kristen och sambo, gift, skild, leva i kollektiv, singel, monogam, polyamorös, asexuell, förälder, att aldrig vilja ha barn… Det går alldeles utmärkt att vara kristen och leva i något annat än hetero-tvåsamhet-med-barn-livet. Men självklart är även det kompatibelt.)
Vill du läsa mer om VARFÖR jag är övertygad att detta är okej? Läs mina tidigare inlägg “Bibeln & Kärlek” och “Bibeln & Sex” och “Att läsa Bibeln”

Fråga till pastorn:

  • vad är din åsikt till att ha engångsligg, sex utan kärlek eller sex utanför en relation? Även om många progressiva kristna tycker det är okej att ha sex utanför äktenskap så finns det fortfarande väldigt många som fördömer eller moraliserar de som väljer att ha sex utanför förhållande eller/och sex utan kärlek. Därför jag frågar.

  • Equmeniakyrkans ordinerade pastor svarar:

   @gsus_kristus hej! Jag tycker som i mycket annat att så länge det görs med respekt, samtycke och fri vilja så är det 👍🏼 jag vet att jag nog är mer “liberal” i detta än många av mina medkristna, men jag tror verkligen inte det är något “syndigt”. Som med det mesta annat så är det ju viktigt att vara försiktig och lyssna på sig själv, det kan ju såklart bli komplicerat med sex utan känslor, men inte nödvändigtvis. En bra riktlinje är väl att vara rädd om sig själv och den en är med 😊

  • Fråga till pastorn:
    • Hur tänker du kring polygami? Står inte de ganska tydligt i bibeln att man ska vara två? Dessutom brukar polygami oftast få negativa konsikvenser för främst kvinnor

     Equmeniakyrkans ordinerade pastor svarar:

     @filippan_j hej! Jag fick ganska många frågor om just polygami efter detta inlägg och har avvaktat lite med att svara för att formulera mig rätt, men kortfattat vet jag att det finns polyamorösa kristna människor och de måste få finnas. Många av samma argument kan användas som när vi pratar om samkönade relationer till exempel.

     Equmeniapastorn kommenterar ytterligare:

     … sen finns det också en skillnad på klassisk polygami och att vara polyamorös. Och som för alla sorters relationer så är det ju viktigt att ingen är i relationen mot sin vilja, behandlas illa osv.

     8. Fler tankeväckande förkunnelser från ordinerad diakon inom Equmeniakyrkan

Anna Ardin är ordinerad diakon i Equmeniakyrkan. Grunderna för ordinationen och bekännelse om acceptens och trohet gentemot kyrkan är väldigt lika det det som gäller för pastorer, enligt kyrkans handbok.

Anna Ardin är och har varit starkt politiskt engagerad och lät sig själv intervjuas i TV utifrån sina möten med Julian Assange  och sitt “hångel”(hennes egna ord) med honom och hur hon av honom blev utsatt för en våldtäkt av den välkände profilen. En våldtäkt som blev en världsnyhet.

Men inom kyrkan har hon under flera år varit en uppmärksammad person. Hon fick till exempel i uppdrag av Equmeniakyrkan att utreda framtidens diakoni och skrev i handling/bok med titeln Profetisk diakoni. Såvitt känt är har kyrkan inte taget beslut om Ardins förslag.

Anna Ardin. Aktiv politiker och diakon i Equmeniakyrkan. Foto; Equmeniakyrkans info

Ardins politiska engagemang och hennes kyrkliga diakonala går hand i hand. Det kanske inte är så konstigt men i Ardins fall uppmärksammas et då kopplingen mellan uppdrag i Socialdemokrater för tro och solidaritet (fd Broderskapsrörelsen) diakonin och förhållandet till jihadism är unikt

Nättidningen Ledarsidorna (www.ledarsidorna.se) och utgivare Johan Westerholm har gjort ett antal analyser och medföljande artiklar om Jihadism, Israelsyn, politisk populism mm. I ett flertal artiklar på Ledarsidorna redovisas samband mellan Ardin och stöd till och engagemang för jihadistiska grupperingar. Westerholms artiklar är unika med stort källmaterial och ger en avslöjande bild av förhållandet mellan Svenska kyrkan och delar av Equmeniakyrkan avseende islamism och jihadism.

9. Equmeniakyrkans ordinerade diakoner avger “pastorsliknande” löften i kyrkomötet. Men nu tycks en diakon skapa sin egen religion

Att bli diakon inom Svenska baptistsamfundet var en fråga för den enskilda församlingen och den person som väldes eller “avskildes” som diakon. Rollen kunde variera mellan olika församlingar men likheterna med pingströrelsens begrepp”äldste” är stor. Diakon var en betrodd lekman. Personen valdes av den lokala församlingen.

Med Equmeniakyrkans entré centraliserades och “byråkratiserades” diakon rollen. Diakonen utses av Equmeniakyrkan centralt och ordinieras av kyrkan centralt och självaste kyrkomötet är inblandat. Processens förändring medförde en stark centralisering av kyrkans diakoni. Med centraliseringen förde en ambition om en slags kvalitetsgaranti. Denna manifesterades med den regionala och de centrala kyrkoledarnas uppföljningsansvar. Diakonerna måste underställas sin löften och sin verksamhet gentemot kyrkan.

Ovanstående är en bakgrund när den i medier kända diakonen Anna Ardins texter och förhållningssätt begrundas.

10. Diakonen Ardins texter

Här nedan ett av flera exempel på Anna Ardins texter och förkunnelse:

“Och här har religionen sin kanske allra viktigaste uppgift. Att förklara att det finns någon att luta sig mot, någon som står vid vår sida, någon som kallar oss att verka för sitt rike – att vi är inbjudna att vara med i den goda kampen! Inte i extremisternas förenklade kamp, som kapitaliserar på vi:et och dom:et, utan i den riktigt svåra och radikala kampen för sanning och försoning.

Inom kristen tro tänker många att Jesus är den enda vägen till Gud. Jag tror att det kan vara så. Men jag har också insett att de flesta som faktiskt hittat Gud stavar den kraft jag kallar Jesus på något helt annat sätt. Ibland stavas det vägen, ibland sanningen och ibland livet. Jag ser Jesus hos den som har kärlek i sitt hjärta, även om den kallar det Allah, Krishna, humanism eller sunt förnuft.

Mina systrar och bröder i tron är de som verkar för att skapa vägar mellan hjärtan. Inte de som använder ordet Jesus som en vattendelare för att skilja människa från människa. Mina trossyskon är de som kämpar för att insikten om att mänskligheten är ett enda vi. Inte de som använder ”kristna värderingar” för sina egna politiska syften.”…..

Text: Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan och förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för tro och solidaritet”

Texten ovan från islamsk skrift utgiven av organisationen Ibn Rush:

Krönika: Mina trossyskon skapar vägar mellan hjärtan

11. En baptistisk lekmans och läsares kommentar till ovanstående proklamation

Inom kristen tro tänker många att Jesus är den enda vägen till Gud skriver diakonen. Hon “tror” att det kan vara så. Men sen kommer en ny mening…”men“…och då lämnar hon den klassiska kristna bekännelsen och proklamerar att hon “insett”  (inte tror utan insett)att de flesta(!!!!, red. utropstecken) hittat Gud på annat sätt. Att den hon kallar Jesus kan vara den som benämns och åkallas som Allah, Krishna, humanism och förnuft.

I Bibeln, Guds ord kan man läsa i Johannes 14:

5To­mas sa­de: ”Her­re, vi vet in­te vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6Je­sus sva­ra­de: ”Jag är vägen, san­ning­en och li­vet. Ing­en kom­mer till Fa­dern ut­om ge­nom mig. 7Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fa­der. Ni känner ho­nom re­dan nu och ni har sett ho­nom.

12. Equmeniakyrkans ordinerade diakon korrigerar Jesu ord återgivna i Bibeln

Equmeniakyrkans ordinerade diakon Ardin har en annan tolkning av Jesus ord om hans begrepp “INGEN”. Det hon skriver, och alltså inte i all hast snubblar fram är, att för henne är Jesus rätt, tror hon. Texten innehåller en icke säker anknytning mellan hennes eventuella tro som också kan stå för ett antagande,

En modern formulering inleder text stycket ovan. “Inom kristen tro  tänker många att Jesus är den enda vägen till Gud.” Ardin skriver att hon tror att “det kan vara så”. Orden “tänker många” distanserar den som påstår något från personen själv.

Hon kopplar sedan den meningen med en ny: “Men jag har har också insett att de flesta som hittat Gud stavar den kraft jag kallar Jesus på något helt annat sätt.”

De kopplingar till Gud vid sidan om Jesus som Ardin uppger är namngivna. Notera skillnaden mellan Jesu ord och Ardins påstående. Här tycks Ardin sätta över Jesus ord nedskrivna i Bibeln och hon verkar korrigera honom.

13. Ardins texter ovan publicerade i ett organ för det islamska studieförbundet Ibn Rush, när kopplat till muslimska brödraskapet

Ibn Rush är ett muslimskt studieförbund. Kring denna organisation har det funnits betydande problem. I Göteborgs kommun har verksamheten förbjudits på grund av uppenbara brister i verksamhet och olämpliga kopplingar. Detta har belyst såväl av ansedda terrorforskare som i en utredning genomförd av Göteborgs stad.

Det som ser ut som ett muslimskt studieförbund är kanske det, men det är också ett organ för Muslimska brödraskapet.

Kring detta förhållande och samband finns säkert underlag framtaget av ledande forskare och sakkunniga. Ibn Rush förnekar allt sådant samband. En av dessa är docenten Sameh Egyptson. Han har i artiklar och forskning lagt fram sina resultat: https://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/sameh-egyptson-finns-otaliga-kallor–ibn-rushd-ar-del-av-muslimska-broedraskapet(fe39da3e-4039-459b-8a6e-f4955ccbb140)/export.html

https://www.dagen.se/debatt/2020/05/19/sameh-egyptson-sluta-ge-pengar-till-ibn-rushd-folkbildningsradet/

Den välkände terrorforskaren Magnus Ranstorp har i flera dokument kommit fram till liknande resultat:

https://www.expressen.se/debatt/ibn-rushd-ar-fortsatt-kopplat-till-islamister/

Statsstödd folkbildning för islamism, del 1

Sambanden mellan IBN RUSHD och terrorstämplade gruppen Muslimska brödraskapet är tydligt. Johan Westerholm HAR I BOKEN Islamismen i Sverige redovisat på det nätverk som jihadismen skapat i Sverige,

Intressant att notera är att såväl Ibn Rushd som Muslimska brödraskapet är väl kända som representanter för homofobi, begränsning av kvinnors rättigheter, särlagstiftning och antisemitism och Israelhat.

Equmeniakyrkans diakon samverkar med IbnRushd och verkar med texter i artikeln ovan och medskickad länk från organisationens eget organ. Textintroduktionen och upplägget tyder på aktiv solidaritet av Ibn Rushd och därvid denna del av Muslimska brödraskapet, en organisation som är förbjuden i flera länder på grund av kopplingar till extrem terrorism.

14. Dags att överväga om den högtidliga kyrkliga ordinationen betyder det den avser betyda?

Här ovan finns två exempel från Equmeniakyrkans ordinerade i kyrkomötet. I samband med detta angavs särskilda löften om trohet till kyrkan och Ordet.

Varje läsare kan se att utifrån någon slags allmän och kristen klassisk grundsyn arbetar och kommunicerar ordinerade med texter, handlingar och råd som inte faller inom ramen för den tradition som i alla fall Baptistsamfundet stått för. Mängder av Missionsförsamlingar i landet har genom åren haft en helt annan förkunnelse. Ardins och Kazens ord skulle nog vara främmande på Hönö konferensen.

I den ordning och de urkunder som Equmeniakyrkan lagt har kyrkoledarna och de regionala kyrkoledarna ett tillsynsansvar. Ovanstående undervisning har öppet skett i bok och tidningsform. Det torde därför inte vara möjligt att undgå innehållet för de uppföljningsansvariga. Det kan då anses sannolikt att de samtliga berörda ser det som en del av det evangelium som den kyrka de leder står för.

Kan det vara så att Magnus Hagevis text om elefanten har en riktig substans trots att den mötte en hård kritik: https://www.sandaren.se/ledare/vaga-mota-elefanten-i-kyrkorummet

Den 14 februari i år skrev Johan Westerholm en av flera artiklar på Ledarsidorna .se om Equmeniakyrkan. Denna gång beskrev han kyrkan som varande i fritt fall. Westerholm verkar helt utanför den frikyrkliga världen men hans analys är inte ointressant.

Kyrkan förändras – på svaga teologiska grunder skapas en ny politisk kraft

15. Den allvarligaste frågan av alla

Anna Ardins text i muslimska brödraskapet/Ibn Rushd organ är djupt oroande. Jämförelsen med Guds Son, Jesus Kristus och utstrålning och budskap från religiösa ledare och religioner som verkar för en annan makt än den som Bibeln lär ut är ett sätt att lansera en annan religion. Jesus är inte längre den absolut enda vägen för den ordinerade själasörjaren.

Och kring det tycks kyrkans ledning samtycka. Eller helt enkelt strunta i.

Högsta kyrkoledningen med uppföljningsansvar, tillsynsansvar som verkar acceptera sådant “budskap” som citeras i texterna ovan

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Bibeltolkning, Ekumenik, Församlingsliv, Kristusliv, Okategoriserade | 2 kommentarer

En enkel annons om ledigt jobb. Följeslagarprogram som politiskt program med partiskhet som byggsten.

Sveriges kristna råd söker ny medarbetare. En tjänst som koordinator  för Följeslagarprogrammet Israel och Palestina. (https://foljeslagarprogrammet.se/)En annons har utlyst tjänsten via Sändaren.

I SKR annons anges bland annat följande bakgrund:

Sveriges kristna råd söker en koordinator till Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Sveriges kristna råd bildades 1992 och har idag 26 medlemskyrkor och tre observatörer från fyra kyrkofamiljer i Sverige. Som ”kyrkorna tillsammans” är SKR en gemensam resurs för kyrkorna. SKR är huvudman för Ekumeniska följeslagarprogrammet, som skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper i Palestina och Israel.

SKR:s kansli består av ett femtontal medarbetare varav tre är koordinatorer för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Arbetet innebär nära kontakter med våra följeslagare men också med Sida, Kyrkornas Världsråd och det lokala kontoret i Jerusalem.

Annonsen ser initialt ut som en angelägenhet som kan intressera flera engagerade med akademisk bakgrund. Men den innehåller också en stark politisk sprängkraft.

Följeslagarprogram som en del av något outtalat….eller…?

Syftet med det som kallas “följeslagar” program verkar vara gott och humanitärt. Att genom närvaro i sig dokumentera och notera förtryckande åtgärder och hot om och verkställan av våld och förtryck.

Rubriken för tjänstens huvudman är: Ekumeniska följeslagarprogrammet för i Palestina och Israel. Initialt sett låter det som en angelägenhet då den sociala och politiska oron i regionen är stor och där enskilda människor utsätts för våld hot och förtryck död och utsatthet liksom fattigdom.

I sammanställningen av verksamhetens upplägg framkommer dock en annan verklighet:

 • Alla följeslagare är lokaliserade i orter/städer utanför landet Israel.
 • En alldeles övervägande del av följeslagarnas rapporter gäller händelser i det som sker inom Palestinska myndighetens geografiska ansvarsområden.
 • Kritiken mot Israel är genomgående stark.
 • Kritiken mot terrororganisationen Hamas, Palestinska myndigheten mfl är betydligt mer svårfunnen i allt material.
 • Utnyttjande av barn för rasistisk indoktrinering, en form av vidrigt förtryck belyses ej
 • Träning av barn i avsikt att med kniv kunna “slakta judar” förbises
 • I de nya definitionerna av antisemitism gränsar vissa rapporter till just detta eländiga gift. En ny definition som Sveriges statsminister sagt sig stödja fullt ut.
 • https://www.holocaustremembrance.com/sv/resources/working-definitions-charters/internationella-alliansens-hagkomst-av-forintelsen-icke

Ett genomsnittligt antal raketer per dag på 2,2 sett över 10 år. Vem drabbades?

Under de senaste 10 åren har kvinnor, män, barn, familjer, gamla, unga, muslimer, kristna, judar, ateister, sjuka, funktionsbegränsade och andra civila i betydande utsträckning beskjutits med raketer från Gaza, Raketbeskjutningens volym per dag och antalet riktade anfall mot civila människor i Israel har beräknats till i genomsnitt 2,2 per dag. År ut och år in under den senaste 10- årsperioden. Gaza är en del av Palestina som behärskas av Hamas, en terrororganisation med väl dokumenterad verksamhet och klassad som terrorverksamhet i många länder. Palestinska myndigheten och dess ledare Abbas har med betydande svensk ekonomiskt stöd också systematiskt avskaffat demokrati och håller ej längre val där palestinerna får rösta om sitt styre.

Iron Dome. “Järnkupolen” som oskadiggör många men inte alla rakter som riktats mot civila i Israel. Civila som inte uppmärktassas av Följeslagarna

Det som skett under 2021 med ömsesidigt våld och beskjutning grundades på grund av beskjutning av civila mål i Israel och därmed liknande aktiviteter. Israel bygger skyddsrum utanför  och i lekplatser, förskolor, skolor och liknande platser där barn och familjer vistas för lek och gemenskap. När larm om palestinska raketer kommer har man några få sekunder på sig att söka skyddsrum.

Följeslagarprogrammet har i betydande och skrämmande  utsträckning i vält bort att beakta den utsatthet som judiska barn, muslimska barn, och barn vars föräldrar och familjer får sina liv utsatta för dödsfara.

Att inte notera eller följa judars utsatthet är väl inte utan skäl att se som en form av rasistisk antisemitism. I genomsnitt 2,2 raketer per dag mot civila anses inte vara grund för kristen uppmärksamhet genom SKR och den ekumeniskt drivna så kallade opartiska verksamheten.

Den kristna messianska församlingen i Beit Hallel i Ashdod har genom sin pastor Israel Pochtar redogjort för att hans församling, medlemmar och regionens människor de betjänar har utsatts och angripits på olika sätt. https://beithallel-israel.org. Om det kan man inte läsa som intresse för Sveriges kristna råds arbete. Varför utlämna messianska församlingens situation? Inte heller människors behov av basalt socialt och psykologiskt stöd i städer och områden som utsätts för oprecis raketbeskjutning mot vanliga bostadsområden

Om verksamheten skulle anses vara så opartisk som dess rubrik vore det väl rätt självklart att utsatta i Ashdod eller Sdrot också fick uppmärksamhet och stöd??? Eller passar det inte in i det ideologiska konceptet? Är det intersektionalitetens teoribildning som blockerar?

Att Följeslagarprogrammet säger sig verka för Israel och Palestina styrks inte av den egna redovisningen.

Lekplats med skyddsrum i Sdrot. Här kan barn snabbt få skydd vid palestinsk terrorangrepp. INGA följeslagare följer barnens utsatthet här.

Kanske är det dags att låta verksamhetsrubriken omsättas i verkligheten och SKR att visa på en annan sida än den politisk så kallade korrekta verkligheten. Israeler lever några få kilometer från flera terrororganisationers baser där såväl Hamas som andra Iranstödda jihadistiska grupper icke utan glädje dödar enskilda judar i den guds namn de anser styra deras blodtörstiga värv. (https://www.sverigeisrael.se/2020/05/antisemitismen-sitter-i-den-iranska-regimens-ryggmarg-av-anosh-ghasri/ ) De anser sig ledda oh uppmanade av den gud som Equmenikyrkans förre kyrkoledare (Sofia Camnerin) nu ansvarig för följeslagarprogrammet, ansett vara densamme som Jesu fader. Samme gud som man tillber från lite olika håll bara. Se länk nedan. Kan det verkligen vara så? Eller?

https://www.sandaren.se/debatt/sofia-camnerin-samma-gud-men-olika-uppfattning

Hamas är en religiös organisation. Inte enbart politisk. Så här har deras tro inspirerat dem att ge barn och unga en uppväxt i fred eller rättare sagt terror:

https://www.varldenidag.se/nyheter/tiotusentals-gazabarn-deltar-i-hamas-lager/repufD!aYNeYHdrI4WU6j3zPFZjw/

Följeslagarorganisationen verkar inte i Israel trots namnet utan finns i följande orter :

Det vore klädsamt och egentligen självklart att ytterligare städer som Ashdod och Sdrot lades till. skulle begreppet opartiskhet initieras och verkligheten nära sig den egna uppfattningen som fått det goda med följeslagarverksamheten att falla i partiskhetens fallgrop. För en föleslagarverksamhet behövs men SKR låter partiskheten och populismen bli en hörnsten. Dags för re formation,

När antisemitismen kommer smygande

Om en svensk skola behandlar, förhåller sig till och agerar annorlunda i förhållande till barn födda i Sverige och barn födda utomlands anklagas skolan rätt snart för diskriminering. Om en skola behandlar judiska barn i Sverige annorlunda än skånska barn anklagas skolan rätt snart för antisemitism. Detta sker oaktat om skolan antaget en annan värdegrund eller med ord och uttalande redovisat annan åsikt.

Att behandla människor olika på grund av religion och etnicitet

SKR och projektet Följeslagarprogrammet behandlar judiska barn och familjer annorlunda än barn med arabisk identitet. Måhända med prydliga skäl såsom dyrare hyror i Israel än i Västbanken går organisationen runt sin egen argumentation. Judiska barn ses med andra ögon när de blir utsatta. De är inte värda likadan uppmärksamhet när de flyr från sina lekplatser. Barn som inte själva valt sin identitet.

Likabehandling av judiska barn, unga och familjer är bristfällig i Följeslagarprogrammets verklighet.

Om definitionen av antisemitism (se ovan) lägges bredvid den verklighet som Följeslagarverksamheten och SKR stöder uppstår ett tydligt mönster.

Det är alldeles uppenbart att judiska barn i Sdrot eller Ashkelon eller däromkring inte i någon betydande omfattning omfattas av följeslagarverksamhet.Det borde gå att ordna. Om Israel eller judiskt troende familjer inte vill medverka finns inga skäl till att bedriva verksamheten under det namn man valt och som kommuniceras. Judiska barns situation bedöms med andra ögon och verktyg än barn från annat håll. Där ser vi hur antisemitismen tränger igenom SKR och dess projekt för fred.

Det gäller att välja väg. Sveriges Kristna råd borde göra allt för att rensa ut antisemitiska tankefigurer i ord och handling, Judiska barns utsatthet borde självklart vara en lika viktig angelägenhet som för svenska eller judiska barn.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

När politisk korrekt dagsaktuell agenda blir kristendom läggs väckelsens folk på skampålen

 

Tidningen Världen idag rapporterar i juni om ett dokument som är minst sagt uppseendeväckande. Ett dokument som producerats av samarbetsorganisationer  i Act Alliance. Svenska kyrkan samt Diakonia är en del av Alliance och förser dem med pengar. Väckelsekristna som och deras historiska engagemang för Jesus framställs som en del av en destruktiv utveckling som är ett slags hot! Pingstvänner svartmålas i kyrklig rapporten. Motstånd mot abort, dödshjälp och samkönade äktenskap  beskrivs som uttryck för fundamentalism.

Rapportförfattande professor som känner sig hotad av väckelserörelser och patriarkala krafter

Det är den brasilianske professorn Magali do Nascimento Cunha, som bland annat haft toppositioner inom Kyrkornas världsråd, som ligger bakom den nyligen publicerade rapporten ”Fundamentalism, demokratikris och hotet mot mänskliga rättigheter i Sydamerika”.

Rapporten har tagits fram i den latinamerrikanska grenen av Act Alliance där en lång rad kyrkliga samfund och organisationer ingår, däribland Svenska kyrkan och Diakonia. Diakonia är en organisation i nära kontakt med moderorganisationerna däribland Equmeniakyrkan.

I rapporten framställs väckelsekristna och deras vilja att förändra samhället som en del av en destruktiv utveckling, medan mer vänsterliberala teologiska strömningar som historiskt verkat för ”social revolution” beskrivs som goda.

Den som står för en biblisk syn på äktenskap och familj får tillmälen som att vara en del av en viss ”ekonomisk-politisk” agenda för att bevara patriarkala strukturer och status quo i politiken. Märkligt!

Den som

– ogillar transideologi eller

– argumenterar mot samkönade äktenskap

anses vara motståndare till ”social rättvisa”.

Hur transideologi kan ses som utslag av social rättvisa är ju för en utomstående en rätt obegriplig frågeställning.

Väckelsekristna anklagas dessutom för att sprida desinformation och moralpanik, och ibland beskrivs detta som ”kulturell krigföring”.

Svenska kyrkan har bedömt det lämpligt att publicera texterna på sin hemsida. Uppenbarligen med de kvalitetskrav kyrkan står för.

Den väldigt byråkratberikade organisationen SMR Svenska missionsrådet har i samma anda lyft fram den märkliga rapporten. Missionsrådet har dessutom inbjudet dess författare som talare i ett av rådets arrangemang.

Att sådant här arbetas fram under ett paraply av kristen verksamhet gör att det är dags att ta fram Luther som förebild. Bibeln istället för intersektionalitets teori. Reaktion och aktion bland och ifrån svenska kyrkoledare Diakonias och SMR ledamöter och byråkrati täta utredarstaber vore önskvärt. Om så ej sker måste de väl anses gilla mer än ogilla ???

 

Här nedan en länk från missionsrådets facebooksida

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157657133297245&id=287390822244 Fortsätt läsa

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Är vår himmelske Fader, Herren, Sonen Jesus, den Helige Anden olämpliga kanske farliga ord i en gudstjänst?

I dessa Coronatider blir gudstjänstlivet väldigt annorlunda och begränsat. SVT TV-gudstjänst härom dagen blev min gudstjänst. Den sändes från en församling tillhörande Equmeniakyrkan.

När gudstjänsten led mot sitt slut trädde pastorn fram (troligen också föreståndaren) och bad en bön. I slutet av en sådan pastorsledd bön brukar den utifrån den bibliska kontexten: “I Guds Faderns, Sonens och den helige Andes namn.”

Equmeniapastorn valde en annan form för hur han avslutade/riktade bönen;

“Skaparen, Befriaren och Livgivaren”

 • Gud Fadern byttes ut och ersattes med ordet Skaparen.
 • Jesus, Sonen ersattes med ordet Befriare.
 • Den helige Anden ersattes med ordet Livgivaren.

Varför nu denna förändring av viktiga begrepp för troende kristna?

Det är givetvis en öppen fråga där enbart Equmeniapastorn själv kan svara. Det verkar dock som om förkunnaren gått på någonslags genuskurs och utifrån det inte vill använda begrepp som Far och Son utifrån den nu så populära tanken att allt skall vara inkluderande. De som inte har haft en Far skall inte få del av en Far i sin religiösa upplevelse.

Hur tokigt kan det bli? Eller är det OK och framtidens verklighet vi ser?

Det syns ju vara uppenbart  att pastorn tycker att ordet befriaren är mer korrekt. Jesusnamnet.  Många kristna ser som det allra mest heliga är för en del människor måhända ses provocerande (https://www.youtube.com/watch?v=yNsx2xIjTBE) Jesu namn och bön i Jesu namn handlar om kontakt med en djup andlighet.

Equmeniakyrkan tog bort ordet teologi ur det som en gång var Betelseminariet och utbildnings verksamhet för baptistpastorer och missionärer. När Equmeniakyrkan startade ändrades namnet till Teologiska högskolan. För något år antogs det mer diskreta intetsägande begreppet Enskilda högskolan“. Ingen som inte gillar teologi, läran om Gud, skall känna sig exkluderad. Kanske fanns via diskretion om läran om Guds ord  dessutom bättre möjligheter av få pengar från statsmakten när provocerande ord exkluderades för inkludering.

Vem vet och jag hoppas att det inte riktigt är så.

 

Den helige Anden kan ses som en maskulin beteckning på Anden men kan i vissa kretsar måhända uppfattas som exkluderande. Men samtidigt transformeras det som är Anden till något annat och det är begreppet Livgivaren. Ett vackert ord men inte en vettig beteckning på det som kristna annars kallar “Den helige Anden”.

Skaparen, Befriaren och Livgivaren

Orden är inte fel i sig, Gud är skaparen. Jesus befriar förlåter och räddar. Den helige Anden ger liv. Ett utmärkt upplägg för en bibelutläggning. Men i den kontext och den bön som Equmeniapastorn bad i TV gudstjänsten stod för något annat. Exakt vad vet “hen” själv. Men allt tyder på att det hos vissa andliga ledare finns en beröringsskräck för allt som kan uppfattas som kopplat till klassisk kristen evangelisk tro. Samtidigt vet vi idag från statistiken att rädslan för sådan tro leder till minskat antal medlemmar i en politisk korrekt kyrka.

Sorgligt. Men kanske mest bekymmersamt.

 

 

 

Publicerat i Debatt, Församlingsliv, Okategoriserade, Tro och Vetande, utkast | Lämna en kommentar

STÄNDIGT DETTA CONCORD. OM DEN URGRÖPTA SYNEN PÅ SVENSK GODHET OCH RÄTTVISA

“Ständigt denna ville Vessla….” Ja så uttryckte den intressanta privatdetektiven Ture Sventon sin jakt på den illvilliga motparten Ville Vessla. I den lekfulla barn- och ungdomsboken förstås…

Likheterna i övrigt med barnboken och innehållet i denna text är väldigt liten.Tyvärr. Men CONCORDE dyker upp i olika sammanhand för den som vill se,  hitta och förstå. Man kan kanske önska sig att verkligheten vore mer en litterär fiktion. Att CONCORD återkommer i denna blogg kan bero på att den organisationen ligger mycket lågt “under radarn” för medier och kyrkans lekmän/kvinnor.  Detta trots att den verkar på högsta nivå med höga ambitioner och med betydande resurser i personal och nätverk.

I fem djuplodande och informativa inlägg på denna blogg har Bo Fjällström tidigare granskat CONCORD och med stor noggrannhet, dokumentation, källhänvisningar dokumenterat vad han hittat.

Kortfattat vad är då Concord egentligen? Här nedan den egna bilden.

Detta blogginlägg fokuserar på CONCORD utifrån en kompletterande frågeställning. CONCORD redovisat öppet att Islamic Relief finns i styrelsen. De under våren i olika sammanhang  dokumenterade sambanden mellan Islamic Relief (IR) och muslimska brödraskapet har väckt såväl opinon som politiker. Det har till och med visats på vissa kopplingar till terrororganisationen Hamas. Hur förhåller det sig då?

Så här skriver de själva om sig själva:

“Plattformen CONCORD Sverige samlar 81 organisationer i civilsamhället. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Att CONCORD Sverige samlar en mångfald av organisationer inom svenskt civilsamhälle, som i sin tur samlar hundratusentals medlemmar, ger oss en stor kunskap, ett starkt engagemang och en kraftfull röst. Med en kontinuerlig dialog vill vi påverka politiker så att de utformar en politik som gör världen bättre. Vi granskar också politikers löften och att de lever upp till internationella åtaganden. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. VÅRA PRIORITERADE FRÅGOR: – Agenda 2030 och samstämmighet – EU:s och Sveriges bistånd – Civilsamhällets demokratiska utrymme – Jämställdhet – Företagande och mänskliga rättigheter.”

“Plattformen” finns med i ett Europeisk nätverk med samma namn.

 • Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige ska kunna vara med och påverka EU:s olika institutioner. Totalt rymmer CONCORD Europa fler än 2600 organisationer från civilsamhället som arbetar för globala utvecklings-, hållbarhets- och rättvisefrågor.

  CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer, där CONCORD Sverige är en, och 25 internationella nätverk. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar civilsamhällets dialog och påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet.

  På liknande sätt som CONCORD Sverige är CONCORD Europas arbete organiserat i grupper (så kallade work streams), där representanter från olika medlemsorganisationer är med och utformar arbetet.

Johan Westerholm och Ledarsidorna

Johan Westerholm som ansvarar för den nätbaserade nyhets- och debattorganet “Ledarsidorna” har gjort granskningar av olika företeelser avseende organisationer och deras nätverk. Westerholms huvudspår är  Jihadismen i Sverige och hans erfarenheter finns dokumenterade i en bok i detta ämne.

Kort kan detta beskrivas som att Westerholm grävt fram alla olika kopplingar som finns i olika nätverk där människor och organisationer kopplats samman i ytligt sett hyfsat vanliga strukturer.

Experter på terrorism såsom forskarna Magnus Ranstorp, Aje Carlbom, Magnus Norell har gått till botten med Muslimska Brödraskapet, studieförbundet Ibn Rush och Islamic Aid. Två hittills hyllade organisationer som erhållet rätt mycket bidrag från den svenska staten.

Bakom dem finns en verklighet då organisationerna är förbjuda att verka i flera andra länder såväl i Europa som USA. Men i Sverige finns i flera sammanhang ingen redig analys om vad dessa organisationer står för utan de anses representera muslimer generellt. Men är det då så? Kan det verkligen vara så att betydande summor av svenska skattemedel använts för att bygga upp och främja antisemitism, terrorism, tveksamhet till demokrati och mänskliga rättigheter och kvinnofientlighet. Om det finns mycket att berätta men Ledarsidorna ger envar bäst möjlighet att begripa och förstå. Pröva och värdera sidornas innehåll!

Ledarsidorna har i ett många artiklar visat på samband mellan Islamic Relief och muslimska brödraskapet. En organisation som också av svenska domstolar bedöms vara antidemokratiska. I många länder i Europa är organisationen förbjuden. I nättidningen Ledarsidorna redovisas följande:

 • Organisationen Islamic Relief terrorklassades 2014 av staten Israel och är nu terroristförklarad även av UAE. Islamic Relief är medgrundande organisation av insamlingsstiftelsen ”Union of Good” som är att betrakta som Hamas insamlingsorganisation. Vid sidan av Islamic Relief som grundande organisation återfinns Brödraskapets organisation för dawa, eller frälsning, International Islamic for Council for Dawah and Relief samt Muslim Aid. Såväl Muslim Aid som Islamic Relief finns representerade i Sverige.

Styrning och funktion av Concord

CONCORD skriver att man 2021 fått några nya styrelsemedlemmar. En av dem representerar Islamic Relief. En organisation som bedöms arbeta väl i linje med organisationens värderingar och har fått förtroende att leda den genom plats i dess styrelse.

Likartat beskrivs Islamic Relief i Svenska Missionsrådets verksamhet och på SMR hemsida finns ett gemensamt projekt man presenterat. Kristen mission och den i många länder förbjudna organisationen med kopplingar till en ändå tydligare islamistisk organisation Muslimsk Brödraskapet. Hur kan det bli så?

Hur verkar då en organisation som CONCORD som påstår sig företräda så otroligt många svenskar. En organisation som vill skapa opinion och påverka förtroendevalda i Sverige men också i EU.

Hur går styrningen till? Är det så att kanske den lokala verksamheten i till exempel Diakonias namn är den som utformar sin organisations uppdrag till “sin” representant i CONCORDSLEDNING? Är den lokala organisationen medveten och därtill godkännande av innehåll och verksamhet liksom uppföljning av vad som görs? Kanske är det då så att det ligger ett ansvar och  beroende av den lokala församlingen som är huvudman för just Diakonia att försöka först, godkänna och vägleda organisationen i den kontext där den verkar? Är man medveten om vad som skall ske och vad som önskas? Är det så att organisationen formas av de  80 talet medlemmar eller formas medlemmarnas åsikter av andra krafter? Utvecklas verkligen demokratin dvs väljarmakten av resursstarka skattebetalda anställda påverkare i “folkets” tjänst? Antalet anställda “handläggare” är inte litet för att vara en intresseorganisation i en folkrörelse.

OCH VEM FINNS DÄR UNDER YTAN?

Islamic Relief finns med i ledningen av Concord. Till styrelsen för Concord Sverige valdes en ny ledamot 2021. Nästan samtidigt redovisades i media bilden av organisationen som visade på mindre lämpliga avtryck:

https://www.expressen.se/ledare/blogg/opinionsbloggen/2020/08/magnus-ranstorp-et-al-vill/

Det ledde till olika politiska ställningstaganden. Här nedan ett exempel:

https://www.kdu.se/aktuellt/stoppa-bistandet-till-islamic-relief-world-wide/?print=print

Ledarsidorna redovisar följande om Islamic Relief:

“Två nya avslöjanden om antisemitism och hyllningar av terrorister dränerar nu Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Norway på personal efter att de tvingas avgå. Avslöjanden som faller under den förre ordföranden för den internationella biståndsorganisationen, den svenska ordföranden för Islamic Relief Sverige ansvar. Trots de återkommande avslöjanden väljer Sida att istället öka biståndsorganisationens anslag

En av de ledande befattningshavarna för för IRW, Tayeb Abdoun, tvingades nyligen avgå efter att den schweiziska tidningen Tages-Anzeiger dokumenterat att han hade förhärligat mordet på tre israeler i Jerusalem den 13 oktober 2015. Attacken utfördes av två palestinier med en kniv och skjutvapen på en buss i östra Jerusalem. Förutom de tre tre mördade skadades ytterligare 15 personer i attacken. Den höge företrädaren för Islamic Relief gillade detta:

”Lägg judarnas döda kroppar på bergstopparna så att inga hundar i Palestina behöver gå hungriga”.

Islamic Relief har tveklöst starka kopplingar till Muslimska brödraskapet. Dessa samt verksamhetens närhet till Jihadism gjorde att också Nederländerna i början av året drog in sitt stöd till Islamic Relief.

I tidningen Kvartal sammanfattar Magnus Ranstorp mfl. experter erfarenheterna avseende kopplingar mellan Ibn Rush, Muslimska brödraskapet och Islamic Relief:

En parodi på verkligheten

I Expressen (september 2020) redogör Magnus Ranstorp plus två andra forskare för Islamic Relief och samverkan och stöd till antisemitism:

Sheikh Tawfeeq As Sayegh som huvudgäst och föreläsare nästan varje år till sitt sommarläger Mukeyem på Sjövik folkhögskola. Saudiska imamen As Sayegh är ökänd för sina antisemitiska uttalanden då han (vid flertal tillfällen) uppmanat att judar ska dödas, slaktas och utrotas. 2016 uppträdde As Sayegh på Eritreanska sommarlägret som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief.

Nyligen beslutade Göteborg stad att frysa sitt stöd till Ibn Rushd då det uppdagades att salafistiska Bellevuemoskén var en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar och samarbetspartners. Även Kulturföreningen Amaneti är en sådan lokal medlemsförening som bjudit in antisemitiska hatpredikanter från Balkan.  En av dessa är Dhulkarnein Ramadani som bjöds in till Göteborg moské 2017 på en konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani predikat ”Sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.”

Om lärdomar från Islamistavslöjanden som drabbat Göteborgs kommun

När forskare och journalister efter viss utredning kom fram till att muslimsk friskoleverksamhet I Göteborg var kopplat till jihadistiska nätverk blev det starkt ifrågasatt dels från vissa politiker men inte minst från media och islamistiskt närstående.

En slags personförföljelse påbörjades av dem som funnit samband och oegentligheter. Magnus Ranstorp var en av dem som angreps häftigt för ohederlighet i forskning och  osanning.

Sent omsider beslöt Göteborgs kommun att göra en egen professionell analys och man fann då i princip samma sak som forskarna. Detta trots att alla inblandade förnekar alla sådana kopplingar ideologiskt liksom överföring förekommit av medel till verksamma antisemitiska processer.

Här finns nu en dokumenterad kunskap om att det svenska samhället varit djupt aktivt   i stöd för islamism/jihadism. Detts har man hela tiden förnekat. Inte minst Svenska kyrkan och Socialdemokrater för tro och solidaritet har funnits med bland dem som ifrågasatt fakta och forskarnas resultat.

Här finns Göteborgs kommuns rapport:

https://www.dropbox.com/s/81r45n5esnk618k/Yttrande%20Ibn%20Rushd%20SLK%20Kunskapscentrum%20mot%20organiserad%20brottslighet%20%281%29.pdf?dl=0&fbclid=IwAR33P-1x969Y3JodjLpOVU36-oNlKICM8Rs_z9719-Vi0bZsdU

Sameh Eygptson om Muslimska brödraskapet och Isamic Relief

Sameh Egypson

Sameh Egyptson är forskare och doktorand med interreligiösa relationer som forskningsområde. Han kom till Sverige 2009och är knuten till Lunds universitet. Egyptson har i Kyrkas tidning redogjort för vad han i forskningen funnit för nätverk kring Islamic Relief;

Här ett urklipp:

Islamic Relief förnekar att de tillhör Muslimska Brödraskapet i Sverige.
Ledningen i Islamic Relief är dock också ledande medlemmar i IFiS som är
medlemsorganisationen i den europiska paraplyorganisationen FIOE. Enligt den officiella hemsidan för Muslimska Brödraskapet, Ikhwan Wiki, är FOIE
Muslimska Brödraskapets falang i Europa. Detta bekräftas också i min granskning som består av telefonsamtal, intervjuer och artiklar skrivna av
ledande personer i rörelsen bl.a. från den svenska filialen IFiS.

Den egyptiska forskaren Khalil Al-Anani konstaterar i sin studie att Muslimska Brödraskapet i Egypten har utvecklats till en ekonomisk sekt pga den hierarkiska och hemliga strukturen. En likande utveckling spårar jag genom min granskning här i Sverige. I Sverige har grundarna uppfunnit den offentliga sektorn som sitt ekonomiska fält. En sammanställning av ledande personer i IFiS har visat att de även innehar nyckelpositioner i dotterorganisationer, bl a. Islamic Relief. En lysande expampel är den nuvarande ordföranden för Islamiska Förbundet, Temmam Asbai, som är gift med ordföranden för Islamic Relief, Lamia Alamri. Hon i sin tur är grundare för Islamiska Kvinnoföreningen, en dotterorganisation till IFiS. Islamic Relief har finansierat Islamiska Förbundets verksamhet, framföra allt de årliga konferenserna i många år.

 

Equmeniakyrkan, Karin Wiborn och SKR

Martin Luther Kingpriset för något år sedan delades ut till projektet Goda grannar. I projektet ingår Islamic Relief. Det utgjorde uppenbart inget hinder för en prisbelöning i pastor Kings anda.

I Världen idag lyftes fram att kyrkorna prisar Islamic Relief trots en praktfull skandal med grova antisemitiska inslag.

https://www.varldenidag.se/nyheter/kyrkor-prisar-islamic-relief-trots-antisemitismskandal/reptkj!9wvqD8mwFVilGUiO6v0j8w/

Senaste årets pristagare för insatser i pastor Kings anda gick till en miljöorganisation som med drastiska metoder och skadegörelser ansetts vara ett föredöme i ickevåld, (mer om detta senare).

Svenska missionsrådet uppskattar också samarbete med Islamic Relief och det tar sig olika uttryck. Här är ett: https://www.smc.global/aktuellt/religios-laskunnighet-med-islamic-relief-pa-mr-dagarna/

Slutord

Texterna om CONCORD var egentligen klara med Bo Fjällströms fem blogginlägg. Informationen om sambanden mellan våldsbejakande jihadism och aktiviteter kring, med och av muslimska brödraskapet gav skäl att fundera kring CONCORD, dess ställning och ambitioner och kopplingen mellan dem och muslimska brödraskapet och Islamic relief.

IR förnekar blint att samband förekommer. Det måste beaktas. I debatten om andra avslöjanden med liknande nätverksstruktur som i Göteborg med studieförbundet Ibn Rush mfl var förnekandet identiskt- I kombination dessutom med otrevligt personligt smutskastande av de terrorexperter som granskat och funnit. Nu har Göteborgs kommun genomfört en egen utredning och funnit samma sak med redovisad dokumentation. Utsagorna om oberoende var inte sanna. Pengar för skolverksamhet överfördes i slutändan till muslimska brödraskapet och måhända (påstått men jag har ej sett dokumentationen) Hamas.

Godtrogenheten är i vissa stycken något gott. Man måste kunna lita på människor. Men när vi möter nya former av organisationsstrukturer som flödar av öppen antisemitism och förkunnar en annan Gud än Jesu fader och frälsningsväg finns skäl att fundera en gång till. Den som inte gör så har lämnat godtrogenheten och gått över via dumhetens bro till medlöparens skamvrå.

 

 

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer